Bilimsel kategoriler

معلومات المواد باللغة العربية

İbâdetlerin Faziletleri

Materya sayısı: 33

 • Türkçe

  MP4

  Konuşmacı : Muhammed Şahin

  Niyet, her amelin temelidir. Bu sebeple insanın amelinin kabul veya red edilmesi, ancak onu işleyenin niyetine göredir.Dolayısıyla her kim, bir ameli ihlaslı olarak Allah Teâlâ için işler ve onunla âhiret yurdunu elde etmek isterse, ameli de Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünnetine uygun olursa, ameli ondan kabul olunur.Her kim de Allah Teâlâ’dan başkası adına o ameli işlemeye niyet eder veya amelini ihlaslı olarak yapmayıp o ameline, Allah Teâlâ ile birlikte bir başkasını ortak koşarsa, ameli red olunur ve o amel (kıyâmet günü) sahibinin başına belâ olur.

 • Türkçe

  MP4

  Konuşmacı : Muhammed Şahin

  Niyet, her amelin temelidir. Bu sebeple insanın amelinin kabul veya red edilmesi, ancak onu işleyenin niyetine göredir.Dolayısıyla her kim, bir ameli ihlaslı olarak Allah Teâlâ için işler ve onunla âhiret yurdunu elde etmek isterse, ameli de Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünnetine uygun olursa, ameli ondan kabul olunur.Her kim de Allah Teâlâ’dan başkası adına o ameli işlemeye niyet eder veya amelini ihlaslı olarak yapmayıp o ameline, Allah Teâlâ ile birlikte bir başkasını ortak koşarsa, ameli red olunur ve o amel (kıyâmet günü) sahibinin başına belâ olur.

 • Türkçe

  PDF

  Niyet, amelin esasıdır.Bunun içindir ki insanın amelinin kabul veya red edilmesi, onu işleyenin niyetine göre değer kazanır. Bu sebeple her kim, bir ameli ihlaslı olarak Allah için işler, onunla âhiret yurdunu elde etmek isterse ve bu ameli Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünnetine uygun olursa, ameli ondan kabul olunur.Her kim de Allah’tan başkası adına o ameli işlemeye niyet eder veya amelini ihlaslı olarak yapmayıp o ameline, Allah ile birlikte başkasını ortak koşarsa, ameli red olunur ve o amel (kıyâmet günü) sahibinin başına belâ olur.

 • Türkçe
 • Türkçe
 • Türkçe

 • Türkçe

 • Türkçe

 • Türkçe

  MP3

  İbadetlerde İhlaslı Olmanın Önemi : Allah’ın kulları! Biliniz ki Allah, alemlere muhtaç değildir. İbadet edenlerin ibadeti O’na fayda vermez. Günahkarların masiyeti de O’na zarar vermez. İbadetin faydası da, masiyetin zararı da sahibinedir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Kim salih bir amel işlerse faydası kendinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.) Kul, Allah Teâlâ’ya ibadet etmek için yaratıldığından; bu kulluğu/ibadeti gerçekleştirmeden başka dünyada ve ahirette onun için kurtuluş yoktur. Müslümanın; her emri yerine getirmek ve her yasaktan sakınmak suretiyle Rabbine yaklaşması için Allah, ibadet çeşitlerini bildirmiş, Kur’an ve Sünnet ile onları insanlara açıklamıştır. Bu kulluğa aykırı düşen durumları da bildirmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.) Ve şöyle buyurur: (Rasul size ne verirse onu alın ve neyı yasaklarsa ondan da kaçının.) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur: "Size yasakladığım şeyden kaçının ve size emrettiğimi gücünüz yettiğince yapın. Sizden öncekileri ancak çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı gelmeleri helak etti." Bu hadisi, Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla rivayet eder. İbadet; severek ve boyun eğerek, koyduğu hükümler ile Allah azze ve celle’ye yaklaşmaktır. Alemlerin Rabbi’ne bütünüyle teslim olmaktır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O’na teslim olun; sonra size yardım olunmaz.) Ve şöyle buyurur: (De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, çok bağışlayıcı ve merhamet sahibidir.) Kişi ancak Allah’tan bir nur ile O’na ibadet ederek ve Allah’tan bir nur ile masiyeti terkederek, bid’at işlemeyerek ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şeriatından sapmayarak Allah Teâlâ’ya yaklaşabilir ve O’nun rızasını kazanır. Aişe radıyallahu anha’nın şöyle dediği rivayet edilir: "Bizim emrimiz olmayan bir ameli işleyenin ameli reddolunmuştur." Bunu, İmam Müslim rivayet eder. "Kim, bizim dinimizde olmayan bir şeyi sonradan ona sokarsa o, reddedilmiştir." Bu hadisi de Buhari ve Müslim rivayet eder.

 • Türkçe

  PDF

  Bu, broşürde duânın fazîletini, şartlarını, âdâbını ve kabul sebeplerini, duânın kabul olunduğu vakitleri, hallerini ve duâ sırasında yapılan hataları bulacaksınız.

 • Türkçe

  PDF

  Rasûlullah -sallalahu aleyhi ve sellem-’in bu değerli tavsiyeleri, bazı sahâbeye yönelik olmakla birlikte bütün müslümanlara yöneliktir.Bu tavsiyeler; her türlü ibâdeti Allah Teâlâ’ya hâlis kılmaya ve O’na ortak koşmamaya teşvik etmenin fazîleti, Lâ ilahe illallah, Allah -azze ve celle-’ye secde etme, oruç, namaz, teheccüd, dînî ilim talep etme, sadaka verme, Allah Teâlâ’yı tesbih etme, ana-babanın rızâsını kazanmaya çalışmaya teşvik etmenin fazîleti, güzel ahlak, sıla-i rahimde bulunma, komşuya iyilikte bulunma, fakir ve yoksullara yedirip içirmenin fazîleti gibi salih amelleri açıklamaktadır.

 • Türkçe

  MP4

  Tefsir ile alakalı tenbihler

 • Türkçe

  JPEG

  Bu eser, sahih hadislerden seçilerek üzerinde açıklama ve kısa yorumlar yapılan bir derlemedir. Hadis şerhi kitaplarından nakiller yaparak bu açıklamaları yazdım. Bu kitabımızda, yapılan az amellere karşılık olarak verilen büyük sevapları ele aldık. Günahlar ve işlenen hatalara kefaret olan amellere değinmedik. Zira bu konuyu ele alan pek çok eser kaleme alınmıştır.

 • Türkçe

  PDF

  Ramazan ayının girişi münasebetiyle müslümanlara neyi tavsiye edersiniz?

 • Türkçe

  PDF

  Ben ve işyerindeki arkadaşlarım haftada bir gece toplanıp biraraya geliyoruz ve bu gecede Allah’ın kitabı Kur’an’ı öğrenmek, onu iyi ve düzgün okumak için belirli âyetler okuyoruz.Daha sonra da farklı konularda konuşuyoruz. Bu arada Kur’an okumak için toplanmanın câiz olmadığını, fakat ezberlemek için toplanmanın câiz olduğunu işittik. Bu işittiğimiz şey dînen doğru mudur?

 • Türkçe

  PDF

  Çalışırken veya başka bir şeyle meşgul iken Kur’an-ı Kerim dinlemenin hükmü nedir?

 • Türkçe

  PDF

  Bazı dâvetçilerin: Açlık çeken kimseler gibi, zorda kalmış müslümanlara mal yardımı yapıp onlara tasaddukta bulunmanın, Ramazan ayında umre yapmaktan daha fazîletlidir, dediklerini işittim. Siz değerli hocamızın bu konudaki görüşü nedir?

 • Türkçe

  PDF

  Çalışırken veya başka bir şeyle meşgul iken Kur’an dinlemenin hükmü nedir?

 • Türkçe

  PDF

  Yazar, bu makalede hadisler ışığında haccın hükmü, şartları ve fazîletinden bahsetmektedir.

 • Türkçe

  PDF

  Bu makalede, İmam Nevevî’nin "el-Mecmû’" adlı kitabında hac veya başka bir amaçla yolculuk âdâbından zikretmiş olduğu 62 âdâbtan 26 tanesi kısaca zikredilmiştir.

Sayfa : 2 - den : 1