Bilimsel kategoriler

Sünnet

Bu sayfa, doksandan fazla dilde Sünnet ve Sünnet ilimlerini ele alan en büyük sayfalardan sayılır. Bu sayfa şu konuları içermektedir: Hadis Kitapları, Hadis ve Ricâl İlimleri, Hadis Şerhleri ve Hadislerin Fıkhının, doğru anlaşılmasının beyanı...

Materya sayısı: 40

 • MP3

  Bu derslerde, Doç.Dr. Hayati YILMAZ “Sahih-i Buhari” kitabının “Kitap ve Sünnete Bağlılık” bölümündeki hadisleri şerh etmektedir. 1. Giriş 2. İlk beş rivayet ve “Ben cevamiü’l-kelim ile gönderildim” hadisi 3. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 1 4. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 2 5. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 3 6. Çok soru sormanın çirkinliği ve “Vebali en ağır olan müslüman” hadisi 7. Çok soru sormanın çirkinliği. Hz. Peygamber’in fiillerine uymak ve “Altın yüzük takmıştım...” hadisi. Dinde aşırı gitmenin çirkinliği 8. Dinde aşırı gitmenin çirkinliği ve “Bazılarına ne oluyor ki?” hadisi 09. Dinde aşırı gitmenin çirkinliği ve Bid’atçıyı barındıranın vebalı 10. Re’y ve Kıyasta aşırılık ve Henüz vahiy gelmemiş konularda sorulan sorulara Hz. Peygamber’in “Bilmiyorum” demesi veya süküt etmesi ile ilgili hadis 11. Hz. Peygamber’in “Allah’ın öğrettikleriyle” ümmetini eğitmesi ve “Hak üzere olan grup...” hadisi 12. Allah’ın indirdiğiyle hüküm vermek, “Öncekileri karış karış takip edeceksiniz” hadisi ve “Kötü çığır açanın vebali” hadisi 13. Hz. Peygamber’in Medine’deki meşahidi ve “Medine körük gibidir...” hadisi 14. Hz. Peygamber’in kunud yapması ve Ehl-i kitap ile ilişkiler ve “Müslüman olun kurtulun...” hadisi 15. İlim sahiplerine uyma tavsiyesi ve Kıyamet günü Ümmet-i Muhammed’in şahitliği ve Hakimin hükmü ve alacağı sevap ile ilgili hadisler 16. Delalet kavramı, Ehl-i kitaba karşı uyanık davranmak ve İhtilafın çirkinliği ile ilgili hadisler 17. Emir ve nehiylerin farklı anlamları, ve Şura ilkesi ve Hz. Peygamber’in ifk olayında ashabıyla istişare etmesi ile ilgili hadisler

 • PDF

  Yazar : Ahmed b. Hanbel

  Müsned, Nebevi Hadislerin Müsned olarak yer aldığı bir kitaptır. Hadis kitapları arasında en kapsamlı ve en tanınmış olanlarından bir tanesidir. Yirmi altı bin hadis içermektedir. İçinde Buhari ve Müslim'de yer almayan bir çok sahih hadis bulunmaktadır. İmam Ahmed bu kitabı, önemli bir kaynak ve öncü olması için derlemiştir. Tüm müsnedlerde olduğu gibi bu kitapta da hadisler, rivayet eden sahabelerin isimlerine göre sıralanmıştır. Geniş hacimli bir kitap olup, içinde bulunan hadislerin sayısı yaklaşık olarak kırk bine ulaşmıştır. On bin hadis tekrar olup, üç yüz hadis sülasidir/İmam Ahmed ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında üç ravi vardır. Kitap müsned şeklinde derlenip, her sahabenin rivayeti bir yerde zikredilmiştir. Bu kitapta kendisinden müsned olarak rivayet olunan sahabe sayısı dokuz yüz dörttür.

 • PDF

  Tetkik : Muhammed Şahin

  Bu kitapçık, Elbânî’nin; "Sahih-i Sünen-i Tirmizî" adlı eserinden, taharet (temizlik) konusunda derlenmiş kırk sahih hadisi ihtiva etmektedir.

 • PDF

  Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Hacamat yapanın, hacamat yaptıranın orucu bozulur" hadisi sahih midir? Bu hadisin anlamı nedir? Kan hakkındaki görüşünüz nedir?"

 • MP3

  Konuşmacı : Ubeydullah Arslan Tetkik : Muhammed Şahin

  Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz, bu davamdan asla vazgeçmem.

 • PDF

  İslâm âlimlerinin, senedi zayıf, fakat metni fazîletli bir amele veya bir duâya teşvik eden hadis konusundaki tavrı nasıldır?

 • PDF

  Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Münker ve Nekir adlı iki meleğin kabirdeki sorgusu ve bu iki meleğin şekillerinin nasıl olduğu konusunda ne anlatılmaktadır? Ömer b. Hattab’ın -Allah ondan râzı olsun-,Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’den Münker ve Nekir konusunda rivâyet ettiği hadis, sahih midir? Buna göre Münker ve Nekir’in saçlarını (uzun oldukları için) sürükledikleri,gözlerinin yıldırım, seslerinin şimşek gibi olduğu, azı dişleriyle kabire vurararak: Rabbin Kimdir? Dînin nedir? Size gönderilen peygamber kimdir? Diye sorarlar."

 • MP3

 • MP3

  Hac sûresinin tefsirinde geçen Ğaranîk kıssası doğru mudur?

 • MP3

  Güneş, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- için geri çevrildi mi?

 • PDF

  Bu fetvâ, İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin Selman’ın -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği zayıf hadis hakkında sorulan soruya verdiği cevabı iiçermektedir.

 • PDF

  Kısa ve açık ibâreli bu kitabı okuyan bir kimse, onun tevhîd, usul, akâid, siyer, sülûk, ahlak, dînî ve dünyevî âdâb, tıp, fıkhın bütün bölümleri olan ibâdetler, muamelât ve nikah gibi bütün ilimleri ve bunların açıklamasını, esaslarını ve kaidelerini kapsadığını mutlaka görecektir. Bütün bunlar, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sözlerinden alınmıştır.Öyle ki -kitapta göreceğiniz gibi- hadislerin en açık ve en faydalı olanları seçilmiştir.Bütün bunlar da Allah Teâlâ’nın lütfu ve rahmetidir.Hamd, yalnızca O’nadır.

 • PDF

  Hadis âlimlerinin imamı, hadiste mü’minlerin emiri ve hadis emiri gibi unvanlarla en büyük hadis âlimi olarak tarihe geçmiş olan İmam Buhârî, Câmiu’s Sahih’ten sonra, edep, ahlâk ve âile eğitimi ile ilgili Edebu’l Müfred’i yazmıştır. Bu eser, hadisle ilgili İmam Buhârî’nin ikinci önemli eseridir. Hiçbir esere ihtiyaç bırakmayacak genişliktedir.

 • PDF

  Hanifî âlimlerinin önemsedikleri ve gerek eserden, gerekse yazarından övgüyle bahsettikleri bu kitap, İslâm dünyasının birçok yerinde yaygınlaşan kabirperestlik hastalığını ve kabirlerde işlenen birçok bid’atleri Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in hadislerinden delillerle açıklamıştır.

 • PDF

  Rasûlullah -sallalahu aleyhi ve sellem-’in bu değerli tavsiyeleri, bazı sahâbeye yönelik olmakla birlikte bütün müslümanlara yöneliktir.Bu tavsiyeler; her türlü ibâdeti Allah Teâlâ’ya hâlis kılmaya ve O’na ortak koşmamaya teşvik etmenin fazîleti, Lâ ilahe illallah, Allah -azze ve celle-’ye secde etme, oruç, namaz, teheccüd, dînî ilim talep etme, sadaka verme, Allah Teâlâ’yı tesbih etme, ana-babanın rızâsını kazanmaya çalışmaya teşvik etmenin fazîleti, güzel ahlak, sıla-i rahimde bulunma, komşuya iyilikte bulunma, fakir ve yoksullara yedirip içirmenin fazîleti gibi salih amelleri açıklamaktadır.

 • PDF

  Yazar : Muhammed Şahin

  Gazze’de zulme uğrayan kardeşlerimizle dayanışmak ve orada katledilen müslüman kardeşlerimizin şehitler olduklarını Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in hadislerinden derlediğim bu hadislerle müjdelemek istedim.Allahım! Onları şehitler olarak kabul et. Amin...

 • PDF

  Bu kitapta, pek çok kimsenin sahih hadis sandıkları oysa ya zayıf ya da uydurma olan hadisleri, asrın muhaddisi Muhammed Nâsıruddin el-Elbânî -Allah ona rahmet etsin- açıklamıştır.

 • PDF

  Yazar : Yahya Şenol Tetkik : Muhammed Şahin

  Halk arasında Receb, Şa’ban ve Ramazan ve bu aylar içinde bulunan önemli gün ve gecelerle ilgili birçok hadis dolaşmaktadır. Bunlardan bazıları sahih, bazıları zayıf ve maalesef birçoğu ise uydurmadır.Hurafelerin halk nezdindeki itibarı ve oldukça yaygın oluşu göz önünde bulundurulduğunda, bu gibi konularda uydurma hadislerin sahihmiş gibi bilindiği görülmektedir.

 • DOC

  Bu makale, Mescid-i Nebevi’nin anahtarlarını taşıyan Ahmed’in uydurma mesajını ve bu mesajdaki yalan ve iftiraları açıklamaktadır.

 • MP3

  Konuşmacı : Elvedin Hüseyin Başiç

  İmam Nevevi’nin "Riyazu’s-Salihin" adlı kitabından seçilen hadislerin açıklamasıdır.

Sayfa : 2 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli