Bilimsel kategoriler

Hadis Şerhleri

Bu dosya; bazı hadis metinleri, hadis kitapları ve bazı hadislerin açıklamaları ile ilgili konuları çeşitli dillerde ele almaktadır.

Materya sayısı: 14

 • Özbekçe

  MP3

  Müftü : Âbid Han Kârî

  La adva ve la tıyera hadisinin anlamı hakkındaki fetvadır.

 • Türkçe

  PDF

  Hadiste, kulun şu özellikleri öne çıkmaktadır: Zillet içerisinde, huşulu, efendisinin emrine son derece bağlı ve yasaklarından alabildiğine kaçan, O’na karşı kendisini muhtaç gören, O’na sığınan, O’ndan yardım dileyen, O’na tevekkül eden, O’na sığınan ve O’na kalbiyle beslediği sevgi, korku ve ümidi başkasına beslemeyen ve bu hâlde iken O’na ibâdete önem veren.

 • Türkçe

  LINK

  Bu proje kolay anlaşılır açıklamaları ve sahih Nebevi hadislerin tercümelerini sunmayı amaçlamaktadır https://hadeethenc.com/app/#/list-categories?lang=tr

 • Türkçe

  PDF

  Kısa ve açık ibâreli bu kitabı okuyan bir kimse, onun tevhîd, usul, akâid, siyer, sülûk, ahlak, dînî ve dünyevî âdâb, tıp, fıkhın bütün bölümleri olan ibâdetler, muamelât ve nikah gibi bütün ilimleri ve bunların açıklamasını, esaslarını ve kaidelerini kapsadığını mutlaka görecektir. Bütün bunlar, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sözlerinden alınmıştır.Öyle ki -kitapta göreceğiniz gibi- hadislerin en açık ve en faydalı olanları seçilmiştir.Bütün bunlar da Allah Teâlâ’nın lütfu ve rahmetidir.Hamd, yalnızca O’nadır.

 • Özbekçe

  PDF

  Yazar : İmam Nevevi

  Nevevi Kırk Hadis Şerhi

 • Türkçe

  MP3

  Bu derslerde, Doç.Dr. Hayati YILMAZ “Sahih-i Buhari” kitabının “Kitap ve Sünnete Bağlılık” bölümündeki hadisleri şerh etmektedir. 1. Giriş 2. İlk beş rivayet ve “Ben cevamiü’l-kelim ile gönderildim” hadisi 3. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 1 4. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 2 5. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 3 6. Çok soru sormanın çirkinliği ve “Vebali en ağır olan müslüman” hadisi 7. Çok soru sormanın çirkinliği. Hz. Peygamber’in fiillerine uymak ve “Altın yüzük takmıştım...” hadisi. Dinde aşırı gitmenin çirkinliği 8. Dinde aşırı gitmenin çirkinliği ve “Bazılarına ne oluyor ki?” hadisi 09. Dinde aşırı gitmenin çirkinliği ve Bid’atçıyı barındıranın vebalı 10. Re’y ve Kıyasta aşırılık ve Henüz vahiy gelmemiş konularda sorulan sorulara Hz. Peygamber’in “Bilmiyorum” demesi veya süküt etmesi ile ilgili hadis 11. Hz. Peygamber’in “Allah’ın öğrettikleriyle” ümmetini eğitmesi ve “Hak üzere olan grup...” hadisi 12. Allah’ın indirdiğiyle hüküm vermek, “Öncekileri karış karış takip edeceksiniz” hadisi ve “Kötü çığır açanın vebali” hadisi 13. Hz. Peygamber’in Medine’deki meşahidi ve “Medine körük gibidir...” hadisi 14. Hz. Peygamber’in kunud yapması ve Ehl-i kitap ile ilişkiler ve “Müslüman olun kurtulun...” hadisi 15. İlim sahiplerine uyma tavsiyesi ve Kıyamet günü Ümmet-i Muhammed’in şahitliği ve Hakimin hükmü ve alacağı sevap ile ilgili hadisler 16. Delalet kavramı, Ehl-i kitaba karşı uyanık davranmak ve İhtilafın çirkinliği ile ilgili hadisler 17. Emir ve nehiylerin farklı anlamları, ve Şura ilkesi ve Hz. Peygamber’in ifk olayında ashabıyla istişare etmesi ile ilgili hadisler

 • Türkçe

  PDF

  Hanifî âlimlerinin önemsedikleri ve gerek eserden, gerekse yazarından övgüyle bahsettikleri bu kitap, İslâm dünyasının birçok yerinde yaygınlaşan kabirperestlik hastalığını ve kabirlerde işlenen birçok bid’atleri Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in hadislerinden delillerle açıklamıştır.

 • Boşnakça

  MP3

  Konuşmacı : Elvedin Hüseyin Başiç

  İmam Nevevi’nin "Riyazu’s-Salihin" adlı kitabından seçilen hadislerin açıklamasıdır.

 • Uygurca

  PDF

 • Endonezyaca

  MP3

 • Urduca

  MP3

  Konuşmacı : Fadl İlahi Zahir

 • Türkçe

  PDF

 • Türkçe

  PDF

  Yazar : İmam Acurri Tetkik : Muhammed Şahin

 • Arapça

  PDF

  İbn Hacer el-Askalani rahimehullah'ın kaleme aldığı " Fethu'l-Bari" isimli kitap, hadis şerhleri alanında İslam dininin en büyük eserlerindendir. Bu Şerh, Hafız İbn Hacer'in en güzel ve mükemmel eserlerinden biridir. Kitabın yazarı, bu eserinde Hafız İbn Hacer'in bazı görüşlerini özellikle de onun haberler konusundaki atfetme yönteminde yer alan hataları tartışmıştır. Bir başka değişle yazarın kendi zannı galibine göre İbn Hacer'in hata ettiği konuları ele almıştır . İhtilafın geniş bir dairede ele alınabilecek Tercih yapılması mümkün olan İçtihadi Meseleleri zikretmemiştir.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli