Các tác phẩm khoa học

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Nhận Xét Các Hadith Nói Về Tháng Sha’baan: Bài thuyết giảng thứ sáu ngày 15/Sha’baan/1435 H nhằm ngày 13/06/2014, bài thuyết giảng nhận xét về tính xác thực của các Hadith nói về giá trị của tháng Sha’baan, đặc biệt là vào ngày và đêm giữa tháng Sha’baan, đồng thời đưa ra việc làm hành đạo nên làm trong tháng này.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Ân Phước & Giáo Lý Tháng Sha’baan: Bài thuyết giảng nêu lên sáu trọng điểm quan trọng của tháng, đồng thời nêu ra giáo lý từng quan điểm một. Bài thuyết giảng được trích từ bài thuyết giảng của nhà thông thái, học giả Shaikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen và bài thuyết giảng của Sheikh Abu Al-Zubair Abdul Azeez Buneet.

Thông tin phản hồi