• PDF

  Bu kitap İngilizce olarak hazırlanmış olup, hac ve umre ibadetlerini resimli olarak kolay bir dille Kur’an-ı Kerim ve Sünnet ışığında ele almıştır.

 • PDF

  er-Risale el-Muhammediyye. Bu çalışma Hint üniversite ve okullarında Siyerî Nebî ve İslam Mesajı ile ilgili verilmiş sekiz konferanslardan oluşmaktadır. Bu konferanslar yazarın ne kadar bilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Çok kıymetli ilmî faydalar içermektedir. Birinci konferans, Peygamberlerin hayatlarında tüm insanlık için alınması gereken örnekler olduğundan, ikincisi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatının tüm insanlığa örnek olduğundan, üçüncüsü, Tarihsel açıdan Peygamberimizin Hayatından, dördüncüsü, Peygamberimizin Hayatının kapsayıcı ve tüm beşeri hayatı içermesinden, beşincisi, Genel olması açısından Peygamberimizin hayatından "De ki: Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin", altıncısı da, amelî açıdan Peygamberimizin hayatından bahsetmektedir. Zira Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Sizler için Allah rasûlünde en güzel örnek vardır. Yedinci konferans İslam Peygamberinin tüm insanlığa mesajını, sekizincisi ise, pratik açıdan Peygamberimizin hayatını ele almaktadır.

 • PDF

  Tevrat’ İncil’de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kısa çalışma, İncil’de yer alan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e ait bazı alâmetlere yer vermekte, Musa aleyhisselâm gibi peygamberlerden nakiller yapmaktadır.

 • PDF

  Yazar : Ahmed Deedat

  Bu eser diyalog şeklinde ele alınmıştır. Bu diyalog Kitab-ı Mukaddes’te Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberliğinin müjdelendiğini inkar eden bazı papazlar ve Ahmed Dîdat arasında geçmektedir. Yapılan tahrife rağmen haber verilen peygamberlik özellikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e uymaktadır. Ondan başkası için mümkün değildir.

 • PDF

  Bu kitap, Kuran ve İncil’de Muhammed ve İsa aleyhimesselâm ile ilgili bazı yanlış anlaşılan kavramları ele almaktadır. Hristiyanların İslam dinine davet edilmesinden bahsetmekte, Müslümanların İsa aleyhisselâm’ı sevmeleri gerekir mi? sorusuna cevap aramaktadır.

 • PDF

  Yazar : Ahmed Deedat

  Bu kitap, 35 sayfadan oluşmaktadır. Bu eser diyalog şeklinde ele alınmıştır. Bu diyalog Kitab-ı Mukaddes’te Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberliğinin müjdelendiğini inkar eden bazı papazlar ve Ahmed Dîdat arasında geçmektedir. Yapılan tahrife rağmen haber verilen peygamberlik özellikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e uymaktadır. Ondan başkası için mümkün değildir.Basılıp, neşredilerek tercüme edilmesi gerekir. Böylece Allah rızası gözetilmiş, hakikatler ortaya koyularak yayılmış olur.

 • PDF

  Yazar : Ahmed Deedat

  Bu kitap, 21 sayfadan oluşmaktadır. Bu eser diyalog şeklinde ele alınmıştır. Bu diyalog Kitab-ı Mukaddes’te Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberliğinin müjdelendiğini inkar eden bazı papazlar ve Ahmed Dîdat arasında geçmektedir. Yapılan tahrife rağmen haber verilen peygamberlik özellikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e uymaktadır. Ondan başkası için mümkün değildir.

 • PDF

  Yazar : Ahmed Deedat

  İncil’de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

 • PDF

  Yazar : Ahmed Deedat

  Bu eser diyalog şeklinde ele alınmıştır. Bu diyalog Kitab-ı Mukaddes’te Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberliğinin müjdelendiğini inkar eden bazı papazlar ve Ahmed Dîdat arasında geçmektedir. Yapılan tahrife rağmen haber verilen peygamberlik özellikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e uymaktadır. Ondan başkası için mümkün değildir. Bu kitap bütün Müslümanlara bir armağandır. Basılıp, neşredilerek tercüme edilmesi gerekir. Böylece Allah rızası gözetilmiş, hakikatler ortaya koyularak yayılmış olur.

 • DOC

  Yüce Allah kitabı Kuran’ı Kerim’de şöyle buyurmakta: "Hani Meryem oğlu İsa da: ’Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmed olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. -Saf Suresi-6- İsa aleyhisselâm’dan sonra göderilen tek peygamber Muhammed sallalahu aleyhi ve sellem’dir. Hristiyanlar ise İsa aleyhisselâm’dan sonra bir peygamberin gönderildiğine imân etmezler. Bizler bu noktada İsa ve Musa aleyhimesselâm’ın kendilerinden sonra bir peygamberin geleceğini müjdelediklerini ispat etmek istiyoruz. Yapacağımız alıntılara Kitab-ı Mukaddes’ten de yer ayıracağız. Bu hayırlı kitap her Yahudi ve Hristiyan’a hediye olarak takdim edilmeye uygundur.

 • PDF

  Yazar : Ahmed Deedat

  Bu kitap, 21 sayfadan oluşmaktadır. Bu eser diyalog şeklinde ele alınmıştır. Bu diyalog Kitab-ı Mukaddes’te Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberliğinin müjdelendiğini inkar eden bazı papazlar ve Ahmed Dîdat arasında geçmektedir. Yapılan tahrife rağmen haber verilen peygamberlik özellikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e uymaktadır. Ondan başkası için mümkün değildir.

 • PDF

  Bu çalışma bir dizi makalelerden oluşmaktadır. İncil’de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberliğinin doğruluğunu ifade eden delillere yer verilmiştir.

 • PDF

  İncil ve Tevrat’ta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem: Bu kitap, İsa ve Musa aleyhimesselâm’ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i haber verip, müjdelediğinden, Tevrat ve İncil’de adının geçtiğinden bahseder.

 • PDF

  İncil’de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem: Yazar bu kitapta İncil’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i haber verip, müjdelediğini ortaya koymaktadır.

 • PDF

  Batı aynasında Rasulû A’zam: Bu ilmî çalışma batıdaki seçkin aydın kitlesinin Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in vasıfları, ahlâkı, gerçekleştirdiği üstün başarılar hakkında söyledikeleri sözleri ele almaktadır. Bir de O'na olan itikadımız, imanımız ve Allah tealâ’nın kendisini seçip, gönderdiğine dair kanaatimizden bahsetmektedir. Son din İslam’ın nasıl yayılıp, diğer dinlere üstün geldiğini incelemektedir.

 • PDF

  Yazar : Ahmed Deedat Çeviri : Bir Grup Âlim

  Bu kitap, 21 sayfadan oluşmaktadır. Bu eser diyalog şeklinde ele alınmıştır. Bu diyalog Kitab-ı Mukaddes'te Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin müjdelendiğini inkar eden bazı papazlar ve Ahmed Dîdat arasında geçmektedir. Yapılan tahrife rağmen haber verilen peygamberlik özellikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e uymaktadır. Ondan başkası için mümkün değildir. Bu kitap bütün Müslümanlara bir armağandır. Basılıp, neşredilerek tercüme edilmesi gerekir. Böylece Allah rızası gözetilmiş, hakikatler ortaya koyularak yayılmış olur.

 • PDF

  Kitap hakkında kısa bilgi: Yazar, bu kitapçıkta Fıkhı Ekber ve Fıkhı Asğar’dan olan bütün ilimlerle müslümanın üzerinde bulunması gereken şer’î ahlâk ve İslâmî âdâbı derleyip toplamış, son olarak da şirkten ve her türlü günahlardan uzak durmak gerektiğine dâir sözlerle bu kitapçığı sona erdirmiştir. Bu kitapçık, müslümanın, akîde, ibâdet, ahlâk, davranış ve metod açısından nasıl olması gerektiğine uygun olarak gelmiştir. Bu sebeple bu kitapçık, adı gibi gerçekten ümmet için önemli dersleri içermektedir. Bunun içindir ki bu güzel kitapçığı pek çok âlim şerhetmiştir.İşte bu şerhlerden birisi de değerli âlim Abdulaziz b. Davud el-Fâyiz’in şerhidir.

 • PDF

  Kitap hakkında kısa bilgi: Bu kitap, dört mezhep imamı; Ebu Hanife, Mâlik, Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’in -Allah hepsine rahmet etsin- itikadının açıklamasını içermektedir. Bu dört imamın akîdeleri de; Kur’an ve Sünnet’in işâret ettiği, sahâbe ve onlara güzellikle uyan tâbiînin üzerinde bulundukları akîdedir. Bu imamlar arasında -Allah’a hamd olsun- dînin esasları konusunda hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Aksine onlar, Allah Teâlâ’nın sıfatlarına îmân, Kur’an’ın, Allah’ın kelâmı olduğu ve mahluk olmadığı, îmânın, kalp ve dilin tasdiki ile olması gerektiği konusunda hemfikirdirler. Hatta onlar, Yunan felsefesinden ve kelâmcı ekollerden etkilenen Cehmiyye gibi kelâmcılara karşı durmuşlar ve onları reddetmişlerdir.

 • PDF

  Kitap hakkında kısa bilgi: Bu kitapçık, aşağıdaki konuları içermektedir: • İslâm dîni. • İslâm esasları. • İslâm akîdesinin esasları. • Allah Teâlâ’ya îmân. • Meleklere îmân. • Kitaplara îmân. • Elçilere (Peygamberlere) îmân. • Âhiret gününe îmân. • Kadere îmân. • İslâm akîdesinin hedefleri (amaçları).

 • PDF

  Bu eser, zühd, terğib ve terhib konuları içeren bir manzumedir. Müellifi Şeyh Hafız b. Ahmed el-Hakemi'dir.

Sayfa : 44 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli