• Türkçe

  PDF

  Kitap hakkında kısa bilgi: Yazar, bu kitapçıkta Fıkhı Ekber ve Fıkhı Asğar’dan olan bütün ilimlerle müslümanın üzerinde bulunması gereken şer’î ahlâk ve İslâmî âdâbı derleyip toplamış, son olarak da şirkten ve her türlü günahlardan uzak durmak gerektiğine dâir sözlerle bu kitapçığı sona erdirmiştir. Bu kitapçık, müslümanın, akîde, ibâdet, ahlâk, davranış ve metod açısından nasıl olması gerektiğine uygun olarak gelmiştir. Bu sebeple bu kitapçık, adı gibi gerçekten ümmet için önemli dersleri içermektedir. Bunun içindir ki bu güzel kitapçığı pek çok âlim şerhetmiştir.İşte bu şerhlerden birisi de değerli âlim Abdulaziz b. Davud el-Fâyiz’in şerhidir.

 • Türkçe

  PDF

  Kitap hakkında kısa bilgi: Bu kitap, dört mezhep imamı; Ebu Hanife, Mâlik, Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’in -Allah hepsine rahmet etsin- itikadının açıklamasını içermektedir. Bu dört imamın akîdeleri de; Kur’an ve Sünnet’in işâret ettiği, sahâbe ve onlara güzellikle uyan tâbiînin üzerinde bulundukları akîdedir. Bu imamlar arasında -Allah’a hamd olsun- dînin esasları konusunda hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Aksine onlar, Allah Teâlâ’nın sıfatlarına îmân, Kur’an’ın, Allah’ın kelâmı olduğu ve mahluk olmadığı, îmânın, kalp ve dilin tasdiki ile olması gerektiği konusunda hemfikirdirler. Hatta onlar, Yunan felsefesinden ve kelâmcı ekollerden etkilenen Cehmiyye gibi kelâmcılara karşı durmuşlar ve onları reddetmişlerdir.

 • Türkçe

  PDF

  Kitap hakkında kısa bilgi: Bu kitapçık, aşağıdaki konuları içermektedir: • İslâm dîni. • İslâm esasları. • İslâm akîdesinin esasları. • Allah Teâlâ’ya îmân. • Meleklere îmân. • Kitaplara îmân. • Elçilere (Peygamberlere) îmân. • Âhiret gününe îmân. • Kadere îmân. • İslâm akîdesinin hedefleri (amaçları).

 • Sırpça

  PDF

  Bu kitap, 35 sayfadan oluşmaktadır. Bu eser diyalog şeklinde ele alınmıştır. Bu diyalog Kitab-ı Mukaddes’te Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberliğinin müjdelendiğini inkar eden bazı papazlar ve Ahmed Dîdat arasında geçmektedir. Yapılan tahrife rağmen haber verilen peygamberlik özellikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e uymaktadır. Ondan başkası için mümkün değildir.Basılıp, neşredilerek tercüme edilmesi gerekir. Böylece Allah rızası gözetilmiş, hakikatler ortaya koyularak yayılmış olur.

 • Arapça

  PDF

  Bu kitap, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmekle ilgili beş konuyu içermektedir. 1- Rasüllerin gönderiliş gayesi. 2- Muhammed Allah'ın Rasülü olduğuna şahitlik etmenin şartları. 3- Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmek neleri gerekli kılar. 4- Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti üzerindeki on yedi hakkı. 5- Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kişinin imanını bozup, dinden çıkaracak hususlar

 • Arapça

  PDF

  Bu kitap, Şemsuddin İbn Kayyim el-Cevziyye rahimehullah'ın " İğasetu'l-Lehfan Min Mesaidi'ş-Şeytan" adlı eserinden bir bölümdür. Burada Yahudilerin tarih boyunca itikatlarında yaşanan derece derece değişimler açıklığa çıkarılmaktadır. Öyle ki bu itikat güçlü çelişki ve karmaşalar içeren noktaya gelmiştir.

 • Arapça

  PDF

  Bu kitap, Şeyh Majid b. Süleyman er-Ressi hafizehullah'a ait faydalı bir eseridir. Kur'an-ı Kerim hakkında özet bir tanıtım yapılmakta, getirdiği her konuya iman edip, tasdik etmemiz, nesh olmamış hükümleriyle amel etmemizin gerekliği beyan olunmaktadır.

 • Arapça

  PDF

  Müellif kitabın ön sözünde şöyle demektedir: Beni bu kitabı yazma hedefim, diğer din mensuplarına özellikle de Hristiyanlara, Meryem Oğlu İsa Mesih ve annesi Meryem bint İmran aleyhimesselam hakkında Müslümanlar'ın inanışını bildirmektir. Bazı rahiplerle yaptığım münakaşalar sonucunda Hristiyanların Müslümanlar hakkında İsa ve annesi Meryem'e buğz ettikleri zannında olduklarını gördüm. Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerimdeki ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinde yer alan İsa ve annesi Meryem ile ilgili bölümleri onlara gösterdiğimde birisi bana şöyle dedi: " Siz Müslümanların Mesih hakkındaki akidesi, biz Hristiyanların akidesinden daha hayırlıdır" ve ardından Müslüman olduğunu ilan etti.

 • Arapça

  PDF

  Müellif kitabın ön sözünde şöyle demektedir: Bu kitabı yazma hedefim, diğer din mensuplarına Adem aleyhisselam hakkında Müslümanların inanışını bildirmektir. Özellikle de Adem aleyhisselam'ın düştüğü hata konusunu açıklığa kavuşturmaktır. Bazı Hristiyanlarla yaptığım münakaşalar sonucunda onların bu konuya akla uygun olmayan açıdan bakıp, anladıklarını, bunun hiç bir Peygamberin getirdiği inanış esaslarına uygun olmadığını ve Allah subhanehu ve tealanın hiç bir sıfatına özellikle de adalet ve rahmetine yaraşır olmadığını gördüm. Bir de bu inanış Meryem oğlu İsa Mesih'in dünyaya gelmesinden önce ölen herkese ait günahlara dair kefaretin olmadığını, her birinin ateşe gireceği sonucunu doğurmaktadır. Bu inanış insan aklına karşı gelmek ve Rahim olan Allah'a uzak olduğu zulmü isnat etmektir.

 • Arapça

  PDF

  İslam dininin terörizme olan konumu: Terörizm, medya, güvenlik ve siyasal anlamda gündemi çokça meşgul eden ana konulardan birisi haline geldi. Bir çok araştırmacı ve düşünür bu konu hakkında araştırma ve incelemelerde bulunmakta. İşte bu araştırmalardan bir tanesi de bu elinizdeki kitaptır. Bu konuda bir görüş sunarak, katkıda bulunmaktadır. Terörizmin tüm yönlerini analiz edip, terörizm kavramını, köklerini, tarihini, günümüzdeki durumunu fıkhi ve pratik açıdan değerlendirmesini Kur'an ve Sünnet sınırları içinde İslami açıdan ele almaktadır.

 • Arapça

  PDF

  Bu kitap Allah'ın varlığı ile ilgili sorulan bir soruya cevap aramaktadır. Müellif, fıtrat, akıl, din ve duyuların kabul etmeye davet ettiği Allah'ın varlığı hakkında bir çok delil zikretmektedir.

 • Arapça

  PDF

  Bu kitap Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şanı hakkında elli delil içermektedir.

 • Arapça

  PDF

  Bu çalışma, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliği ile ilgili hadis alimlerinin kitaplarından zikrettiği sabit delilleri içeren faydalı bir kitaptır.

 • Arapça

  PDF

  Bu eser, Ramazan ayı ile ilgili faydalı bir çok twitter mesajı içermektedir.

 • Arapça

  PDF

  Ramazan ayında her Müslümanı ilgilendiren çeşitli konular içeren Ramazan Mesajları

 • Arapça

  PDF

  Bu eser, oruç ile ilgili özel hükümler içeren faydalı bir kitaptır. İçeriğinde oruçlu kimsenin ihtiyaç duyacağı çoğu meselelere yer verilmiştir. Bu kitap, ed-Dürerü's-Seniyye sitesinden yer alan fıkıh ansiklopedisinin bir bölümüdür.

 • Arapça

  PDF

  Kitabın yazarı kitap hakkında şöyle demektedir: " Bu kitapta bulunan haberleri, Yahudi ve Hristiyan iken sonradan İslam dinini seçmiş şahsiyetlerin kendilerinden aktardım. Yani sonradan Müslüman olan bu şahsiyetlerin kendi eski kitaplarında bu müjdenin yer aldığına dair şahitlik etmesinden sonra kitapta nakillerde bulundum . Aktardığım her haberin sonunda Müslüman olan şahsiyetin ismini ve kendi kitabında yer alan sayfayı zikrettim. Kitab-ı Mukaddes olarak isimlendirilen kitabın en son baskılarına giderek oradaki sayfa numaralarını da aktardım. Ehli kitabın sonradan Müslüman olan bazı şahsiyetleri çok eski nüshalardan nakil yapmaktadırlar. Mütevekkil'le aynı çağda yaşamış Taberi de böyledir. Yahudi ve Hristiyanlar zaman zaman kitaplarını tashih eder, diledikleri ibareleri ekleyip, çıkarırlar. Bu sebeple araştırmacılar, sonradan Müslüman olan şahsiyetlerin yaptığı nakiller ile, Kitab-ı Mukaddes olarak bilinen kitabın eski baskıları arasında bir karşılaştırma yapmada oldukça zorluk yaşarlar. Ancak bu sonradan Müslüman olan şahsiyetlerin aktardıkları metinler ve şahitliklere itibar edilir.

 • Arapça

  PDF

  Yirminci Yüzyılda Ehli Kitap alimlerinin kendi kitaplarına yönelik eleştirel manada yaptıkları çalışmalar sonucunda adı geçen bu kitaplarda tahrif yapıldığı itiraf etmişlerdir. Bu çalışmada, Ehli Kitabın kitaplarında yer alan metinlerle ilgili yapılan söz konusu çalışmalara ait özet bir sunum yapılmaktadır. Ehli Kitabın kitaplarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelenmesi hakkında bilgiler içermektedir.

 • Arapça

  PDF

  Yazar : Bir Grup Âlim

  Ramazan Bayramı, Gece Namazı ve Oruçla İlgili Alimlere Ait Kitap ve Fetvalardan Seçilerek Derlenmiş Kitap

 • Arapça

  PDF

  İlim Ehli, İlmin Tüm Fen ve Alanlarında Gerekli Olan Araştırma, Tetkik, Tahkik ve Tasnif Çalışmalarını Sunmuştur. Bir Çok Eser Yazılmış, Tahkik Çalışmaları Ortaya Konulmuştur. İlim ve Fenler Bir Çok Dala Ayrılmıştır. İlim Talebesinin Bu Engin Okyanusa Dalıp, Kitaplar İçinde Doğruyu Yanlıştan, İyiyi Kötüden Ayırt Etmesi Zor Bir Durum Haline Gelmiştir. Bu Sebeple Dar es-Sünniyye Bir Çok Alanda Kaleme Alınmış Eserleri Bir Araya Getirerek, Uyumlu Bir Sistem Geliştirmeyi Hedeflemektedir. Böylece İlim Talebeleri Bir Çok Alanda Yazılmış Kitap ve Eserlere Kolayca Ulaşacak, Bu Kaynakların Tahkik ve Şerhlerine, İlgili Özet Bilgilere Kavuşacaktır. En İyi Baskının Nerede Olduğunu Bilecektir. Bu Sayfada Yer Alan Kitap Deposunda, Biyografi ve Tarih Kitaplarını Bulacaksınız.

Görüşün Bizim İçin Önemli