• Arapça

  PDF

  İlim Ehli, İlmin Tüm Fen ve Alanlarında Gerekli Olan Araştırma, Tetkik, Tahkik ve Tasnif Çalışmalarını Sunmuştur. Bir Çok Eser Yazılmış, Tahkik Çalışmaları Ortaya Konulmuştur. İlim ve Fenler Bir Çok Dala Ayrılmıştır. İlim Talebesinin Bu Engin Okyanusa Dalıp, Kitaplar İçinde Doğruyu Yanlıştan, İyiyi Kötüden Ayırt Etmesi Zor Bir Durum Haline Gelmiştir. Bu Sebeple Dar es-Sünniyye Bir Çok Alanda Kaleme Alınmış Eserleri Bir Araya Getirerek, Uyumlu Bir Sistem Geliştirmeyi Hedeflemektedir. Böylece İlim Talebeleri Bir Çok Alanda Yazılmış Kitap ve Eserlere Kolayca Ulaşacak, Bu Kaynakların Tahkik ve Şerhlerine, İlgili Özet Bilgilere Kavuşacaktır. En İyi Baskının Nerede Olduğunu Bilecektir. Bu Sayfada Yer Alan Kitap Deposunda, Siyeri Nebi Kitaplarını Bulacaksınız.

 • Arapça

  PDF

  İlim Ehli, İlmin Tüm Fen ve Alanlarında Gerekli Olan Araştırma, Tetkik, Tahkik ve Tasnif Çalışmalarını Sunmuştur. Bir Çok Eser Yazılmış, Tahkik Çalışmaları Ortaya Konulmuştur. İlim ve Fenler Bir Çok Dala Ayrılmıştır. İlim Talebesinin Bu Engin Okyanusa Dalıp, Kitaplar İçinde Doğruyu Yanlıştan, İyiyi Kötüden Ayırt Etmesi Zor Bir Durum Haline Gelmiştir. Bu Sebeple Dar es-Sünniyye Bir Çok Alanda Kaleme Alınmış Eserleri Bir Araya Getirerek, Uyumlu Bir Sistem Geliştirmeyi Hedeflemektedir. Böylece İlim Talebeleri Bir Çok Alanda Yazılmış Kitap ve Eserlere Kolayca Ulaşacak, Bu Kaynakların Tahkik ve Şerhlerine, İlgili Özet Bilgilere Kavuşacaktır. En İyi Baskının Nerede Olduğunu Bilecektir. Bu Sayfada Yer Alan Kitap Deposunda, Arap Dili Kitaplarını Bulacaksınız.

 • Arapça

  PDF

  İbn Hacer el-Askalani rahimehullah'ın kaleme aldığı " Fethu'l-Bari" isimli kitap, hadis şerhleri alanında İslam dininin en büyük eserlerindendir. Bu Şerh, Hafız İbn Hacer'in en güzel ve mükemmel eserlerinden biridir. Kitabın yazarı, bu eserinde Hafız İbn Hacer'in bazı görüşlerini özellikle de onun haberler konusundaki atfetme yönteminde yer alan hataları tartışmıştır. Bir başka değişle yazarın kendi zannı galibine göre İbn Hacer'in hata ettiği konuları ele almıştır . İhtilafın geniş bir dairede ele alınabilecek Tercih yapılması mümkün olan İçtihadi Meseleleri zikretmemiştir.

 • Arapça

  PDF

  Terâcimi'r-ricâl kitaplarını okumak, ilim talep etmede kişiye en çok yardımcı olan hususlardan birisidir. İlmi Meseleler, ilmi çalışma ve araştırmalardan sonra kişinin zihnini dağıtacağı bir alandır. Terâcim kitapları bir çok faydalar, kıssalar, hikmetler, örnekler edep ve ahlak konuları içerirler. Söz konusu kitaplardan bir tanesi de Hafız el-Mizzi rahimehullah'ın kaleme aldığı eseri " Tehzibu'l-Kemâl'dir". Müellif bu kitabında ender rastlanılacak faydalar toplamış, kıssalara, edep ve ahlak konularına yer vermiştir.

 • Arapça

  PDF

  Her ibadetin yapılışına dair bir sıfat ve şekli vardır. Allah subhanehu ve teala bu konuları açıklığa kavuşma hususunda kendisini kefil kılmıştır. Ayrıca bu konuları Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem de beyan etmiştir. Medine'ye hicret ettikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kere hac yapmıştır. O'nun bu haccına Veda Haccı ismi verilmiştir. Çünkü O, bu haccında insanlara veda etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu haccında ümmetine hac ibadetlerini beyan edip, açıklamış, " Hac İbadetlerinizi benden alın/öğrenin" diye buyurmuştur. Bu risalede Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl hac yaptığı beyan edilmektedir. Ayrıca yazar, Kabe'ye hac ibadeti için gelen hacılara tavsiyelerde bulunmakta, bazı hacılar tarafından düşülen hatalara da işaret etmektedir. Şeyh Abdulmuhsin ez-Zamil bu risaleyi şerh etmiştir. Bu şerhi ekteki dosyada bulabilirsiniz.

 • Arapça
 • Arapça

  PDF

  Bu risale, umrenin fazileti, hükümleri ve nasıl yapılacağıyla ilgilidir.

 • Arapça

  PDF

  Bu özet kitap şu konuları ihtiva etmektedir; Ramazan nasıl karşılanır? Fazileti nedir? Ramazanla ilgili bazı sünnetler ve hükümler nelerdir? İtikaf ile ilgili hükümler. Dua adabı. Şeyh'in farklı zamanlardan verdiği konferanslardan derlenmiş bir özet bir kitaptır. Bu konferans ve dersler bir arada toplanmış, kendisine sunulmuş, ekleme ve düzeltmelerden sonra son halini almıştır.

 • Arapça

  PDF

  Bu kitap geçmişte ve günümüzde yaşayan dünyanın farklı bölgelerinde tanınmış fikir, hukuk ve diğer ilim dallarında, seçkin şahsiyetlerin Müslüman olma kıssalarını içermektedir.

 • Arapça

  PDF

  Huşu namazın özü ve ruhudur. Namazda huşunun tadına varamamış kimse, namazın ne kadar büyük bir ibadet olduğunun farkına varamaz. Namazda huşu ne kadar ise, ecir de o oranda olur. Bu kitapta, namazda huşulu olmaya yardımcı olacak sebepler açıklanmaktadır.

 • Arapça

  PDF

  Ey Müslüman Kimse! Bil ki, Allah Subhanehu ve Teala bütün insanları İslam dinine girmekle sorumlu tutmuş, ona bağlanmayı emretmiş, ona ters düşen şeylerden de sakınmalarını buyurmuştur. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bu dine davet etmesi için göndermiştir. O'na tabi olan kimsenin hidayete erdiğini, yüz çevirenin de sapıklığa düştüğünü bildirmiştir. Bir çok ayette kişiyi dinden çıkaracak hususlardan, şirk ve küfrün çeşitlerinden de sakındırmıştır. Alimler dinden riddet eden/çıkan kişinin bir çok sebepten dolayı çıkabileceğini, dini bozan şeylerin çeşitli olduğunu beyan etmişlerdir. Dinden çıkan kimsenin kan ve malının helal olacağını açıklamışlardır. Bu dini bozan şeylerden dolayı, kişi İslam dininden de çıkmış sayılır. Mücedid İmam Muhammed b. Abdulvehhab rahimehullah dinden çıkaran bazı hususları bu kitabında açıklamıştır.

 • Arapça

  PDF

  Mücedid Şeyhul-İslam İmam Muhammed b. Abdulvehhab rahimehullah bu özet risalesi tevhit ile ilgili kuralların takrir ve bilinmesi hakkında önemli konuları içermektedir. Şirk, şirk ehli hakkında onlarla ilgili hüküm meselesi, menfi ve müspet şefaat konuları ele alınmıştır.

 • Arapça

  PDF

  Bu çalışmada, kolay ve akıcı bir üslup ile tüm farklı dinlerin, fikri mezheplerin, cemaat ve grupların tanımı yapılmıştır.

 • Arapça

  PDF

  Üzüntü ve depresyon vakıalarının tedavisi ve onlardan korunma yöntemleri Kuran ve sünnette zikredilmiştir. Özellikle dış etkenlere bağlı olarak gelişen sıkıntıların tedavisi bulunmaktadır. Allah subhanehu ve Tealanın kullarına olan bir rahmeti de, Kuran'ı onlar için bir rahmet ve şifa olarak göndermesidir. Müminlere sadece Kuran'a ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine dönemeleri gerekir. Böylece her iki dünyada mutluluk ve saadete ulaşacaklar. Bu kitapta bir çok sıkıntı ve üzüntülerin tedavisi anlatılmaktadır.

 • Arapça

  PDF

  Bu kitapta sünnetin İslam dininin ikinci temel kaynağı olduğu, Kur'an'dan sonra sünnetin geldiği anlatılmaktadır. Yazar İslam dininde sünnetin önemini ele almaktadır. Sünnetin hüccet olması konuda şüphe yayanlardan sakındırmak ta, muhalif kimselerin şüphelerine cevap vermektedir.

 • Arapça

  PDF

  Faziletli Şeyh Abdülaziz rahimehullah'ın Riyad'ta buluna n Büyük Cami'de "İslamda Zekatın Yeri" adlı konferansıdır.

 • Arapça

  PDF

  Bu çalışma, Şeyh Abdulmuhsinel-Abbad el-Bedr'in bir kitabıdır. Sahabeler radiyallahu anhum Hakkında Ehl-i sünnet ve'l-cemaat'in Akidesinden bahsetmektedir.

 • Arapça

  PDF

  Şikayetler ve Çözümleri. Müellif kitabı hakkında şöyle demiştir: " Bazı verdiğim konferans ve derslerimde şahsıma bazı sorular yöneltilmiştir. Bu sorular, insanların sorun yaşadıkları konularla, sıkıntı duydukları kalp hastalıkları, psikolojik çıkmazlar ve yaşanan zorluklar ile ilgilidir".

 • Arapça

  PDF

  el-Muğni Hanbeli Mezhebinin en geniş kaynaklarından birisidir. İslam dininde ele alınmış en kapsamlı fıkıh kitaplarından sayılır. Müellifi, Muvaffak'ud-Din Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. Kudame el-Makdisi el-Cemailiy ed-Dimeşki es-Salihi'dir. Hicri 541' de dünyaya gelmiş, 620' de vefat etmiştir. Bu kitap Ebu'l-Kasım Ömer b. Hüseyn el-Hiraki'nin Muhtasaru'l-Hiraki adlı kitabına yazılmış bir şerhtir. el-Muğni, el-Hiraki adlı kitaba yazılmış en kapsamlı ve en meşhur kitap olarak kabul edilir. Fakih ve muhaddis olan bir kimsenin müstağni olamayacağı bir eserdir. Seleften Sahabe ve tabiin ve onlardan sonra gelen alimlerin fıkhını öğrenmek isteyenlerin vazgeçemeyeceği kaynak bir kitaptır. Şüphesiz İslam dininin önemli eserlerinden birisi olmayı hak etmiştir. Tüm çağlarda ve tüm islam coğrafyasında yaşayan alimler tarafından özen gösterilmiş

 • Arapça

  PDF

  Yazar : Ahmed b. Hanbel

  Müsned, Nebevi Hadislerin Müsned olarak yer aldığı bir kitaptır. Hadis kitapları arasında en kapsamlı ve en tanınmış olanlarından bir tanesidir. Yirmi altı bin hadis içermektedir. İçinde Buhari ve Müslim'de yer almayan bir çok sahih hadis bulunmaktadır. İmam Ahmed bu kitabı, önemli bir kaynak ve öncü olması için derlemiştir. Tüm müsnedlerde olduğu gibi bu kitapta da hadisler, rivayet eden sahabelerin isimlerine göre sıralanmıştır. Geniş hacimli bir kitap olup, içinde bulunan hadislerin sayısı yaklaşık olarak kırk bine ulaşmıştır. On bin hadis tekrar olup, üç yüz hadis sülasidir/İmam Ahmed ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında üç ravi vardır. Kitap müsned şeklinde derlenip, her sahabenin rivayeti bir yerde zikredilmiştir. Bu kitapta kendisinden müsned olarak rivayet olunan sahabe sayısı dokuz yüz dörttür.

Görüşün Bizim İçin Önemli