വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

 • video-shot

  YOUTUBE

  അല്ലാഹുവിനുള്ള തൗഹീദിന്റെ മൂന്ന് ഇനങ്ങളായ റബൂബിയ്യ , ഉലൂഹിയ്യ , അസ്മാഉ വസ്സിഫാത്ത് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നു

 • video-shot

  തൗഹീദ് മലയാളം

  MP4

  ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇഹപര വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ തൗഹീദിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു

 • video-shot

  MP4

  ഇസ്‌ലാമിലെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളും അതിൻറെ പ്രാധാന്യവും വിവരിക്കുന്നു

 • video-shot

  MP4

  ഇസ്‌ലാമിലെ ഉയർന്ന പദവിയായ ഇഹ്സാൻ എന്നാല്‍ എന്താണെന്നും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അത് നേടിയെടുത്താലുള്ളഗുണങ്ങളും ലഘുവായി വിശദീകരിക്കുന്നു

 • video-shot

  MP4

  നിങ്ങള്‍ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് സത്യനിഷേധികളുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് നോക്കുവിന്‍. എന്നാ ഖുറാൻ വാക്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം,, തൗഹീദിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച പൂര് വീക സമുധായങ്ങ ള്ക്കുണ്ടായ പരിണാമം എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നു.

 • video-shot

  MP4

  ഐക്യം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അനൈക്യത്തില്‍ കഴിഞ്ഞു കൂടിയ ജാഹിലിയ്യ സമൂഹത്തെ ഐക്യത്തിലെക്കും സഹവര്‍ത്തിത്വത്തി ലേക്കും നയിച്ചത്‌ അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലുമുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിനും ബഹു ദൈവ വിശ്വാസത്തിനും ഒരിക്കലും ഒന്നിച്ചു പോവാന്‍ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഐക്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ യഥാര്‍ത്ഥ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. ഐക്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗവും വിശദമാക്കുന പ്രഭാഷണം.

 • video-shot

  ജ്യോത്സ്യന്മാഅരെയും കണക്കു നോക്കുന്നവരെയും സമീപിക്കുന്ന വിഷയത്തില്‍ വിശുദ്ധ ഖുര്ആംനിണ്റ്റെയും നബിചര്യയുടെയും അടിസ്ഥനത്തില്‍ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ഉല്ബു്ദ്ധമാക്കുന്ന പ്രൌഢമായ പ്രഭാഷണം.. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും മതപരിത്യാഗത്തിണ്റ്റെയും പേരില്‍ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തില്‍ ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ജ്യോത്സ്യന്മാങരെ സമീപിക്കുക എന്നത്‌ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അഭൌതികമായ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുവാനും അത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ നമ്മെ സഹായിക്കാനും അല്ലാഹുവിനു മാത്രമെ സാധിക്കൂ എന്നു പ്രഭാഷകന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 • video-shot

  MP4

  ജ്യോത്സ്യന്മാഅരെയും കണക്കു നോക്കുന്നവരെയും സമീപിക്കുന്ന വിഷയത്തില്‍ വിശുദ്ധ ഖുര്ആംനിണ്റ്റെയും നബിചര്യയുടെയും അടിസ്ഥനത്തില്‍ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ഉല്ബു്ദ്ധമാക്കുന്ന പ്രൌഢമായ പ്രഭാഷണം.. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും മതപരിത്യാഗത്തിണ്റ്റെയും പേരില്‍ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തില്‍ ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ജ്യോത്സ്യന്മാങരെ സമീപിക്കുക എന്നത്‌ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അഭൌതികമായ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുവാനും അത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ നമ്മെ സഹായിക്കാനും അല്ലാഹുവിനു മാത്രമെ സാധിക്കൂ എന്നു പ്രഭാഷകന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 • video-shot

  MP4

  ജ്യോത്സ്യന്മാരെയും കണക്കു നോക്കുന്നവരെയും സമീപിക്കുന്ന വിഷയത്തില്‍ വിശുദ്ധ ഖുര്ആംനിണ്റ്റെയും നബിചര്യയുടെയും അടിസ്ഥനത്തില്‍ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ഉല്ബു്ദ്ധമാക്കുന്ന പ്രൌഢമായ പ്രഭാഷണം.. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും മതപരിത്യാഗത്തിണ്റ്റെയും പേരില്‍ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തില്‍ ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ജ്യോത്സ്യന്മാങരെ സമീപിക്കുക എന്നത്‌ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അഭൌതികമായ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുവാനും അത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ നമ്മെ സഹായിക്കാനും അല്ലാഹുവിനു മാത്രമെ സാധിക്കൂ എന്നു പ്രഭാഷകന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 • video-shot

  MP4

  വിശ്വാസകാര്യങ്ങളിലും കര്മ്മtങ്ങളിലും സ്വഭാവങ്ങളിലും പിശാച്‌ വിശ്വാസികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിധവും അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നതും വിശദമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

 • video-shot

  സിഹ്ര്‍ - 4 മലയാളം

  MP4

  സിഹ്റിനെ സമ്പന്ധിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തില്‍ നില നില്‍ ക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും , മുസ്ലിമിന്റെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ ദിക്റുകള്ക്കുള്ള പ്രാധന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു

 • video-shot

  സിഹ്ര്‍ - 3 മലയാളം

  MP4

  സിഹ്റിനെ സമ്പന്ധിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തില്‍ നില നില്‍ ക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും , മുസ്ലിമിന്റെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ ദിക്റുകള്ക്കുള്ള പ്രാധന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു

 • video-shot

  സിഹ്ര്‍ - 2 മലയാളം

  MP4

  സിഹ്റിനെ സമ്പന്ധിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തില്‍ നില നില്‍ ക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും , മുസ്ലിമിന്റെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ ദിക്റുകള്ക്കുള്ള പ്രാധന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു

 • video-shot

  സിഹ്ര്‍ - 1 മലയാളം

  MP4

  സിഹ്റിനെ സമ്പന്ധിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തില്‍ നില നില്‍ ക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും , മുസ്ലിമിന്റെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ ദിക്റുകള്ക്കുള്ള പ്രാധന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു

 • video-shot

  MP4

  തൌഹീദിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നതിലുള്ള നിരര് ത്ഥകതയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

 • video-shot

  MP4

  തൌഹീദിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നതിലുള്ള നിരര് ത്ഥകതയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

 • video-shot

  MP4

  തൌഹീദിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നതിലുള്ള നിരര് ത്ഥകതയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം