కేటగిరీలు

  • సృష్టితాలు తెలుగు

    MP3

    సృష్టితాల గురించి మరియు వాటిపై సృష్టికర్తకు ఉన్న హక్కు గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

  • MP3

    ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన దేవుడు ఒక్కడే మరియు ఆయనే అల్లాహ్ అనే వాస్తవికతను ప్రామాణిక ఆధారాలతో చాలా స్పష్టంగా నిరూపించినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్