Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Për muslimanët

Numri i materialeve: 14

 • Shqip

  PDF

  Komenti i mësimeve të rëndësishme për popullin e thjeshtë, libër në gjuhën shqipe, përpiluar nda dr. Hejthem Serhan, ky libër është koment i librit “Mësime të rëndësishme për popullin e thjeshtë” të imam Abdul Aziz bin Bazit -Allahu e mëshiroftë- në të cilin ai tuboi një mori njohurish fetare të cilat ndërlidhen me dispozitat doktrinale, juridike dhe etike, gjëra të cilat i takojnë popullit të thjeshtë që t’i njoh ato Këtë libër autori e ka zbukuruar me tabela dhe klasifikime, dhe pas çdo sektori ka vendos pyetje dhe provime, të gjitha këto pa zgjatje të panevojshme dhe pa shkurtim të cunguar

 • Shqip

  PDF

  Libri "Dyzet hadithet e Neveviut" është libër i njohur, i cili përmban dyzet e dy hadithe të përmbledhura nga imam Neveviu në lëmenj të ndryshëm të dijes. Secili nga këto hadithe përfshin nga një rregull të rëndësishme të fesë, andaj çdo besimtar duhet t’i mësojë këto hadithe për shkak të rëndësisë së tyre. Në këtë libër përfshihet edhe shtojca e Ibn Rexhebit e cila po ashtu ka rëndësi të madhe.

 • Shqip

  PDF

  Shpjegimi i bazave të besimit është një libër i dobishëm, i cili bën fjalë për bazat dhe synimet e besimit Islam dhe për shtyllat e fesë Islame, siç janë: besimi në Allahun, në melekët e Tij, në të dërguarit e Tij, në Librat e Tij, në Ditën e Fundit dhe në kaderin (paracaktimin) e Allahut.

 • Shqip

  PDF

  Ky libër i çmueshëm sqaron se Islami është fe e përsosur dhe nuk i pranon bidatet, sepse ai që pretendon se bidatet janë të lejuara në Islam, vetëm se e ka akuzuar atë si fe në të cilën ka mangësi.

 • Shqip

  PDF

  Libër i shkurtër i cili përmban çështjet më të rëndësishme për të cilat ka nevojë një mysliman në jetën e tij. Libri përmban pjesët më të njohura të Kuranit dhe tefsirit pastaj një mori normash rreth besimit, fikhut, virtyteve të mira etj. Libri ndahet në dy pjesë: Pjesa e parë: përbëhet prej tri xhuzëve (pjesëve) të fundit të Kuranit të shoqëruara me komentin e marrë nga libri ‘Zubdetut -Tefsir’ i Shejh Muhamed El Eshkar. Pjesa e dytë: përmban disa dispozita për të cilat ka nevojë myslimani si: Rregullat e texhvidit, 62 pyetje dhe përgjigje në akide, dialog konstruktiv rreth teuhidit, normat e Islamit (Shehadeti, Pastërtia, Namazi, Zekati, Agjërimi dhe Haxhi), dobi të ndryshme, Rukje, Dua, Edhkare (lutje të posaçme), 100 virtyte dhe 70 ndalesa dhe për fund forma e abdesit dhe namazit të ilustruara dhe udhëtimi drejt përjetshmërisë (udhëtimi për në botën tjetër).

 • Shqip

  PDF

  Mburoja e muslimanit është ndër librat më të njohur në mesin e muslimanëve. Në të janë përfshirë dhikri dhe lutjet që e ruajnë muslimanin nga shejtanët dhe xhinët dhe e forcojnë lidhjen e tij me Allahun. Në të gjenden shumica e lutjeve që i nevojiten muslimanit gjatë ditës dhe natës.

 • Shqip

  PDF

  Në të ka refuzim për idhujtarët e kohës sonë Sepse është shkurtesë e librit: “Largim të dyshimeve” “Katër Parimet” është teksti i dytë që mësohet gjatë vargut të teksteve për nxënësin e diturisë. Këtij teksti i është kushtuar rëndësi për disa shkaqe, prej tyre: Këshilla e dijetarëve tanë për mësimin e tij Fillohet me të para fillimit me librin “Largim të dyshimeve”, në mënyrë që mos të kaplojë studentin ndonjë dyshim

 • Shqip

  PDF

  Ky libër flet për shtyllat e Imanit, për ato të Islamit dhe për disa lloje të shirkut të përhapura nëpër vendet islame.

 • Shqip

  PDF

  Është e ditur se shkenca për akiden islame është shkenca bazë e cila meriton të përkujdesemi për ta mësuar dhe për t’ua mësuar të tjerëve dhe prej saj varet pranimi i veprave dhe saktësia e tyre. Sidomos kur ne jetojmë kur janë shtuar grupet e devijuara si: Rryma e ateizmit, rryma e sufizmit dhe dervishizmit, rryma e idhujtarisë bashkëkohore – adhurimit të varrezave, rryma e risive të cilat janë në kundërshtim me traditën profetike dhe që tërë këto rryma janë të rrezikshme po që se muslimani nuk është i armatosur me dijen e akides së vërtetë e cila mbështetet në Librin e Allahut dhe Synetin e të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). ky libër është shkruar në lëmin e akides dhe autori është kujdesur të jetë i shkurtër dhe i qartë. Shejhu e ka mbështetur librin e tij në burime të shumta të dijetarëve e sidomos në librat e Shejhul Islam Ibn tejmijes, Ibn Kajjimit, Muhamed b. Abdul Vehabit dhe dijetarë që i përkasin kësaj thirrjeje të begatshme.

 • Shqip

  PDF

  Shokët e Profetit dhe nënat e besimtarëve përse i duam dhe i mbrojmë?

 • Shqip

  PDF

  Qëndrueshmëria në fenë e Allahut është qëllimi themelor i çdo muslimani të sinqertë që dëshiron ta ndjekë rrugën e drejtë me vendosmëri e udhëzim. Në ditët e sotme nevoja e muslimanit për mjetet e qëndrueshmërisë është më e madhe sesa në kohën e gjeneratave të para të muslimanëve. Rrjedhimisht, përpjekja që kërkohet për ta jetësuar këtë është më e madhe, për shkak të prishjeve në kohën që po jetojmë, vëllezërve të paktë dhe dobësisë e numrit të vogël të përkrahësve. Në këtë libër pëmenden disa mjete të rëndësishme për të qenë i qëndrueshëm në fe.

 • Shqip

  PDF

  Ky libër flet për sahabët e të Dërguarit Muhamed, sal-lallahu alejhi ue sel-lem, gjegjësisht sqaron vlerën, pozitën, të drejtat e tyre kundrejt nesh dhe detyrat tona ndaj tyre. Po ashtu shpjegon besimin e ehli sunetit dhe xhematit lidhur me sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Osman Abazi Autor : Jusuf Kastrati

  Ky libër përmban një mënyrë shumë të lehtë dhe të shpejtë për mësimin e leximit të Kuranit.

 • Shqip

  PDF

  Nevoja e umetit për njohjen e sires (jetëpërshkrimit) të Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) si dhe përfitimi nga burimi i virtyteve të tij, është shumë e madhe dhe e domosdoshme. Sireja është dhe do të mbetet fondi historik, burimi kulturor dhe metodologjia shkencore e praktike nga e cila do të përfitojnë brezat njëri pas tjetrit. Çdokush që shpreson shpërblimin e Allahut dhe takimin me Të në botën tjetër e konsideron të Dërguarin e Tij (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) shëmbëlltyrë të tij. Allahu i lartësuar thotë: “Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e Allahut, kuptohet, ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur shumë shpesh Allahun.” [El Ahzab: 21] Për shkak të rëndësisë së njohjes së Sires e kemi shtuar edhe këtë libër i cili veçohet me metodologjinë e tij të lehtë dhe të thjeshtë. Libri ka fituar çmimin e parë në garën për librin më të mirë të shkruar rreth Sires. Garë të cilën në vitin 1396 h. e ka organizuar Liga e Botës Islame.