19 - Maryam ()

|

(1) ߞ ߤ ߦ ߊ߳ ߛ߫

(2) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߞߏߝߐ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߞߍ߫ ߖ߭ߊߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߦߋ߫

(3) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߞߟߌߟߌ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߠߊ߫

(4) ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߞߟߏ ߓߘߊ߫ ߘߐߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߛߌߜߍ ߘߌ ߫، ߒ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߴߌ ߡߊߕߙߊ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏ߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ

(5) ߒ ߓߘߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߝߍ߬ߡߐ߰ߞߏ ߘߐ߫ ߒ ߞߐߓߊ߯ߦߊ߫ ߕߎߡߊ ߸ ߒ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߟߌߕߍ߯ߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߛߐ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߝߊ߲ߝߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫

(6) ߏ߬ ߦߋ߫ ߒ ߗߍߕߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߗߍ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߡߊ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ

(7) ߖ߭ߊߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߦߊߤߊ߬ߦߊ߫ ، ߊ߲ ( ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫) ߡߊ߫ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫

(8) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߘߋ߲߫ ߞߍߕߐ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߒ ߡߏ߬ߛߏ ߞߍߣߍ߲ ߞߐ߫ ߦߟߌߕߍ߯ߕߐ ߘߌ߫ ߘߌ߬ ߸ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߞߘߐ߬ߓߊ߬ߦߊ߫ ߞߓߐߞߓߐ ߡߊ߬؟

(9) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߋ߬ ߸ ߞߴߏ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߒ ߞߵߌ ߘߊ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫

(10) ‹ ߖ߭ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߥߍ߫، ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߎ߫ ߛߓߊ߬ ߟߊߞߢߊߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫

(11) ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐߘߐ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߘߍ߬ ، ߊ߬ ߞߐߡߌ߲߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߍ߫ ( ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ) ߛߐ߰ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬

(12) ߦߊߤߊ߬ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߟߍߙߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߍ߲ߓߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߞߕߌߦߊ ߟߴߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ߕߐ ߟߋ߬ (ߊ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫)

(13) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߜߍ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߏߌ߫

(14) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߯ ߘߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߕߊ߬ߓߊ߯ ߞߎ߬ߕߊ߬ ߞߍ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫

(15) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ ߟߋ߬ ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߟߏ߲ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ ߟߏ߲ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߏ߲

(16) ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߊ߬ ) ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫

(17) ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߕߊ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ( ߊ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ) ߡߐ߰ ߟߊߞߢߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫

(18) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ( ߏ ߡߊ߬ ) ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊߒߕߋ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊߓߊ߯ ߘߌ߫

(19) ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߵߌ ߛߐ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߠߊ߫

(20) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߍߕߐ߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߘߌ߬ ߗߍ߬ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߒ ߠߊ߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߊߕߐ߫ ߘߌ߫؟

(21) ‹ ߛߟߐߡߌ߲ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߋ߬ ߸ ߞߴߏ ߣߐ߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߸ ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊߖߊߞߏ߫ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߌ߫

(22) ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߞߣߐߕߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ߬ ߖߊ߲ ߘߐ߫ ߔߏ߲߫

(23) ߕߌ߲߭ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߖߐ߲߬ߛߎ߲߬ ߜߊ߲ߞߊ ߘߏ߫ ߦߙߐ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߹ ߥߟߊߞߏ߫ ߒ ߕߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫ ߸ ߒ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߕߊ߫ ߞߐߢߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫

(24) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߊ߬ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߞߴߌ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߊߓߎ߬ߦߌ߬ ߌ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫

(25) ߕߌ߲߬ߖߐ߲߬ߛߎ߲ ߜߊ߲ߞߊ ߖߌ߯ߖߌ߯ ߌ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߓߊ߫ ، ߊ߬ ߘߋ߲߫ ߘߏ߲ߓߏ ߘߌ߫ ߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߌ ߡߊ߬ ߛߌߛߍ߲߬

(26) ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߌ ߡߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߢߊߛߎߡߊ߫ ، ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߣߊ߬ ߞߙߊߟߊߕߎ߲߯ ߘߊߞߊ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߦߋ߫ ߸ ߒ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߌ߬

(27) ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߋ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߹ ߌ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߘߋ߬

(28) ߌߟߋ߬ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߬ߡߛߏ ߸ ߌ ߝߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊߡߐ߯ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߣߊ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߊߕߐ߫ ߘߌ߫

(29) ߊ߬ ߞߐߡߌ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ( ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ )، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߍ߬ ߘߌ߬ ߡߍ߲ ߢߋߙߌ߲ ߦߋ߫ ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߐ߫؟

(30) ‹ ߘߋ߲ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(31) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߍ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߡߊߛߙߊ߬ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߞߊߓߐ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߒ ߓߊߟߏߣߍ߲߫

(32) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߒ ߡߏߦߌߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߒ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߕߊ߬ߓߊ߯ ߞߎ߬ߠߊ߲߬ߜߏ߫ ߘߌ߫

(33) ߒ ߣߌ߫ ߖߐ ߟߋ߬ ߒ ߡߏߦߌ߫ ߟߏ߲ ߣߌ߫ ߒ ߛߊ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߢߣߊߡߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߏ߲

(34) ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߟߋ߬ ( ߘߋ߲ ) ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫

(35) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߡߵߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߞߟߋ߫ ، ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊߕߍ߰ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߏߦߌ߲߫

(36) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߫

(37) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߙߎߞߊ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ، ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߓߙߊߞߣߍ ߘߐ߫

(38) ߒ ߢߊ ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߘߋ߬

(39) ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߡߌߛߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫، ߓߊ ߞߏߢߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫

(40) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߘߎ߱ ߗߍߕߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߡߐ߮، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(41) ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߯ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(42) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߊ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫؟

(43) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬߸ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߣߵߌ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߒ ߧߴߌ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߊߞߢߊߣߍ߲ ߞߊ߲߬

(44) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߜߍ߬ߘߍ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(45) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬ ߸ ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߣߊ߫ ߡߊ߰ ߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߟߊ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(46) ߝߊ߭ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߌߟߋ ߌ ߞߎ߲߬ߓߐ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬ ߓߎߙߊߡߊ߬ ؟ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߒ ߘߴߌ ߝߊ߲߬ߝߊ߲߬ ߜߘߊ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߞߵߌ ߡߊߓߐ߫ ߒ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫

(47) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ( ߒ ߝߊ߬ )߸ ߒ ߘߌߣߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߢߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߒ ߠߊ߫.

(48) ߒ ߘߌ߫ ߒ ߡߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒ ߝߙߍ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ ߡߊ߬، ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߒ ߕߴߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏ߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ ߘߐ߫

(49) ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߲ ߞߴߊ߬ ߛߐ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߟߊ߫، ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(50) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(51) ߡߎߛߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫

(52) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫ ߝߘߎ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߊߡߊ߬

(53) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߬ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫

(54) ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߊ߲ߠߊ ߟߊߕߋߟߋ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫

(55) ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߞߊ߫ ߓߐ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߡߊ߬ߡߐ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(56) ߌߘߙߌ߬ߛߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫

(57) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫

(58) ߊߟߊ߫ ߣߍߡߊߣߍ߲߫ ( ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲ ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߊߘߡߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߝߍ߬ ( ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ )، ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߛߌ ߘߌ߫

(59) ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ( ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ )߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߝߋߝߋ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫߶

(60) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫

(61) ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(62) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߎ߬ߟߊ߲߬ ߞߊ߲߬ ߛߌ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߝߏ߬ߟߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߛߐ߰ߡߊ߫ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬

(63) ߊ߬ߟߋ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߗߍ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߘߌ߫

(64) ߒ߬ߠߎ߬ ( ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ) ߕߍ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߒ߬ ߢߍߞߏ ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߐߞߏ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(65) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߵߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߲߬ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(66) ߡߐ߱ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߒ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߒ ߢߣߊߡߊ ߘߌ߫ ߟߊߓߐ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߓߊ߬؟

(67) ߊ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫؟

(68) ߊ߰ ߒ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲

(69) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊߝߋߜߟߍߦߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߡߊ߬

(70) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߯ߙߋߣߍ߲߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ߫ ߘߐ߫ ߘߏ߲ ߠߊ߫

(71) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ ߘߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲߫ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫

(72) ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߕߏ߫

(73) ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ( ߕߎ߲߬ ) ߓߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߖߍߣߍ߲ ߟߐ߬ߘߌߦߊ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߙߍ߲ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ߫ ߓߊߞߍ߫؟

(74) ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߕߘߍ߬ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߦߋߞߏ ߘߐ߫

(75) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ߜߋ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߞߋߟߋ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲߫

(76) ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ، ߕߏߕߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߞߐߝߟߌߞߏ ߘߐ߫

(77) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߍߣߊ߬ ߛߐ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫

(78) ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲߫ ߟߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߝߍ߬؟

(79) ߍ߲߬ߍ߲߫ ( ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ )߸ ߊ߰ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߛߓߍ߫ ߗߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ߜߋ߲߫

(80) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ ߗߍߕߵߊ߬ ߝߐߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߘߌߣߵߊ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(81) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߟߊ߲߫ ߘߌ߫

(82) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߮ ߘߌ߫

(83) ߌ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߖߏ߯ߙߏ߫ ( ߞߎ߬ߕߊ ߟߊ߫ ) ߖߏ߯ߙߏߞߙߏ߫؟

(84) ߌߟߋ ߞߊ߫ ߞߌߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߒ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ( ߟߊ߫ ߞߎ߬ߕߊ ) ߦߙߌߞߊߟߌ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲߫

(85) ߊ߲ ߧߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߣߊ߬ߓߊ߰ ߞߙߎ ߘߌ߫

(86) ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߞߏߙߏ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߡߊ߬ ߘߟߊ߬ߞߊ߲߬ ߣߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ ߞߊ߲߬

(87) ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߛߌ߫ ߓߟߏ߫ ( ߏ߬ ߦߙߐ ) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߝߍ߬

(88) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫

(89) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(90) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߝߙߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߜߘߊߜߘߊ߫

(91) ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߋ߲ߞߏ ߝߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߝߍ߬

(92) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߡߊ߬ ߥߍ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫

(93) ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߝߴߏ߬ ߖߐ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߕߘߍ߬

(94) ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲߫

(95) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߠߋ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ( ߛߏߘߊ߫ )

(96) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߤߌߣߊߒߕߋ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫

(97) ߊ߲ ߣߊ߬ ‹ ߘߐ߬ߛߊߙߌ › ߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߴߌ ߣߍ߲߭ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߣߌߘߐߜߍߟߍ߲ ߡߊߛߌߟߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫

(98) ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ( ߦߋߞߏ ) ߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫؟