27 - An-Naml ()

|

(1) ߕ߭. ߛ. ( ߕ߭ߊ߯ߘ. ߛߌ߯ߣ ) ߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(2) ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(3) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ( ߞߏ ) ߡߊ߬.

(4) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ( ߞߏ) ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(5) ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(6) ߌ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ (ߡߊ߰ߙߌ߫) ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߕߍ߰ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(7) ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߕߊ ߘߏ߫ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫ ، ߒ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ( ߛߌߟߊ߫ ߞߏ ) ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߣߊ߬ ߕߟߊߡߊߟߐ߯ ߕߡߊ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߖߊ߬.

(8) ߊ߬ ߛߋ ߕߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߓߙߊߞߡߊ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.

(9) ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߒߠߋ ߊߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬.

(10) ߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߊ߫ ، ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊߡߊ߰ ߟߊ߫ ߡߟߏߞߏߡߟߊߞߊ߫ ߦߏ߫ ߣߌ߲߬ߞߌ߲ߣߊ߲߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߔߏ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߜߘߍߞߍ߫ ، ߒ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߌ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߍ߬ ، ߓߊߏ߬ ߒߠߋ ߸ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߒߠߋ ߓߘߊ.

(11) ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ( ߖߘߍ߬ ) ߕߐߢߍ߮ ߞߍ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌ߬ߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(12) ߌ ߦߴߌ ߓߟߏ ߟߊߘߏ߲߬ ߌ ߖߎߝߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߔߋߔߋ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߛߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(13) ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(14) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߞߵߏ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߥߙߎߞߌ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(15) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߛߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ( ߝߏ߫) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߠߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

(16) ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߗߍ ߕߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(17) ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫.

(18) ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߣߍߡߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ ߝߏߟߏ߲ ߡߊ߬ ، ߡߣߍߡߣߍ ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߣߍߡߍ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫.

(19) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߦߟߍ߫ ߘߊ߫ ߡߣߍߡߣߍ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߡߎߢߍ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߞߣߐ߬ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߒ ߧߴߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߸ ߌ ߞߊ߬ ߣߍߡߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߣߌ߫ ߒ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߌ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊߘߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ( ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ) ߘߐ߫.

(20) ‹ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ › ߞߊ߬ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߓߙߊߓߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߌ߬ ߒ ߢߊ߲߫ ߕߍ߫ ߡߏߙߌߞߣߐ ߟߊ߫؟ ߓߊ߰ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟.

(21) ߒ ߘߴߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ، ߥߟߊ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߘߌ߫.

(22) ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߬ߧߊ߫ ، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߒ ߣߊ߬ ߣߴߌ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߓߊߌ߲߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߘߌ߫.

(23) ߒ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߏ߬ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߛߍ߬ߡߍ߫ ߝߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫.

(24) ߒ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߜߍ߬ߘߍ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

(25) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫؟ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߯ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫؟.

(26) ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߞߐ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߡߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫.

(27) ‹ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߍߣߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(28) ߕߊ߯ ߒ ߠߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߣߌ߲߬ ߠߊߝߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(29) ‹ ߡߛߏ߬ ߡߊ߲ߛߊ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߸ ( ߗߋߛߓߍ߫ ) ߟߍߙߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߒ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬.

(30) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ( ߞߎߡߊ ) ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.

(31) ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߥߙߎߞߌ߫ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߟߏߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬.

(32) ‹ ߡߛߏ߬ ߡߊ߲ߛߊ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߒ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ( ߛߌ߫ ) ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߒ ߛߙߋߦߊ߫.

(33) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߕߌ߰ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߌߟߋ ߟߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(34) ‹ ߡߛߏ߬ ߡߊ߲ߛߊ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ( ߞߟߍ߬ ) ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(35) ߒߠߋ ߦߋ߫ ߝߌߛߙߌ ߟߋ߬ ߗߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߛߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ( ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ) ߡߍ߲ ߘߌ߫.

(36) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ( ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ) ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߡߊߜߍ߲߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߛߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߛߵߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ، ߋ߬ߋ߬ߋ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐߜߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߌߛߙߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߹.

(37) ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߟߊ߬ߣߐ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬ߢߌ߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߡߎ߬ߙߎ߲߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ ߜߟߏ ߞߊ߲߬.

(38) ‹ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߒ ߡߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߘߌ߫؟.

(39) ߞߎ߬ߞߎ ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߛߊߣߌ߬ ߌ ߦߴߌ ߥߟߌ߬ ߌ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ، ߒ ߧߋ߫ ߝߊ߲߰ߞߊ߬ߡߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߊ߭ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߘߌ߫.

(40) ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߛߊߣߵߌ ߢߊ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߵߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߒ ߘߐߜߍ߫ ߣߌ߫ ߒ ߘߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋߦߊ߫ ߞߍ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߫ ߛߊ߫ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(41) ‹ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲߫߫ › ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߡߊߝߌ߬ߟߴߊ߬ ߢߍ߫ ߓߊ߫ ، ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(42) ‹ ߡߛߏ߬ ߡߊ߲ߛߊ › ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ) ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(43) ‹ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ › ߞߵߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߋ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߕߘߍ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(44) ( ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߕߐ ߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ) ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊ߲ߞߊߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ ߖߌ߰ ߓߊߘߎ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊߞߊ߬ ߸ ‹ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߊߛߏ߫ ߡߊߣߎ߲߬ߞߎ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߬ߡߊ߬ ߢߊߘߐߛߊ߲ߠߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߥߍ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߝߍ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(45) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߛ߫ߊߟߌߤߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫.

(46) ‹ ߛ߫ߊߟߌߤߎ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲ߘߌ ߸ ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߢߍ߫؟ ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߤߌߣߊ߫.

(47) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߣߙߐ߬ ߖߎ߮ ߟߴߌ ߣߴߌ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ( ߟߎ߫ ) ߞߎ߲߬ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߙߐ߬ ߖߎ߮ ߦߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(48) ߡߐ߰ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߕߘߍ߬ ߛߏ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(49) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊߛߍ߲߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߡߙߊ߬ ‹ ߛ߫ߊߟߌߤߎ߫ › ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߎ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߦߋ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߢߣߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߒ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋߚߋ߫.

(50) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߊߡߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߛߘߊ߫ ߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊߡߙߊ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(51) ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߙߊ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߋ߬ ߟߋߎ߫.

(52) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߝߍ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(53) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(54) ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߝߣߊ߫ ߗߋ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊߡߙߎߦߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߛߎߋ߯؟.

(55) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߤߌߟߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߍ߬؟ ߤߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߒߕߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(56) ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߫ ߞߴߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߍߢߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫.

(57) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߟߊߞߛߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ، ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߕߍ߰ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߕߏߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(58) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߘߏ߫ ߟߊߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߘߏ߲߬ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߟߋ߫.

(59) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߹ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬؟

(60) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊߞߐ߫ ( ߘߐ߫ ߝߋ߲߫ ) ߗߋ߲߱ ߠߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟ ߸ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߞߟߋ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߟߊ߫.

(61) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߡߝߊ߬ ߦߌߟߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ، ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߞߍ߫ ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟ ، ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߞߟߋ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫.

(62) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊ߬ߡߊ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟ ، ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߞߟߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߦߊ߯ ߘߐ߯.

(63) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߜߙߋߡߟߊ ߣߌ߫ ߓߊߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߢߍߓߌߟߊ ߘߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߧߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫.

(64) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊߟߏ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߏ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߓߊ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(65) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߕߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(66) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߏ߬ ߜߎ ߘߐߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߌߡߐ߫.

(67) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߊ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߌ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߐ߫ ߕߎ߲߯ߠߌ߲߫ ߓߊ߬؟.

(68) ߊ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߢߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲߫ ( ߞߘߐ ) ߟߎ߬.

(69) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(70) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ( ߡߊ߬ߤߌߣߊ ) ߡߊ߬ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߕߌ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߙߊ߫ ( ߘߐߛߘߌ߬ߣߍ߲ ) ߠߎ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߟߊ߫.

(71) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟.

(72) ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߣߊ߲߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߫.

(73) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(74) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫.

(75) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߘߐ߫.

(76) ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(77) ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(78) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍߣߊ߬ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌߦߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(79) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߓߊ ߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬.

(80) ߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߎ߭ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߔߏ߲߫.

(81) ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߎߦߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ، ߌ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ) ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(82) ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߙߌ߲ߞߐ߲߬ߞߐ߲ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬.

(83) ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߖߡߊ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߛߎߚߎ߫.

(84) ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ‹ ߞߕߌߘߊ › ߘߐ߫ ، ‹ ߊߟߊ߫ › ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߞߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߡߴߊ߬ ߞߏߢߊ ߟߊߝߏ߬ ߔߘߋߞߎ߫؟ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟.

(85) ( ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ) ߞߎߡߊ ߘߌ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫.

(86) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫؟ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߕߎߡߊ߫ ߘߌ߫؟ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(87) ߓߘߎ ߝߍߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߣߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߘߐ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߘߋ߫ ، ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߘߐ߯ߦߊߣߍ߲߫ ߞߏ߬ߋߞߏ߬ߋ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

(88) ߌ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ، ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߛߊ߲ߝߌ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐߓߍ߲߬ ߖߋߞߎ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(89) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߏ߲ ߏ߬ ߖߘߐ߬ߣߊ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(90) ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߌߘߌ߲߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߔߎ߫ ، ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(91) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߏ ߣߌ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ، ߒ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ) ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(92) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ( ߕߏ߫ ) ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ( ߠߊ߫ ). ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(93) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߍ߯ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.