11 - Hud ()

|

(1) ߊ. ߟ. ߙ. ( ߊߟߌߝ. ߟߊ߯ߡ. ߙߊ߯ ) ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ߫ ) ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫.

(2) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫.

(3) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߕߌ߮ ߓߍ߯ ߛߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(4) ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(5) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߙߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬؟ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߞߍ߬؟ ߓߊߏ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬.

(6) ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߖߐ߲߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߛߎ߭ ߓߙߌ߬ ߦߙߐ ߟߐ߲߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߘߐ߫.

(7) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߕߘߍ߬ ߖߌ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ( ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ) ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߐߜߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߗߋߥߊߟߌ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߞߎߣߎ߲ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ( ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ ) ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ.

(8) ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߦߙߌߞߕߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߦߴߊ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߓߏ߲߰؟ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊߦߟߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߙߌ߫.

(9) ߊ߲ ߓߊ߯ ߡߐ߱ ߛߎ߲߬ߛߎ߬ߡߎ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߋ߰ߕߍ߰ ߡߍߣߍ߲ߎ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋ ߘߌ߫.

(10) ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߎ߲߬ߛߎ߬ߡߎ߲߬ ߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߡߊ߰ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߥߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߒ ߠߊ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߍ߰ߙߍ߬ߕߐ߬ ߥߊߛߏߟߊ ߘߌ߫.

(11) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߝߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫.

(12) ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߛߌߛߌ ߦߋ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊߛߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߢߊߘߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߝߍ߬ ، ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(13) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߰ ߝߐߘߊ߫ ߕߊ߲߫ ߘߌ߫ ߓߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߐ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(14) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߞߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.

(15) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߝߍ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߰ߛߌ߬.

(16) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߝߏ߫ ߕߊ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߌߢߍߕߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߝߎ߯.

(17) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߔߊߞߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߛߙߋ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߐ߲߰ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫ ߢߍߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߕߊ ߟߴߏ߬ ߦߟߌߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌߞߊ߫ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߊߏ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫.

(18) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߥߎߦߊ ߟߊߓߊ߮ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߰ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߟߐ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߬؟.

(19) ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߕߌ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬.

(20) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߟߏߡߓߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߓߍߣߊ߬ ߓߊߟߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߠߊߣߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(21) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߋߥߎ߲߫.

(22) ߛߌߞߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߢߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫.

(23) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߡߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

(24) ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߝߎߦߋ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߛߌ߲ߓߊ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߡߊ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(25) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߸ ( ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ) ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߰ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(26) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߌߟߊ߲ߣߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(27) ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߡߴߌ ߦߋ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߴߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߘߐ߫ ߢߊ߰ߙߊ߬ߒߞߋ ߟߎ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߝߌ߬ߛߡߊ߬ߒߕߋ߬ߦߊ߬ ߛߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߝߊ߲߭ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(28) ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ، ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߔߊߞߌ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒߠߋ ߛߐ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߐߝߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߜߏߡߊ߲ߓߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟.

(29) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߴߊߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߒߕߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(30) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߒߠߋ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߕߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߒ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߜߍ߲߫؟ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(31) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ ߟߐ߲߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ( ߡߟߍ߬ߞߊ߫ ) ߘߌ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߐ߲߫ ، ( ߒ ߓߊ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߸ ) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߒ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(32) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߸ ߌ ߓߘߴߊ߲ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߞߵߊ߲ ߘߊߘߐߖߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߴߌ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߴߊ߲ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߣߵߏ߬ ߘߴߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߸ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(33) ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߟߏߡߓߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫.

(34) ߒߠߋ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߕߴߊߟߎ߫ ߣߝߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.

(35) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߎ߲߬ߞߏ ߦߋ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߍ߰ ߣߐ ߘߐ߫ ߘߋ߬.

(36) ߦߟߌߘߏ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߣߎߤߎ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߌ ߞߊߣߵߌ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߘߋ߬.

(37) ߌ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߊ߲ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߛߌ߫ ߟߐ߬ ߒ ߡߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߟߋ߬ ߖߌ ߘߐ߫ ߕߋߜߊ߫.

(38) ߊ߬ ߞߍߣߍ߲ ߞߎߟߎ߲ ߠߊߘߊ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߦߟߍ߫ ، ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߫ ߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߦߟߍ߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߲ ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬.

(39) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߋߚߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߐ߯ߦߊ ߡߎ߬ߙߎ߲߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ ߜߟߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߖߎߙߊ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬.

(40) ( ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫ ߘߴߌߘߐ߫ ) ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߕߊߞߎ߲ߘߌߦߊ ߝߙߎߝߙߎ߫ ߘߊ߫ ( ߖߌ ߟߊ߫ ) ، ߊ߲ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߕߊ߬ ߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ، ߝߏ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ ߞߊ߲ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ( ߟߎ߫ ) ߕߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߏ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫.

(41) ‹ ߣߎߤߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߟߍ߬ ‹ ߞߎߟߎ߲› ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߣߴߊ߬ ߓߍߟߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(42) ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߬ ، ߣߎߤߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߟߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߋ߱ ߸ ߣߊ߬ ߦߍ߬ߟߵߊ߲ ߝߍ߬ ߏ߱ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬.

(43) ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߦߍ߬ߟߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߒ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߖߌ ߡߊ߬ ߸ ߣߎߤߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߓߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߤߌߣߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߫ ߘߐ߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(44) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߌߟߋ߬ ߘߎ߱ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߖߌ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ، ߞߏ߫ ߌߟߋ߬ ߛߊ߲ ߸ ߌ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߖߌ ߖߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊߟߌߢߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ، ߞߎߟߎ߲ ߓߍߟߍ߲߫ ߘߊ߫ ߖߎߘߌ߫ ( ߞߐ߲߬ߞߍ ) ߞߊ߲߬ ، ߛߊߣߌߛߊߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߦߌߟߡߊߖߊ߲߰ߧߊ߫ ߔߏ߲߫.

(45) ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߦߋ߫ ߒ ߞߐߙߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߕߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌߟߊ ߘߌ߫.

(46) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߸ ߏ߬ ߕߴߌ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߕߙߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߌ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߢߊߟߐ߲߫ ، ߒߠߋ ߦߴߌ ߟߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߞߎ߲߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(47) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߙߊ ߞߍ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߌ ߕߙߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߒ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߢߊߟߐ߲߫ ، ߣߴߌ ߝߊ߲߭ ߡߊ߫ ߦߝߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߸ ߒ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(48) ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߸ ߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ ߖߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߴߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߌ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ( ߘߎߢߊ߫ ) ߘߊ߰ߡߎ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߌߣߊ߬ ߡߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(49) ߒ߬ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߞߍߣߴߌ ߟߊ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߌߟߋ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߘߍ߬ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ( ߞߵߌ ߟߊ߫ ߌ ߓߏ߲߫ ߓߌߢߍ ߘߌ߫ ߖߐ߫) ، ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫.

(50) ߊ߲ ߞߊ߬ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫.

(51) ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߛߙߊ߬ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߒߠߋ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߘߊ߲߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(52) ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߖߌ ߘߌ߫ ) ߓߙߐߕߐߕߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߘߐ ߞߊ߲߬ ، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(53) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߸ ߌ ߡߊ߫ ߣߵߊ߲ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ߫ ߘߌ߫ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߘߋ߬ ، ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߌߟߋ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߊ߲ ߜߎ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(54) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߞߍ߬ ߸ ( ߞߵߌ ߟߐ߬ ߝߊ߬ߕߐ߬ ߞߊ߲߬ ߝߐ ߟߊ߫) ، ߤߎ߯ߘߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߦߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫.

(55) ( ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ) ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ( ߓߍ߯ ) ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߒ ߘߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߫ ߒ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߟߋ߬.

(56) ߒߠߋ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫. ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߋ߲ߛߌ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬.

(57) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߒߠߋ ߗߋߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ (ߊߟߎ߫) ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߕߙߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(58) ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߔߏ߬ߘߏ߲߬ߞߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߘߐ߫.

(59) ߊ߯ߘߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߛߊ߰ߣߦߊ߬ߟߊ߫ ߞߊߝߋߜߍߟߍ߲ ߘߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬.

(60) ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߞߍ߬؟ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߙߐߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߫؟.

(61) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߛ߫ߊ߯ߟߌߤߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߘߎ߱ ( ߝߊ߬ߘߌ ) ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߓߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(62) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߛ߫ߊ߯ߟߌߤߎ߫ ߸ ߌ ߕߘߍ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߋ߰ߦߊ߬ߕߌ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ( ߛߌߛߍ߲߬ ) ߓߊ߬ ߞߵߊ߲ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬؟ ߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߛߌߞߓߊ ߟߵߊ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߛߌߞߊ߫.

(63) ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߔߊߞߌ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߒߠߋ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߞߎ߬ߕߊ߬؟ ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߒߠߋ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߟߊ߬ߓߣߐ߬ߟߌ.

(64) ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߡߛߏ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߘߌ߫. ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߊ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(65) ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߥߙߐ߬ߛߐ ߟߎ߫ ߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ، ߛ߫ߊߟߌߤߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ( ߟߎ߬ ) ߞߣߐ߫ ߕߟߋ߬ ߛߓߊ߬ ( ߘߐߙߐ߲߫ ) ߞߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߙߊߕߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍߣߊ߬ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫.

(66) ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛ߫ߊߟߌߤߎ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߯ߦߡߊ ߡߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(67) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߌߘߌ߲ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߟߊߜߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲߫.

(68) ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߞߍ߬؟ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߌߟߡߊߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߫؟.

(69) ߊ߲ ߠߊ߫ ( ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ) ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߞߏ߫ ߖߐ ߦߴߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߏ߬ ߞߏ߫ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߘߊ ߞߍ߫ ) ߕߎߙߊߣߍ߲߫ ( ߛߓߏ ) ߦߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.

(70) ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߕߍ߫ ߡߊ߰ ߟߊ߫ ‹ ߛߏ߬ߓߏ› ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐߝߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߌ߬ߡߛߌ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߘߌ߫ ߡߢߍߡߢߍ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߒ߬ߠߎ߬ ߗߋߣߍ߲߫ ߟߎߕߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.

(71) ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߦߟߍ߫ ߘߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ( ߡߏߦߌ߫ ߞߏ ) ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߝߣߊ߫ ( ߡߏߦߌ߫ ߞߏ ) ߟߊ߫ ߸ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߞߐ߫.

(72) ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߓߊߞߎߘߊ߫ ߸ ߌ߬ߦߏ߯ ߒߠߋ ߡߏߦߌ߫ ߸ ߒߠߋ ߡߛߏ߬ߞߘߐ߬ߕߐ؟ ߒ ߗߍ߬ ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ ߞߓߐߞߓߐ ߘߌ߫؟ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬߹.

(73) ‹ ߡߟߍ߬ߞߊ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߓߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߏ߲߫ ߘߏ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ߫ ߘߌ߫.

(74) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߛߌߟߊ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߟߊߝߎߟߌ ߛߍߥߊ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫.

(75) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(76) ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ) ߌߟߋ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߸ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ( ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ) ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߓߊ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫.

(77) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߎߕߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߛߌ߬ߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(78) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߟߎ߯ߕߌ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߠߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߗߍ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.

(79) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߌ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬.

(80) ߟߎ߯ߕߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߒ ߠߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߥߟߊ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒ ߝߙߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫.

(81) ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߌ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߎ ߕߐ߬ ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߞߐߝߍߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߝߏ߫ ߌ ߡߏ߬ߛߏ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߊ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߟߋ߬ ߦߟߍߦߟߍ ߘߌ߫ ( ߖߍߡߎߙߍ߲ ߠߊ߫ ، ߘߓߌ߬ ) ߦߟߍߦߟߍ ߘߏ߲߬ ߡߊߣߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߓߊ߬؟.

(82) ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߘߐߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߓߍ߬ߙߍ ߟߊߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߣߊ߰ߘߌ߬ߝߘߊ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߌ߫.

(83) ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߟߵߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߙߐ߫ ߡߊ߲߫ ߖߊ߲߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(84) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊߘߌߦߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߓߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߟߊߘߛߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߔߘߋߞߎ߬.

(85) ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߟߝߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߬ߣߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߊߛߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(86) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߕߏߕߊ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(87) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌߟߋ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߓߎ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߵߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߒ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߞߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟ ( ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߌ ߢߊ߲߭ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߲ ߠߊ߫)߹ ߌ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߹.

(88) ߊ߬ ߞߊ߲߫߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߔߊߞߌ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒߠߋ ߛߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߟߊߝߏ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߞߍ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߣߐ߬ ߊߟߎ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ، ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߍ߬ ߝߏ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߫ ߸ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߒ ߘߴߏ߬ ߟߊߣߐ߬ ، ߒ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.

(89) ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߞߊ߬ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛ߫ߊ߯ߟߌߤߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ، ߟߎ߯ߕߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߭ ߡߊ߲߫ ߖߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫.

(90) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߘߐߘߌߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫.

(91) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌߟߋ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߓߎ߫ ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߴߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߝߊ߲߭ ߦߴߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߓߊ߯ߕߐ ߟߋ߬ ߘߴߊ߲ ߕߍߡߊ߬ ، ߣߴߌ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߌ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߫ ، ߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫.

(92) ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߌ߬ߦߏ߯ ߒߠߋ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߜߟߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߝߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߕߐ߫ ߔߊߣߊ߲ߎ߲߫؟ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߣߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߔߘߋߞߎ߬.

(93) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ، ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߒ ߕߊ߫ ߞߍߢߊ ߡߊ߬) ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߋߚߋ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߍߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߖߐ߫ ، ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬.

(94) ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߓߎ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߌߘߌ߲ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߟߊߜߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ( ߟߎ߬ ) ߞߣߐ߫ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲߫.

(95) ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߡߊߘߌߦߣߊߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߙߐߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ ߸ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟.

(96) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߗߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫.

(97) ߞߵߊ߬ ߗߋ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬.

(98) ‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߘߌߣߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ ߦߙߐ ، ߟߊ߬ߡߌ߲߬ ߦߙߐ߬ ߖߎ߯ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߥߍ߫.

(99) ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ( ߘߎߢߊ߫ ) ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߛߐߟߌߝߋ߲ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߛߐߓߊ߯ߕߐ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫.

(100) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐߝߌߘߊ߲߫ ߝߋߎ߫.

(101) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߓߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߛߊ.

(102) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫.

(103) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߏ߲ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫.

(104) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ( ߟߏ߲ ) ߏ߬ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߛߕߊ߫ ߦߙߌߞߊߣߍ߲.

(105) ߟߏ߲ ߏ߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߸ ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ، ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߘߌ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(106) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߊߕߐ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߥߏߙߏ߲ߥߏߙߏ߲߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߛߌ߯ ߞߊ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߊߎ߫.

(107) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߓߍ߫ ، ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߦߊ߫ ߘߋ߬ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(108) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߊߕߐ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߓߍ߫ ، ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߦߊ߫ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߐߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߟߊ߫.

(109) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߭ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߴߊ߬ ߖߊ߲߬.

(110) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߐ߲߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߫ ߞߕߌ ߓߘߊ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߞߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߛߌߞߊ߫.

(111) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ߣߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ( ߛߊ߬ߙߊ ) ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬.

(112) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߌ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߕߎ߬ߓߌ߬ ߘߴߌ ߝߍ߬ ، ߞߏ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(113) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߕߊ ߘߌ߫ ߡߊ߰ ߊߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߸ ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߞߐ߫.

(114) ߌ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߛߎ ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ߧߊ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߞߘߎߞߘߎ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߟߌߓߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߰ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(115) ߌߟߋ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߖߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߝߋߎ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫.

(116) ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫. ( ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ) ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ، ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(117) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߟߊ߫.

(118) ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ..

(119) ߝߏ߫ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߤߌߣߊ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߘߌ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߝߊ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

(120) ߊ߲ ߧߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ߣߊ ߟߋ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߌ ߛߣߐ߬ߡߍ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ߟߍߙߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(121) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߒ߬ ߕߊ߫ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ).

(122) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(123) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ( ߠߎ߬ ) ߘߌ߫ ߸ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߖߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ( ߟߎ߬ ) ߘߐ߫.