1 - Al-Faatiha ()

|

(1) ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.

(2) ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ( ߘߏ߲߬ߞߏ ) ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.

(3) ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.

(4) ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬.

(5) ߊ߲ ߧߴߌߟߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫

(6) ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߞߊ߲߬.

(7) ߌ ߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߐߣߍ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߞߏ߫ ߕߍ߫.