1 - Al-Faatiha ()

|

(1) ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬

(2) ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬

(3) ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬

(4) ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬

(5) ߊ߲ ߧߴߌߟߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫

(6) ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߞߊ߲߬

(7) ߌ ߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߐߣߍ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߞߏ߫ ߕߍ߫