13 - Ar-Ra'd ()

|

(1) ߊ. ߟ. ߡ. ߙ. ( ߊߟߌߝ. ߟߊ߯ߡ. ߡߌ߯ߡ. ߙߊ߯. ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫.

(2) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߫ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ߣߊ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߥߊߟߌߢߊ ߟߎ߫ ( ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ) ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊ߬.

(3) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߕߌ߯ ߝߌ߬ߟߊ-ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(4) ߓߊ߲߬ߞߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߓߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ߙߋ߲߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߡߊߙߏߝߍ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߛߐ߬ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߛߐ߬ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߣߍߦߊ ߘߐ߫ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(5) ߣߴߌ ߓߍ߫ ߞߓߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߓߊߞߏ߫ ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߌ߫ ߸ ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

(6) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߌ ߝߍ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߢߍ߫ ، ߏ ߢߐ߲߰ߘߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߥߍ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(7) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ، ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ( ߘߐߙߐ߲߫ ) ߘߌ߫ ، ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(8) ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߞߣߐ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐߘߛߏ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߤߊߞߍ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߓߊ ߞߏ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߘߡߊ߬ߦߌߙߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

(9) ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ، ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ، ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬.

(10) ߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߎߡߊ ߜߎ߲߬ߘߎ߫ ߏ߱ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߏ߱ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߛߎ ߘߐ߫ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߓߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߏ߱ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߢߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߖߐ߲.

(11) ( ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߡߟߍߞߊ ) ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߐ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߴߊ߬ ߢߍߕߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߕߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߓߊ߯ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߛߌ߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫.

(12) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߍ߯ߡߍ߮ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߕߡߊ߬ߦߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߝߌ߲߫ ߢߐ߰ߞߐ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߛߐ߲߬.

(13) ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߣߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߴߊ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ، ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߰ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫߹.

(14) ߕߎ߬ߢߊ ߞߟߌߟߌ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߕߍ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߖߌ ߦߋ߫ ߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߊ ߞߣߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߎ߮ ߞߐ߫.

(15) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߘߌߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߏߦߊߜߏߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߛߐ߱ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫.

(16) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߣߝߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߐߦߊ߫ ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߝߎߦߋ߲ ߣߌ߫ ߢߡߊ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬؟ ߥߟߊ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫؟ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߡߎߣߎ߲ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߘߌ߫.

(17) ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߭ ߟߎ߫ ߥߦߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߐ߬ߝߐ ߟߎ߫ ߘߡߊ߬ߦߌߙߊ ߟߊ߫ ، ߥߏ߬ߦߏ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ ߝߎ߲ߣߍ߲ ߕߊ߬ ، ߞߊ߲߬ߞߊ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߣߍ߱ ߛߎ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߣߌ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߝߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(18) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߢߌ߬ߡߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߤߊߟߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߖߎ߮ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ( ߞߍߕߐ߫ ) ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߖߎ߯ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(19) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ( ߡߐ߱ ) ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ( ߝߋ߲ ) ߡߍ߲ ߟߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߎߦߋ߲ ߘߌ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫.

(20) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߝߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.

(21) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߋ߲߫ ߕߎ߲߰ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߌߕߐߦߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߖߎ߮ ߢߍ߫.

(22) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߟߘߊ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߛߏ ߞߏߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫.

(23) ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߢߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(24) ߞߏ߫ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߛߏ ߞߏߟߊߓߊ߲ ߘߏ߲߬ ߢߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߋ߫.

(25) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߌߢߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐߖߊ߭ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߕߍ߰ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߘߊ߲ߞߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ߖߎ߮ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(26) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߕߌ߬ ߝߣߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߍߥߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߊ߫ ، ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ( ߕߊ ߘߊߝߍ߬ ) ߝߏ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ( ߘߐ߫ ߛߐ߰ߡߘߊ߬ߝߙߋ).

(27) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߟߊߖߌ߰ ‹ ߞߋߟߊ› ߡߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬.

(28) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߝߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߝߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬؟.

(29) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߓߘߏ߬ߞߏ߬ߓߘߊߞߊ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ.

(30) ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߣߵߌ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߍ߲ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߞߵߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߭ ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߞߐ߫ ، ߒߠߋ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߒ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(31) ߤߊߟߌ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߸ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߕߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ،.. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ߬ߦߏ߯ ߞߟߋ߫߹ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߞߏߢߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫. ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߘߌߦߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߐߘߍ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ ߞߏ ߕߍߣߊ߬ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߥߟߊ߫ ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ ߞߏ ߦߋ߫ ߖߎߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߘߊߝߍ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߊ߲ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫.

(32) ߞߋߟߊߡߐ߯ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߘߐߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߌ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫ ، ߒ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬؟.

(33) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬؟ ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ( ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߡߊߘߊ߲߫ ߓߊ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫؟ ߋ߬ߋ߬ߋ߯ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߙߊ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫.

(34) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߰ߕߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߡߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߏ߲߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(35) ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫: ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߟߋ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߊߎ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ( ߦߌߟߊ ) ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ( ߦߌߟߊ ) ߦߋ߫ ߕߊ ߘߌ߫.

(36) ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ( ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ) ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߍߥߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߒ ߧߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(37) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ( ߞߊ߲ ) ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ( ߣߌ ) ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߢߌ߲߬ ߕߴߌ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߰ ߕߴߌ ߟߊ߫.

(38) ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߗߋ߫ ߌ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ، ߛߕߊ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߬.

(39) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߖߏ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߟߍߙߊ ߓߊ߫ ߞߘߐ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

(40) ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߏ߫ ( ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ) ߘߏ߫ ߦߘߵߌ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߊ߲ ߞߵߌ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߘߌ߫ ، ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(41) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߒ ߧߋ߫ ߣߊ߭ ߞߊ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߐ߬ߡߛߊ߬ߦߌ߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߞߊߟߌ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(42) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߊߡߙߊ ߞߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߣߊߡߙߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߏ ߞߏߟߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߫ ߘߌ߫.

(43) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߴߌߟߋ ߕߍ߫ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߣߴߊߟߎ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߥߛߊ߬ ߘߴߊ߲ ߕߍ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫.