13 - Ar-Ra'd ()

|

(1) ߊ ߟ ߡ ߙ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫

(2) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߣߌ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߏߢߊ ߟߎ߫ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߍ߰ߒߞߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ߞߏ ߟߊ߫

(3) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߖߊ߲߬ߕߌ߯ ߝߌ߬ߟߊ-ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߰ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߎ ߟߊ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬

(4) ߘߎ߰ߞߎߘߎ߲߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߓߌ߬ߙߋ߲߬-ߖߛߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߖߐ߲ ߠߎ߬، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߐ߬ߖߐ߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߐ߬ߖߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫، ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߣߍߦߊ ߘߐ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(5) ߣߴߌ ߓߍ߫ ߞߓߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߞߓߊߞߏ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫

(6) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߐߕߐߣߍ߲߫ ߌ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߢߍ߫، ߏ ߢߐ߲߰ߘߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏߟߓߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫

(7) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫، ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߟߵߌ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߦߋ߫

(8) ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ߣߊ ߦߋ߫ ߞߣߐ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐߘߛߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߯ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߓߊ ߞߏ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߓߙߍ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(9) ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬، ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߬، ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬

(10) ߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߎߡߊ ߜߎ߲߬ߘߎ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߛߎ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߓߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߢߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߖߐ߲

(11) ߛߎߞߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߴߊ߬ ߢߍߕߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߕߐ߫، ( ߞߋ߲ߛߐ߲ ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌ߫ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߊߢߌߣߌ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߓߛߌ߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫

(12) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߍ߯ߡߍ߮ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߕߊ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߛߊ߲ߝߌ߲߫ ߞߙߌߕߌߕߌ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰

(13) ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߊߟߊߞߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ ߜߍߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬

(14) ߕߎ߬ߢߊ ߞߟߌߟߌ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߕߍ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐߝߎߟߋ߲ߓߊ߮ ߓߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߌ ߦߋ߫ ߸ ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߘߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߊ ߞߣߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߞߐ߫

(15) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߘߌߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߏߦߊߜߏߦߊ ߟߊ߫ ߛߐ߰ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬

(16) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߞߏ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊ߫ ߕߙߐߞߏ߫ ( ߡߊߕߊ߯ )؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߎߦߋ߲ ߣߌ߫ ߢߡߊ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬؟ ߥߟߊ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߘߍ߫؟ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߡߎߣߎ߲ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߙߊߓߟߊ ߘߌ߫

(17) ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߙߍ߬ߦߊ ߟߊ߫، ߥߏ߬ߦߏ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ ߝߎ߲ߣߍ߲ ߕߊ߬، ߞߊ߲߬ߞߊ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߖߐ߰ߙߊ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߣߌ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߞߐߍ߫، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏߢߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(18) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߊ߫߸ ߤߊߟߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐߝߋ߲ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߝߙߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߖߎ߮ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߸ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߖߎ߯ ߓߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫

(19) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߎߦߋ߲ ߘߌ߫؟ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫

(20) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߞߊ߲ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫

(21) ߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߋ߲߫ ߕߎ߲߰ ߠߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ߬ߦߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߖߎ߮ ߢߍ߫

(22) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߟߘߊ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߘߏ߲߬ߘߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߏ ߞߏߟߊߓߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫

(23) ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߢߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫

(24) ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߛߏ ߞߏߟߊߓߊ߲ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫ ( ߞߏ߫ )

(25) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߞߊ߲ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊ߫ ߞߍ ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߘߊ߲ߞߊ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ߖߎ߮ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(26) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐߜߙߐ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߍߥߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߊ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ( ߕߊ ߘߊߝߍ߬ ) ߝߏ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߫

(27) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ‹ ߞߋߟߊ › ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬

(28) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߝߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߝߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬

(29) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߓߘߏ߬ߞߏ߬ߓߘߊߞߊ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ

(30) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߣߵߌ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߍ߲ ߢߍ߫ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬، ( ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߫، ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬

(31) ߤߊߟߌ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߘߎ߱ ߘߌ߫ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߡߍ߲ ߟߊ߫߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߞߎߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫߹ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߞߏߢߊ ߡߎ߰ߡߍ ߘߌ߫. ߦߊ߯ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߘߌߦߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߐߘߍ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߖߛߎ߬ߞߟߎ߬ߞߏ ߕߍߣߊ߬ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߎߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߘߊߝߍ߬ ߤߊ߲߯ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߞߊ߲ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫

(32) ߦߟߍߓߐ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߗߐߞߎ߬ߡߐ߬ ߸ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟

(33) ߖߍߣߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߡߵߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬ ߓߏ߲߰ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߡߊߘߊ߲߫ ߓߊ߫߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߙߊ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߗߋ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫

(34) ߘߎߢߊ߫ ߢߣߡߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫، ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫

(35) ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬: ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߘߊߎ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߟߋ߲، ߒ߬ߓߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ( ߦߙߐ ) ߟߴߏ߬ ߘߌ߫، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ( ߦߙߐ) ߦߋ߫ ߕߊ ߘߌ߫

(36) ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߰ ߛߍߥߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߡߊ߬، ߒ ߧߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(37) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬. ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߌ ߡߊ߬߸ ߢߌ߲߬ ߕߴߌ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߰ ߕߴߌ ߟߊ߫

(38) ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߗߋ߫ ߌ ߢߍ߫، ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬، ߛߕߊ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߬

(39) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߖߏ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬، ߟߍߙߊ ߓߊߞߘߐ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫

(40) ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߦߘߵߌ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߊ߲ ߞߵߌ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫، ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(41) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߊߜߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߣߐ߬ߡߛߊ߬ߦߌ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߟߊ߬ߞߊߟߌ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫

(42) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߞߍ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߌߡߊ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߏ ߞߏߟߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߫ ߘߌ߫

(43) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߴߌ ߕߍ߫ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߝߣߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߴߊ߲ ߕߍ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫