45 - Al-Jaathiya ()

|

(1) ߤ߭. ߡ. ( ߤ߭ߊ߯ߎ. ߡߌ߯ߡ. )

(2) ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߱ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(3) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(4) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ( ߖߍ߬ߘߍ) ߘߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߓߎ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ( ߓߍ߯ ) ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ( ߜߋ߲ߜߋ߲ ) ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(5) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ( ߛߊ߲ߖߌ ) ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߤߊߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(6) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߕߐ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߜߘߍ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫؟.

(7) ߜߊ߬ߟߏ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ ߘߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߟߋ߫.

(8) ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߠߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎߋ߯ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߋ߲ߜߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߔߊߦߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(9) ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏߣߍ߲߫ ߟߐ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߦߟߍߒߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫.

(10) ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߖߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߕߍߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߢߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߜߎ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(11) ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(12) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ( ߠߎ߬ ) ߘߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߏ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ( ߊ߬ ߦߋ߫ ).

(13) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߌߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(14) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߯ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ( ߡߐ߱ ) ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߛߌ߰ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߛߙߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(15) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߘߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(16) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߞߕߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(17) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߘߌ߯ߣߊ ) ߥߊߟߌߢߊ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߕߐߢߍ߮ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߕߌ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫.

(18) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ، ߊ߲ ߞߵߌߟߋ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ ߞߊ߲߬ ( ߘߌ߯ߣߊ ) ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߘߐ߫ ، ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫.

(19) ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߵߌ ߓߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫.

(20) ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߢߟߊߞߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(21) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߢߊ߫ ߣߌߡߦߊ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ( ߓߍ߯ ) ߘߐ߫؟ ، ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ߫ ߖߎ߮ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫߹.

(22) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫.

(23) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫؟ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߟߏߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߣߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߘߌ߬ߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߟߊ߫ ߜߎߕߙߎ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߍߣߍ߲ ߘߴߏ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ( ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ) ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬؟ ، ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(24) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߝߏߦߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ، ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ، ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߥߊ߯ߕߌ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߖߌ߰ߟߌ.

(25) ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߘߐߡߌߘߊ߫ ߞߎ߲ߧߊ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߣߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ( ߞߘߐ ) ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߍ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(26) ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߣߌߒߕߊ߲ߧߊ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ، ߛߌߞߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫.

(27) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߞߊ߬ߟߏ߬ߞߊ߬ߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߣߐ߬ ߟߴߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬.

(28) ߌ ߘߌߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߙߍ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߟߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߡߊ߬ ، ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫.

(29) ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

(30) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(31) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߸ ( ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬؟ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ( ߟߎ߬ ) ߘߌ߫؟.

(32) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߝߣߊ߫ ߸ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߕߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߖߌ߰ߟߌ ، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫.

(33) ߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߔߊߞߌߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ( ߓߌ߲߬ߓߊߏ ) ߘߌ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊ߫.

(34) ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߢߌ߬ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߫ ߓߌ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ( ߞߍߕߐ߫ ) ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫.

(35) ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߐ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߟߍߓߐߒߘߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߵߊߟߎ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߟߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊߓߐ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߌߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(36) ߒ߬ߓߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.

(37) ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.