103 - Al-Asr ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߕߍ߫.

(2) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(3) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߟߐ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߟߐ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߊ߫.