103 - Al-Asr ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߕߍ߫

(2) ߤߊ߲߫ ߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(3) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߡߊߛߊ߬ߙߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߡߊߛߊ߬ߙߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߊ߫