102 - At-Takaathur ()

|

(1) ߥߊߛߏ߫ ߢߐ߲߯ߠߊ ߟߋ߬ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߢߣߊߜߍ߫ ( ߝߎߚߎ߫ ) ߓߊ߬؟.

(2) ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟.

(3) ߤߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

(4) ߏ߬ ߞߐ߫ ߤߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫.

(5) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊ߲߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫.

(6) ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(7) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߢߊߞߌߛߍ ߟߊ߫.

(8) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߣߍߡߊ ( ߟߎ߫ ) ߡߊ߬.