102 - At-Takaathur ()

|

(1) ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߘߐߜߊ߬ ߝߎߚߎ߫

(2) ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(3) ߤߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫

(4) ߏ߬ ߞߐ߫ ߤߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫

(5) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊ߲߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߛߎߋ ߢߊ ߞߊ߲߬

(6) ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(7) ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߛߊ߬ߟߌ߬ߛߎߋ ߢߊ ߞߊ߲߬ ߔߊߞߌߛߊ ߟߊ߫

(8) ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߣߍߡߊ ( ߟߎ߫ ) ߡߊ߬