107 - Al-Maa'un ()

|

(1) ߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫.

(2) ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫.

(3) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߘߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߬.

(4) ߒ߬ߓߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߟߋ߫.

(5) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(6) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߦߌߘߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(7) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ( ߛߌ߲ߞߊ ) ߟߊ߫.