2 - Al-Baqara ()

|

(1) ߊ. ߟ. ߡ. ( ߊߟߌߝ. ߟߊ߯ߡ. ߡߌ߯ߡ )

(2) ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߝߋ߲ ߠߋ߬.

(3) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߘߏ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫.

(4) ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߏ߱ ߸ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߢߍ߫ ߏ߱ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߴߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߟߊߞߌߙߊߞߏ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫.

(5) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(6) ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߌ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߊߟߴߌ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߕߐ߫ ߕߍ߫.

(7) ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߘߌ߬ߟߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߊ߫ ߜߎߕߙߎ߬ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߓߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߋ߫߹.

(8) ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫.

(9) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍߟߌ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫.

(10) ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߯ߙߐ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߯ߙߐ ߏ߬ ߟߋ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊߝߐ ߝߍ߬.

(11) ߊ߬ ߓߊ߯ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ (ߘߋ߬) ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߐߓߍ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(12) ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߎߋ߯ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.

(13) ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߦߏ߫ ߡߐ߱ ( ߕߐ߭ ) ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߖߎߥߊ ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߢߊ ߡߊ߬؟ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߐ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߖߎߥߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫.

(14) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(15) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫ ߸ ߞߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߘߐ߫ ߔߍߘߍ߲ߞߍ߲ߛߍ߲߫.

(16) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߝߌ߬ߟߌ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߡߊ߫ ߘߌߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(17) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߞߣߍߦߊ߫ ߟߊ ߥߙߊߕߊߕߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊߛߊ߬ ߡߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߘߐ߫ ߞߌߘߌ߲ߜߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߲߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫.

(18) ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߏߓߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߝߎߦߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(19) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ( ߞߘߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬) ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߬ߓߌ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߘߍ߲߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߊ߲ ߔߍߙߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߰ ߡߍ߯ߡߍ߯ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߏ߬ߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߙߐ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߥߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߢߍ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߢߍߛߌߟߊ߲ߒߢߍ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߔߘߋߞߎ߬.

(20) ߛߊ߲ߢߊ߯ߢߊ߮ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߕߵߊ߬ ߘߐ߫ ߟߊߎ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߯ߡߍ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߏ߬ ( ߦߋߟߋ߲ ) ߠߊ߫ ߸ ߘߌ߬ߓߌ ߘߏ߲߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߖߌ߲ߖߊ߲߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ ߘߌߦߴߊߟߊ߫ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߞߐߍ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(21) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫.

(22) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߞߍ߫ ( ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ) ߓߟߌ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊߟߏ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߕߊߥߎ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߎߋ߯ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

(23) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߞߊ߫ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߕߊ ߢߐ߲߰ ߛߎ߯ߙߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߓߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߴߊߟߎ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߏ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߘߌ߫.

(24) ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߢߐ߲߬ߛߐ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(25) ߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߯ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߛߐ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߘߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

(26) ߝߋߎ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ ߘߐ߫ ߝߋ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߏ߬ߛߏ߬ߣߍ߲ ߢߐ߲߰ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߛߊ߲߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬.

(27) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߐߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߕߍ߱ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(28) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߌ߬ ߛߊ߫؟ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߣߌߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߘߋ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(29) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߛߊ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߕߊߦߌ߫.

(30) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߌ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߛߌ߰ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߖߋ߬ߟߌ ߟߊߓߐ߲߬؟ ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߟߵߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߞߊ߲߬ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߓߛߍ߬ߦߊ ߝߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫.

(31) ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߘߡߊ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߖߏ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬.

(32) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߋ߯ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߊߣߌ߲߹ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߌ ߓߊ߯ ߒ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߌߟߋ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(33) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߘߡߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߝߋ߲߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߋ߬ ߝߋ߲߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߎ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߢߍ߬ߢߍ߲ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫؟.

(34) ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߝߊߦߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(35) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߸ ߌ ߡߊߞߍ߫ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߌ ߣߴߌ ߝߘߎߡߊ ߸ ߊ߬ ߞߣߐߟߊ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߢߌߡߊ ߘߊߥߎ߲߫ ߦߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߦߙߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(36) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߣߍ߬ߣߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߖߌ߰ ߸ ߊߟߎ߬ ߖߎ߯ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ، ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫.

(37) ߊߘߡߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ( ߞߟߍ߬ ߓߊ߲߬ ) ߞߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߝߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߰ ߤߌߣߊߒߕߋ ߘߌ߫.

(38) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߘߊ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫.

(39) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߖߊ߭ ߘߌ߫ ߝߘߌߝߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

(40) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߒ ߞߊ߬ ߣߍߡߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߝߊ߫ ߒ ߝߣߴߊߟߎ߫ ߕߊ ߝߊ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߒߠߋ ߢߍ߫ ߟߋ߬.

(41) ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫ ، ߤߊ߲ߤߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߟߋ߬.

(42) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊߡߟߋߞߋ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߕߊߥߎ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߏ߲߰ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

(43) ߊߟߎ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲߫ ߛߊߟߌ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(44) ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ( ߕߐ߭ ) ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(45) ߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ ߛߊߟߌ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߟߎ߬.

(46) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߕߘߋ߫.

(47) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߕߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߣߍߡߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ( ߕߐ߭ ) ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(48) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߏ߲ ߡߊ߬ ߸ ߣߌߡߊ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߥߛߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ، ߛߏ߬ߟߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫.

(49) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߏ߬ߛߌ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߜߊ߰ߢߊ߬ߜߊ߯ߢߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߕߏ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߘߐߓߐߟߌߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬.

(50) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߝߙߊ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ ߟߊ߬.

(51) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߛߘߊ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߫ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߕߎߙߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(52) ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߝߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߲ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫.

(53) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߟߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߒ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(54) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ ߘߐ߫ ߕߎߙߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߝߊ߰ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߴߊߟߎ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߓߘߊ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߰ ߤߌߣߊߒߕߋ ߟߋ߬.

(55) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߌ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߒ߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߔߊߞߌߛߊ߫ ، ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫.

(56) ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߏ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߒ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫.

(57) ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߎߟߋ߲ߧߊ߫ ߓߘߌߞߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߥߋ߲߬ߕߙߋ߬ߟߋ߲߬ ( ߛߓߏ ) ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߌߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߕߌߢߍ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߕߌߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(58) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߒ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߢߌߡߊ ߘߊߥߎ߲߫ ߦߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߖߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ( ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ) ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬ߓߋ߬ߟߌ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߦߝߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ( ߛߊ߬ߙߊ ) ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬.

(59) ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ( ߘߏ߲߬ߕߐ ) ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߵߏ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊߖߌ߰ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߝߍ߬.

(60) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߝߘߊ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊ߫ ߓߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߐ߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߓߎ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߝߘߊ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߓߊߓߏ߲ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߖߌ߫ ߕߊ߫ ߦߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌߞߘߐ߫ ، ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߊߥߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߊߛߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(61) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߍߣߊ߫ ߒ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߙߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊ߬ ߢߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߖߓߊ߬ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߖߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߙߌߞߙߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫؟ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߖߌ߰ ߛߏ߫ ߥߍ߫ ، ߊߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲ߝߋ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߣߌ߫ ߘߐ߱ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߓߊ߲߭ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߕߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(62) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߛߊߓߍ߲ߠߞߊ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߏ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߖߐ߫ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫.

(63) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߘߎ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߒ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߍ߲ߓߍ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߎߡߊ ( ߓߍ߯ ) ߘߐ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫

(64) ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߔߏ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(65) ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ (ߛߓߌߕߌ߫ ߟߊߕߏߓߊߟߌߦߊ ) ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߟߋߥߟߋ߫.

(66) ߒ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߞߏ ߘߌ߫.

(67) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߘߐߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߒ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߒ ߞߍ ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߞߎ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(68) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߙߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߬ ߞߛߊߓߌ ߝߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ، ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߙߏߜߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߖߊ߰ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߟߊߒߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߞߍ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬.

(69) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߙߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ ߝߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ، ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ߬ ߛߊߦߌߡߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߞߐ߯ߣߍ߲߫ ߸ ( ߝߏ߫ ) ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߟߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߍߥߊ߫ ߟߊ߫.

(70) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߙߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ߧߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߢߣߊ߫ ߘߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߖߐ߫.

(71) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ( ߣߌ߬ߛߌ ) ߟߊߞߟߏߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߘߎ߰ ߛߣߍ߫ ߟߊ߫ ߣߛߌ߬ߘߓߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߙߊ߬ ߛߐ߬ ߖߌ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߍ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߢߍ߲߰ ߛߎ߰ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲ ߌ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߛߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߌ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫.

(72) ߏ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߣߌߡߊ ߝߊ߰ ߸ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߐߕߏ߰ߝߏ߬ߕߊ߯ߝߊ߫ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐߓߊ߮ ߘߌ߫.

(73) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߎ߭ ߜߊ߬ߛߌ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

(74) ߊߟߎ߫ ߖߎ߬ߛߎ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߝߘߊ ، ߥߟߴߊ߬ ߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߝߘߊ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߸ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߬ߦߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.

(75) ߕߡߊ߬ߦߌ ߟߋ߬ ߊߟߎ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ) ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬؟ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߌ߯ߕߌ߯ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊߥߎ߫ ߞߵߏ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߔߊߦߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߛߎߋ߯.

(76) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߍ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߓߊ߬ߘߏ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(77) ߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߒߞߣߍߡߊ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫؟.

(78) ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߐ߲߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߯ (ߖߘߍ߬ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߝߐ) ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߲߬ ߖߌ߰ߟߌ ߞߐ߫.

(79) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߣߐ ߏ߬ ߝߍ߬ ߸ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߏ߬ ߣߊ߬ߝߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ߝߍ߬.

(80) ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߕߊ ߕߍߣߊ߬ ߡߊ߰ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߟߋ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߏ ߟߊ߬ߤߘߌ ߟߋ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߓߊ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫؟.

(81) ߋ߰ߋ߰ߋ߯ ߸ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

(82) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊߞߐ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

(83) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߏ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߐ߰ ߕߜߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߔߏ߲߫.

(84) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߖߋ߬ߟߌ ߟߊߓߐ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߘߐߖߊ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߊ߬.

(85) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߢߐ߲߯ ߝߊ߮ ߟߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫ ، ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߐ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߞߊ߬ ߖߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ ߟߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߍߙߊ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߡߙߎߕߌ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬؟ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߴߏ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߘߐ߯ߦߡߊ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ، ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߖߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(86) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߕߊ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߕߍߣߊ߬ ߘߐߝߍߦߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫.

(87) ߖߊ߯ߕߋ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߛߐ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫ ، ߌ߬ߦߏ߯ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߏ߲ߧߊ ߟߊ߫؟ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߰.

(88) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߥߖߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߕߜߋ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬߹.

(89) ߟߍߙߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ ߏ߬ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߊߦߌ߲߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(90) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߝߋ߲߫ ߖߎ߯ ߟߊ߫ ߞߟߋ߫ ، ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߭ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߢߊ߲ߜߏߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߎ߲߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߞߊ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ( ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(91) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߕߊ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߒ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߞߐߕߊ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫؟.

(92) ߖߊ߯ߕߋ߫ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߕߎߙߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(93) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߘߎ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߒ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߯ ߏ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߛߍ߲ߓߍ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߏ߬ߣߵߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߎߙߊߣߍ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߏ߫ ߖߎ߯ ߟߊ߫ ߥߍ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(94) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߛߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߦߴߊߟߎ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߊ߬ߦߊ ߣߕߊ߬ ߥߍ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߘߌ߫.

(95) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߏ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬.

(96) ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߤߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߦߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߤߟߴߊ߬ ߞߵߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߚߋ߫.

(97) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߓߙߌߟߎ߫ ߖߎ߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߌ ߛߣߐ߬ߡߍ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(98) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߓߙߌߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߞߊ߯ߌߟߎ߫ ߖߎ߮ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߎ߮ ߘߌ߫.

(99) ߊ߲ ߣߊ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬.

(100) ( ߊ߬ ߝߐ߫ ) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߟߊ߬ߤߘߌ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߴߏ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߔߌߚߌ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫.

(101) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߟߍߙߊߟߞߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.

(102) ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߞߙߌߛߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ، ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ߬ ߤߊߙߎߕߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊߙߎߕߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߓߊߓߌߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߏ߫ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߯ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߸ ߣߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߢߍ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߫ ߝߙߋ߬ ߝߋ߲߫ ߖߎ߯ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߴߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫.

(103) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߏ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߓߴߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫.

(104) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊߣߍ߰ߣߍ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ “ ߌ ߢߊ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߡߊ߬” ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ، ( ߓߊ߲߬ߓߊ߰ ) ߕߟߏߡߊߜߍߟߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(105) ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߙߊ߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(106) ߊ߲ ߓߊ߯ ߟߝߊߙߌ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߓߴߌ ߟߊߢߌ߬ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߒ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߧߊߡߊ߲߫ ، ߌ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߛߋߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫؟.

(107) ߌ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ߸ ߢߌ߲߰ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߕߍ߫؟.

(108) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߦߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟ ، ߡߐ߰-ߐ-ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߌ߬ ߛߌߟߊ ߕߍߡߟߊ ߡߊ߬ ߝߊ߯ߙߌ߫.

(109) ߟߍߙߊߟߞߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߘߐ߫ ߓߍ߲߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߕߎ߬ߢߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߘߐߞߏߦߊߕߏ ߞߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(110) ߊߟߎ߯ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߊߟߎ߯ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߖߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(111) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߙߌ߬ߖߣߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲ߕߊ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(112) ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ( ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߙߌ߬ߖߣߍ߫ ߘߐ߫ ߞߍ߬ ) ، ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߘߐߟߊ ߞߟߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ ߛߊ߬ߙߊ ߦߴߊ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߖߐ߫ ، ߛߌߟߊ߲߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫.

(113) ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ، ߣߊ߯ߛߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߢߐ߲߱ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߕߌ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫.

(114) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߓߊ߮ ߕߊ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߟߎ߫ ߕߋ߭ ߘߐ߫؟ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߌ߬ߛߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲ߡߍߣߍ߲ߕߐ ، ߘߐ߯ߦߡߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫.

(115) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߊߛߌ߲߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߟߘߊ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߖߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߣߍ߲߫.

(116) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫ ، ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߞߎߡߍߞߎߡߍ߫.

(117) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߏߦߌ߲߫.

(118) ߝߋ߲߫ ߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߣߵߊ߲ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲ߧߊ߫ ، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(119) ߊ߲ ߣߵߌ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߝߎߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߌ ߕߍߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߥߋ߲ߓߋ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ( ߞߎ߲߬ߞߏ ) ߡߊ߬.

(120) ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߕߍߣߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߖߊ߯ߕߋ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߢߌ߲߬ ߕߴߌ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߍ߲߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߕߴߌ ߟߊ߫.

(121) ߊ߲ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ( ߤߓߊߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߛߊ߯ߙߊ߫ ) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߋߗߏߔߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߢߊ߬ ߓߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(122) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߒ ߞߊ߬ ߣߍߡߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(123) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߏ߲߫ ߡߊ߬ ߣߌߡߊ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߥߛߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߏ߬ߟߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫.

(124) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߝߊ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߓߘߴߌ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߊ߬؟ ، ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߍߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߋ߬.

(125) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ߫ ߦߙߐ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߦߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ߫ ߦߙߐ ߟߊߘߊ߲߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߕߟߐ߬ ߦߙߐ ߘߊߝߍ߬ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߘߴߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߛߊߣߌ߲ߧߴߊ߬ ߖߊ߰ߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ߓߊ߯ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(126) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߦߊ߲߬ ߞߍ߫ ߛߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߍ߬ ، ߒ ߘߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߬ ߕߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬ ، ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(127) ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߞߍߕߐ ߓߏ߲ ߜߘߌ ߟߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߸ ߌߟߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(128) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߴߊ߲ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߌ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߒ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߘߴߌ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߓߏ߲ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍߢߊ ߦߌ߬ߘߵߊ߲ ߠߊ߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߲ ߡߌ߬ߘߵߊ߲ ߦߋ߫ ߸ ߌߟߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߰ ߤߌߣߊߒߕߋ ߘߌ߫.

(129) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߛߏߘߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(130) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߖߎߥߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߞߌߢߍ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(131) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߖߘߍ߬ ߞߟߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߞߟߏ߫ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ) ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫.

(132) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߊ߬ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(133) ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߡߊ߬؟ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߒ ߞߐ߫؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߞߟߏߣߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.

(134) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬.

(135) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߓߐߚߐ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

(136) ߊߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߟߍߙߊ ) ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߛߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ، ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(137) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߢߊ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍߣߵߌ ߥߊ߬ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(138) ( ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߙߊ߬ߦߊ ߘߐ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫.

(139) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߒ߬ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߠߎ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(140) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌ߯ߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ ߟߎ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߰ ߥߟߊ߫ ߊߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߣߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ ߘߏ߲߰ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߏ߬ ߕߊ ߟߊ߫؟ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߋߎ߫ ߊߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(141) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬.

(142) ߡߐ߰ ߞߎ߲߬ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߐ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߊ߰ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.

(143) ߒ߬ߠߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߛߙߋ ߘߌ߫ ، ߌ ߕߘߍ߬ ߞߐߘߐ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߲ ߡߴߏ߬ ߞߏ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߐ߲߫ ߡߐ߱ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ ߕߏ߲ߕߏߟߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ، ߤߟߴߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߜߟߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߤߌߣߊ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫.

(144) ߊ߲ ߞߵߌ ߦߋ߫ ߢߣߊߞߊߟߊ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߖߐ߫ ، ߊ߲ ߓߍߣߵߌ ߛߐ߫ ߞߐߘߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߢߊߛߌ߲߫ ߦߋ߲߬ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫ ، ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߯ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋߚߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߘߋ߬.

(145) ߤߊߟߵߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߌ ߟߊ߫ ߞߐߘߐ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߐ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ، ߟߍߙߊߟߞߊ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߐߘߐ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߌ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ( ߖߘߍ߬ ) ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(146) ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊߥߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߏ߲߰ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

(147) ߕߎ߬ߢߊ ߘߏ߲߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߌߟߋ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(148) ( ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ) ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊ߰ ߊ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߤߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ (ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬) ߖߐ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(149) ߌ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߌ ߦߴߌ ߢߊ ߓߍ߲߬ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߝߊ߲߭ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߖߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(150) ߌ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߸ ߌ ߦߴߌ ߢߊ ߓߍ߲߬ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߝߊ߲߭ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߢߊ ߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬ ߝߊ߲߭ ߡߊ߬ ، ߤߊߞߍߕߏ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(151) ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫.

(152) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߕߏ߫ ߒߠߋ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߝߊߣߊ߯ ߒ ߦߟߌߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߒߠߋ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߓߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ߫ ߘߋ߬.

(153) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬.

(154) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߝߊ߰ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.

(155) ߖߊ߯ߕߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߰ߛߌ ߘߏ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(156) ߕߣߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.

(157) ߒ߬ߓߊ߬ ߘߎߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(158) ߝߘߊ߫ ( ߕߌ߲ߘߌ ) ߣߌ߫ ߞߓߊ߫ ( ߕߌ߲ߘߌ ) ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ( ߤߖߌ ) ߞߍ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߧߊ ( ߎߡߎߙߊ ) ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߴߏ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߖߊ߰ߟߋ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߐߒߖߘߍߘߐ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(159) ߊ߲ ߣߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ، ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߸ ߘߊ߲ߞߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫.

(160) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߞߊ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߓߊߏ߬ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(161) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫.

(162) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߕߍ߫ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫.

(163) ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.

(164) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ ߞߊ߲߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊߓߎ߯ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߢߐ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߝߌ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ ߞߟߏ߫ ߢߊ ߛߊ߲߫ ߣߌ߫ ߘߎ߰ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(165) ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߞߊߣߌ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(166) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߟߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ ߖߎ߬ߟߎ ߓߍ߯ ߘߐߓߎ߲ߘߊ߲߫.

(167) ߟߓߊ߬ߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߛߋ߫ ߓߍ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߥߴߊ߲ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߡߌߛߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߊ ߘߐ߫.

(168) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߝߋ߲߫ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(169) ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫.

(170) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߊ߲ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ، ߋ߫ ߸ ߤߟߴߊߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߞߊ߲߬؟.

(171) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ( ߡߐ߱ ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߕߟߏ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߣߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫ ، ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ، ߝߎߦߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫.

(172) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߋ߲߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߏ ߘߐ߫.

(173) ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߍ߬ ߛߓߏ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߴߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߙߎߕߌߓߊ߯ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߸ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߡߊ߬ ( ߝߋ߲߫ ߠߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲ ߘߐ߫ ) ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(174) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߞߊ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߝߙߋ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߕߊ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(175) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߝߌ߬ߟߌ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߛߊ߲߬ ߞߏ߫ ߦߝߊ߬ߟߌ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߡߋ߬ߘߋ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߕߊ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬؟

(176) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߍߙߊ ( ߞߏߢߊ ) ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫.

(177) ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ ߓߍ߲߭ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ( ߘߐߙߐ߲߫ ) ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߟߍߙߊ ߡߊ߬ ߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߴߊ߬ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߌߟߊߘߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߕߙߊߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߤߙߐߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߠߊ߫ ߕߣߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(178) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ߓߘߊ߫ ߛߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߊ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߤߙߐ ߦߋ߫ ߤߙߐ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߭ ߦߋ߫ ߖߐ߲߭ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲ ߦߋ߫ ߘߐߣߐ߰ߦߊ߫ ( ߦߝߊ߬ߟߊ ߓߟߏ߫ ) ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍ߬ߢߌ߲߬ߘߐ߬ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߘߐߣߐ߲߯ߦߊ߫ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ، ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߓߊ߯ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߖߊ߲߬ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬.

(179) ߣߌ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߕߐ߫ ߊߟߎ ߤߊߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ( ߢߐ߲߯ ߝߊ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߊ߬ ).

(180) ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߓߘߊ߫ ߛߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߋ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(181) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߊ߬ ߡߍ߲ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߛߎߋ߯ ߸ ߏ߬ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(182) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߓߊ߮ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߢߊ ߢߍ߫ ߥߟߴߊ߬ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ ߘߐߓߍ߲߬ ߸ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(183) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ، ߛߎ߲߫ ߘߏ߲ ߓߘߊ߫ ߛߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫.

(184) ߊ߬ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ، ߊ߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߖߎ߬ߟߎߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߵߊ߬ ߛߙߊ߬ ߟߏ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߟߊ߬ߣߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߘߏ߫ ߓߊߟߏ ߘߌ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߤߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߛߎ߲ ߘߏ߲߬ ߕߟߋߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫.

(185) ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߖߌ߰ ߘߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߊ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߟߊ߲ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߏ߫ ߛߌ߯ߓߊ߯ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߊߙߏ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߎ߲߫ ( ߠߋ߬ ߕߘߋ߫) ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߙߊ߬ ߟߏ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߦߙߌߞߊ ߘߝߊ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߝߐ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ( ߊ߬ ߦߋ߫ ).

(186) ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߜߐߞߎ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߟߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(187) ߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߘߌ߬ߝߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߘߌ߬ߝߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߲ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߢߌߣߌ߲߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊߙߌ߫ ߜߍ ߣߌ߫ ߞߊߙߌ߫ ߝߌ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ ߦߋ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߞߣߍߦߊ ߓߟߏ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߎ߲ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߎ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߘߊ߯ߡߊߞߍ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ( ߢߊߝߐ߫ ߞߊ߲߫ ) ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫.

(188) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߣߊ߲߬ߞߊ߬ߡߎ߲߬ߣߊ߲ߞߊߡߎ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊߟߌ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߕߌ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫ ߤߊߞߍ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߋ߲߫.

(189) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߢߋߙߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌߦߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߦߋ߫ ( ߤߖߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߥߊ ߘߌ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߥߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫.

(190) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߟߍ߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ ߞߍ߫ ( ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ) ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(191) ߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊߥߏ߫ ߦߋ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟߋ߬ ߦߊ߯ ߜߍ߬ߟߍ߲߫ ߝߊ߰ߟߌ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߘߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߦߋ߲߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߛߙߊ߬ ߢߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ).

(192) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ߘߊ߫ ( ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߟߏߞߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ) ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(193) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߟߋ߬ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߥߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߬ ߛߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߊ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߣߊ߫ ߟߐ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬.

(194) ߛߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߠߊߕߏߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߠߊߕߏߕߊ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߣߊ߬ ߟߊߕߏߕߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߊ߲߬ߘߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߫ ߏ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬.

(195) ߊߟߎ߯ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߘߌ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߬ߕߏ߬ߒߘߐ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ ߟߋ߬ ߓߊߏ߬ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߢߍ߫.

(196) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߣߌ߫ ߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߝߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߣߌ߫ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߘߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߓߐ߲߬ߕߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߟߌ߫ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߓߐ߲߬ߕߊ ߓߊ߯ ߛߴߊ߬ ߛߕߊ ߦߌߟߊ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߊ߫ ߘߌߡߌ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߟߌ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߊ ߓߐ߫ ، ߏ߰ ߞߍ߫ ߛߎ߲߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߘߊߞߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߓߐ߲߫ ߘߌ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߦߊ ߞߍ߫ ߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߓߐ߲߬ߕߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߓߊ߬ ߛߎ߲߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߛߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ( ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ) ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߕߊ߲߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߐߙߍ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߓߐ߰ߝߍ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߥߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(197) ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߓߏߟߏ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߫ ߥߐ߬ߦߐ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߤߙߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߕߊ߬ ߸ ߝߊ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߘߌ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߤߊߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߟߋ߫ ߘߋ߬.

(198) ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߊߙߊߝߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߕߍ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߜߎ ߦߴߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

(199) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߖߊ߬ߡߊ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ( ߡߞߊߞߊ ߟߎ߬ ) ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(200) ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߊߕߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߥߟߴߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߦߋ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫: ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߛߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫.

(201) ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߛߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߤߙߊ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߤߙߊ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߲ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬.

(202) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߭ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߞߊߟߌ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫.

(203) ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ( ߡߌߣߊ߫ ߛߌ߱ ) ߕߟߋ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߘߐ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߕߴߏ ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߸ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(204) ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߴߌ ߤߣߍ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ( ߞߏ ߓߍ߯ ) ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߘߐ߬ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ).

(205) ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߗߋ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߣߍ߬ ߛߎߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߕߌߢߍ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߝߍ߬.

(206) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߌ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߬ߜߍ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߛߐ߲߭ ߠߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߥߊ߬ߛߊ ߟߋ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ، ߟߊ߫ ߦߌߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(207) ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߙߋ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߋ߫.

(208) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ( ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ) ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߐߘߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߎ߲߰ ߜߍ߬ߘߍ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(209) ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߣߍ߬ߣߍ߬ ߘߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(210) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߝߌ߲ ߘߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߏ ߞߕߌ ߕߍ߰ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߞߏ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

(211) ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߤߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬߹.

(212) ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߋ߬ ߟߊߗߋ߲߰ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ) ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߰ ߏ߬ ߟߋ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫.

(213) ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߘߌߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߜߎ ߔߊߞߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߢߊ߲ߜߏߦߊ ߡߊ߬ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊ߰ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߞߊ߲߬.

(214) ߊ߰ ߊߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬؟ ߓߊߏ߬ ߕߣߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߰ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߍߦߙߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߋߟߊ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߖߐ߲߫ ߛߊ߫؟ ، ߖߊ߰ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬.

(215) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫: ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߘߌ߫ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߜߎ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ) ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫.

(216) ߞߍ߬ߟߍ ߓߘߊ߫ ߛߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߏߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ ߘߏ߫ ߜߏߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߞߏ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߊ߲߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫ ( ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߖߐ߫ ) ߊߟߎ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߫ ߠߊ߫.

(217) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ( ߞߎ߲߬ߞߏ߬) ߓߟߋߓߟߋ߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߭ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ) ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ( ߞߎ߲߬ߞߏ ) ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ( ߞߎ߲߬ߞߏ ) ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߘߌ߫ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߝߘߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߣߐ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߡߙߎߕߌ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍߕߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

(218) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌߣߍ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߟߌߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߊߒߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(219) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߘߊ߬ߓߋ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߞߏ ߟߎ߬ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߓߏ߲߬ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊ߬ߘߏ߲ ߕߐ߭ ߞߍ߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߙߌ ߟߊߕߊ߯.

(220) ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬: ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ( ߥߊߟߌ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ) ߖߊߛߌߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊߢߊ߬ߓߊ߮ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ ߟߐ߲߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߌ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ( ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ) ، ߖߊ߯ߕߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(221) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߏߡߊ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߘߎ߫ ߘߋ߬ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߓߊ ߖߐ߲߬ߡߛߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߛߏߡߊߡߛߏ ߘߌ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߣߍ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ( ߟߊ߫ ߝߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߫ ) ߘߏ߲߬ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߓߊ ߖߐ߲߬ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߛߏߡߊߞߍ ߘߌ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߣߍ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߣߌ߫ ߦߝߊ߬ߝߌ ߟߋ߫ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(222) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߛߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߢߍߢߌ߲߫ ߘߐ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߟߌߛߌ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߬ߛߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(223) ߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߢߍߛߌ߯ ߟߊߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋߚߋ߫ ، ߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(224) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߕߍ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(225) ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߞߊߟߌߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(226) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߘߐߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߘߐߓߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(227) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(228) ߡߏ߬ߛߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߛߓߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ( ߝߙߌ߬ߦߊ ߘߐ߫) ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߏ߲߰ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ ߟߊ߫ ( ߝߘߎ ߞߣߐ߫ ) ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ، ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߝߍ߬. ߤߊߞߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߠߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߣߐ߫ ، ߡߐ߬ߟߐ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(229) ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ‹ ߡߏ߬ߛߏ › ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߣߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏߢߊ߬ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߘߤߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߝߘߎߝߋ߲ ߘߌ߫) ، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߞߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߲߫ ߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(230) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ( ߛߓߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ) ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߊ߬ߤߴߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߗߍ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(231) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߏ߬ߛߏ ( ߡߍ߲ ) ߠߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߝߙߌ߬ߦߊ) ߛߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߙߐߦߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ ߞߍ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߰ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߟߍߒߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌ߫ ߕߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߕߊߦߌ߫.

(232) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߝߙߌ߬ߦߊ ) ߛߕߊ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ( ߝߋ߲ߡߛߏ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ) ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߘߎ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߗߍ߬ ( ߞߘߐ ) ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫.

(233) ߘߋ߲ߓߊ߫ ( ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲) ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߝߊ߫ ، ߘߋ߲߫ ߠߊߡߌ߲߫ ߡߛߏ ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߝߊ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ ، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߌ߲ߕߌ߲߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߛߋߞߏ ߓߍ߬ߙߍ ، ߘߋ߲߫ ߣߊ ߞߊߣߊ߬ ߕߙߐ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ ߝߍ߬ ߸ ߘߋ߲ߝߊ ߝߣߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߙߐ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊߓߐߟߌ ߝߍ߬ ߓߍ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߏ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߴߏ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(234) ( ߗߍ߭ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ( ߕߟߋ߬ ) ߕߊ߲߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ( ߝߙߌ߬ߦߊ ߘߐ߫) ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߝߙߌ߬ߦߊ ) ߛߕߊ ߡߊ߬ ߸ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߣߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߖߐ߫.

(235) ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߞߏ ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߜߍ ߞߊ߲߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߘߏ߲߱ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ، ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߘߎߛߘߌ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߝߏ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߛߕߊ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߊ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(236) ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߠߊߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߢߊ ߟߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ) ، ߝߋ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߓߐ߫ ߸ ߕߍ߯ߜߍ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߓߐ߫ ، ߏ߬ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(237) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ( ߡߍ߲ ߠߎ߫ ) ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߱ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߘߎߝߋ߲ ߕߟߊ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌ ߞߏߢߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ( ߝߘߎ߫ ߗߍ ߥߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮) ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(238) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ( ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ) ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߕߍߡߕߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߘߌ߫ ( ߟߋ߬ ߖߙߌ߫ ).

(239) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊߟߌ߫ ߊߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߞߊ߲߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ( ߊ߬ ߢߊ߫ ߞߘߐ ߡߊ߬ ) ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫.

(240) ( ߗߍ߭ ) ߡߍ߲ ( ߠߎ߬ ) ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߌ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߓߊߟߏ ߘߌ߫ ) ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߎ߲ߢߐ߲߮ ߛߋ߫ ߸ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߐ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ ( ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߣߐ߫) ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫

(241) ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ) ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ ( ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ) ߸ ߏ߰ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(242) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߤߊߞߟߌߡߦߊ߫.

(243) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߢߍߛߌߟߊ߲ߧߍ ߡߊ߬؟ ߏ߬ ߞߍ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ، ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(244) ߊߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(245) ߖߍߣߍ߲ ߘߴߊߟߊ߫ ߘߐ߲ߘߐ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫؟ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߓߊߟߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߎ߬ߝߋ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(246) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߸ ߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߸ ߊ߲ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߓߍ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬؟ ߒ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߓߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ، ߞߍ߬ߟߍ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߊ߫ ߥߘߊߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋ߬.

(247) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊߟߎߕߊ߫ ߟߊߛߌ߰ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߛߋߕߐ߫ ߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߘߌ߬؟ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߌ߫ ، ( ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ) ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߠߵߏ߬ ߟߋ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߖߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߏ ߓߍ߯ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ߓߊ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߣߍ߲߫.

(248) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ( ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߫ ) ߞߊ߲ߞߌߙߊ ߦߋ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲߫ ߕߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߭ ، ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(249) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߕߊߟߎߕߊ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߡߌ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߒ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߴߏ߬ ߣߍߣߍ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߒ ߘߐ߫ ߘߌ߫ ، ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߙߟߌ߬ ߞߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߘߡߊߘߡߊߣߍ߲߫ ، ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ( ߞߐ߭ ) ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ، ( ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ) ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߣߐ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߲ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߖߊߟߎߕߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ( ߡߌ߬ߠߌ߲߬ߓߊߟߌ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߖߡߊ߬ ߞߙߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬.

(250) ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߞߟߍ߬ߓߙߊ ߘߐ߫ ߖߊߟߎ߯ߕߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߊߓߐ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߲߬ ، ߌ ߦߴߊ߲ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(251) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ( ߖߎ߮ ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߕߊߎ߫ ، ߘߊߎߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊߟߎ߯ߕߊ߫ ߝߊ߰ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߛߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߌ߫ ) ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߢߐ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߫ ߘߎ߱ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ( ߘߏ߲߬ߞߏ ) ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(252) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(253) ߞߋߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ( ߓߍ߯ ߛߊ߲ߘߐ߫ ) ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߐ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߍ߲ߓߍߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߘߌߦߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߓߊ߮ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ ߔߊߞߌ ߣߊ߭ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ، ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ ߝߋߎ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߢߌߣߌ߲߫.

(254) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߛߊߣߌ߬ ߟߏ߲߫ ߣߊ߬ ߕߍ߫ ߝߙߋ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߕߋߙߌߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(255) ߊߟߊ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߐ߫ ، ߣߌߡߊ ߟߋ߬ ، ߟߐ߬ߣߍ߲ߒߖߘߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ، ߖߌ߲߬ߞߐ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߛߌ߬ߣߐ߯ ߡߊ߬ ، ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߴߊ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߖߐ߲߫ ߓߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬؟ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߰ߣߍ߲ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߔߏ߲ߞߌ߲߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫.

(256) ߞߘߊߡߊߟߌ߫ ߕߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ ߓߘߊ߫ ߟߊߒߞߣߍߡߊ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊ߫ ߜߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(257) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ ߘߌ߬ߓߌ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

(258) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߘߊߘߐߖߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫؟ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߊ߬ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߊ߬ ، ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߝߣߊ߫ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߓߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߞߣߐ߬ߘߐߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߗߏ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(259) ߥߟߊ߫ ( ߊ߰ ߟߋ߬ ) ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߜߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߛߊ߲ߛߊߙߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߟߋߎ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍߕߐ߫ ߦߊ߲߬ ߠߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߘߌ߬ ߛߊ߫؟ ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߫ ߛߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߗߡߍ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߓߘߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ߫ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߦߊ߲߬؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ، ߌ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߥߎ߬ߛߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߦߊ߲߬ ، ߌ ߢߊ ߟߐ߬ ߌ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߣߴߌ ߡߌ߲߬ߖߌ ߘߐ߫ ߓߊ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ، ߌ ߢߊ ߟߐ߬ ߌ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߧߴߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߌ ߢߊ ߟߐ߬ ( ߌ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߟߌ ) ߞߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߫ ، ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߓߏ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߏ ߢߊߘߐߜߍ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߊ߫ ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(260) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߟߋ߫߹ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߡߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߯ (ߒ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߖߐ߫) ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ( ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ) ߒ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߝߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߞߣߐ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߋ߬ߙߌ߬ ߌ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ( ߘߐߛߎ߬ߛߎ߬ߣߍ߲ ) ߞߎߘߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ، ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߘߌ߫ ߣߵߌ ߡߊ߬ ߔߙߊߔߙߊ߫ ، ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(261) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߊ߯ ߝߍߘߍ߲߫ ߕߌ߲ߛߐ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ، ߞߡߊ߫ ߗߡߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߛߐ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߣߍ߲߫.

(262) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ߬ ߝߋ߲ ߏ߬ ߡߊߛߊ߯ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߣߌ߫ ߕߙߐߦߊ߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ، ߛߌߟߊ߲߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫.

(263) ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߓߘߍ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߛߘߊߞߊ߫ ߓߐ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߯ߘߊ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(264) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߕߌߢߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߙߐߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߦߌߘߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߝߎ߯ߘߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߘߊ ߞߊ߲߬ ، ߛߊ߲ߖߌߓߊ ߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߘߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߜߏߓߌ߫ ، ߞߵߊ߬ ߡߊߞߏߟߏ߲ ߕߏ߫ ߜߟߋߞߎ߬ ، ߊ߬ ( ߕߌ߱ ) ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߣߐ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(265) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߣߊߞߐ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߘߎ߮ ߕߌ߲ߘߌ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߲ߖߌߓߊ ߦߋ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߊߟߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ، ߤߊߟߌ߬ ߛߊ߲ߖߌߓߊ߫ ߡߊ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߡߌߛߍ߲ ߦߴߊ߬ ߡߊߝߎ߲ߝߎ߲߫ ߕߋ߲߬ ߕߎ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߫.

(266) ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߣߊ߬ߕߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߣߊߞߐ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߝߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߡߊߙߏߛߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ߙߋ߲߬ ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߦߙߌ߫ ߘߋ߲ߕߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ، ߞߐ߬ߘߐ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߟߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲߫ ߕߡߊ ߕߊ߯ ߘߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߍ߬ߡߍ߬ ߟߋߎ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(267) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋ߲߬ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߖߎ߮ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߤߊߟߵߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߊ ߟߊߛߌ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(268) ߜߍ߬ߘߍ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߜߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߣߍ߲߫.

(269) ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌߣߴߏ߬ ߡߊ߬ ، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬.

(270) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߘߊߞߊ߲ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(271) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߛߘߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ، ߞߏ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߬ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲ߓߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(272) ( ߡߐ߱ ) ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ ߕߴߌߟߋ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ) ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߟߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ، ߊߟߎ߫ ߜߎ ߓߊ߯ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫.

(273) ( ߊߟߎ߯ ߢߌ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ) ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊߣߐ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߊߝߍ߬ ، ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍ߬ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߛߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߍ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ) ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫.

(274) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߘߌ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߜߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ، ߛߌߟߊ߲߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫.

(275) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߫ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊߓߙߎ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ) ߝߏ߫ ߡߐ߰ ߥߟߌ߬ ߢߊ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߞߙߌ߬ߞߙߌ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߭ ߡߊ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߋ߬ߙߋ ߟߋ߬ ߟߊߘߊ߬ߤߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߜߙߐ߬ߞߐ ߟߊߕߐ߲߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ ( ߣߌ߲߬ ) ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߟߊ߫ ߸ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߦߴߏ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ( ߞߍߕߐ߫ ) ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

(276) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߝߎ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߘߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߎ߯ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ߬ ߛߌ߫ ߝߍ߬.

(277) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫.

(278) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߜߙߐ߬ߞߐ߬ ( ߖߟߎ ) ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(279) ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰.

(280) ߣߴߊߟߎ߫ ( ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߦߋ߫ ) ߜߟߍ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߊ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߫ ߣߐ߰ߦߊ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߛߘߊߞߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫.

(281) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߏ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߗߋߥߊߟߌ ( ߛߊ߬ߙߊ ) ߘߌ߫ ߘߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫.

(282) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߛߓߍߟߌߟߊ ߦߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ߛߓߍߟߌߟߊ ߞߊߣߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߦߋ߫ ߝߐߛߓߍ ߞߍ߫ ( ߊ߬ ߞߎ߲߬ ) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߐߘߛߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߐ߰ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߴߛߋ߫ ߝߐߛߓߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߥߛߊ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߝߐߛߓߍ ߞߍ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫. ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋ߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ( ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ) ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߸ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߴߏ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬. ߛߙߋ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ( ߥߊ߫ ߟߊ߫) ߘߋ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ، ߖߎ߬ߟߎ ߛߓߍ ߞߊߣߊ߬ ߟߐ߯ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߛߕߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߌߞߊ߫ ، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ ߞߣߐ߬ ߖߊߥߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲߫ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߛߓߍ߫ ، ߊߟߎ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߙߋ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߛߓߍߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߛߙߋ ߛߌ߫ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ( ߞߏ߫ ߡߌߛߍ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ) ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߊߦߌ߫.

(283) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߓߍߟߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߞߴߦߋ߲߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ( ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߘߐ߫ ) ߸ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߕߌ߱ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߙߋߦߊ ߘߏ߲߰ ߘߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߏ߲߰ ߏ ߛߣߐ߬ߡߍ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ( ߓߍ߯ ) ߟߐ߲߫ ߕߊߦߌ߫.

(284) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߘߏ߲߰ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ( ߓߍ߯ ) ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߊ߬ ، ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(285) ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ( ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ) ߊ߲ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ، ߊ߲ ߧߴߌ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߝߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(286) ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߍ߬ߙߍ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ( ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߟߊ߫) ߣߴߊ߲ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߟߴߊ߲ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߘߊ߫ ، ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߞߎ߲߬ ߸ ߦߏ߫ ߌ ߞߊ߬ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߒ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ، ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊ߲ ߢߎ߲߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߴߛߋ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߊ߲ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߊ߬ߝߴߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ، ߌߟߋ ߟߵߊ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ، ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߴߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߡߌ߲߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.