55 - Ar-Rahmaan ()

|

(1) ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߸

(2) ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫.

(3) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫.

(4) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߟߊ߫.

(5) ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߦߋ߫ ( ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ) ߖߊ߬ߕߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(6) ߓߌ߲ ߣߌ߫ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(7) ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߞߘߐߕߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߮ ߛߌ߰.

(8) ߛߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߞߍ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫.

(9) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߟߐ߬ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߊ߭ ߟߊߘߛߏ߫ ߘߋ߬.

(10) ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(11) ߦߙߌߘߋ߲ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߡߊߙߏߛߎ߲߫ ߝߎ߲ߘߌߡߊ ߟߎ߬.

(12) ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߯ߡߊ߫ ߖߏߙߏ߲ߘߏ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߡߊߙߋߟߞߊ ߟߎ߬.

(13) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(14) ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߓߐ߰ ߞߊ߲߫ ߓߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߕߍ߯ߣߍ߲.

(15) ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߕߊ߫ ߡߍߣߍ߲ ߘߐ߫.

(16) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(17) ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.

(18) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(19) ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߕߊ߯ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬.

(20) ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫.

(21) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(22) ߟߓߊ߬ ߞߐߣߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬.

(23) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(24) ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߠߎ߫ ߟߋ߬.

(25) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(26) ߣߌߡߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߓߊ߲ߕߐ߫ ߟߋ߬.

(27) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߟߘߊ ߟߋ߬ ߕߏߕߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(28) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(29) ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߴߊ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߟߏ߲ ߓߍ߯ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(30) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(31) ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߒ߬ ߓߟߏߡߊߞߵߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߬ ߖߌߘߊ߲ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ.

(32) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(33) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߖߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߓߐ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߋ߬ ߝߏ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ( ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ).

(34) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(35) ߕߊ߫ ߡߍߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߌ߫ ߘߙߎ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߕߊߢߐ߲߯ ߠߊ߫.

(36) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(37) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߟߏߞߌ߫ ߥߎߟߋ߲.

(38) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(39) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߡߊ߬.

(40) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(41) ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߦߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߋ߲ߛߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߝߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(42) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(43) ߞߏ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫.

(44) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߣߌߡߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ߫ ߝߊ߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫.

(45) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(46) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߟߐ߭ ߢߍ߫ ߸ ߣߊߞߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߦߋ߫.

(47) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(48) ߦߙߌ߫ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

(49) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(50) ߞߐ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

(51) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(52) ߦߙߌߘߋ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߦߴߏ߬ ( ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ ) ߓߍ߯ ߞߣߐ߫.

(53) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(54) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߟߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߝߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߊߞߐ ߝߌ߬ߟߊ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(55) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(56) ߡߛߏ߬ ߢߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ ߛߌ߫ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߓߊ߲ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

(57) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(58) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߘߍ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߯ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬.

(59) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(60) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߜߘߍ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߕߍ߫.

(61) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(62) ߣߊߞߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(63) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(64) ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߝߙߌߛߌߦߊߣߍ߲߫.

(65) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(66) ߞߐ߬ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߎ߬ߝߙߎ߬ ߟߊ߫.

(67) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(68) ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߡߊߙߏߛߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߢߐߛߎ߲ ߠߎ߬.

(69) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(70) ߡߛߏ߬ ߛߊ߲߬ߛߊ߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(71) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(72) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ ߥߟߎߞߎ߫ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߝߊߟߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.

(73) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(74) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ ߛߌ߫ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߓߊ߲ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬.

(75) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(76) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߘߏ߬ߝߙߏ߫ ߝߙߌߛߌߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߞߎߓߊ߬ ߝߋ߲߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬.

(77) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(78) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߟߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߕߌ߱ ߘߌ߫.