65 - At-Talaaq ()

|

(1) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߌ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߙߌ߬ߦߊ ߥߊ߯ߕߌ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߜߍߘߐߕߊ ߘߌ߫ ، ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߰ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ، ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫.

(2) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߝߙߌ߬ߦߊ ) ߛߕߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ߬ ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߐߘߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫.

(3) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߜߎ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߴߏ߬ ߥߊ߬ߛߊ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߛߋ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߡߊ߬ߦߌߙߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(4) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߦߟߌߛߌ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌߞߊ߫ ߘߊ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ) ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߌ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߦߟߌߛߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߣߐߡߊ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߕߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߫ ߖߌ߱ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫.

(5) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߕߍ߬ ߣߐ߯ߘߌߣߐ߯ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߥߊ߬ߙߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫.

(6) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ( ߡߏ߬ߛߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ) ߡߊߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߋߞߏ ߓߍ߬ߙߍ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߡߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߛߟߐ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߖߌ߰ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߸ ( ߡߛߏ߬ ) ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߝߊ ߦߋ߫.

(7) ߦߙߌߥߊ߫ ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߌߥߊ ߓߍ߬ߙߍ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߛߕߌ߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߐߝߋ߲ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߐ߫.

(8) ߛߏ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߫ ߸ ߏ ߞߵߊ߬ ߜߛߋߞߘߎ߬ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߏ ߞߎ߲߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߏ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߟߊ߫.

(9) ߏ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߘߌ߫.

(10) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߬ ߤߊߞߟߌߡߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

(11) ߏ߬ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߯ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߟߊߢߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߋ߫.

(12) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߘߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߔߘߋߞߎ߬.