112 - Al-Ikhlaas ()

|

(1) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬

(2) ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߸ ߞߙߍߞߙߍߕߊ ߟߋ߬

(3) ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߏߦߌ߫

(4) ߓߐߢߐ߲߯ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫