23 - Al-Muminoon ()

|

(1) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫.

(2) ߢߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߘߐ߫.

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߟߊ߫.

(4) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߞߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ).

(5) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߏ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ( ߥߊߟߌ ߕߊ ߡߊ߬ ).

(6) ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߢߐ߬ ߞߌߣߌ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ( ߕߙߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ) ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(7) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(8) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߰ߣߍ߰ ߟߊ߫.

(9) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫.

(10) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(11) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߣߊߞߐ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߎߡߊ߫ ߦߋ߲߬.

(12) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߓߐ߰ ( ߢߣߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲ ) ߠߋ߬ ߘߐ߫.

(13) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߛߖߌ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ߫ ߡߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫.

(14) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߖߌ ߏ߬ ߘߊ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߘߊ߲߫ ߛߓߏ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߓߏ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߊ߲߫ ߞߟߏ ( ߟߎ߬ ) ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߟߏ ( ߟߎ߬ ) ߡߊߛߌ߬ߘߌ߫ ߛߓߏ߬ ߓߎ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߣߌ ߝߍ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ) ، ߤߊ߲߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬.

(15) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫.

(16) ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲.

(17) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߎ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߘߋ߬.

(18) ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߘߡߊ߬ߦߌߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ( ߖߌ ) ߏ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߕߡߍߢߍ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߕߊ߯ ߖߋߥߎ߲߫.

(19) ߊ߲ ߞߊ߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߴߏ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߕߡߊߙߏߛߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ߙߋ߲߬ ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߦߙߌߘߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߣߊߞߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(20) ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߙߌ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߊߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߟߎ ߣߌ߫ ߣߊ߫ ( ߘߊߥߎ߲ߕߊ ) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(21) ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߘߐ߫ ߝߋ߲ ߠߊ߫ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߣߐߣߐ ߘߌ߫ ) ߸ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫.

(22) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߣߐ߫.

(23) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(24) ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߐߝߌ߬ߛߦߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߘߌߦߊ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ( ߡߟߍ߬ߞߊ ) ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ، ߊ߲ ߡߊ߫ ( ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ ) ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߞߏߡߍ߲߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫.

(25) ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߗߍ߬ ߝߊ߬ߕߐ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߖߐ߫ ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫.

(26) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߒ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߖߊ߰ߣߌ߫.

(27) ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߊ߲ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߊ߫ ، ߣߌ߫ ߒ ߣߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߊߞߎ߲߫ ߘߌߦߊ ߝߙߎ߬ߝߙߎ߬ ߖߌ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ( ߣߌߡߊ ) ߓߍ߯ ߝߌ߬ߟߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߘߏ߲߬ ( ߞߎߟߎ߲ ) ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߞߐߙߍ ، ߝߏ߫ ߞߎߡߊ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ( ߞߋߟߋ߲ ) ߞߊ߲ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߛߌ߫ ߟߐ߬ ߒ ߡߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ( ߛߟߏ߬ߣߊ ) ߘߐ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߟߋ߬ ߖߌ ߘߐ߫.

(28) ߌ ߣߴߌ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߟߊߞߢߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߠߊߞߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(29) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߖߌ߰ߟߌ߬ ߢߌߡߊ߫ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫.

(30) ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߘߐߓߐߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(31) ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫.

(32) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߌ߫ ، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߓߊ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟.

(33) ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߣߍߡߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߱ ߛߊ߬ߕߊ ، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߘߊߥߎ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߏ߫ ߡߌ߲߬ ߠߊ߫.

(34) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ ߏ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(35) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߕߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߛߊ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߣߌ߫ ߞߟߏ߫ ߜߛߊߞߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߓߐ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫.

(36) ߞߊ߯ߙߌ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߕߍ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߦߊ߯ ߖߊ߲߬ ߞߍߟߌ ߟߊ߫ ߞߟߋ߫߹.

(37) ߝߏߦߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߲ ߕߍߣߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ( ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ).

(38) ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬.

(39) ( ߞߋߟߊ ) ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߒ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߖߊ߰ߣߌ߫.

(40) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߏߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߊ߬ߟߐ߲ ߞߊ߬ߛߌ߬.

(41) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߖߌߞߏߙߏ߲ߞߏߙߏ߲ ߘߌ߫ ߞߎߝߊ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߙߐߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߔߏ߲߫.

(42) ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫.

(43) ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߛߕߊ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ( ߊ߬ ߞߐ߫ ).

(44) ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߙߍߕߍߕߍ߫ ، ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߏ ߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ( ߛߌߟߊߛߊߟߌ ߘߐ߫ ) ߝߍߚߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߔߏ߲߫.

(45) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߬ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߗߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫.

(46) ߞߊߕߙߍ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ( ߖߊ߬ߡߊ ) ߢߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߥߙߎ߬ߞߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(47) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߊ߲ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߊ߫؟.

(48) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߛߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(49) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(50) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊߞߍ߫ ߕߌ߲ߘߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߣߌ߫ ߖߌ߫ ߥߦߏ߬ߟߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߌ߫.

(51) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋ߬.

(52) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߘߌ߯ߣߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߒߠߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߘߋ߬.

(53) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߕߍ߰ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߙߎߞߊ ߓߍ߯ ߊ߬ ߘߐߜߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫.

(54) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߘߏ߲߬ߓߌߘߏ߲ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫.

(55) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(56) ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߤߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߌ߫؟ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߢߊߟߐ߲߫ ߠߋ߬.

(57) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍߡߌߙߌ߲ ߓߟߏ߫.

(58) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(59) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(60) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐߟߌ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߟߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(61) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߤߙߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲߰ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ ߡߊ߬.

(62) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߍ߬ߙߍ ، ߟߍߙߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ( ߣߌߡߊ ) ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫.

(63) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߘߏ߲߬ߓߌߘߏ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ، ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ ߞߊ߲߬.

(64) ( ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ ߞߊ߲߬ ) ߝߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߥߊߡߌ߲߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߘߌ߫.

(65) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߓߌ߬ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(66) ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߕߐߡߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(67) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.

(68) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎߡߊ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߥߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬؟.

(69) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟

(70) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߭ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫؟ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߎߋ߯ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߝߍ߬.

(71) ߕߎ߬ߢߊ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߕߌߢߍ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߔߏ߲߫.

(72) ߥߟߊ߫ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߊߒߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(73) ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ ߞߊ߲߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(74) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ( ߞߏ ) ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߝߊ߯ߙߌ߫.

(75) ߤߊߟߌ߫ ߒ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߤߌߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߝߋߜߟߍ߬ߦߊ߫ ( ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ) ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߘߐ߫ ߔߍߘߍ߲ߞߍ߲ߛߍ߲߫.

(76) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߴߊ߬ ߦߋ߫.

(77) ( ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ) ߝߏ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߥߘߊߎ߫.

(78) ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߟߏ ( ߟߎ߬ ) ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߏ ߕߜߋ߫ ߟߋ߬ ߘߋ߬.

(79) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߎ߯ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߊ߰ߟߊ߫.

(80) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߣߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߌ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(81) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ، ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߝߐ߫.

(82) ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߣߌ߫ ߞߟߏ߫ ( ߜߛߊߞߙߊ ) ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫؟.

(83) ߊ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߕߍ߬ߣߍ߲߬ ( ߞߊ߲ ) ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߢߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߠߎ߬.

(84) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߘߎ߱ ߣߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߍߣߍ߲ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫؟.

(85) ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(86) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߡߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫؟

(87) ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(88) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߍߣߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߞߛߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߟߊ߬ߞߛߌ߬ߟߌ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫؟.

(89) ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߰ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߢߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߓߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬؟.

(90) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߎߦߊߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(91) ߊߟߊ߫ ߡߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ( ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ) ، ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߊ߬ ߕߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߫ ߜߎ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(92) ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߜߎ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫.

(93) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߞߴߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ( ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ) ߸

(94) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(95) ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫ ߞߵߏ ߦߘߵߌ ߟߊ߫.

(96) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫.

(97) ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ ߕߙߊ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐߗߍ ߡߊ߬.

(98) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ ߕߙߊ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫.

(99) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߕߎ߯ߣߌ߲߫.

(100) ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߒ ߣߐ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫. ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ( ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ) ߸ ߓߊߏ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߏ߲ ߠߊ߫.

(101) ߣߌ߫ ߓߘߎ ߝߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߟߋ߬.

(102) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߟߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߜߟߌߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ (ߞߍߕߐ߫) ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(103) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߟߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߝߍߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߓߣߐ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߎߡߊ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫.

(104) ߕߊ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߜߟߏ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߐ߲߬ߣߍ߲ ߢߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߥߢߊߞߌ߫.

(105) ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߘߌ߫؟.

(106) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏߦߊ ߟߋ߬ ߜߟߌߦߊߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

(107) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߊ߲ ߠߊߓߐ߫ ‹ ߕߊ › ߘߐ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ، ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߒ߬ ߛߐ߲߬ ߞߘߐ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(108) ‹ ߊߟߊ߫› ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߓߏ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߐ߬ ߒ ߡߊ߬ ߘߋ߬.

(109) ߊ߬ߦߌ߬ߥߊ߫ ߸ ߖߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(110) ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߟߍߒߡߊ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߢߌ߬ߣߊ߬ ߒߠߋ ߞߏߝߐ ߞߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߟߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲.

(111) ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߣߌ߬ߓߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(112) ‹ ߊߟߊ߫ › ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߘߐ߫؟

(113) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߥߎ߬ߛߎ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ، ߦߙߌߞߊߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߕߎ߲߫.

(114) ‹ ߊߟߊ߫› ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߥߛߎ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(115) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬؟.

(116) ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߸ ߛߡߍ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.

(117) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߟߌ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߓߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߰ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫.

(118) ߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߌ ߦߋ߫ ߤߌߣߊ ߞߍ߫ ، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.