23 - Al-Muminoon ()

|

(1) ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫

(2) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߘߐ߫

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߟߊ߫

(4) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ( ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ )

(5) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߏ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫

(6) ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ( ߕߊ) ߡߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߌߣߌ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ( ߕߙߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ )، ߖߙߊ߬ߞߌ߬ ߕߍ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(7) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(8) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߰ߣߍ߰ ߟߊ߫

(9) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫

(10) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(11) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߣߊߞߐ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߊߎ߫

(12) ߒ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߢߣߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐ߱ ߘߐ߫

(13) ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ( ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬) ߞߍ߫ ߛߖߌ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ߫ ߡߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫

(14) ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߖߌ ߘߊ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߛߌ߲ߓߌ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߛߌ߲ߓߌ ߘߊ߲߫ ߛߓߏ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߓߏ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߊ߲߫ ߞߟߏ ( ߟߎ߬ ) ߘߌ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߟߏ ( ߟߎ߬ ) ߡߊߛߌ߬ߘߌ߫ ߓߎ߭ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ( ߣߌ ߝߍ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ )، ߤߊ߲߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬

(15) ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬

(16) ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߥߟߌ߬ߕߐ߫ ߟߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲

(17) ߊ߲ ߣߐ߬ ߛߊ߲ߜߙߋ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫

(18) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߘߡߊ߬ߦߌߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫

(19) ߊ߲ ߞߊ߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߓߌ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߦߙߌߘߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߣߊߞߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ( ߓߍ߯ ) ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫

(20) ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌ ߘߏ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߟߎ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(21) ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ-ߘߐ-ߝߋ߲ ( ߣߐߣߐ ) ߟߊ߫ ߸ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߣߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫

(22) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫

(23) ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬؟

(24) ߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߝߌ߬ߛߦߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߡߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߞߏߡߍ߲߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(25) ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߸ ߝߊ߭ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫

(26) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߒ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߖߊ߰ߣߌ߫

(27) ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߒ ߞߏ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߊ߲ ߢߊߞߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߊ߫ ، ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߢߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߎ߬ߦߌ ߞߍ߫ ߕߊߞߎ߲ߘߊ ߦߙߐ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ( ߝߋ߲ ) ߓߍ߯ ߝߌ߬ߟߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߞߐߙߍ ߝߏ߫ ߞߎߡߊ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߞߊߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߐ߬ ߒ ߡߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߟߋ߬ ߖߌ ߘߐ߫

(28) ߌ ߣߴߌ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߟߊߞߢߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߠߊߞߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(29) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ )، ߓߊߏ߬ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫

(30) ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߘߐߓߐߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(31) ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫

(32) ߊ߲ ߞߊ߬ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߣߊ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ، ߊߟߎ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(33) ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߣߍߡߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߘߊߥߎ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ ߝߣߊ߫ ߘߏ߫ ߡߌ߲߬

(34) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߏ߬ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(35) ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߕߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߛߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߣߌ߫ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߓߐ߫ ߕߎ߲߯

(36) ߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߕߍߞߊ߲ ߏ߬ ߦߊ߯ ߖߊ߲߬ ߞߍߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߋ߫߹

(37) ߝߏߦߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߐ߫ ، ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߬߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ( ߛߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߏߦߌ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ )߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߕߍߣߊ߬ ߛߊ߬ߞߐ߬ߞߎߣߎ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(38) ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫

(39) ( ߞߋߟߊ ) ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߒ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߫

(40) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߏߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߡߌߛߊ߫ ߔߊߣߊ߲ߎ߲߫

(41) ߛߊ߬ߝߍ߬ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߐ߬ߝߐ߬ߜߊ߲ ߘߌ߫ ، ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߐߡߊߖߊ߲ߧߊ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫

(42) ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫

(43) ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߛߕߊ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫

(44) ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߝߙߍߕߍߕߍ߫، ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߏ ߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߟߊߒߠߦߊߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߌߟߡߊߖߊ߲ߧߊ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫

(45) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߬ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߗߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫

(46) ߞߊߕߙߍ߬ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߕߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬ )

(47) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫؟

(48) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ ߝߌ߬ߟߊ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߛߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(49) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߜߎ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫

(50) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊߞߍ߫ ߕߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߦߌ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ߫ ߘߌ߫

(51) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߓߊ ߒߠߋ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬

(52) ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ( ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ )߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߒߠߋ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߘߋ߬

(53) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߕߍ߰ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߙߎߞߊ ߓߍ߯ ߊ߬ ߘߐߜߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߓߘߊߞߏ߫ ߟߊ߫

(54) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫

(55) ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߎ߯ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫

(56) ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߤߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߟߋ߬

(57) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍߡߌߙߌ߲ ߓߟߏ߫

(58) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(59) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬

(60) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬

(61) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߤߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ ߡߊ߬

(62) ߊ߲ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߛߋߞߏ ، ߟߍߙߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫

(63) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ ߞߊ߲߬

(64) ( ߝߎߚߎ߫ ) ߝߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(65) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߓߌ߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫

(66) ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߕߐߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬

(67) ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߐ߫

(68) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎߡߊ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߥߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟

(69) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߐ߲߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟

(70) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߭ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ ߜߏߡߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫

(71) ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߕߌߢߍ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬

(72) ߥߟߊ߫ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߊߒߞߎ߲߭ ߠߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫

(73) ߌߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ ߞߊ߲߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫

(74) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߝߊ߯ߙߌ߫

(75) ߣߌ߫ ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߤߌߣߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߝߋߜߟߍ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߘߌ߫

(76) ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߝߣߊ߫

(77) ߝߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߘߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬

(78) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߟߏ ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߞߏ ߦߊ߯ ߘߐ߯ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(79) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߎ߯ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߊ߰ߟߊ߫

(80) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߣߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(81) ߍ߲߬ߍ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߝߟߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫

(82) ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߣߌ߫ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߕߎ߲߯؟

(83) ߊ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߕߍ߬ߣߍ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߟߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߠߎ߬

(84) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߘߎ߱ ߣߴߊ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߍߣߍ߲ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫؟

(85) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(86) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߡߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫؟

(87) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(88) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߍߣߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߞߛߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߟߊ߬ߞߛߌ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫؟

(89) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߟߊߝߣߌ߬ߝߣߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߬؟

(90) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߥߎߦߊߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(91) ߊߟߊ߫ ߡߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߊ߬ ߕߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߏ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߕߊ߬ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(92) ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫

(93) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫

(94) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߕߘߍ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬

(95) ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫

(96) ߌ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߒ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫

(97) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ ߕߙߊ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߘߐߗߍ ߡߊ߬

(98) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ ߕߙߊ߫ ߟߴߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫

(99) ( ߊ߬ߟߎ߰ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ) ߤߊ߲߯ ߛߊ߬ߦߊ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬

(100) ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߒ ߕߎ߲߬ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫. ߞߊ߯ߙߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߟߋ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߏ߲ ߠߊ߫

(101) ߣߌ߫ ߓߘߎ ߝߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߯ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫

(102) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߟߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߜߟߌߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(103) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߟߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߝߍߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߓߐ߬ߣߐ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫

(104) ߕߊ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐߛߌ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߥߊߦߌ߲߫

(105) ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߘߌ߫؟

(106) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏߦߊ ߟߋ߬ ߜߟߌߦߊߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫

(107) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߊ߲ ߠߊߓߐ߫ ‹ ߕߊ › ߘߐ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ، ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ( ߒ߬ ߛߐ߲߬ ߞߘߐ ߡߊ߬ ) ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(108) ‹ ߊߟߊ߫ › ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߵߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߐ߬ ߒ ߡߊ߬ ߟߋ߬

(109) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߡߊߞߕߏ߫ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߸ ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫

(110) ߊߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߟߍߒߡߊߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߏ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߢߌ߬ߣߊ߬ ߒߠߋ ߞߏߝߐ ߞߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲

(111) ߒߠߋ ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߝߍ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߓߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(112) ‹ ߊߟߊ߫ › ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߘߐ߫؟

(113) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߎ߬ߛߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߸ ߦߙߌߞߊߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߕߎ߲߫

(114) ‹ ߊߟߊ߫ › ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߥߛߎ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(115) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬؟

(116) ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߸ ߛߡߍ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬

(117) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߟߌ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(118) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߡߊߞߕߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߤߌߣߊ߫ ، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫