6 - Al-An'aam ()

|

(1) ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߞߍ߫، ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߢߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬

(2) ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߓߐ߱ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߕߊ ߘߏ߫ ߟߊߕߍ߰ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߐ߯ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߞߊ߫ ߟߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬

(3) ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫

(4) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ( ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫

(5) ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ( ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ) ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌߣߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬

(6) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߝߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߡߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߡߝߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ ߦߋ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߙߐߕߐߕߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߥߏ߬ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ ߞߐ߫

(7) ߤߊߟߌ߫ ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߛߓߍߝߌߘߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߫ ߡߊ߰ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߞߐ߫

(8) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬، ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߋ߬ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߏߢߊ ߞߕߌ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ( ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫) ߤߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬

(9) ߤߊߟߵߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ( ߡߐ߰ߦߊ߬ ߢߊ ߞߊ߲߬ ) ߗߍ߭ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߛߘߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߐ߫ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߡߊ߬

(10) ߞߋߟߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߓߏ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߟߊߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫

(11) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲

(12) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߍ߯ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫

(13) ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬

(14) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߣߊ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߫؟ ߊ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫

(15) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߞߏ ߘߐ߫

(16) ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߛߊ߫

(17) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߡߊ߰ ߌ ߟߊ߫ ߸ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߓߊ߯ ߕߴߏ߬ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐ߫، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߤߙߊ߫ ߡߊ߰ ߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫

(18) ߊߟߋ ߟߋ߬ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ( ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߭ ߟߊ߫ )߸ ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬

(19) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߬، ߏ߬ ߟߋ ߒߠߋ ߣߴߊߟߎ ߕߍ߫ ߛߙߋ ߘߌ߫، ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߒ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ( ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ) ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬، ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߴߏ߬ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߦߊߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(20) ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ (ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫)߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߺ(ߺߟߋ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬) ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫

(21) ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬؟ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫

(22) ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫؟

(23) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߬ߕߐ߬ߦߊ߬ ( ߞߊ߲ ) ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ( ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߜߍ ߘߐ߫ ) ߞߏ߫ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߒ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫

(24) ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߓߊ߬ߕߏ߬ߝߋ߲߫ ) ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬

(25) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߖߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߣߐ߬ ߕߎ߲߯ߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߢߊߦߋ߫، ߞߊ߬ ߜߊߛߏ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߝߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߴߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߝߍ߬ ߞߵߌ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߝߘߌߝߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߠߎ߬

(26) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߡߐ߱ ) ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊߕߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫

(27) ߤߊ߲߫߸ ߣߴߌ ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߕߎߡߊ ߕߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߥߊߦߌ߯ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߕߋ߲߬ ߞߵߊ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫ ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߥߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(28) ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߝߋߎ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߓߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߛߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߝߋ߲߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߥߎߦߊߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬

(29) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ( ߓߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ) ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߲ ߕߍߣߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ( ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ )

(30) ߤߊ߲߫߸ ߣߴߌ ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߰ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߞߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߒ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫، ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߬

(31) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߣߐ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߕߎ߬ߡߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߣߡߌߛߊ ߘߌ߫ ߊ߲ ߡߊ߬߸ ߟߐ߬ߓߊ ߞߏߢߊ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍߣߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߜߌ߫، ߤߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߫ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߓߍ߫ ߞߟߋ߫

(32) ߒ߬ߓߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߰ߣߊ߮، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߘߍߞߍ߭، ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(33) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߌ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߌߟߋ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫

(34) ߞߋߟߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߞߏ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߘߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߲߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߯ ߕߍ߫، ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߣߊ߬ߟߴߌ ߡߊ߬ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߐ߫

(35) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߡߊ߬، ߣߴߌ ߓߴߛߋ߫ ߝߊߟߊ߲߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߛߊ߲ߞߊ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ( ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ )߸ ߌ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ( ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߛߋ߫ ߕߴߌ ߢߍ߫)، ߊ߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߞߊ߲߬ ( ߌ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫)، ߌ ߞߊߣߵߌ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߞߎ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(36) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߛߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߓߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(37) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߴߛߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬

(38) ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߞߣߐ߬ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߜߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߞߊ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫، ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߝߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߊ߰ߟߊ߫

(39) ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߏߓߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ ) ߘߓߌ߬ ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߝߟߌ߬، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬

(40) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟

(41) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߍ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬

(42) ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߡߊߞߊ߬ߛߌ߬

(43) ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߎ߬ߛߎ ߟߎ߫ ߖߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬، ߜߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫

(44) ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߌߞߊ߲ ߞߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߍߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐߝߋ߲ ߠߊ߫، ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߡߌߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߣߍ߲ ߕߏ߫

(45) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߐ ߕߍ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬

(46) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߢߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߍ߲ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ ߖߐ߲߫ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬؟ ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߭ ߠߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫

(47) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߙߵߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍ߫؟

(48) ߊ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ( ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ) ߝߏ߫ ߘߟߊߝߎߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬

(49) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߰ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬

(50) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬، ߒ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߟߐ߲߫، ߒ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߣߊ߫ ߒ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ߘߌ߫، ߒ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߦߟߌߘߏ߲ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߎߦߋ߲ ߣߌ߫ ߢߡߊ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬؟ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(51) ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߰ߟߊ߫߸ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫، ( ߏ ߡߊ߬ ) ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫

(52) ߌ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߌ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߟߘߊ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߫ ߕߴߌߟߋ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߐ߫، ߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߫ ߞߍ߬ ߞߵߌ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫؟

(53) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߍ߫؟

(54) ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫، ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ( ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊߞߕߏ߫ )، ߊ߰ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(55) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߍ ߘߐ߫

(56) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߝߊߕߊ߲ߕߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߞߣߊ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߓߊ ߒ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߏ߬ ߞߍߟߌ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߒ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(57) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߔߊߞߌ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬، ߊߟߎ߫ ߞߙߐߕߐߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬، ߞߕߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫

(58) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߙߐߕߐߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߸ ߛߊ߫ ߞߕߌ ߓߘߊ߫ ߕߍ߰ ߒߠߋ ߣߴߊߟߎ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫

(59) ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߞߏ߲ߢߌ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߝߏߦߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߙߋ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ ߘߐ߫، ߝߌߘߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߐ߲߫، ߞߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߘߏ߲ߓߏ߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߖߊߙߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߞߣߐ߫

(60) ߊ߬ߟߋ ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊߛߎ߬ߣߐ߰ ߟߊ߫ ߛߎ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߘߐ߫ ߝߣߊ߫߸ ߛߊ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߝߊ߫، ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬

(61) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ( ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߭ ߟߊ߫ )، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬، ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ( ߞߋ߲ߛߐ߲ ) ߠߎ߬ ߘߴߏ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫

(62) ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߞߕߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߓߟߏ߫ ߗߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊߟߌߡߊ߲ ߘߌ߫

(63) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߟߊ߫ ߜߙߋ ߣߌ߫ ߓߊ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߡߊߞߊߛߌ ߣߌ߫ ߘߏ߲߱ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߊ߲ ߠߊߞߛߌ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯؟

(64) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊߣߌ߲ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߕߎ߲߯ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ ߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߬

(65) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߴߛߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߡߊߜߙߏ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߛߴߊߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫

(66) ߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߘߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫ (ߏ ߞߊ߲߬)

(67) ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ) ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ( ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ) ߟߐ߲߫ ( ߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫)

(68) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߌ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߌ ߦߴߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߌ ߟߊߢߌ߬ߣߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߌ ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ ߞߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߘߋ߬

(69) ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߕߍ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߲߬ߣߌ߲߬ ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫

(70) ߡߐ߱ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߟߊ߫ ߘߋ߬߸ ߣߌߡߊ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߢߌ߲߬ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߛߏ߬ߟߏ߲߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߕߍ߫، ߤߊߟߵߌ ߞߵߌ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߏ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ( ߟߊߥߛߎߣߍ߲ ) ߕߏߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫، ߡߌ߲߬ߕߊ߫ ߟߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(71) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߞߟߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊ߬ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬؟ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߒ߬ ߕߏ߲ߕߏߟߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ) ߊ߲ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫؟ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߋ߬ߟߋ߲߬ߝߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߘߐߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫، ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߠߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ ߞߊ߲߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߣߵߊ߲ ߝߍ߬ ߞߍ߬، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬

(72) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ‹ ߊߟߊ߫› ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ߕߐ߫ ߞߊߕߍ߬ߙߍ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬

(73) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ( ߡߍ߲ ߡߊ߬ ) ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߌߞߘߐ߫، ߓߊ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߓߘߎߝߍ ߟߏ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫، ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬، ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬

(74) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߊ߯ߖ߭ߙߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߌ ߘߌ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟ ߒߠߋ ߢߊ߯ ߌ ߣߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߝߟߌ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(75) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߙߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(76) ߛߎ ߞߏ߬ ߘߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߏ߬ߟߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ߬ ) ߕߎߣߎ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬

(77) ߊ߬ ߣߊ߬ ߞߊߙߏ ߓߕߐ ߦߋ߫ ߟߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߊ߲߫ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߬ߙߌ ߡߊ߫ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߒ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(78) ߊ߬ ߣߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߖߌ߲ߞߌ߲ߕߐ ߦߋ߫ ߟߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬، ߣߌ߲߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߘߋ߬، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫

(79) ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߢߍߛߌ߲߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫

(80) ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߵߊ߬ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߟߴߊߟߊߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߏ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߒߠߋ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߬ ߜߙߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߦߊ߫ ( ߣߴߏ߬ ߘߌ߫ ߒ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ )، ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟

(81) ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߬ ߜߙߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߌ߬ ߸ ߊߟߎ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߝߋ߲߫ ߜߙߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬؟ ( ߒߠߋ ߣߴߊߟߎ ) ߞߙߎ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߸ ߖߐ߲߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(82) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߛߏߡߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(83) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߟߋ ( ߢߊߦߋ) ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬ (ߕߞߌߦߊ ߘߌ߫) ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬، ߓߊ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(84) ߊ߲ ߞߊ߬ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߰ߞߎߓߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ( ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߌ߫ )߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߲ ߞߊ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߣߌ߫ ߦߎ߯ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(85) ߊ߬ ߣߌ߫ (ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬) ߖ߭ߊߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊߤߊ߬ߦߊ߫ ߣߴߌߛߊ߫ ߣߌ߫ ߌߟߌ߬ߦߊ߯ߛߊ߫ ߘߌ߫، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(86) ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߌ߫ ߌߟߌ߬ߦߛߊߎ߫ ߣߌ߫ ߦߣߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߘߌ߫، ߊ߲ ߞߵߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬

(87) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫، ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬

(88) ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߏ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ( ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ) ߤߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߌߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߛߐߞߐ߬

(89) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ( ߓߌ߬ ) ߡߐ߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫

(90) ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫، ߌ ߝߣߊ߫ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊߢߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߌߞߊ߲ ߠߋ߬

(91) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߖߌ߰ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߕߏߟߏ߲ ߘߐ߫

(92) ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߕߎ߬ߢߦߊ߬ߟߊ߲ ߝߣߊ߫ ߟߋ߬، ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߛߏ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ (ߊ߬ ߟߊ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫، ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ ( ߞߏ) ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫

(93) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߥߎߦߊ ߟߊߓߊ߮ ߕߊ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߍߣߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߢߐ߲߱ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰، ߤߊ߲߫߸ ߣߴߌ ߓߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߜߛߏ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߞߍ߬، ߓߌ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߢߊߕߣߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(94) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߡߍߣߍ߲ߜߍ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߒ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߛߏߘߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫، ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߐ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߛߏ߬ߟߏ߲߬ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ ߓߘߊ߫ ߓߟߏߕߍ߰، ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊߟߏ߲ߕߐߦߊߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫

(95) ߕߞߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߋ߲߫ ߞߡߊ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߛߍ߲ߞߍߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߌߡߊ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߭ ߘߐ߫، ߛߎ߭ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߐߓߊ߮ ߟߋ߬ ߣߌߡߊ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ( ߣߐ߬ߓߊ߮ ) ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟

(96) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߝߙߊߓߊ߮ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ( ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ )

(97) ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߋߡߟߊ ߣߌ߫ ߓߊߞߊ߲ߠߊ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫

(98) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߟߐ߫ ߣߌߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫، ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ߫ ߓߍ߫ ( ߘߎ߱ ߘߌ߫ ) ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߦߙߐ߫ ߝߣߊ߫ ߓߍ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߘߐߟߐ߲߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫

(99) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ( ߘߋ߲߫ ) ߝߙߌߛߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߡߊ߫ ߕߌ߲ߛߐ߲߫ ߕߐ߲߬ߛߐ߲߬ߞߘߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߖߐ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߕߌ߲ߛߐ߲߫ ߘߎ߲߬ߘߟߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߝߎ߲ߘߌ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߸ ߖߐ߬ߓߌ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߏ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߢߐ ߟߎ߯ ߏ߬ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߘߋ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߙߌߛߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߡߕߐ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫، ߤߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫

(100) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߥߍ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߘߐߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(101) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߋ߬، ߘߋ߲߫ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߓߟߏ߫ ߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߛߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫؟ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߊߦߌ߫

(102) ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߞߐ߫، ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫

(103) ߢߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߋ߬ߦߌ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ( ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ )߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߸ ߡߐߡߐߒߕߋ ߟߋ߬ ߸ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬

(104) ߢߟߊߞߊߞߏ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߟߊߞߊ߬߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫

(105) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߌ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߠߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(106) ߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ( ߦߟߌߘߏ߲ ߘߐ߫)߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(107) ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߏߡߦߊ߫ ߞߍ߫، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߴߌߟߋ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫

(108) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲߫ ߘߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊߗߋ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬

(109) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ ߞߊߟߌߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߍߣߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫؟

(110) ( ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ) ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫ ߗߏ߫

(111) ߤߊߟߵߊ߲ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬

(112) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߣߊ߬ ߖߎ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߜߍ߬ߘߍ߫ ߡߐ߰ߟߊ߬ߡߊ ߣߴߊ߬ ߥߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߡߊߢߍ߯ߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߞߊߡߊ߬، ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߞߍ߫، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߞߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫

(113) ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߊߒߠߦߊߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ( ߜߍߙߍ߲ߞߍߟߌߞߊ߲ ) ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊߞߍߕߊ߫ ߖߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐߕߍ߰ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߲ ߡߵߊ߬ ߘߐ߫)

(114) ߊ߬ ߝߐ߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߣߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߍߟߐ ߘߌ߫ ( ߒ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߬؟ ) ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߣߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(115) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߘߝߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߸ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬

(116) ߣߴߌ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߟߊߝߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߞߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߞߐ߫

(117) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲ߓߊ ߞߍ߫

(118) ߊߟߎ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߝߐߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(119) ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߝߐߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫؟ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ߣߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ (ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲) ߡߍ߲ ߡߊ߬، ( ߡߐ߰ ) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ ߞߍ߫

(120) ߊߟߎ߯ ߝߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߊ߫ ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫

(121) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߘߋ߬ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߊߘߐߖߊ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(122) ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߛߎ߭ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߸ ߞߊ߬ ߦߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬، ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊߢߍ߯ߙߍߣߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫

(123) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߏ ߓߍ߯ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊߡߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊߡߙߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫

(124) ߣߌ߫ ߟߝߊߙߌ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߲ ߛߐ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫. ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߋ߫ ߸ ߘߐ߯ߦߊ ߓߍߣߊ߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߙߊ ߝߍ߬

(125) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߛߌߛߌ ߦߙߌߥߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߛߌߛߌ ߞߍ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߫ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߓߍ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߛߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫

(126) ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߐߚߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫

(127) ߞߛߌ ߛߏ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ، ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߍ߬

(128) ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߥߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߋ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߒ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߛߕߊ ߡߊ߬ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫، ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߘߊ߯ ߦߌߟߊ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫، ߓߊ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(129) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬

(130) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߸ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߙߋߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(131) ߏ߬ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌ߫ ߟߊߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߡߊ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߓߐ ߕߏ߫

(132) ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߟߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(133) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߞߊߙߌߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߤߌߣߊ ߕߌ߱ ߟߋ߬، ߣߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߕߊ߯ ߞߐߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ߫ ߟߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߖߐ߫

(134) ߊߟߎ߯ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߟߏߡߓߊߟߌߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(135) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߝߍ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ( ߒ ߕߊ߫ ) ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߏ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫، ߓߊߏ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫

(136) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊߟߊ߫ ߣߌ߭ ߟߊߘߊ߲߫ ߝߋ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫ ‹ ߊߟߊ߫ › ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ ߛߎߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߎ߯ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߘߐ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߲ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߓߍ߫ ߘߋ߬

(137) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߛߏߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߱ ߟߊߗߋ߲߰ߧߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߝߎ߯، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߢߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߘߌߦߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ ߞߏ ߓߍ߯

(138) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߟߊߕߏߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫، ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߝߐߟߌ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߟߏߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ-ߞߊ߲-ߦߟߍ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬، ߞߟߏߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߯ ߟߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߖߐ߫

(139) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߊ߲ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߲ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ( ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ) ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߍ߬ ߏ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߟߌ ߟߊ߫، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(140) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߣߊߟߏ߲ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊߕߐ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߓߟߏߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߌ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫

(141) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߯ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ( ߟߐ߲ ߠߊ߫ ) ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߬ ߛߣߍ߬ߕߊ ߟߎ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߍߦߊ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߏ߬ߘߏ ߣߌ߫ ߦߙߌߢߐ ߟߎ߬، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߙߌߛߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߊߟߊߣߌ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߏ߲، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߊߛߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߖߊߛߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬

(142) ߞߟߏߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ( ߜߏ߬ߟߏ ) ߦߋ߫ ߘߓߍ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߘߌߣߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(143) ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߫ ߝߌ߬ߟߓߊ߬ ߛߋߦߌ߲߫ ߠߋ߬: ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߱ ߘߐ߫ ߸ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߭ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊߡߐ߲ߣߍ߲߫ ߢߋ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߡߊ߬؟، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊߝߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ߓߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟

(144) ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊߡߐ߲ߣߍ߲߫ ߢߋ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߡߊ߬؟، ߥߟߴߊߟߎ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߰ ߕߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(145) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߦߟߌߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߒ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߊߥߎ߲߫، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊߓߐ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߥߟߊ߫ ߜߏ߬ߦߏ߲߬ ߛߓߏ ߘߌ߫، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߛߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ߫ ߞߎߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߙߎߕߌߓߊ߯ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(146) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߙߌ߲߬ߝߘߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߲߫ ߟߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߲ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߣߛߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߗߍ߲ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߓߎ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ( ߡߍ߲ ߦߋ߫ ) ߡߊ߲߬ߛߓߊ߬ߣߏ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߖߜߊ ߟߊ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(147) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߌ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߤߌߣߊ߫ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫، ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(148) ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߣߴߊ߲ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊߜߙߏ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߊߓߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߞߍ߬؟ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߲߬ ߖߌ߰ߟߌ ߞߐ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߞߐ߫

(149) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߊ߬ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߛߋߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߐߘߍ߫

(150) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߵߊߟߎ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߌߟߋ ߞߴߏ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߣߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߢߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬

(151) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߊߕߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߏ߬ ߟߋ: [ ߊ] ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߝߙߊ߬ ߊ߬ߟߋ߫ ߞߊ߲߬. [ ߋ] ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫. [ ߌ] ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߰ ߘߐ߱ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬߸ ߓߊ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߕߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫. [ ߍ] ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߜߍߘߐߕߊ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ߕߊ ߟߊ߫. [ ߎ] ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߣߌ ߝߊ߰ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߏ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐߕߍ߰، ߊߟߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߤߊߞߟߌߡߦߊ߫

(152) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߝߊ߬ ( ߗߍ߫ ) ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߢߊߢߌߡߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐ߮ ߡߊ߬. [ߐ] ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߝߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߍ߬ߙߍ. [ ߒ] ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫، ߤߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. [ ߓ ] ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߝߊ߫، ߊߟߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫

(153) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫

(154) ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߐ߫، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߝߊߟߌ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫، ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫

(155) ߟߍߙߊ ߘߐ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߤߌߣߊ߫

(156) ( ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߖߊ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫

(157) ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߕߎ߲߬ ߠߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߔߊߞߌ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߱ ߕߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫؟ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߒ߬ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ ߝߍ߬

(158) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫؟ ߝߏ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߞߍ߬، ߥߟߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߣߊ߬߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߢߵߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫

(159) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߓߍ߯ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬

(160) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ ߢߐ߲߰ ߕߊ߲߫ ߘߌ߫ ߘߴߏ ߡߊ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߞߋߟߋ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫

(161) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߜߡߊ߫߸ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫

(162) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬

(163) ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫، ߒߠߋ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫

(164) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߒ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫، ߣߌߡߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ) ߝߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ، ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߘߏ߫ ߕߊ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐߞߏ ߓߍ߯ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬

(165) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ( ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ) ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬، ߞߵߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߏ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߓߊ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߥߏ߬ ߞߊߟߌ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫