6 - Al-An'aam ()

|

(1) ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ، ߞߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߢߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(2) ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߓߐ߱ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߕߊ ߘߏ߫ ߟߊߕߍ߰ ߸ ߞߊ߬ ߛߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߐ߯ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ ، ߞߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬.

(3) ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫.

(4) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ) ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫.

(5) ߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ( ߞߐߝߟߌ ) ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

(6) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ߬ ߡߴߏ߬ ߡߊ߬ߝߊ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߊߟߎ ߦߋ߫ ߥߍ߫ ، ߓߊ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߙߐߕߐߕߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߥߏ߬ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߠߋ߬ ߟߋߎ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫.

(7) ߤߊߟߌ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߞߊߦߘߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߫ ߡߊ߰ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߞߐ߫.

(8) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߕߘߍ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߲ ߕߌ߲߬ ߞߊ߬ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߏߢߊ ߞߕߌ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ߤߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ( ߟߊߞߌߙߊ߫ ߟߊ߫ ).

(9) ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߬ ߛߊߥߎߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐߝߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߘߐߝߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬.

(10) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߞߋߟߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߘߐߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߌ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߌ߬ߟߌ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߓߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߓߙߌ߫.

(11) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(12) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߰ ، ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫.

(13) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ( ߓߍ߯ ) ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(14) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߫؟ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(15) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(16) ( ߖߊ߲߰ߞߕߊ ) ߏ߬ ߓߊ߯ ߝߘߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫.

(17) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߡߍ߲ ߡߊ߰ ߌ ߟߊ߫ ߸ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߤߙߊ߫ ߡߊ߰ ߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(18) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(19) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߰ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߣߴߊߟߎ ߕߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߗߋߣߍ߲߫ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߡߊ߬ ، ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߕߴߏ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߦߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

(20) ߊ߲ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ( ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ) ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫.

(21) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬؟ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫.

(22) ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߒ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫؟.

(23) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߒ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫.

(24) ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߋߎ߲߫.

(25) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߖߐ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߲ ߣߐ߬ ߕߎ߲߯ߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߢߍߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ ߜߋߘߋ߲ߟߊ߲ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߘߊ߬ߟߎ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߝߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߴߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߝߍ߬ ߸ ߞߵߌ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߝߘߌߝߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ) ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲߫ ( ߞߘߐ ) ߟߎ߬.

(26) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߡߐ߱ ) ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.

(27) ߤߊ߲߫ ߸ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߕߎߡߊ ߕߊ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߞߵߊ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ( ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ) ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߥߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(28) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ߬ߦߏ߯ ߞߟߋ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߐ ߡߊ߬ ) ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(29) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߲ ( ߛߎ߭ ) ߕߍߣߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫.

(30) ߤߊ߲߫ ߸ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ( ߝߣߊ߫ ) ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߙߏ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߍ߬.

(31) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߣߐ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߕߎ߬ߡߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߙߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߡߌߛߊ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߥߍ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߜߌ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߯ ߕߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(32) ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߰ߣߊ߮ ߞߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߏ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(33) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߌߟߋ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫.

(34) ߞߋߟߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߘߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߌ ߡߊ߬ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫.

(35) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߡߊ߬ ، ߣߴߌ ߓߴߛߋ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߝߙߏߞߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߛߊ߲ߞߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ (ߞߐߛߊߦߌ߲) ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߞߊ߲߬ ߞߐߘߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߊߣߵߌ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ( ߡߐ߰ ) ߞߎ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(36) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߋߚߋ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߘߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(37) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߴߛߋ߫ ߖߐ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߊߖߌ߰ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫.

(38) ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߣߐ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߜߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߞߊ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ( ߛߓߍ߫ ߞߏ ) ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߝߋ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߖߐ߫.

(39) ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲ߛߌ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߏߓߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߓߌ߬ ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߌߘߌ߲ߜߊ߲߫. ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߞߊ߲߬.

(40) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߘߐ߫ ) ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟.

(41) ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߰ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߣߴߏ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߖߏ߭ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬.

(42) ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߣߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬.

(43) ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߣߊ߬ߡߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߎ߬ߛߎ ߖߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ، ߜߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߗߋ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫.

(44) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߔߏ߲ߕߏ߲ߔߊ߲ߕߊ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߍߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߡߌߘߊ߫ ߗߐߞߎ߬ߡߐ߬ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߥߘߊߎ߫.

(45) ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߏߕߍ߰ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.

(46) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߢߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ ߖߐ߲߫ ߓߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬؟ ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߊ߲ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊ߬ߦߌߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬.

(47) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߙߊ߬ ߊߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߡߊ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߕߐ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍ߫؟.

(48) ߊ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߘߟߊߝߎߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬) ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫.

(49) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߌ߫ ߡߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߝߍ߬.

(50) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ( ߣߍߡߊ ) ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ ߟߐ߲߫ ، ߒ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߣߊ߫ ߒ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ (ߡߟߍ߬ߞߊ߬) ߘߌ߫ ، ߒ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߝߎߦߋ߲ ߣߌ߫ ߢߡߊ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬؟ ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(51) ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ، ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫.

(52) ߌ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߌ ߞߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏߟߘߊ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߫ ߕߴߌߟߋ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߐ߫ ، ߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߌ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߬؟.

(53) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߍ߫؟.

(54) ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߕߘߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌߦߊߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ، ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(55) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߍ ߘߐ߫.

(56) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߝߊߕߊ߲ߕߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߞߊߣߊ߬ ߖߏ߭ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫. ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(57) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߔߊߞߌ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߞߙߐߕߐߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬ ، ߞߕߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(58) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߌߢߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߸ ߛߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߕߌ ߓߘߊ߫ ߕߍ߰ ߒߠߋ ߣߴߊߟߎ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬.

(59) ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߞߏ߲ߢߌ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߝߏߦߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߙߋ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ ߘߐ߫ ، ߝߌߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ، ߞߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߘߏ߲ߓߏ߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߖߊߙߊ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ( ߛߓߍߣߍ߲ ) ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߞߣߐ߫.

(60) ߊ߬ߟߋ ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊߞߢߐ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎ ( ߛߎ߬ߣߐ߮ ) ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ( ߛߎ߬ߣߐ߮ ) ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ( ߊߟߎ߫ ) ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߝߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߓߍ߯ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

(61) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߛߕߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ، ߊ߲ ߠߊ߫ ( ߞߋ߲ߛߐ߲߫) ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏߡߊߓߌߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(62) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߓߘߍ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߞߕߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊߟߌߡߊ߲ ߘߌ߫.

(63) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߟߊ߫ ߜߙߋ ߣߌ߫ ߓߊ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߲߱ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߲ ߠߊߞߛߌ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(64) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊߣߌ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߕߎ߲߯ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߏ ߡߊ߬.

(65) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߫ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߊߣߍߣߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊ߬ߦߌߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߛߴߊߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬.

(66) ߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(67) ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ ( ߟߊߛߋߕߊ ) ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߟߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

(68) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ( ߘߕߐߛߌ ) ߘߐ߫ ߸ ߣߴߌ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ) ߌ ߦߴߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߏ߲߫ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߌ ߟߊߢߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߌ ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ ߞߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬.

(69) ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߕߍ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫.

(70) ߌ ߦߋ߫ ߝߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߣߌߡߊ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߢߌ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߏ߬ߟߏ߲߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߕߍ߫ ، ߤߟߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߏߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫ ، ߡߌ߲߬ߕߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(71) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߞߟߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊ߬ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬؟ ߌ߬ߦߏ߯ ߞߵߊ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߒ߬ ߕߏ߲ߕߏߟߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ) ߊ߲ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫؟ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߋ߬ߟߋ߲߬ߝߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߘߐߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ، ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߠߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ ߞߊ߲߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߵߊ߲ ߝߍ߬ ߦߊ߲߬ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫.

(72) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ‹ߊߟߊ߫› ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߰ߟߊ߫.

(73) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ( ߡߍ߲ ߡߊ߬ ) ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߓߘߎ߫ ߝߍ ߟߏ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(74) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߊ߯ߖ߭ߙߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߌ ߘߌ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒߠߋ ߢߊ߯ ߌ ߣߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(75) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߙߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(76) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߛߎ ߞߏ߬ ߘߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߏ߬ߟߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ، ߏ ߓߋ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ߫ ) ߓߋ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬.

(77) ߊ߬ ߣߊ߬ ߞߊߙߏ ߖߌ߲ߞߌ߲ߕߐ ߦߋ߫ ߟߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߋ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߊ߲߫ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߫ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߒ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(78) ߊ߬ ߣߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߖߌ߲ߞߌ߲ߕߐ ߦߋ߫ ߟߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ، ߣߌ߲߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߋ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߦߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫.

(79) ߒߠߋ ߦߋ߫ ߒ ߢߍߛߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߖߐ߲ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ، ߝߋߎ߫ ߸ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

(80) ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߵߊ߬ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߒߠߋ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߒ ߕߍߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߬ ߜߙߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߯ ߞߏ ߡߍ߲ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ، ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(81) ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߬ ߜߙߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߌ߬ ߸ ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߝߋ߲߫ ߝߙߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬؟ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߸ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ( ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߞߍ߬ ) ߣߴߊߟߎ߫ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(82) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߛߏߡߦߊ߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(83) ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߛߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߲ ߘߌߦߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(84) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߰ߞߎߓߊ߫ ߟߊ߫ ( ߓߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߘߐ߫ ) ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߣߌ߫ ߦߎ߯ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(85) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖ߭ߊߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊߤߊ߬ߦߊ߫ ߣߴߌߛߊ߫ ߣߌ߫ ߌߟߌ߬ߦߊ߯ߛߊ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(86) ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߌ߫ ߌߟߌ߬ߦߛߊߎ߫ ߣߌ߫ ߦߣߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߞߵߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬.

(87) ߊ߲ ߞߵߏ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ، ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.

(88) ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߙߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߌߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߛߐߞߐ߬.

(89) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߬ ߡߐ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߛߌ߰ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(90) ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ، ߌ ߝߣߊ߫ ߌ ߖߞߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߋ߬.

(91) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߖߌ߰ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊߦߘߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ( ߘߏ߫ ߟߎ߫ ) ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫؟ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߰ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߦߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߯ߓߊߟߌ ߘߐ߫.

(92) ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߓߙߊߞߊ߫ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ، ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߛߏ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ، ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ( ߞߏ ) ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫.

(93) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߥߎߦߊ ߟߊߓߊ߮ ߕߊ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߍߣߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߢߐ߲߱ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߣߴߌ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߓߌ߬ߘߏ߲߬ߓߌߘߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߞߍ߬ ، ߓߌ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(94) ߊߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߡߍߣߍ߲ߜߍ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߒ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߛߏߘߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߐ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߊߘߝߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ ߓߘߊ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߜߋߘߎ߫ ، ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊߟߏ߲ߕߐߦߊ߫ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫.

(95) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߋ߲߫ ߞߡߊ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߛߍ߲ߞߍߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߋ ߟߋ߬ ߣߌߡߊ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߭ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߎ߭ ߝߣߊ߫ ߓߐߓߊ߮ ߘߌ߫ ߣߌߡߊ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ( ߞߍߓߊ߮ ) ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟.

(96) ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߙߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߡߝߊ߬ ( ߕߎߡߊ ) ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ߫ ) ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(97) ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߋߡߟߊ ߣߌ߫ ߓߊߞߊ߲ߠߊ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(98) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߟߐ߫ ߣߌߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ ߞߍ߫ ( ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ) ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߦߙߐ ߞߍ߫ ( ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ) ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ߟߐ߲߫.

(99) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߙߌߘߋ߲߫ ߝߙߌߛߌߡߊ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߡߊ߫ ߕߌ߲ߛߐ߲߫ ߕߐ߲߬ߛߐ߲߬ߞߘߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߡߊߙߏ߫ ߕߐ߲ߛߐ߲߫ ߘߎ߲߬ߘߟߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߕߡߊߙߏߛߎ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߏ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߢߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߙߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߡߕߐ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(100) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߘߐߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߥߍ߫.

(101) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߋ߬ ، ߘߋ߲߫ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߓߟߏ߫ ߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߛߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫؟ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߊߦߌ߫.

(102) ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߙߐ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߖߊ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

(103) ߢߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߋߦߌ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߋߦߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߐߡߐߒߕߋ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(104) ߢߟߊߞߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߟߊߞߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(105) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊ߬ߦߌߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߌ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߠߋ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(106) ߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(107) ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߏߡߦߊ߫ ߞߍ߫ ، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߴߌߟߋ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(108) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߏ߭ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊߗߋ߲߰ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ( ߓߍ߯ ) ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(109) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ ߞߊߟߌߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߍߣߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫؟.

(110) ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫ ߗߏ߫.

(111) ߤߊߟߌ߬ ߊ߲ ߓߊ߯ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߊ߲ ߓߊ߯ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߊ߫.

(112) ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߣߊ߬ ߖߎ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ߫ ߡߐ߰ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߥߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߎߡߊ߫ ߡߊߢߍ߯ߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߜߍߙߍ߲ߞߍ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߞߍ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ ߞߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫.

(113) ߊ߬ ߕߏ߫ ߗߐ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߞߏ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߕߏ߫ ߖߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ ߏ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߕߏ߫ ߖߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫.

(114) ߌ߬ߦߏ߯ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߣߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߍߟߐ ߘߌ߫؟ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߣߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬؟ ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ( ߝߟߐ߫ ) ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(115) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߘߝߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(116) ߣߴߌ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߟߊߝߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߞߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߞߐ߫.

(117) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲߫.

(118) ߊߟߎ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߓߊ߯ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(119) ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߓߊ߯ ߝߐ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫؟ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߓߘߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߥߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߛߋ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ، ( ߡߐ߰ ) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫.

(120) ߊߟߎ߫ ߝߘߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

(121) ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߏ߬ ߝߋ߲߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߍߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߫.

(122) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߛߎ߭ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߋߟߋ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߓߌ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(123) ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߏ ߓߍ߯ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊߡߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊߡߙߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.

(124) ߣߌ߫ ߟߝߊߙߌ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߲ ߛߐ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫. ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߘߐ߯ߦߊ ߓߍߣߊ߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ ߝߍ߬.

(125) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߛߌߛߌ ߦߙߌߥߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߛߌߛߌ ߞߍ߫ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߝߌ߯ߝߊ߯ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߍ߬ߟߍ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߛߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(126) ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(127) ߞߛߌ ߛߏ ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߍ߬.

(128) ߊߟߊ߫ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ( ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ) ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߥߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ ߖߡߊ ߟߎ߬ ߸ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߌ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߛߕߊ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߊ߯ ߦߌߟߊ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(129) ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߓߛߌ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߛߊ߬ߓߌ ߡߊ߬.

(130) ( ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߖߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߏ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߝߊ߯ߛߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(131) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߞߊߘߌߣߍ߲ ߕߏ߫.

(132) ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߍ߯ ߗߋߥߊߟߌ ߞߛߊ߬ߓߌ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(133) ߌ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߊߙߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߤߌߣߊ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ، ߣߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߕߊ߯ ߖߋߥߎ߲߫ ، ߞߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ߫ ߟߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(134) ߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߓߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(135) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߝߍ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒ ߕߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߏ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߢߍ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫.

(136) ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ ߛߎߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߎ߯ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊߟߊ߫ ߣߌ߭ ߟߊߘߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߝߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߘߐ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߲ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߥߍ߫.

(137) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߛߏߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߱ ߟߊߗߋ߲߰ߧߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߝߎ߯ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߢߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ ߘߌߦߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ ߞߏ ߓߍ߯.

(138) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ ߛߎߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߏߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߝߐ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߟߏߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߲߫ ߦߟߍ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߸ ߞߟߏߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߯ ߟߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߖߐ߫.

(139) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߊ߲ ߘߐ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߍ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(140) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߰ ߖߎߥߦߊ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߘߌߣߍ߲ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߟߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ( ߝߋߎ߫ ).

(141) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߐ߲ߓߐߟߡߊ ߦߋ߫ ߟߊߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ( ߞߵߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߐ߲ ߠߊ߫ ) ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߟߊߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ( ߞߵߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߐ߲ ߠߊ߫ ) ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߡߊߙߏߛߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߬ ߛߣߍ߬ߕߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߏ߬ߘߏ ߣߌ߫ ߦߙߌߢߐ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߙߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߏ߲ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߊߛߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߖߊߛߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(142) ߞߟߏߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߯ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߘߌߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߎ߲߰ ߜߍ߬ߘߍ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(143) ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߫ ߝߌ߬ߟߓߊ߬ ߛߋߦߌ߲߫ ߠߋ߬: ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߱ ߘߐ߫ ، ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߭ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊߡߐ߲ߣߍ߲߫ ߢߋ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߡߊ߬؟ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߴߏ߬ ߢߊ߫ ߘߐߜߍ ߟߊ߫ ߓߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟.

(144) ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߘߐ߫ ، ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊߡߐ߲ߣߍ߲߫ ߢߋ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߡߊ߬؟ ، ߥߟߊ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߋߎ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(145) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߦߟߌߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߒ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߊߥߎ߲߫ ، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊߓߐ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߥߟߊ߫ ߟߍ߬ ߛߓߏ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߛߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߞߎߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߙߎߕߌߓߊ߯ ߕߍ߫ ߸ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(146) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߙߌ߲߬ߝߘߊ߬ߡߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ( ߛߏ߬ߓߏ ) ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߡߛߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߗߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ ߟߎ߫ ( ߓߎ߭ ) ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ( ߞߐߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫) ߸ ߥߟߊ߫ ( ߡߍ߲ ߦߋ߫) ߡߊ߲߬ߛߓߊ߬ߣߏ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߖߜߊ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(147) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߌ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߤߌߣߊ߫ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

(148) ߛߋߚߋ߫ ߸ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߣߴߊ߲ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߏߡߦߊ߫ ߞߍ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߍ߫ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߡߊߜߙߏ߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߏ߬ ߟߊߓߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߜߍ ߘߐ߫؟ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߲߬ ߖߌ߰ߟߌ ߞߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߞߐ߫.

(149) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߛߋߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߐߘߍ߫.

(150) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߸ ߌߟߋ ߞߴߏ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߢߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(151) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߊ߬ ߸ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫: [ ߊ] ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ߟߋ߫ ߞߊ߲߬. [ ߋ] ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫. [ ߌ] ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߰ ߘߐ߱ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߐ߰ߣߍ ߕߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫. [ ߍ] ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߖߊߡߙߎߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ߕߊ ߛߌ߫ ߟߊ߫. [ ߎ] ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߣߌ ߝߊ߰ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ( ߝߊ߭ ) ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߊߞߍ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(152) [ ߏ] ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߝߊ߬ ( ߗߍ߫ ) ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߢߊߢߌߡߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐ߮ ߡߊ߬. [ߐ ] ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߝߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߍ߬ߙߍ. [ ߒ ] ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ، ߤߊߟߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. [ ߓ ] ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߝߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(153) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫.

(154) ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߝߊߟߌ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ، ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߟߊ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊ߬.

(155) ߟߍߙߊ ߘߐ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߙߊߞߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߤߌߣߊ߫.

(156) ( ߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߖߊ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫.

(157) ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߕߎ߲߬ ߠߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߔߊߞߌ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߱ ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫؟ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ ߝߍ߬.

(158) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߛߌߟߊߞߎ߲߫ ߘߐߜߍ߫ ߟߊ߫؟ ߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߍ߬ ، ߥߟߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߡߍ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(159) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߓߍ߯ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

(160) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ( ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ) ߸ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߕߊ߲߫ ߘߌ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߞߋߟߋ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫.

(161) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߗߊ߫ ߸ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫.

(162) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫.

(163) ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ، ߒߠߋ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫.

(164) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫؟ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߣߌߡߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ) ߝߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ، ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߘߏ߫ ߕߊ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߢߊߘߐߜߍ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫.

(165) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߏ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߞߊߟߌ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.