3 - Aal-i-Imraan ()

|

(1) ߊ. ߟ. ߡ. ( ߊߟߌߝ. ߟߊ߯ߡ. ߡߌ߯ߡ )

(2) ߊߟߊ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ، ߣߌߡߊ ߟߋ߬ ، ߟߐ߬ߣߍ߲ߖߘߍ߬ߟߊ ߟߋ߬.

(3) ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ( ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ) ߠߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰

(4) ߊ߬ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߟߊ߲ ߠߊߖߌ߰ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ) ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ߕߌ߰ ߘߌ߫.

(5) ߖߊ߯ߕߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߠߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߟߊ ߛߌ߫ ߘߐ߫.

(6) ߊ߬ߟߋ ߟߵߊߟߎ߫ ߖߙߎߡߎ߲ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬.

(7) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ، ߟߝߊߙߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߍߙߊ ߓߊߖߎ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߊߡߙߊ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߬ߝߌ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐߛߏ߯ߙߋ߫ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߴߊ߬ ߞߘߐߡߊߖߊ߲ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߘߐߡߊߖߊ߲ ߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏ߲ߓߏߦߊߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߯ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߓߍ߯ ߓߐߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߟߋ߬ ، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬.

(8) (ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫) ߊ߲ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߲ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߞߐ߫ ߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߛߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߌ߫.

(9) ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߟߏ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߌߞߊ߫ ߕߍ߫ ( ߟߏ߲ ) ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߊ߲ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫.

(10) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߢߐ߲߬ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

(11) ߦߏ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߖߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߝߘߌߝߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߥߊߡߌ߲߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߥߏ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(12) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߋ߫ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߟߊߘߍ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫ ، ߟߊߦߙߐ߫ ߖߎ߮ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(13) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߘߐ߫ ، ߖߊ߬ߡߊ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߊ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(14) ߣߋ߬ߦߌ߬ߣߊ߲߬ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߜߍ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫: ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߥߊߘߌ ߣߌ߫ ߛߏ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ( ߓߍ߯ ) ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.

(15) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߤߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߊ߬ ( ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲ ) ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫؟ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ، ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߞߊ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߫.

(16) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߲ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬.

(17) ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߊ߯ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߛߎ߫ ߟߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

(18) ߊߟߊ߫ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ( ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ) ، ߟߐ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬.

(19) ߘߌ߯ߣߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߢߊ߲ߜߏߦߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߞߊߟߌ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(20) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߌ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߢߊߘߐߟߊ ߞߟߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ، ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߓߊ߬؟ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߌߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫.

(21) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߊ߱ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߝߊ߱ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߯ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(22) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(23) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ( ߖߌ߰ ) ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߘߌߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߔߏ߲߫.

(24) ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߕߊ ߕߍ߫ ߡߊ߰ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߟߋ߬ ( ߘߡߊߘߡߊ߫ ) ߦߙߌߞߕߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ ߞߏ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߥߍ߫.

(25) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߬ ߸ ߣߴߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߏ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߌߞߊ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߗߋߥߊߟߌ ( ߛߊ߬ߙߊ ) ߘߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫؟.

(26) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߸ ߌߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫ ، ߌ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫ ، ߌ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߜߟߌߦߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫ ، ߌ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫ ، ߤߙߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(27) ߌߟߋ ߟߋ߬ ߛߎ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߘߐ߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ، ߌߟߋ ߟߋ߬ ߣߌߡߊ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߭ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߣߌߡߊ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫ ߌ ߘߴߏ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߓߎߦߌ߯ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫.

(28) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߓߟߏ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߌߟߊ߲ߒߢߍ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ، ߓߊߏ߬ ( ߓߍ߯ ) ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(29) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߌߛߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߘߏ߲߰ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(30) ߣߌߡߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߔߊߞߌߛߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍߣߍ߲ ، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ ߖߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߕߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ، ߓߊߏ߬ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫.

(31) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߒߠߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߘߌߦߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߦߝߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(32) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(33) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߊߘߡߊ߫ ߣߌ߫ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߣߴߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߐߙߍ ߣߴߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߋ߬ ( ߖߊ߯ߓߊ ) ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(34) ߓߐ߲ߛߐ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(35) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߘߊߞߊ߲߫ ߕߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߢߋ߬ߟߋ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߴߌ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(36) ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߟߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߒ ߓߘߴߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫ ، « ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ » ، ߊ߬ ߞߏ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߦߏ߫ ߡߛߟߏ߬ߡߊ߲ ، ߒߠߋ ߓߘߴߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߒ ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߕߊ ߡߊ߬.

(37) ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߐ߬ ߡߐ߬ ߘߌ߬ߦߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߖߏߙߏ߲ߕߊ߲߫ ، ߖߊߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߟߏߞߟߏ߫ ، ߖߊߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߐߘߐ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߓߘߊ ߦߋ߲߬ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ( ߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ) ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߸ ߌߟߋ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫.

(38) ߖߊߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߛߐ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߝߊ߲ߝߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߕߌ߲ߞߌ ߡߍ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(39) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߬ ߞߐߘߐ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫ ، ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߦߊߤߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߊߛߙߋߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߯ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߌߟߍ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬.

(40) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߍߕߐ߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߘߌ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߓߐߞߓߐߦߊ ߛߋߣߍ߲ ߕߏ߫ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߡߏ߬ߛߏ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߟߌߕߍ߯ߕߐ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫.

(41) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߥߍ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߕߴߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߓߊ߬ ߞߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߐߡߌ߲ߠߌ߲ ، ߌ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߝߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߝߐ ߞߍ߫ ߛߐ߲߬ ߥߎ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬.

(42) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(43) ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߸ ߌ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ( ߛߊߟߌ ) ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(44) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߋ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߌߟߋ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߓߐ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߟߊߡߐ߬ߓߊ߰ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߞߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

(45) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߏ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߸ ( ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߌ߫ ) ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߛߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ( ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߯ߤߎ߬ ߌߛߊ߫ ) ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߫ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(46) ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ( ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ) ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߌߛߌ߲ߧߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(47) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߘߋ߲߫ ߞߍߕߐ߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߗߍ߬ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߒ ߠߊ߫؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊߕߍ߰ ߊ߰ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫.

(48) ߊ߬ ߘߴߊ߬ ( ߟߋ߬ ߘߋ߲ ) ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߊ߫.

(49) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߗߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߒ ߘߌ߫ ߓߐ߱ ߟߊߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߒ ߘߌ߫ ( ߣߌ ) ߝߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߒ ߘߌ߫ ߝߎߦߋ߲߫ ߡߏߦߌߣߍ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߞߌ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߌ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(50) ߒ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߌ߫ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߤߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ ߜߎ ߣߊ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬.

(51) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߋ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.

(52) ߌߛߊ߫ ߛߏ߬ߓߌ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫؟ ، ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(53) ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߦߴߊ߲ ߛߓߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߝߊ߯ߛߌ߫.

(54) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߕߐ߲߬ߕߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߕߐ߲߬ߕߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߕߐ߲߬ߕߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(55) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌߛߊ߫ ߸ ߒ ߧߴߌ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߵߌ ߟߊߦߟߍ߬ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߘߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߒ ߘߌ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߞߏ ( ߓߍ߯ ) ߘߐ߫.

(56) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ( ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(57) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫.

(58) ߊ߲ ߧߴߢߌ߲߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫.

(59) ߌߛߊ߫ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߸ ߦߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߕߊ ، ߓߊ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫.

(60) ߕߎ߬ߢߊ ( ߣߌ߲߬ ) ߝߘߊߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(61) ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߊߘߐߖߵߊ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߡߊߛߍ߲߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߞߍ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(62) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߘߐ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(63) ߤߊߟߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬.

(64) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ ߕߍ߫ ، ߒ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߋ߲߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ، ߊ߲ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߎ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(65) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ، ߡߎ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߡߊ߫ ߟߊߖߌ߰ ߝߴߏ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(66) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߎ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫؟ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߟߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.

(67) ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ߫ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ( ߒ߬ߞߊ߬ ߝߋߎ߫ ) ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

(68) ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ( ߟߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ) ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ، ߏ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫.

(69) ߟߍߙߊߟߞߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ( ߡߐ߰ ߛߌ߫ ) ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.

(70) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ ߟߴߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟

(71) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߡߎ߲߬ ߠߴߊߟߎ߯ ߕߎ߬ߢߊ ߢߊ߯ߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߏ߲߰ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߋ߲߫.

(72) ߟߍߙߊߟߞߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߫ ( ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ( ߕߋ߬ߟߋ ) ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬.

(73) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߕߎ߲߰ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ( ߛߋ߫ ߞߊ߬ ) ߛߐ߫ ߝߋ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ ߛߐߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߡߌߘߊ߫ ߞߎ߲ߧߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߣߍ߲߫.

(74) ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(75) ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߜߍ߲ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߴߌ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߸ ߤߊߟߵߌ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߓߌ߬ߦߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߴߏ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߌ ߟߐ߬ ߊ߬ ߘߟߊ߫ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ( ߡߘߊߥߎ߲ ) ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊߥߎ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߋ߲߫.

(76) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߝߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߦߊߢߐ߲߮ ߘߌ߫.

(77) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߝߙߋ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߛߍ߯ ߝߟߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߜߍ߫ ߟߊ߫ ، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(78) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߖߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐߞߙߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߖߌ߰ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߕߍ߫ ߟߍߙߊ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊߥߎ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߋ߲߫.

(79) ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߞߕߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ( ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ) ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߞߍ߫ ( ߊߟߊ߫ ߞߏ ) ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߊߟߎ ߟߋ߬ ( ߡߐ߱ ߟߎ߬ ) ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(80) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߝߋߎ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߋ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߍߣߍ߲ ߞߐ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(81) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߋߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫؟ ߊ߬ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ( ߞߊ߲ ) ߏ߬ ߟߊ߫؟ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߴߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߝߋߎ߫ ، ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒߠߋ ߝߣߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(82) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(83) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߛߌ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫؟ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊ߬ߘߌߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߏߦߊ߬ߜߏߦߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(84) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߟߍߙߊ ) ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߌߛߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ( ߕߐ߭ ) ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ، ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߘߏ߲߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ( ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ) ߞߟߏߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫.

(85) ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߌ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(86) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߙߎߕߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.

(87) ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߐߘߍ߫.

(88) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߕߍ߫ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߋ߬.

(89) ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߐ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(90) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߣߊ߬ ߖߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(91) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߣߊ߬ ߛߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߘߎ߱ ߝߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊߞߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(92) ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫.

(93) ߛߎ߬ߡߊ߲ ߓߍ߯ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߝߏ߫ ߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߖߌ߱ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬.

(94) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߥߎߦߊ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(95) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

(96) ߓߏ߲߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߞߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ( ߡߞߊ߫ ߕߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ، ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߊߞߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(97) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߕߟߐ߬ ߦߌߟߊ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߋ߬ ߓߏ߲ ߡߊߓߊ߬ߕߏ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߣߐ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫. ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߯ߙߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(98) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߡߎ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(99) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ( ߟߎ߫ ) ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߕߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊߟߎ ߟߵߊ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.

(100) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߐ߫.

(101) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߝߣߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߍߡߊ߬؟ ، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.

(102) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߵߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ߫ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߊ߬ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߟߊ߬ߡߊ.

(103) ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߘߊ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߖߎ߯ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߬ߙߌ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߕߊ߫ ߘߋ߲ߞߊ ߞߊ߲ߞߎ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(104) ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߤߙߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(105) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߥߊ߲߬ߖߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫.

(106) ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߜߍߦߊ߫ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߌ߲߬ ߟߏ߲ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߓߊ߬؟ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߙߏ߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߍ߬.

(107) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߜߍߦߊߕߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

(108) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(109) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߞߏ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(110) ߊߟߎ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߢߌߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ( ߓߊ ) ߊߟߎ ߟߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߸ ߏ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߤߙߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(111) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ( ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫ ) ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߋߎ߫.

(112) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߸ ߘߐ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߎ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐߣߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߭ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߊ߱ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߟߏߡߊߜߟߍߦߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(113) ߊ߬ߟߋ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ، ߓߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߐ߫.

(114) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲߰ ߠߊ߫ ߤߙߊ ߟߎ߬ ( ߞߍ ) ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(115) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߤߙߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋߦߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋ߬.

(116) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

(117) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߝߢߐ ߕߡߊ ߓߊ߯ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߋߎ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߓߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬.

(118) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߣߐߘߐߝߐߢߐ߲߯ ߜߘߍ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߋ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߕߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߕߍ߫ ߝߏ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߕߙߐ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(119) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ ߕߍ߫ ߊߟߎ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ( ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ) ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߏ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߗߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߐߣߍ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߛߊ߬ ߡߐߣߍ ߡߊ߬ ߞߍ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫.

(120) ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߸ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߍߥߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߔߘߋߞߎ߬.

(121) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߟߴߌ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(122) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߖߌߕߐߦߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(123) ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߓߊߘߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊߟߎ߫ ߜߍ߲ߛߍ߲ߞߍߙߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫.

(124) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߥߊ߬ߛߊ߫ ߓߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߡߟߍ߬ߞߊ߫ ( ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ) ߟߊߖߌ߰ߕߊ ߥߊ߯ ߛߓߊ߬ ߟߊ߫؟.

(125) ߤߊ߯ߟߌ߫ ߞߍ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߛߍ߲ ߸ ( ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ) ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߥߊ߯ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߊ߫.

(126) ߊߟߊ߫ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߍߥߊ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߌ߫ ߡߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(127) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߟߏߕߍ߰ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߝߘߌ߫ ߞߎߜߋ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߖߌ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߝߏߦߊ߲߫.

(128) ߝߏߦߌ߬ ߕߴߌߟߋ ߡߊ߬ ߞߏߢߊ ( ߢߌ߲߬) ߘߐ߫ ، ߞߋߟߋ߲߫ ‹ ߊߟߊ߫› ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ، ߓߊ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(129) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(130) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߜߙߐ߬ߞߐ ߓߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߊߥߎ߲߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫.

(131) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(132) ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߤߌߣߊ߫.

(133) ߊߟߎ߯ ߞߐ߲߰ ߦߝߊ߬ ( ߢߌߣߌ߲ ) ߡߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ( ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ) ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߊ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(134) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߐߣߍ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(135) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߯ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߞߏ ߘߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ( ߏ߬ ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߦߝߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߋ߲ߜߋߘߋ߲ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߐ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

(136) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߞߍߕߐ߫ ߦߝߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(137) ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊߟߴߊߟߎ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߎ߱ ( ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ) ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(138) (ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(139) ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߟߊ߲߰ߝߏ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ، ߊߟߎ ߟߋ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߛߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ( ߟߎ߫ ) ߘߌ߫.

(140) ߣߌ߫ ߖߐߞߟߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߖߐߞߟߌ߫ ߓߘߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߙߋ ߟߎ߫ ߕߵߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(141) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߎ߰ߛߌ߫.

(142) ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߡߴߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫.

(143) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߘߍ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߓߘߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߢߊ ߓߍ߲߬ߣߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߘߐߜߍ ߟߊ߬.

(144) ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߞߐ߫. ߞߋߟߊߡߐ߯ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߎ߫ ߕߏ߲ߕߏߟߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߕߏ߲ߕߏߟߌ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫.

(145) ߊ߬ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߘߴߏ ߡߊ߬ ߖߐ߫ ، ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߝߍ߬ ߸ ߒ߬ ߘߴߏ߬ ߘߴߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߒ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫.

(146) ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ( ߖߘߍ߬ߘߌ ) ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ، ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ( ߕߊ߯ߡߊ) ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߛߎ߬ߘߐߝߊ߰ ߸ ߊ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐߝߊ߰ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ ߓߛߏ߫ ߸ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(147) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߦߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߲ ߞߏ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߣߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߲ ߛߋ߲߭ ( ߠߎ߬ ) ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(148) ߏ߬ ߞߍ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ ߢߌߡߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(149) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߏ߲ߕߏߟߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(150) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(151) ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲ ߠߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߝߙߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߰ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ( ߞߍߕߐ߫ ) ߕߊ ߘߌ߫ ، ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߟߋ߫.

(152) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߓߐ߫ ߜߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ( ߖߎ߮ ) ߟߎ߬ ߛߐ߲ߛߐ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߖߌߕߐߦߊ߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߛߐ߬ߛߐ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ( ߊߟߊ߫ ) ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ( ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߫ ) ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ( ߖߎ߮ ) ߟߎ߬ ߞߐ߫ ، ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߓߘߊ߫ ߦߝߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ) ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(153) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߐߝߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߕߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߞߣߐߜߊ ߟߊ߫ ߞߣߐߜߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ، ߣߌ߲߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߤߙߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(154) ߞߣߐߜߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߠߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߝߏ߫ ߖߌ߲߬ߞߐ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߕߐ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ ߞߎ߬ߘߎ ߓߘߊ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ߟߌ߫ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߖߌ߰ߟߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߴߌߟߋ ߦߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߕߊ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߏ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߝߊ߰ ߦߊ߲߬ ( ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ) ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߤߊߟߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߝߊ߰ߟߌ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߊ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߌߛߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߞߣߐߟߊ ߓߎ߰ߓߎ߯ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߌߛߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(155) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߟߏ߲ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߣߍ߬ߣߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߒ߬ߞߵߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ( ߏ߬ ߘߐ߫ ) ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊ߰ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(156) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ( ߖߘߍ߬ ) ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߐ߬ ߕߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ ߘߐ߬ ߕߊ߰ߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߲ ߝߍ߬ ߛߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߊ߰ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߣߡߌߛߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ( ߡߐ߰ ) ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ( ߡߐ߰ ) ߛߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(157) ߊߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ( ߕߊ߯ߡߊ ) ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߝߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߤߌߣߊ ߡߍ߲ ߝߘߊߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ‹ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫› ߟߊߘߍ߬ߕߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫.

(158) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

(159) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߌ ߞߵߌ ߣߐ߰ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߣߴߌ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߥߢߊߞߌ߫ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ߡߊ߲߬ߜߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߌ ߡߊߥߙߍߥߙߍ߫ ߛߎߋ߯ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߜߊ߲ߒߞߎߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߏߢߊ ( ߟߎ߬ ) ߘߐ߫ ( ߞߍ߬ߣߍ߲ ) ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߌ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ( ߞߏ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬) ߸ ߌ ߦߴߌ ߥߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߛߍߣߍ߲߬) ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߥߞߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(160) ߣߴߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(161) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߛߏ߲ ߞߍ߫ ، ߡߐ߰-ߐ-ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߛߏ߲ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߊ߲ߛߏ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߗߋߥߊߟߌ ߘߌ߫ ߘߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫ ( ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ).

(162) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߛߌߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߢߎ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߊ߯ ߦߌߟߊ ߞߍߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߸ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(163) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߫.

(164) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߤߊߟߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

(165) ߋߜߋ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ ߕߋ߲߬ ߸ ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ ߦߴߊ߬ ߝߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߡߌ߲߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ ߟߋ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(166) ߞߏ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߟߏ߲ ߸ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫.

(167) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊߢߐ߬ߣߌ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߢߊߟߐ߲߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߥߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫.

(168) ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߏ߬ߘߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߊ߰ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߥߍ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(169) ߌߟߋ ߞߊߣߵߊ߬ ߖߌ߰ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߰ߣߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐ߫.

(170) ߊ߬ߟߎ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߯ߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫.

(171) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߯ߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫.

(172) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ( ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ) ߖߋ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߐߞߟߌ ߓߊ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߓߊ߯ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(173) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߏ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߘߍߞߍ߭ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߥߊ߬ߛߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߬ ߢߌߡߊ ߘߌ߫.

(174) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߌ߫ ، ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ( ߓߊ ) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(175) ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߒߠߋ ( ߊߟߊ߫ ) ߟߋ߬ ߢߍ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(176) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߘߌ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߌ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߣߊ߫ ߣߌ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(177) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(178) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߎ߫ ( ߛߌ߭ ) ߘߏ߲߰ߘߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ (ߛߌ߭) ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߘߐ߯ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(179) ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊߟߎ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ) ߟߎ߬ ߗߏ߮ ߟߊ߫ ، ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ ߞߍ߫ ߞߛߐߕߐ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(180) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ، ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ߫ ߝߋ߲ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߐ߲߭ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߞߙߌߟߊ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߗߍ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(181) ߊߟߊ߫ ߕߟߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߊ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߤߊߞߍ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ، ߊ߲ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ( ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ) .

(182) ߒ ߞߏ߫ ( ߖߊ߲߰ߞߕߊ ) ߣߌ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߝߋߎ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߓߊ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߛߌ߫ ߡߊ߬.

(183) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߣߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߸ ߕߊ ߦߴߏ ߡߍ߬ߡߍ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ ߕߊ߫ ߝߐߕߊ ( ߓߍ߯ ) ߘߌ߫ ، ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟

(184) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߌ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߞߋߟߊ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߌ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߡߊ ߘߌ߫.

(185) ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߍߣߍ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߝߊߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߞߟߋ߫ ، ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ ߘߊ߰ߡߎ߲.

(186) ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߡߍ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߕߊ ( ߘߏ߫ ) ߘߌ߫.

(187) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߞߊ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߘߏ߲߰ ߘߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߔߊߎ߲߫ ، ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߖߎ߯ ߟߊ߫ ߞߟߋ߫.

(188) ߌ ߞߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߖߍ߰ߙߍ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ، ߌ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߘߋ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߛߌߕߐ߫ ߓߍ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(189) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(190) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ( ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(191) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߭ ߣߌ߫ ߛߌ߱ ߣߌ߫ ߟߊߟߌ ( ߓߍ߯ ) ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ( ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ) ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߡߴߢߌ߲߬ ߘߊ߲߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߘߋ߬ ، ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߦߴߌ ߦߋ߫ ߞߟߋ߫ ، ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߴߊ߲ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬.

(192) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߘߐ߯ߦߊ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(193) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߟߌߟߌߟߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߲ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߞߍߢߊ ߡߊ߬.

(194) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߲ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߊߛߴߊ߲ ߡߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߓߊ ߌ ߕߍ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߊ߲ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫.

(195) ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߓߍ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߘߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ ( ߕߊ߯ߡߊ) ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬߸ ߒ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ) ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߢߌߡߊ ߘߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

(196) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍߡߊ߲ ߖߊ߬ߡߣߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߏ߬ ߞߊߣߵߌ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߘߋ߬.

(197) ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ، ߟߊ߫ ߦߌߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(198) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ (ߡߍ߲ߘߌߦߊ) ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(199) ߟߍߙߊߟߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߟߍߙߊ ) ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߢߍߡߌߙߌ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߝߙߋ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߞߊߟߌ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(200) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߯ ߓߐߕߏ߲߫ ߕߊ߲ߞߊ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫.