73 - Al-Muzzammil ()

|

(1) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ.

(2) ߛߎ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߐ߭ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫.

(3) ߌ ߦߴߊ߬ ߕߟߊߒߕߍ ߞߍ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߘߛߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫.

(4) ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߌ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߖߐߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߖߟߐߟߐߟߐ߫.

(5) ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߜߌߟߌ߲ߡߊ߲ߓߊ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߌ ߞߊ߲߬ ߛߍ߲.

(6) ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߛߎ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߋ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߟߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫.

(7) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߊ߬ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲߫ ( ߠߎ߫ ) ߟߵߌ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߘߐ߫ ߡߙߐߕߐߕߐ߫.

(8) ߌ ߘߏ߲߬ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌߣߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߌ ߓߟߏߡߊߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߓߟߏߡߞߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫.

(9) ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߴߌ ߓߟߏߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫.

(10) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߦߴߌ ߘߊߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߕߍ߯ߒߠߊ߫ ߗߋ߲߭ ߠߊ߫.

(11) ߒ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫.

(12) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߞߊߘߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ.

(13) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߘߐ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲.

(14) ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߙߍߦߙߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ ߖߎߟߎ߲ߖߎߟߎ߲ߕߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߘߌ߫.

(15) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲.

(16) ߒ߬ߞߊ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ߥߊߡߌ߫.

(17) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߕߊ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߜߍߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߎߥߊ߲߫؟.

(18) ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߝߙߊߝߙߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߝߛߍߞߍߝߛߍߞߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(19) ( ߟߝߊߙߌ ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߝߍ߬ ߞߋߟߋ߲߬.

(20) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߴߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߛߍ߫ ߛߎ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߓߊߢߐ߲߯ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ، ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߌ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߦߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߵߊ߬ ߘߡߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߐ߰ߦߊ߬ ( ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ( ߟߎ߬ ) ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߐ߰ߦߊ߬ ( ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߐ߲ߘߐ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߖߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߙߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.