24 - An-Noor ()

|

(1) ߝߐߘߊ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߲߫ ߘߐߖߊ߬ߕߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(2) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߜߌߢߍ ߢߊ߫ ߗߍ߬ߡߍ-ߗߡߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌߣߌ߲߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

(3) ߖߊ߬ߟߏ߲߬ ߗߍ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ ߡߛߏ ߥߟߊ߫ ߛߏߡߊ߫ ߡߛߏ ، ߖߊ߬ߟߏ߲߬ ߡߛߏ ߝߣߊ߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߴߏ߬ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ ߗߍ ߥߟߊ߫ ߛߏߡߊ߫ ߗߍ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(4) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ( ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߧߊ ) ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߛߙߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߝߐߛߐ߲ ߢߊ߫ ߓߌߛߋߦߌ߲߫ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߛߙߋߦߊ߫ ߛߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(5) ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(6) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߙߋ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߎ߮ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(7) ߞߊ߬ ( ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ) ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(8) ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊ߬ ߗߍ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(9) ߞߊ߬ ( ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ) ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(10) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫..

(11) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߴߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ، ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߴߊ߬ ߢߍ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߢߎ߲߫ ( ߥߎߦߊ) ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߦߴߏ߬ ߢߍ߫ ߞߟߋ߫.

(12) ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߢߌ߲߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ ߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߤߙߊ߫ ߟߋ߫ ߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(13) ߛߊ߲ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߬ ߣߊ߬ ߛߙߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ.

(14) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߓߊ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫.

(15) ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ( ߢߐ߲߮ ) ߣߍ߲߭ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߟߐ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߐ߲߯ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ( ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ) ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(16) ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߢߌ߲߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߊ߫ ߛߎ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ، ߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߊߣߌ߲ ߸ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߥߍ߫߹.

(17) ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߘߋ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(18) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(19) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊߕߐߦߊ ( ߡߊ߬ߝߌ߲ ) ߦߋ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏߟߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫.

(20) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫......

(21) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߜߍ߬ߘߍ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߟߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(22) ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߌ߫ ߦߙߌߥߊ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߘߐߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ، ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߞߍ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(23) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ( ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߧߊ ) ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߫ ߘߊߘߐߞߊߘߌߣߍ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(24) ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(25) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߖߐ߲ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫.

(26) ߡߛߏ߬ ߞߛߐߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߗߍ߬ ߞߛߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߗߍ߬ ߞߛߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߡߛߏ߬ ߞߛߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߡߛߏ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߗߍ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߗߍ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߖߊߙߋ߫ ߡߛߏ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ( ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߜߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߦߝߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߞߟߊߒߞߋ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(27) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߏ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߘߐ߬ߖߊ߲߰ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߟߐ߬ ( ߓߏ߲ ) ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ( ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߐ߫ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ) ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(28) ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߘߋ߬ ، ߝߏ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߐ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߔߊߞߌ߫.

(29) ߖߌ߰ߒߠߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߘߏ߲߭ ߘߐ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߟߏߝߋ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫.

(30) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߡߊߖߌ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

(31) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߡߊߖߌ߰ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߐ߰ߙߊ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߕߌߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߢߍߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߟߎ߫ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߍ ߟߎ߬ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߛߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲߫ ߤߌߟߍߒߕߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߙߐ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߫ ߜߊ߬ߛߌ߬ ( ߘߎ߱ ߟߊ߫ ) ߸ ߛߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫.

(32) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߜߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ( ߤߙߐߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ) ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߛߡߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߯ߙߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߣߍ߲߫.

(33) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߐ߲߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߯ߙߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߟߛߊߦߌߢߐ߲߯ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߛߊߦߌߢߐ߲߯ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߤߙߊ߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ ) ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߡߛߏ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߖߊߡߙߎߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߛߐ߲ ߝߍ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߎ߮ ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(34) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߎ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߯ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(35) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߦߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߘߊ߬ߣߊ߲߬ߝߊ߮ ߸ ߕߊߘߎ߲ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߕߊߘߎ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߬ߡߊ߬ ( ߥߣߊߙߌ ) ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ، ߘߎ߬ߡߊ ߏ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߟߓߊ߬ ߞߐߣߐ߲ ߟߏ߬ߟߏ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߙߌ߫ ߓߙߊߞߡߊ ( ߕߟߎ ) ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߛߏߞߘߏߟߞߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߦߙߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߕߊ߫ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߕߟߎ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߡߍߣߍ߲߫ ( ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬) ߤߊߟߌ߬ ߕߊ߫ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߦߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(36) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(37) ߗߍ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߣߌ߫ ߝߙߋ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߏ߰ߟߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߭ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߘߌ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߫ ߥߟߏ߬ߞߏ߬ߥߟߊ߬ߞߊ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߢߍ߫.

(38) ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ) ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫.

(39) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߡߙߍߙߍ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߛߊߞߙߊ ߘߐ߫ ، ߡߌ߲߬ߟߐ߰ߕߐ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߌ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߛߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ، ߏ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߘߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߞߊߟߌ߲ ߞߍߓߊ߮ ߘߌ߫.

(40) ( ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߯ ߟߋ߬ ) ߸ ߦߏ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߊߘߎ߲ ߘߐ߫ ، ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߦߴߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߠߊ߫ ، ߟߊ߲߬ߓߏ߲߬ ߜߘߍ߫ ߏ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ، ߛߊ߲ߝߌ߲ ߝߣߊ߫ ߏ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ، ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐߞߊ߲߬ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߟߏ ߟߊߓߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߴߊ߬ ߓߟߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߦߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫.

(41) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߸ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߫ ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߝߐ ߟߐ߲߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋ߬.

(42) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߞߏ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(43) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߘߍ߬ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߢߐ߯ߞߐߞߐ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߓߕߐ ߦߋ߫ ‹ ߛߊ߲ߝߌ߲ › ߕߍߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߋ߬ ߛߊ߲ߓߙߍ߬ߟߋ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ( ߛߊ߲ߝߌ߲ ) ߏ߬ ߡߍ߯ߡߍ߮ ߕߎ߲߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߐߍ߫.

(44) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߢߟߊߞߊ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(45) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ( ߣߌߡߊ) ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߣߐ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ( ߛߋ߲߬ ) ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(46) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߎ߫ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߰ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.

(47) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߸ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߴߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߔߏ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(48) ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߴߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߔߏ߲߫.

(49) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߟߏ ߘߌ߫.

(50) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߯ߙߐ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(51) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(52) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(53) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ߫ ( ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ) ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ( ߟߋ߬ ߘߍ߯ ) ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߓߊߏ߬ ߞߊ߲߫ ߡߌߘߊ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(54) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߊߟߎ߯ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߞߋߟߊ ߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ، ߝߏߦߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲.

(55) ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߯ ( ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ) ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߘߌ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߙߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߵߏ߬ ߘߐ߫. ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(56) ߊߟߎ߯ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫.

(57) ߌ ߞߊߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߓߟߏߡߓߊߟߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ( ߞߍߕߐ߫ ) ߕߊ ߘߌ߫ ، ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(58) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ( ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲߫ ) ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ( ߘߏ߲߭ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ) ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ( ߕߋ߬ߟߋ ߞߘߐ߫ ): ߖߍߡߎߙߍ߲߫ ߛߊߟߌ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߖߋ߲ߖߋ߲ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߝߏ߫ ߛߊߟߌ ߞߐ߫ ، ߟߋ߰ߓߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߖߌ߰ߒߠߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ( ߥߊ߯ߕߌ߫ ߛߊ߬ߓߊ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊߡߣߌߡߌߣߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(59) ߣߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߘߋ߲ߕߊ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߦߏ߫ ߘߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(60) ߡߛߏ߬ ߦߟߌߕߍ߯ߕߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߖߌ߰ߒߠߊ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߓߐ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߬ ߡߊ߬ߛߘߌ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߐ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(61) ( ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߫ ) ߕߣߊ߬ ߕߍ߫ ߝߎߦߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߕߣߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߰ߡߌ߲߬ߕߐ ߡߊ߬ ߸ ߕߣߊ߬ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߓߍߣߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߕߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߓߊߙߌ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߓߊߙߌ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ( ߓߏ߲ ) ߡߍ߲ ߞߏ߲ߢߌ߲ ߠߎ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߕߋߙߌ ߕߊ ߟߊ߫ ، ߖߌ߰ߒߠߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߍ߭ ߘߐ߫ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߓߙߊߞߡߊ߫ ߘߐߘߌߦߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

(62) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ( ߞߋߟߊ ) ߝߍ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߌߟߋ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ، ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫. ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(63) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߋߟߊ ߞߟߌ߫ ߢߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߐ߬ߟߐ߲߬ߞߐ߬ߕߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߘߏ߲߰ ߓߟߏ ߡߊ߬. ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

(64) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.