24 - An-Noor ()

|

(1) ߝߐߘߊ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ( ߞߕߌߦߊ ) ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫

(2) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߜߌߢߍ ߢߊ߫ ߗߍ߬ߡߍ-ߗߡߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌߣߌ߲߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊ߫ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߢߣߊ߫

(3) ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߗߍ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߡߛߏ ߥߟߊ߫ ߛߏߡߊߡߛߏ، ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߡߛߏ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߗߍ ߥߟߊ߫ ߛߏߡߊߗߍ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(4) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߌ߲߬ ߠߊ߫ ( ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߊ߫ )߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߛߙߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߜߏ߲߬ߛߊ߲ ߢߊ߫ ߓߌߛߋߦߌ߲߫ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(5) ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫

(6) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߡߊߝߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߛߙߋ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߎ߮ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋߚߋ߫

(7) ߞߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(8) ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߓߐ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߗߍ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(9) ߞߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(10) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ( ߊ߬ ߞߏ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߌߦߊ߫ )

(11) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߎߦߊߝߌ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߞߴߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߰ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߴߏ߬ ߦߋ߫

(12) ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(13) ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߛߙߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߌ߫ (ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ )߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫

(14) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(15) ߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߢߊߟߐ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߞߏߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(16) ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ، ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߌ ߦߋ߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߎߝߟߊߕߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(17) ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(18) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(19) ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߦߋ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߲߫

(20) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫ ( ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ )

(21) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߕߎ߲߰ ߜߍ߬ߘߍ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߕߎ߲߰ ߜߍ߬ߘߍ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߓߊ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(22) ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߌ߫ ߦߙߌߥߊ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐߞߏߦߊߕߏ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߕߏ߫ ؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(23) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߫ ߟߊߛߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߊߘߐߞߊߘߌߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߝߌ߲߬ ߠߊ߫ ( ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߊ߫ )߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(24) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߙߋߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬

(25) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫

(26) ߡߛߏ߬ ߞߛߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߫ ߗߍ߬ ߞߛߐߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߗߍ߬ ߞߛߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߍ߫ ߡߛߏ߬ ߞߛߐߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ . ߡߛߏ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߗߍ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߜߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߞߟߊߒߞߋ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(27) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߏ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߟߐ߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫

(28) ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߐ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬

(29) ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߭ ߘߐ߫ ߓߏ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏߝߋ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫

(30) ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߡߊߖߌ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬

(31) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߡߊߖߌ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ( ߡߐ߰ ߦߋ߫ ) ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߦߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߕߌߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߢߍߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ( ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ) ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߟߎ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߛߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲߫ ߗߍ߬ ߡߛߏ߬ߞߏ߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߙߐ߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊߘߍ߲ߘߍ߲߫ ߘߋ߬ ߛߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫

(32) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߘߎߡߊߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߛߡߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߯ߙߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߙߌߥߊߓߊ߯ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫

(33) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߯ߙߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߢߐ߲߯ߠߛߊߦߌߢߐ߲߯ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏߢߐ߲߯ߠߛߊߦߌߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߤߙߊ߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߡߛߏ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߝߊߕߎߦߊ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߛߐ߲ ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߎ߮ ߢߌߣߌ߲ ߡߵߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߓߊ߯ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ ߞߐ߫

(34) ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ( ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ) ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(35) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߊߦߋߟߋ߲ߺ(ߺߓߊ߮ ) ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߟߊߒߡߊ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߛߎߘߊ߮ ߕߊߘߎ߲ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߊߘߎ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߘߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߓߍ߫ ߦߏ߫ ߟߏ߬ߟߏ߫ ߟߓߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߙߌ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߟߎߡߊߦߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ( ߦߏ߫ ߛߋ߭ "ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߏߞߏ߬ߘߏ ߘߌ߫")، ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߦߙߌ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߕߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߟߎ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߡߍߣߍ߲߫ ߤߊߟߌ߬ ߕߊ߫ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߦߋߟߋ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(36) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߏ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߕߵߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߐ߰ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬

(37) ߗߍ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߣߌ߫ ߝߙߋ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏߞߘߐߜߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߭ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߘߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߢߍ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߫ ߥߟߏ߬ߞߏ߬ߥߟߊ߬ߞߊ߬ߕߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫

(38) ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫

(39) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߛߏ߬ߓߏߣߍ߬ߣߍ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߛߊߞߙߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߌ߲߬ߟߐ߰ߕߐ ߦߴߏ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߥߊ߫ ߛߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌߣߵߊߟߊ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߘߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߞߊߟߌ߲ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋ߬

(40) ߦߏ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߊߘߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߦߴߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߟߊ߲߬ߓߏ߲߬߬ ߜߘߍ߫ ߏ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߛߊ߲ߝߌ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐߞߊ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߟߏ ߟߊߓߐ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫

(41) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫߸ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߫ ( ߞߊ߬ߓߊ߫ ) ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߝߐ ߟߐ߲߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫

(42) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(43) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߘߍ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߕߏ߲߬ߕߏ߲߭ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߓߕߐ ߦߋ߫ ߊ߬ ߕߍߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ‹ ߊߟߊ߫ › ߦߋ߫ ߛߊ߲ߓߙߍ߬ߟߋ߲ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߡߐ߰ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍߣߍ߲ ߡߍ߯ߡߍ߮ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(44) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߢߟߊߞߊ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬

(45) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߣߐ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߛߋߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬

(46) ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߒ߬ߞߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬

(47) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߊߕߏ ߞߍ߫ ߸ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫

(48) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߦߴߌߞߘߐ߫

(49) ߣߌ߫ ߖߏ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߘߌ߫

(50) ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߯ߙߐ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎߛߎ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(51) ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߕߎߡߊ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߝߐ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(52) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(53) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ( ߞߟߍ߬-ߘߐ߬ߕߊ߮ ߟߊ߫ ) ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߊ߲ߓߊߕߏ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫

(54) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ ߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߘߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ، ߝߏߦߌ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲

(55) ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߡߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߲ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߝߙߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫. ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(56) ߊߟߎ߯ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫

(57) ߌ ߞߣߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߬ߞߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߟߊ߬ߓߊ߲߬߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫

(58) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߘߎ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬: ߖߍߡߎߙߍ߲߫ ߛߊߟߌ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߕߟߋ߬ߞߎߣߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߝߏ߫ ߛߊߟߌ ߞߐ߫ ߸ ߢߡߊߘߏ߲߯ ߕߎߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ، ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊߡߣߌߡߌߣߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(59) ߣߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߘߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(60) ߡߛߏ߬ ߦߟߌߕߍ߯ߕߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߓߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ( ߞߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ )، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߐ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(61) ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߝߎߦߋ߲ ߡߊ߬߸ ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߣߊ߰ߡߌ߲߬ߕߐ ߡߊ߬߸ ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߓߍߣߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߕߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߓߊߙߌ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߓߊߙߌ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߲ߢߌ߲ ߠߎ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߕߋߙߌ ߕߊ ߟߊ߫، ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߍ߭ ߘߐ߫ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߡߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߘߌߡߊ߲ ߠߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬

(62) ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ‹ ߞߋߟߊ › ߝߍ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߌߟߋ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ . ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(63) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߋߟߊ ߞߟߌ߫ ߢߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߡߊ߬ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ . ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߰ߟߌ߬ߡߐ߯ߟߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ߓߟߏߡߊ߬ . ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ߫ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲

(64) ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߯ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫