37 - As-Saaffaat ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߙߍߕߍߕߍ߫.

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߜߎ߬ߝߎ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߜߝߎߞߘߎ߫.

(3) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߙߍߕߍߕߍ߫

(4) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(5) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.

(6) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߟߏ߬ߟߏ߫ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(7) ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߘߍ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߘߊ߬ߡߊ ߡߊ߬.

(8) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߖߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߓߏ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

(9) ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߔߏ߲߫ ، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߎߡߊߣߍ߲ ߠߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(10) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ( ߕߟߏߡߊߟߐ ) ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߞߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߞߍ߫ ، ߕߟߊߡߊߞߎߘߎ߲߫ ߡߍߣߍ߲ߠߊ ߘߏ߲߬ ߘߴߏ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߢߊߢߊߢߊ߫.

(11) ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߧߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ( ߦߋߟߋ߲ ߘߐ߫؟) ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߓߐ߰ ߡߊߘߌߡߊߘߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(12) ߋ߬ߋ߬ߋ߯ ߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߞߓߊߞߏߦߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߞߊ߲߬߹.

(13) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߥߊ߬ߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(14) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊߦߟߍ߫.

(15) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ) ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߔߊߞߌߛߊ.

(16) ( ߞߏ߫ ) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߠߊߥߟߌ߬ߕߐ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(17) ߥߟߴߊ߲ ߝߊ߬ ߝߟߐߝߟߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫؟.

(18) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߞߍ߰ ߸ ߏ ߝߊ߲߭ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߐ߯ߦߊ ߡߎ߬ߙߎ߲߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ ߜߟߏ ߞߊ߲߬.

(19) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߥߛߎߣߍ߲ ߦߋ߫ ߜߛߎߞߙߎ߫.

(20) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߸ ߖߊ߰ ߓߌ߬ ߟߋ߬ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߘߌ߫.

(21) ߓߌ߬ ߟߋ߬ ߞߕߌ߫ ߕߍ߮ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫.

(22) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ ( ߜߍ߬ߘߍ) ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸

(23) ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߥߋ߲ߓߋ ߛߌߟߊ ߡߊ߬.

(24) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߓߊ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬.

(25) ߡߎ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߏ߲߰؟.

(26) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬.

(27) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߘߐߢߌߣߌ߲ߞߊ ߘߌ߫.

(28) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ ߝߍ߬.

(29) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬.

(30) ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

(31) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ( ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ) ߞߎߡߊ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ( ߓߍ߯ ) ߟߋ߫ ߡߊ߬ߜߙߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(32) ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߒ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(33) ߓߌ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫.

(34) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(35) ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬.

(36) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߝߊ߬ߕߐ ߢߍ߫؟.

(37) ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߐ߫ ߏ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߫ ߟߋ߬.

(38) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߡߊߜߙߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋߚߋ߫.

(39) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(40) ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬.

(41) ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(42) ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(43) ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(44) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫.

(45) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎ߬ߙߍ߬ ߟߊ߫ ߞߙߏ߫ ߜߊߘߏ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߟߐ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲߫ ߖߐ߰ߞߐ߬ߞߐ ߟߊ߫.

(46) ߏ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߔߋߔߋ ߦߋ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߟߋ߫.

(47) ߡߌߟߏߕߐߦߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߬ߟߐ ߡߌ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߛߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(48) ߡߛߏ߬ ߢߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߦߋ߲߬ ߥߟߎߞߎ ߘߊ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(49) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߞߟߌ߫ ߡߊߥߣߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬.

(50) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫.

(51) ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߒߠߋ ߟߊ߫.

(52) ߏ߬ ߟߋ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ( ߒߠߋ ߡߊ߬ ) ߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(53) ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߣߌ߫ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬؟.

(54) ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ( ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߋ߯ߟߋ߯ ߓߊ߬؟.

(55) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߴߊ߬ ߟߋ߯ߟߋ߯ ߞߵߊ߬ ( ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ) ߦߋ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫.

(56) ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߰ ߒ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߌ ߕߎ߲߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.

(57) ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߕߍ߫ ߸ ߒ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ( ߌ ߝߍ߬) ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(58) ( ߞߏ߫ ) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߓߊ߬؟.

(59) ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߦߊ߬ ߝߟߐ؟ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߕߍ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߓߊ߬؟.

(60) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(61) ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ( ߟߊ߫ ) ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߦߋ߫.

(62) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߖߌ߬ߦߘߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߝߙߎ߬ߡߐ߬ ߦߙߌ؟.

(63) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߠߵߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(64) ߦߙߌ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߖߎ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(65) ߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߫ ߟߋ߬.

(66) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ ߟߎ߬ ߟߝߴߊ߬ ߘߐ߫ ߜߋ߲߫.

(67) ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߢߊ߯ߡߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߟߊ߫.

(68) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߥߋ߲ߓߋ ߡߊ߬.

(69) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(70) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߜߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬.

(71) ߝߟߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߝߟߌ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

(72) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(73) ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(74) ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬.

(75) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߞߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߖߋ߬ߓߟߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(76) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߢߊߣߌ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߐ߫.

(77) ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߎߡߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(78) ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ ) ߞߊ߲߬ ߞߐߟߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(79) ߖߐ ߦߋ߫ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(80) ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(81) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(82) ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߕߋߜߊ߫.

(83) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߘߌ߫.

(84) ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߞߟߏߣߍ߲ ߘߌ߫.

(85) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߎ߲߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫؟

(86) ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫؟

(87) ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬؟.

(88) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߟߐ߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(89) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߟߋ߬.

(90) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߔߏ߲߫.

(91) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(92) ߡߋ߬ߘߋ ߝߊ߲߭ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫؟.

(93) ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(94) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬.

(95) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊߟߛߍߣߍ߲ ߠߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫؟.

(96) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬.

(97) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊߛߟߎ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߐ߫.

(98) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߗߌߙߏ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(99) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߥߊߕߐ߫ ߟߋ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(100) ( ߞߏ߫) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߛߐ߫ ( ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ) ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(101) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫.

(102) ߏ߬ ߛߋ ߊ߬ ߝߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲߫ ߸ ߒ ߛߌ߬ߓߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒ ߧߴߌ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߸ ߌ ߞߊ߬ ߡߎ߲߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫؟ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬ ߸ ߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߞߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(103) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߟߏ߫ ߟߊ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ( ߘߋ߲ ) ߟߊߓߋ߬ ߊ߬ ߕߌ߲ߞߙߍ ߞߊ߲߬.

(104) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߋ߬.

(105) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(106) ߣߌ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߘߐߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(107) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊߞߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߯ߕߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߊ߫.

(108) ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ ) ߞߊ߲߬ ߞߐߟߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ .

(109) ߖߐ ߦߋ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬ ߘߏ߲߯.

(110) ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(111) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(112) ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(113) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ( ߓߍ߯ ) ߓߙߊߞߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߘߌ߫.

(114) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߢߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߟߊ߫.

(115) ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߢߊߣߌ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߘߐ߫.

(116) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(117) ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߊ߫.

(118) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.

(119) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߢߌߡߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(120) ߖߐ ߦߋ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߬ ߘߏ߲߯.

(121) ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(122) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(123) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌߟߌ߬ߦߊ߯ߛߊ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(124) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(125) ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߟߊ߫ ߞߟߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬؟.

(126) ߊߟߊ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫.

(127) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߊߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ( ߕߊ ߘߐ߫ ).

(128) ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬.

(129) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߢߌߡߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߟߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(130) ߖߐ ߦߋ߫ ߌߟߌߦߊ߯ߛߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(131) ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(132) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(133) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(134) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߍ߯ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߐߘߍ߫.

(135) ߝߏ߫ ߡߛߏ߬ ߞߘߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(136) ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬.

(137) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߕߏ߲ߓߏ߲ ߠߊ߫ ) ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

(138) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(139) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߦߣߎߛߊ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(140) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲ ߞߣߐ߫.

(141) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߟߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊ߬ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(142) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߖߍ߮ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߞߌߚߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߰ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.

(143) ߣߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߡߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸

(144) ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ‹ ߖߍ߮ › ߞߣߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߏ߲ ߠߊ߫.

(145) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߜߙߋߞߙߋ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߦߋ߫.

(146) ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߋ߭ ߘߏ߫ ߦߙߌߟߡߊ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫.

(147) ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ( ߡߐ߰ ) ߥߊ߯ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬.

(148) ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫.

(149) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߘߍ߫ ، ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(150) ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߰ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟

(151) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸

(152) ߊߟߊ߫ ߘߋ߲߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߞߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(153) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬؟.

(154) ߡߋ߬ߘߋ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߏ߬ ߡߊ߬؟

(155) ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(156) ߥߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬؟.

(157) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߍ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(158) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߍ߫ ‹ ߊߟߊ߫ › ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߯ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߞߕߌߘߊ ߘߐ߫.

(159) ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫.

(160) ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬.

(161) ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߏ߱ ߸

(162) ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ( ߊߟߊ߫ ) ߡߊ߬ ߸

(163) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߐ߫.

(164) ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ( ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ) ߘߐ߫ ߸ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(165) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(166) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߜߎ ߸ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(167) ( ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ) ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬.

(168) ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ( ߟߍߙߊ ) ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(169) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

(170) ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍߣߴߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߕߘߋ߫.

(171) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ (ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ) ߞߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߞߐ߲߰ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(172) ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(173) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߜߟߌߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(174) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫.

(175) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߦߋߟߌ ߞߍ߫.

(176) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(177) ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߗߎ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫ ߞߣߍ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߖߎ߯ߦߊߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(178) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫.

(179) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߝߟߍߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߦߋߟߌ ߞߍ߫.

(180) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߸ ߜߟߌߦߊ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(181) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߏ߲߯.

(182) ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.