99 - Az-Zalzala ()

|

(1) ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߊߦߙߍߦߙߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߦߙߍ߬ߦߙߍ߬ߟߌ ߟߊ߫.

(2) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߥߎߛߊߦߌ߫.

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰.

(4) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ߫.

(5) ߞߏ߫ ߌߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬.

(6) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߊߝߘߊߣߍ߲߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(7) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫.

(8) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫.