99 - Az-Zalzala ()

|

(1) ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߦߙߍߦߙߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߍߦߙߍߟߌ ߟߊ߫ ߜߌߚߌ߫

(2) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߥߎߛߊߦߌ߫

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬

(4) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ( ߡߐ߱ ߦߋ߫ )

(5) ߓߊ ߌߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫

(6) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߘߊߝߘߊߣߍ߲ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫

(7) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫

(8) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫