104 - Al-Humaza ()

|

(1) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߙߎ߬ߕߟߌ߬ߟߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߢߍ߫.

(2) ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫.

(3) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊߘߎߡߊ߫ ߟߊ߫.

(4) ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߘߐ߬ߓߍ߬ߘߍ߲߬ߛߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

(5) ߖߐ߲߫ ߠߋ߫ ߞߵߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߘߐ߬ߓߍ߬ߘߍ߲߬ߛߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߊ߫؟.

(6) ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߫ ߡߍߣߍ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(7) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߌ߰ ߛߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߢߊߞߌ߫.

(8) ߏ߬ ߟߋ ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(9) ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.