90 - Al-Balad ()

|

(1) ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎߋ߫

(2) ߞߵߌߟߋ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߣߌ߫ ߡߏߦߌߘߋ߲ ߠߊ߫

(4) ߒ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߛߍ߱ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬

(5) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ( ߏ߬ ߘߐ߫ ) ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫؟

(6) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߘߟߊ߫

(7) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ( ߏ߬ ߘߐ߫ ) ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫؟

(8) ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߫؟

(9) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߲߬ ߣߌ߫ ߘߊߜߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫؟

(10) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߌ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬

(11) ߒ߬ߓߵߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫

(12) ߡߋ߬ߘߋ ߘߏ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫؟

(13) ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(14) ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬

(15) ߡߊ߬ߡߐ߰ ߝߊߙߌߕߊ ߘߏ߫ ߡߊ߬

(16) ߥߟߊ߫ ߘߐ߰ߕߐ߫ ߓߎ߬ߙߎ߲߬ߓߎ߬ߙߎ߲߬ߕߐ ߘߏ߫ ߡߊ߬

(17) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߟߐ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߟߐ߬ ߤߌߣߊ ߟߊ߫

(18) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫

(19) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(20) ߕߊ ߜߊߛߏ߲ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߜߙߏ߫