90 - Al-Balad ()

|

(1) ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫.

(2) ߞߵߌߟߋ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫.

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߣߌ߫ ߡߏߦߌߘߋ߲ ߠߊ߫.

(4) ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߛߍ߱ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(5) ߊ߰ ߊ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫؟.

(6) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߋ߫.

(7) ߊ߰ ߊ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫؟.

(8) ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߫؟.

(9) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߘߊߜߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫؟.

(10) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߌ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲߬.

(11) ߒ߬ߓߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫.

(12) ߡߋ߬ߘߋ ߘߏ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫؟.

(13) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(14) ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊߡߎ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬.

(15) ߝߊߙߌߕߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬.

(16) ߥߟߊ߫ ߘߐ߰ߕߐ߫ ߓߎ߬ߙߎ߲߬ߓߎ߬ߙߎ߲߬ߕߐ ߘߏ߫ ߡߊ߬.

(17) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߖߊ߬ߡߊߙߌ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߖߊ߬ߡߊߙߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫.

(18) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(19) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(20) ߕߊ ߘߊߕߎ߲߯ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߜߙߏ߫.