72 - Al-Jinn ()

|

(1) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߖߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߣߵߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫.

(2) ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߛߥߊ߬ߓߊ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߙߊ߬ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(3) ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߓߘߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ ، ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߡߛߏ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫.

(4) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߲ ߘߐ߫ ߣߊߟߏ߲ߡߊ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߥߎߦߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫.

(5) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߥߎߦߊ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫.

(6) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫.

(7) ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߞߋߟߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(8) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ ߛߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߊߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߰ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ ߕߟߊߡߊߞߎߘߎ߲߫ ߝߏ߬ߦߌ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(9) ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߒ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߲ ߞߣߐ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߕߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ ߕߟߊߡߊߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬.

(10) ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߍ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫؟.

(11) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߢߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߛߌߟߊ߫ ߝߘߊߝߘߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬.

(12) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍߣߵߊߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߊ߬ ߓߟߏߡߊߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߐ߫.

(13) ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߡߍ߲߫ ߠߊ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߟߊߘߛߏ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߘߐ߬ߥߙߊ߬ ߛߌ߫ ߢߍ߫.

(14) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ) ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߎ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫.

(15) ߒ߬ߓߊ߬ ߘߎ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߐ߮ ߘߌ߫.

(16) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߋߟߋ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߖߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߊ߫.

(17) ߛߴߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߝߐ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߐ߫.

(18) ߡߌ߬ߛߙߌ ߟߎ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߞߟߌ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬.

(19) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߣߵߊ߬ ߟߐ߬ ߟߊ ߊ߬ ߞߟߌ ߟߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲߫ ߸ ߦߏ߫ ߞߊ߲ߖߊߦߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(20) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߜߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬.

(21) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫.

(22) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߟߊߞߛߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߦߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(23) ߝߏ߫ ߞߋ߫ ߟߊߛߋ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߋߟߦߊ ߟߎ߬ ( ߒ ߧߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ) ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߟߴߏ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫.

(24) ( ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ) ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߏ ߦߋ߫ ߸ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߗߙߐߞߐߣߍ߲߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߜߋ߫ ߦߙߌߞߊ ߘߐ߫.

(25) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ، ߥߟߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫؟.

(26) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߡߊ߬.

(27) ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲߫ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߏ߬ ߢߍߕߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߕߐߟߊ ( ߓߍ߯ ) ߘߐ߫.

(28) ߛߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߗߋ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߋ߬ ߔߘߋߞߎ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߦߙߌߞߊ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߞߐߘߍ߫.