81 - At-Takwir ()

|

(1) ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ( ߢߊ) ߓߎߘߎ߲ߛߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(2) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߫ ߔߙߏ߬ߞߕߏ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(4) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߞߣߐߡߊ߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߕߌ߰ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(5) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(6) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(7) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߞߙߎߝߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(8) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߢߣߊߡߊ߫ ߓߙߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(9) ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߰ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫؟.

(10) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(11) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߓߏ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(12) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(13) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(14) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߌߡߊ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߣߊ߬ ( ߗߋߥߊߟߌ߫ ߘߐ߫ ).

(15) ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߕߐߡߛߊߦߌ߫ ߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(16) ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ߫ ߘߏ߲߰ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(17) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߛߎ ߞߏ߬ߕߐ ߟߊ߫.

(18) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߍ ߝߙߊߕߐ ߟߊ߫.

(19) ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(20) ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߛߍ߲ߓߍ߫ ߕߌ߯ ߡߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߍ߬ߡߍ ߕߌ߱ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.

(21) ߞߊ߲߫ ߡߌߘߕߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫.

(22) ߒ ߞߏ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߕߐ߫ ߘߌ߫

(23) ߊ߬ ߞߊ߬ ( ߡߟߍ߬ߞߊ ) ߦߋ߫ ߢߊߡߌߟߏ߫ ߘߐߜߍ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߯.

(24) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߬.

(25) ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߕߍ߫ ߜߍ߬ߘߍ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫.

(26) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߥߊߕߐ߫ ߡߌ߲߫ ( ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ) ߛߊ߫؟.

(27) ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ( ߞߊ߲ ) ߞߐ߫.

(28) ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫.

(29) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫.