81 - At-Takwir ()

|

(1) ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ( ߢߊ ) ߓߎߙߎ߲ߞߐ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(2) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ( ߦߋߟߋ߲ ) ߖߏ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(4) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߞߢߊ߬ ߘߊ߫ ( ߞߣߐߕߊ߬ ߟߊ߫ ) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߜߟߊߞߏ߫

(5) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(6) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߯ߖߌ߯ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(7) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߘߊߓߍ߲߫ ߘߊ߫ ( ߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(8) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߢߣߊߡߊ߫ ߓߙߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(9) ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫؟

(10) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ( ߗߋߥߊߟߌ ߛߓߍ߫ ) ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߘߐߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(11) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ )

(12) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(13) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(14) ߣߌߡߊ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ( ߏ ߕߎ߬ߡߊ ) ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߣߊ߬ ( ߗߋߥߊߟߌ߫ ߘߐ߫ )

(15) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߊ߬ ߞߐߙߐ߲߫ ߘߐ߫ )

(16) ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ߫ ߘߏ߲߰ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߗߙߎ߫ )

(17) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߞߏ߬ߕߐ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫

(18) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߍ ߓߕߐ ߟߊ߫

(19) ( ߘߐ߬ߛߊߙߌ ) ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ( ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ) ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(20) ߛߍ߲ߓߍߕߌ߯ ߡߝߊߣߍ߲ ߠߋ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߕߌ߱ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫

(21) ߞߊ߲ߡߌߘߕߊ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߟߊߒߠߊߒߕߋ ߟߋ߬

(22) ߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߕߐ߬ ߘߌ߫ ߞߏߦߌ߫

(23) ߊ߬ ߞߊ߬ ‹ ߖߌ߬ߓߙߌߟߎ߫ › ߦߋ߫ ߢߊߡߌߟߏ߫ ߘߐߜߍ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫

(24) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߣߐߘߐߖߎ߯ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߬

(25) ‹ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߏ߲߬ › ߕߍ߫ ߜߍ߬ߘߍ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫

(26) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߥߊߕߐ߫ ߡߌ߲߫ ( ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߐ߫) ߛߊ߫؟

(27) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ

(28) ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߬ߕߋߟߋ߲ ߓߊ߯ ߘߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫

(29) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫