42 - Ash-Shura ()

|

(1) ߤ߭. ߡ. ( ߤ߭ߊ߯ߎ. ߡߌ߯ߡ )

(2) ߊ߳. ߛ. ߞ߫. ( ߊ߳ߊߦߣ. ߛߌ߯ߣ. ߞ߫ߊ߯ߝ.)

(3) ߌ ߣߴߌ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߓߟߏ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫.

(4) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ( ߠߎ߬ ) ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߔߏ߲ߞߌ߲߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫.

(5) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߝߙߊߝߙߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ، ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߎߡߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫ ߞߍ߬؟.

(6) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫.

(7) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߞߵߌߟߋ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߟߴߊߙߊߓߎ߫ ( ߞߊ߲ ) ߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ، ߛߴߌ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ߸ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߖߌߖߌ ߘߐ߫.

(8) ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ( ߓߍ߯ ) ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߰ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫ ، ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߢߌ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߕߍ߫.

(9) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫؟ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(10) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߕߌ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.

(11) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ( ߊ߬ ) ߞߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߎ߯ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߞߏ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߘߌ߫.

(12) ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߏ߲ߧߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߝߎߟߋ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߕߌ߬ ߝߣߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(13) ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߏ߲߬ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߕߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߌߟߋ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߌߛߊ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߋ߬ ߟߊߟߐ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߘߊߝߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߌ ߦߋ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ) ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߜߘߋߜߘߋ߫. ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߌ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫.

(14) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߕߐߢߍ߮ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߞߐ߲߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߕߌ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ ߘߐ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߛߌߞߊ߫.

(15) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߌߟߋ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߕߋߟߋ߲߫ ߦߏ߫ ߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߕߋߟߋ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߠߎ߬ ߕߊ ߟߋ߫ ߒ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߫ ߒ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ( ߓߍ߯ ) ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(16) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߜߟߍߦߊ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߏ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ( ߘߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ) ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ ߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߔߛߐߞߐ߫ ، ߛߊ߬ߙߌ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߝߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫.

(17) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߣߌ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߞߍ߫؟.

(18) ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߌߢߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߴߊ߬ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ( ߞߏߢߊ ) ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬؟.

(19) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߯ߡߐ߯ߒߕߋ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߰ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(20) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ ߘߌ߫ ߖߘߌߟߌ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ ߘߴߏ߬ ߛߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫.

(21) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߫ ߕߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬؟ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߞߎߡߊ ( ߞߐ߲߰ߣߍ߲ ) ߕߍ߫ ߸ ߞߕߌ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(22) ߌ ߘߌߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߖߘߐ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߊ߫ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߓߋ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߘߟߊ߬ ߞߣߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߛߊ߫.

(23) ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߟߊߝߎߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫ ߖߌߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(24) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߥߎߦߊ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߌߟߋ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߣߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߕߍ߬ ߣߐ߯ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߛߌߛߌ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬.

(25) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(26) ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(27) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߥߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߘߡߊ߬ߦߌߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߦߋߟߌ ߘߐ߫.

(28) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߘߌ߫.

(29) ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߘߊ߬ߟߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߏ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(30) ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߖߎ߮ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬.

(31) ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߓߟߏߡߓߊߟߌߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߸ ߢߌ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߕߍ߫.

(32) ߊ߬ ߟߊ߫ (ߛߋߓߊ߯ߦߊ) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(33) ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߢߐ ߟߊߛߌ߰ ߖߙߌ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ( ߞߎߟߎ߲ ) ߠߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ( ߖߌ ) ߞߐߞߊ߲߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ߓߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߘߊ߬ߡߊ ߢߍ߫.

(34) ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ( ߞߎߟߎ߲ ) ߠߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ( ߕߌ߱ ) ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬.

(35) ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߖߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߦߙߐ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(36) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.

(37) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߜߌߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߡߐߣߍ߫ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫.

(38) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ( ߞߟߌߟߌ ) ߟߊߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߦߋ߫ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(39) ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߓߊ߯ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫.

(40) ߓߊߏ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߏ ߛߊ߬ߙߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫.

(41) ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(42) ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߥߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ ߕߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫.

(43) ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߕߊ ( ߘߏ߫ ) ߘߌ߫.

(44) ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߸ ߢߌ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߌ ߘߌߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߊ߫ ߕߎߡߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߞߐߛߊߦߌ߫ ( ߦߌߟߊ߫ ) ߡߊ߬؟.

(45) ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߘߐ߯ߦߊߒߡߊ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߟߍߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߞߙߍ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߊ߫ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߣߐ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߍ߬؟.

(46) ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߸ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߓߟߏ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(47) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ( ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ) ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߛߊߣߌ߬ ߟߏ߲߫ ߣߊ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߐߛߊߦߌ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߦߙߐ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

(48) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߡߴߌ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ، ߝߏߦߌ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߌߟߋ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߐ߫ ، ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߛߎ߲߬ߛߎ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߍߥߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ، ( ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ) ߸ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(49) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫.

(50) ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߛߋߓߊ߮ ߟߋ߬.

(51) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߞߕߐ߫ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߔߏ߲ߞߌ߲߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(52) ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߞߵߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߓߟߏ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߌߟߋ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߛߌ߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߌߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬.

(53) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߬؟.