74 - Al-Muddaththir ()

|

(1) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮.

(2) ߌ ߥߟߌ߬ ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫.

(3) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߏ߲߬ߧߊ߫.

(4) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫.

(5) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߡߊߓߐ߫ ߞߛߐ ߟߊ߫ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߖߏ߲߭ ߘߌ߫ ).

(6) ߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߐߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬.

(7) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫.

(8) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߎ ߝߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(9) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߟߏ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߘߌ߫.

(10) ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(11) ߒ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ ߕߏ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߒ ߣߵߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫.

(12) ߒ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬.

(13) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊ ߦߋ߫ ߜߍ ߘߐ߫.

(14) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ߜߋ߲߫.

(15) ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߡߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߖߘߌ߫ ( ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ).

(16) ߞߊ߯ߙߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊߝߋߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(17) ߒ߬ߞߊ߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߒ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߜߊ߲߬ߞߘߊ߬ߡߊ߫ ߣߡߊ߬ ߞߙߎ ߦߍ߬ߟߍ ߟߊ߫.

(18) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߡߙߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫.

(19) ߊ߬ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߣߐ ߘߐ߫.

(20) ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߣߐ ߘߐ߫ ߕߋߜߊ߫.

(21) ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߟߍߟߌ ߞߍ߫.

(22) ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߞߘߐߛߘߌ߬ ߸ ߞߊ߬ ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߕߌߙߊ߫.

(23) ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬.

(24) ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲.

(25) ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲.

(26) ߛߋߚߋ߫ ߸ ߒ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߓߎ߬ߛߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ ߘߐ߫.

(27) ߡߋ߬ߘߋ ߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߎ߬ߛߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ ߟߊ߫؟.

(28) ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߕߐ߬ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߕߏ߫.

(29) ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߟߎ߫ ߛߏ߬ߘߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߙߐߕߐߕߐ߫.

(30) ( ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߰ ) ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫.

(31) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߕߊ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߝߐ߫ ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ ߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߟߍߙߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߞߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߰ߙߐ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߠߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߐ߰ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ( ߦߙߌߞߊ ) ߟߐ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ، ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ.

(32) ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊߙߏ ߟߊ߫.

(33) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߞߐߘߏ߲߬ߕߐ ߟߊ߫.

(34) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߍ ߝߙߊߕߐ ߟߊ߫.

(35) ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ‹ ߓߎ߬ߛߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ › ߦߋ߫ ߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(36) ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫.

(37) ߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߢߍ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߐ ߘߐ߫.

(38) ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫.

(39) ߝߏ߫ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߬.

(40) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߘߐߢߌߣߌ߲ߞߊ ߘߌ߫.

(41) ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬.

(42) ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߎ߬ߛߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ ߘߐ߫؟.

(43) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

(44) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫.

(45) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ( ߡߣߊ߬ߡߣߊ ) ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬.

(46) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߕߘߍ߬ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫.

(47) ߤߊ߲߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߣߊ߬ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ).

(48) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߝߊ߫ ߟߊ߫.

(49) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊ߫؟.

(50) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߦߏ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬.

(51) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߞߊ߲߬ ߖߊ߬ߘߊ ߢߍ߫.

(52) ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߲߭ ߸ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߓߏ߬ ߸ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(53) ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫.

(54) ߤߊ߫ ߸ ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(55) ߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(56) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߝߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߞߏ ߘߌ߫.