79 - An-Naazi'aat ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߔߏߦߌ߫.

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߣߌߘߐߘߌߦߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߲ߛߊ߲߫.

(3) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߣߊߥߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߌߘߏ߲ߓߌߘߏ߲߫.

(4) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߐ߬ߞߢߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߊߘߌߥߊߘߌ߫.

(5) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߝߙߍ߬ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߊߟߌߢߊ ( ߟߎ߬ ) ߟߊ߫.

(6) ߟߊ߬ߦߙߍ߬ߦߙߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߦߙߍ߬ߦߙߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲.

(7) ߞߐߛߊ߯ߘߊߟߌߟߊ ߘߴߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬.

(8) ߖߎ߬ߛߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲.

(9) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߛߐ߫.

(10) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߊ߲ ߢߊ߫ ߞߘߐ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟.

(11) ߌ߬ߦߏ߯ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߲ ߞߍߣߍ߲ ߞߐ ߞߟߏ߫ ߡߎ߰ߡߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫؟.

(12) ߞߴߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲߫ ߝߎ߯ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬؟.

(13) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߜߎ߬ߝߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(14) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߘߎ߱ ߞߐߞߊ߲߬ ߥߎߛߊߦߌ߫.

(15) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߏ ߓߊ߬ߘߏ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟.

(16) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߕߏߥߊ߫ ߞߐ߬ ߛߊߣߌ߲ ߘߟߊ߫.

(17) ߞߏ߫ ߕߊ߯ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߊ߲߭ ߞߊ߲߬.

(18) ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ( ߊ߬ ߦߋ߫ ) ߸ ߞߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫؟.

(19) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߴߌ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߢߍߡߌߙߌ߲ ߦߋ߫ ߞߴߌ ߟߊ߫؟.

(20) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫.

(21) ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ ߓߊ߬ߟߌ߬.

(22) ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߐߍ߫.

(23) ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍ ߞߍ߫.

(24) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.

(25) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߊ߫.

(26) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߌߟߊ߲ߓߊ߮ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬.

(27) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߘߊ߲ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ ߟߐ߬؟.

(28) ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߓߟߌ ߞߘߐߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫.

(29) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߎ ߘߌ߬ߓߌߘߏ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߎ߲߰ߕߟߋ ߞߣߍߦߊ ߟߊߓߐ߫.

(30) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߝߋ߲ߜߋ߲߫.

(31) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߍߥߎߟߍ.

(32) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߕߘߎ߫ ( ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ) .

(33) ( ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ) ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(34) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߊ߬ߒ߬ߘߊ߬ߡߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(35) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߘߴߊ߬ ߦߟߌߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߘߐ߫.

(36) ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߌ߫ ߟߊߓߐ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߓߍ߯ ߢߊߞߘߐ߫.

(37) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸

(38) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߸

(39) ( ߒ߬ߓߊ߬ ) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߥߋ߲߯ߓߋ ߟߴߏ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߘߌ߫.

(40) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߟߐ߭ ߢߍ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߣߌ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߣߋ߬ߦߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸

(41) ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߟߴߏ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߘߌ߫ ߛߋߚߋ߫.

(42) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌߟߋ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ( ߟߐ߬ߓߊ ) ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ ߓߍߟߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬؟.

(43) ߏ߬ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߌߟߋ ߞߣߐ߫؟.

(44) ߏ߬ ߞߐߘߊ߲ ߦߋ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(45) ߌߟߋ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߎ߬ߘߎ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫.

(46) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߥߛߎ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ( ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ) ߸ ߝߏ߫ ߥߎ߬ߙߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߛߐ߰ߡߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫.