105 - Al-Fil ()

|

(1) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟.

(2) ߊ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߢߡߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟.

(3) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߣߐ߬ ߖߡߊ߬ߓߊ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߓߌ߯.

(4) ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߏ߲߫ ߣߊ߰ߘߌ߬ߝߘߊ ߓߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(5) ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߢߊ߯ߡߊ߫ ߞߟߊ߫ ߢߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬.