111 - Al-Masad ()

|

(1) ߊ߬ߓߎ߰-ߟߤߊߓߌ߲߫ ߓߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫

(2) ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ ߦߋ߫

(3) ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߊ߫ ߡߍߣߍ߲ߠߊ ߘߐ߫߶

(4) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ ߟߐ߯-ߞߎߘߎ߲߫ ߕߟߊ

(5) ߖߎ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߠߊ߫