111 - Al-Masad ()

|

(1) ߊ߬ߓߎ߰ ߟߤߊߓߌ߲߫ ߓߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.

(2) ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ ߡߊ߬.

(3) ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ߫ ߡߍߣߍ߲ߠߊ ߘߐ߫.

(4) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ ߟߐ߯ ߞߎߘߎ߲߫ ߕߟߊ.

(5) ߖߟߎ߬ ߓߍߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߎ߬ ߞߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲ ߛߊ߲ߖߟߎ ߘߌ߫.