4 - An-Nisaa ()

|

(1) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߣߌߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߝߘߎߡߊ ߘߊ߲߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߵߏ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊߕߋ߭ ߞߍ߫ ߗߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߕߙߊ߫ ߟߴߏ߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(2) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ( ߗߍ߫ ) ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߝߋߎ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ( ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ) ߖߎ߯ߡߊ߲ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ) ߓߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(3) ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ( ߝߘߎ ߘߐ߫ ) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߣߊ ߝߘߎ߫ ߡߛߏ߬ ( ߜߘߍ ߕߐ߭) ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߓߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߣߊߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ( ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߍ߫ )߸ ߊߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ( ߕߙߊ߬ ߡߛߏ ߘߌ߫ ) ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߐ߰ ߞߐߙߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߓߟߏ߫.

(4) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌߘߐߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߊߥߎ߲߫ ߛߐ߲߬ ߛߎߡߊ ߘߐ߫ ߕߐߍ߯.

(5) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߎߥߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ߛߋ߲ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߟߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ( ߊ߬ ߘߐ߫ )߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߕߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߍ߲߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲.

(6) ߊߟߎ߯ ߕߏ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߝߘߎ ߡߊ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ( ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ) ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߖߊߛߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߕߍ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߙߋ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(7) ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ) ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ) ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߜߋ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߣߌ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊߣߍ߲ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(8) ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ( ߗߍ߫ ) ߕߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߞߎߡߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(9) ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߫: ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߓߘߎߓߘߍ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌ߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߥߊ߬ߓߊ ߟߊ߫.

(10) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߛߋߚߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߖߌߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(11) ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߣߌ߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬: ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߭ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߗߍ ߛߓߊߢߐ߲߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߟߊߒߕߍ ߘߌ߫ ، ߕߐ߭ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߕߊ ߘߌ߫: ߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߣߌ߭ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߥߐ߯ߙߐߢߐ߲߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߘߴߊ߬ ߗߍ ߕߊ߬ ، ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߊ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߓߊߢߐ߲߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߥߐ߯ߙߐߢߐ߲߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍߕߐ߫ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߓߐ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߐ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ، ߥߟߊ߫ ߖߟߎ߬ ( ߛߙߊ ) ߞߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߝߊ ߘߐ߫ ، ( ߗߍ߫ ߕߟߊ߫ ߢߊ ߣߌ߲߬ ) ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(12) ߊߟߎ߫ ( ߗߍ߭ ߟߎ߬ ) ߕߊ ߟߋ߬ ߕߟߊߒߕߍ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߋ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߕߏߣߍ߲ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍߕߐ߫ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߓߐ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߐ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߖߟߎ߬ ( ߛߙߊ ) ߞߐ߫ ، ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߣߊߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߊߟߎ ( ߝߘߎߗߍ ߟߎ߬ ) ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߋ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߋߦߌ߲ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߕߏߣߍ߲ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍߕߐ߫ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߓߐ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߐ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߖߟߎ߬ ( ߛߙߊ ) ߞߐ߫ ، ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߥߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߗߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߒߕߊ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ߒߕߊ߲ߧߊ ߘߐ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߣߌ߭ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߥߐ߯ߙߐߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍߕߐ߫ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߓߐ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߐ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߖߟߎ߬ ( ߛߙߊ ) ߞߐ߫. ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߙߐ߫ ߕߍ߫ ، ߣߌ߲߬ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߬ߠߊ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(13) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߯ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫.

(14) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߎߡߊ߫ ߦߋ߲߬ ، ߏ߬ ߢߍߛߌ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߯ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߌ߫.

(15) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߙߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ، ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߘߎ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߊߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(16) ߡߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߖߊߕߐߦߊ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߐߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(17) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߖߏߣߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(18) ( ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ) ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߛߍߣߍ߲߬ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ، ߡߐ߰ ( ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ ) ߏ߬ ߟߎ߫ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(19) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߤߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߗߍߕߊ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ( ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߘߎ߫ ߗߍ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬) ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ( ߊߟߎ߫ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ) ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߜߍߘߐߕߊ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߜߏߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ( ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ) ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߜߏߦߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

(20) ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߐ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߜߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߏ߬ ߝߋ߲߫ ߡߌ߬ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߴߏ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߜߍߘߐߕߊ ߟߊ߫.

(21) ߊߟߎ߫ ߦߴߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊ߬ߤߘߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫.

(22) ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߝߘߎ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߘߎ߫ ، ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߦߋ߫ ، ( ߝߊ߬ ߡߛߏ߬ ߕߊ ) ߦߋ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߖߎ߯ߓߊ߫ ߟߋ߬.

(23) ߊߟߎ߫ ߣߊ ߟߎ߬ ( ߝߘߎ ) ߓߘߊ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߙߌ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌ߲ߡߌ߲߫ ߣߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌ߲ߡߌ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߐ߰ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߞߣߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߎ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߫ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߝߘߎ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߫) ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߥߟߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߛߏ߬ߙߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߘߎ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߦߋ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(24) ߡߛߏ߬ ߝߘߎߕߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߡߏ߬ߛߏ߫ ߗߍ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߒߞߊ߲ߠߊ ߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߟߊ߬ߛߐ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߛߌߟߊ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ( ߡߛߏ߬ ߝߘߎߕߊ ) ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߛߙߊ ߘߌ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߊ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߘߌߦߊߜߏߦߕߊ ߞߐ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(25) ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߟߊߣߐ߬ ߞߊ߬߬ ߤߙߐ߫ ߡߛߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߘߎ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߡߛߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ( ߓߍ߬ߙߍ ) ߟߐ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߡߛߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߞߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊߕߐߦߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߤߙߐ߫ ߡߛߏ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߕߟߊߒߕߍ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ( ߕߙߊ߬ ߡߛߏ߬ ߕߊ ) ߏ߬ ߝߊ߲߭ ( ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ( ߗߍ߬ߜߊ߬ߣߊ߲߬ߧߊ ) ߘߋ߬ߥߎ ߟߊ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(26) ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߴߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߯ ( ߓߘߍ ߟߎ߬ ) ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(27) ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߣߋ߬ߦߌ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߙߌ߫.

(28) ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊߝߍ߯ߦߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(29) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߣߊ߲߬ߞߊ߬ߡߎ߲߬ߣߊ߲ߞߊߡߎ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߥߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߝߊ߰ ߘߋ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߤߌߣߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫.

(30) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߘߍ߬ߝߊ߮ ߏ߬ ߞߍ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߡߊ߬ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߓߍߣߵߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(31) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߙߐ߬ ߢߌߡߊ߫ ߘߐ߫.

(32) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߝߋ߲߫ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߊ߫ ߕߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߊߦߌ߫.

(33) ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߗߍߕߊߓߊ߯ ߞߏߝߐ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߣߌ߭ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ ߘߋ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(34) ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߛߏ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߟߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫. ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ( ߡߏ߬ߛߏ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ ߢߍ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߟߌ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߊ߬ߛߌ߬. ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߐߣߍߦߊ߫ ߟߊߓߐ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߖߊ߯ߕߋ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߔߏ߲ߞߌ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫.

(35) ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߜߟߍߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߍߝߐߓߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߥߟߌ߬ ߗߍ߭ ߓߘߊߡߐ߮ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߍߝߐߓߊ߯ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߝߣߊ߫ ߓߘߊߡߐ߮ ߘߐ߫ ، ߣߌ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߓߍ߲߭ ߠߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߍ߯ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(36) ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߢߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߝߍ߬ ߜߐߞߎ߫ ߸ ߛߌߟߊߘߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߲߬ߞߊ߲߬ߓߊ߯ ߥߊߛߏߟߊ ߝߍ߬.

(37) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߗߙߎ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(38) ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ، ߜߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(39) ߞߎ߲߬ߞߏ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(40) ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ، ߣߴߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߓߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫.

(41) ߐ߬ߤߐ߲߫ ߸ ߣߴߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߣߊ߬ ߌߟߋ ߞߍ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫ ( ߏ߬ ߓߍ߫ ߞߍ߫ ߘߌ߬ ߛߊ߫؟ ).

(42) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߘߎ߱ ߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߟߍߞߘߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߌ߫ ߘߏ߲߰ ߠߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(43) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߛߊߟߌ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߌߟߏߣߍ߲ ߕߏ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߴߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߞߛߐߓߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ ߸ ߝߏ߫ ߛߌߟߊ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐߡߊߕߊ߯ ߦߌߟߊ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߖߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߛߊߟߌߓߎ߯ߘߌߕߊ߬ ߘߎ߱ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߊߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߡߊߛߏ߬ߛߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(44) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߖߌ߰ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߣߊ߫ ߊߟߎ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬.

(45) ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ( ߡߐ߰ ) ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(46) ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߎߡߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ( ߝߐ߫ ߟߊ߫ ) ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߊߡߍ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊߣߍ߰ߣߍ߯ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߣߍ߲߬ ߘߐ߬ ߞߙߎ ߘߐ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐߝߎ߬ߙߎ߲߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߌ ߦߴߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫.

(47) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊ߲ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ، ( ߊߟߎ߫ ߏ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߍ߫ ) ߛߊߣߌ߬ ߒ ߞߍ߫ ߕߍ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߓߎߙߎ߲ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐߡߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߲ ߣߊ߬ߡߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ߠߞߊ (ߛߓߌߕߌߟߞߊ ) ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ( ߝߐߣߍ߲ ) ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋߚߋ߫.

(48) ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߦߝߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߝߊ߬ ߡߍ߲ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߘߏ߫ ߝߙߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߓߊ߫ ߘߐߕߍ߰ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(49) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߜߍ߫ ߟߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߡߐ߰ ߟߊߜߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߕߡߊߙߏ߫ ߝߏߟߏ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫.

(50) ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(51) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ( ߖߌ߰ ) ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫؟ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬.

(52) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(53) ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߕߡߊߙߏ߫ ߘߟߊߛߙߊߓߊ߫ ߢߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߘߐ߫.

(54) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߘߌߣߍ߲ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߊ߫.

(55) ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ) ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ( ߕߊ߫ ߡߍߣߍ߲߫ ) ߖߌߖߌ߫ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(56) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߡߐ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߜߟߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߙߏ߬ ( ߓߘߍߞߍ߭ ) ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(57) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߯ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ، ߝߘߎߡߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߎߟߋ߲ߓߊ߫ ߝߌ߰ߝߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫.

(58) ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߞߕߌ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߘߍ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߦߋߟߌߟߊ߫ ߘߌ߫.

(59) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ( ߞߕߌ ) ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߸ ߞߐߝߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫.

(60) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߴߌ ߢߍ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߍ߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߓߘߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߟߐ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߊ߫.

(61) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߊ߬ ( ߞߕߌ߫ ) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ( ߊ߬ ߣߌ߫ ) ߞߋߟߊ ߓߘߊ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߔߏ߲߫.

(62) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲߭ ߸ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋ߲߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߴߌ ߕߘߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍߣߍ߲ߎ߲߫ ، ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߍ߬ ߝߏ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ ߢߌߣߌ߲.

(63) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߌ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߎߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߛߋߣߍ߲ ߠߊ߫.

(64) ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߗߋ߫ ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߘߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߕߐߢߍ߮ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߋߟߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߰ ߤߌߣߊߒߕߋ߫ ߘߌ߫.

(65) ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߰ ߒ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߓߍ߯ ߞߕߌ ߟߴߌ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߕߌ ߡߍ߲ ߕߍ߰ ߸ ߣߌ߫ ߛߕߌ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫.

(66) ߣߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߰ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߞߍ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߌߒߞߊ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫.

(67) ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬ ߸ ߒ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫.

(68) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߞߊ߲߬.

(69) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߙߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ ߢߌߡߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(70) ߏ߬ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(71) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߘߐ߬ ( ߞߏ ߟߎ߫ ) ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߯.

(72) ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ( ߕߊ߯ߟߌ ) ߕߡߊߣߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߢߊ߬ ߘߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫ ، ߓߊ ߒ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߙߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬.

(73) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߦߏ߫ ߘߌߦߊߢߍ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߍ߫؟ ߞߏ߫ ߥߊߦߌߞߊ߬ ߥߟߊߞߏ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߛߊ߫ ߒ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߣߌ߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

(74) ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߕߊ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߛߐ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫.

(75) ߡߋ߬ߘߋ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߰ߝߏ߬ߓߊ߰ߕߐ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߡߞߊߘߊ߲ ߘߐ߫؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߠߊߓߐ߫ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫.

(76) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬. ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߢߌ߲߭ ߠߎ߫ ߞߟߍ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߗߙߐߞߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬.

(77) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߫ ( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ) ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌߟߊ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߛߌߟߊ߲ߢߍ ߦߋ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߡߎ߲߬ߠߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߓߍ߫ ߊ߲ ߡߊ߬؟ ߥߟߊߞߏ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߕߊߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲߫ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߕߜߋ߫ ߟߋ߬ ، ߟߊߞߌߙߊ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ( ߟߎ߬ ) ߦߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫ ߕߡߊߙߏ߫ ߝߏߟߏ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫.

(78) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߸ ߛߊ߬ߦߊ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ، ߤߊߟߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߓߏ߲߫ ߖߊ߲߫ ߠߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ، ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ، ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߓߐߣߴߌߟߋ ߓߘߊ ߟߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߡߐ߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߢߊߦߋ߫؟.

(79) ߡߍ߲ ߓߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߘߊߣߴߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߣߵߌ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫.

(80) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߏ߬ ߣߵߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߴߌ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(81) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ( ߊ߲ ߓߘߊ߫ ) ߞߊ߲߫ ߡߌߘߊ ( ߞߍ߫ ، ) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߴߌ ߓߘߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߌ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߏ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫.

(82) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߝߘߊ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(83) ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߞߣߐߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ( ߝߊ߲߬ߓߊ ) ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫.

(84) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ ߌ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߌ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߛߎ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߛߌ߰ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߝߣߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫.

(85) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߣߌ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ ߖߎ߯ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߓߟߏߡߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(86) ߣߴߊߟߎ߫ ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(87) ߊߟߊ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ، ߊ߬ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ ߕߎ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟.

(88) ߡߋ߬ߘߋ ߊߟߎ߫ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(89) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߢߊ߫؟ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߢߌ߲߬ ߛߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߣߊ߫ ߢߌ߲߬ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߢߐ߲߰ ߛߌ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(90) ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߟߊ߬ߤߘߌ ߦߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߐ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(91) ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߟߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߡߙߎߕߌ ߡߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߴߊ߬ ߘߐ߫ ߓߊߓߊߎ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߐ ߟߊߝߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(92) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߝߊ߰ ߝߏ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߝߊ߰ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߖߐ߲߬ ߤߙߐߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߢߍ߬ߢߌ߲ ߛߙߊ߬ ߛߎ߭ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߖߐ߲߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߸ ߟߊ߬ߤߘߌ ߦߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߍ߬ߢߌ߲߬ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߖߐ߲߫ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߛߎ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߝߍߚߍ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(93) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߝߊ߰ ߕߊߥߎ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߎߡߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߢߍ߫.

(94) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߟߊߡߊߕߊ߯ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߡߊߟߐ߬ ߘߋ߬ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߏ߬ߟߌ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߞߴߌߟߋ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߎ߮ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߕߣߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߡߊߟߐ߬ ߟߋ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߋߥߊߟߌ ( ߟߎ߫ ) ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(95) ߘߋ߬ߥߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߤߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߓߏ߲߬ߧߊ ߘߐ߫.

(96) ( ߛߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ) ߞߛߊߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߝߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(97) ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ) ߖߘߍ߬ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ) ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߦߊ߲߬)؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߕߎ߲߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ( ߞߊ߬ ߕߊ߯ ) ߊ߬ ߢߊߝߍ߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߦߋ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(98) ߝߏ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߓߊ߯ߕߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߕߊ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߙߍ߬ ߟߊߣߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߛߌߟߊ߫ ߟߐ߲߫.

(99) ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(100) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߦߙߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߦߙߌߥߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߊߝߍ߬ ، ߡߍ߲ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߯ߕߐ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߞߐ߫ ، ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ߫ ߞߵߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ( ߦߋ߲߬ ) ߸ ߏ ߛߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ( ߕߍ߰ߒߞߊ߲) ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬. ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(101) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߕߊ߰ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊߟߌ ߘߐߘߛߏ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߓߊߏ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(102) ߣߴߌߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߛߊߟߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߌ ߞߕߐ߫ ، ߘߏ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ، ߛߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߐߞߘߐ߫ ، ߖߊ߬ߡߊ ߕߐ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߛߊߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߛߊߟߴߌ ߝߍ߬ ߸ ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬. ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߞߌߎ߫ ߞߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߣߌ߫ ߕߙߐߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲ߖߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(103) ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߟߌ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ( ߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬) ߸ ߓߊߏ߬ ߛߊߟߌ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(104) ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐߝߊ߰ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߘߌߡߌ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߘߌߡߌ߲ ߦߋ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߟߌ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(105) ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߞߕߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߦߘߵߌ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߥߦߐ߬ ߞߍ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(106) ߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(107) ߌ ߞߊߣߊ߬ ߘߊߘߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߝߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߓߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ ߘߌ߫.

(108) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ ߦߙߐ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ ߦߙߐ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߔߘߋߞߎ߬.

(109) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊߘߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲؟ ߥߟߊ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫؟

(110) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(111) ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(112) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߫ ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊߜߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߢߎ߲߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߘߐ߬ߜߍ߬ ߟߊ߫.

(113) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߕߴߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߌ ߟߊߝߟߌ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߴߌ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫. ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߌ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߟߵߌ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬.

(114) ߤߙߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߊ߬ߡߊߙߌ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߡߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲߫ ߠߊ߫ ، ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ( ߟߎ߬ ) ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫.

(115) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߕߍߜߟߍߦߊ ߟߐ߬ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߕߣߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߓߛߌ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߓߛߌ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ( ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ( ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ) ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(116) ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߦߝߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߰ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߘߏ߫ ߝߙߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߟߌ߬ߥߊ ߟߊ߫ ߔߘߋߞߟߋ߫.

(117) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߝߏ߫ ߖߏ߬ ߡߛߏ ߟߎ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲ߘߐߜߍߟߍ߲.

(118) ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߋߚߋ߫ ߒ ߘߌߣߊ߬ ߒ ߕߊ߫ ߣߌ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߕߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(119) ߒ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ، ߒ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߕߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߕߟߏ ߟߎ߫ ߕߍ߰ ߸ ߒ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߜߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߸ ߓߣߐ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(120) ߜߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߕߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ.

(121) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߞߍߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߘߐߞߊ߫ ߦߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߊ߫.

(122) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߯ ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߎ߬ߟߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߊߎ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ ߕߎ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟

(123) ߞߏ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ، ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫.

(124) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߗߍ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߕߡߊߙߏ ߘߟߊߛߙߊߓߊ ߢߐ߲߰ߣߍ߲߬ ߠߊ߫.

(125) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߢߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߢߊߘߐߟߊ ߞߟߏߓߊ߮ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫؟ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫؟ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߌߓߎߓߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߋ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߕߋߙߌ ߘߌ߫.

(126) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ( ߓߍ߯ ) ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ ߔߘߋߞߎ߬.

(127) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߌ ߝߍ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߛߍ߲ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߟߊ߲߰ߝߏ߬ߣߍ߲߫ ( ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߘߎ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ) ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ، ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߍ߫ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫.

(128) ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߗߍ߬ ߢߍ߫ ߢߊߘߐߗߌ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲߫ ߢߊ ߛߎ-ߎ-ߛߎ߯ ߘߌ߫ ، ߕߍߘߐߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ( ߝߘߊߟߌ ߘߌ߫ ) ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߋ߲ߞߏߒߕߋߦߊ ߟߋ߫ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߬ ߣߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߸ ( ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ) ، ߓߊ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(129) ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߕߋߟߋ߲ ߟߊߣߐ߬ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߤߊߟߵߏ߬ ߓߊ߯ ߘߌߦߊ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߐ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߕߏ߫ ߦߏ߫ ߝߋ߲߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߘߎ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬. ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ (ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬) ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ߘߌ߫.

(130) ߣߌ߫ ‹ ߝߘߎߡߊ߫ › ߝߌ߬ߟߊ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߯ߙߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߌߥߊ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(131) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߡߐ߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫) ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߟߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ( ߏ ߡߊ߬ ) ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.

(132) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫.

(133) ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߕߊ߯ ߞߐߍ߫ ، ߊߟߎ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߛߋߣߴߏ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫.

(134) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߝߍ߬ ߸ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߕߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߦߋߟߌߟߊ߫ ߘߌ߫.

(135) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߛߙߋߦߊ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ، ߤߊߟߌ߫ ߊ߬ ߓߋ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߣߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ( ߟߊߝߊ߬ߛߊ ) ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߐߘߎ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ( ߟߎ߫ ) ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(136) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ( ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ) ߠߊ߬ߖߌ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ( ߞߟߎߞߕߎ ) ߟߊߖߌ߰ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߸ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߊ߫.

(137) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߦߝߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬.

(138) ߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߝߌ߲߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(139) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ، ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟ ߜߟߌߦߊ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

(140) ߊ߬ ߜߎ ߓߘߊ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߝߏ߲߰ߓߌ߬ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߛߌ߰ ߏ߬ ߕߌ߱ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߔߋߘߋ߲ߎ߲߫.

(141) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ( ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊ߫ ) ߸ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߣߌ߫ ߣߌ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߛߋ߲߬ߧߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ) ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߜߟߌߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬؟ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߓߍߣߊ߬ ߞߕߌ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(142) ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߦߙߌߦߙߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍߦߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫.

(143) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߣߌ߫ ߛߊߦߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߍ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(144) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬؟.

(145) ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߡߍ߲ߜߏߦߊ߫ ) ߕߊ ߖߌ߰ߖߌ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߔߙߐߔߙߐ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(146) ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߎ߰ߓߎ߰ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߛߋߚߋ߫ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍߣߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߊ߫.

(147) ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(148) ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߘߟߊߞߏߖߎ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ، ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߬ߢߍ߰ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ( ߊ߬ ߕߊ ߖߟߎ߬ ߛߙߊ ߟߊ߫) ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(149) ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ ߟߊߒߞߣߍߡߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߰ ߓߊ߬ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߛߋߓߊ߯ ߘߌ߫.

(150) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߣߊ߲߬ߥߊ߯ߙߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫.

(151) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(152) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߊ߬ߣߊ߲߬ߥߊ߯ߙߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ، ߛߋߚߋ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(153) ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߌ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߴߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ، ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߕߎߙߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߔߊߞߌ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߊ߫.

(154) ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߘߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߖߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ( ߛߓߌߕߌ ߟߊߕߏߓߊߟߌߦߊ ) ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ߬ ߜߍߟߍ߲߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(155) ( ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ߬ ߕߌߢߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߭ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߝߊ߮ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߤߊߞߍ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߥߖߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ߺ(ߺߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ) ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ) ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫.

(156) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯.

(157) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ (ߟߊ߬ߞߛߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߫) ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߝߊ߰ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߝߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߡߎߣߎ߲ߧߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߏ ߛߌߞߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߟߐ߲߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߴߊ߬ ߝߊ߰ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫.

(158) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߍ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫

(159) ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߌߛߊ߫ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߢߍ߫ ، ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߏ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

(160) ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߢߌߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ (ߡߐ߰) ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߎߡߊ߲ߘߌ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬.

(161) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ߬ ߡߌߘߊ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߝߊߕߊ߲ߕߌߣߍ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߋ߲߬ ߘߊߥߎ߲ ߣߊ߲߬ߞߊ߬ߡߎ߲߬ߣߊ߲ߞߊߡߎ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠ ߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(162) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߴߌ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ، ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߓߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫.

(163) ߊ߲ ߣߐ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߣߎߤߊ߲߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ( ߕߐ߭ ) ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߣߎߤߎ߲߫ ) ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌߛߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߎ߯ߓߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߣߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߛߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ߛߋ߲ ߠߎ߬ ߟߍߙߊ ߟߊ߫.

(164) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߛߊ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߌ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߊ߲ ߡߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߔߊߞߌߛߊ ߟߊ߫.

(165) ߞߋߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߣߍ߲߫ ߘߟߊߝߎߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ( ߣߊ߭ ) ߞߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(166) ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ( ߟߍߙߊ ) ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߏ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫.

(167) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(168) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߎ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߦߝߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬.

(169) ߝߏ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߛߌߟߊ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(170) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ( ߠߎ߬ ) ߣߌ߫ ߘߎ߱ ( ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ) ߓߍ߯ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(171) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ، ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ (ߡߊ߰ߙߌ߬) ߛߓߊ߬ ߞߏ ߝߐ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߯ ߕߏ߫ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߘߋ߲ ߞߍ ߡߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫.

(172) ( ߌߛߊ߫ ) ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߊ߬ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߘߌ߫ ، ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ (ߡߟߍ߬ߞߊ) ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ߬ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߓߋߘߋ߲ߎ߲߫.

(173) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌߖߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫.

(174) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߘߊ߬ߟߎ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߘߐߜߍ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

(175) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߞߊ߲߬.

(176) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ، ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߗߍ߫ ߕߟߊ߫ ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߘߋ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߋ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߊ߬ ߗߍ ߕߟߊߒߕߍ ߘߌ߫ ، ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߛߏ߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߋ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߊ߬ߞߍ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߗߍ ߕߊ߬ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ ߘߋ߲ߒߕߊ߲ ߡߊ߬ߡߛߏ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߬ ߗߍ ߛߓߊߢߐ߲߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫. ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߭ ߢߐ߲߰ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߝߟߌ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.