49 - Al-Hujuraat ()

|

(1) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߢߍ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(2) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߦߍ߬ߟߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߌߡߍ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߎߡߊ ߥߣߊ߬ߞߊ߬ߥߣߊߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ( ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ) ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߥߣߊ߬ߞߊ߬ߥߣߊߞߊ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.

(3) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߖߌ߰ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߖߎ߯ߓߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߦߝߊ߬ߟߌ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ.

(4) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߌߟߋ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߕߐߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߍ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(5) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߏ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(6) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߌ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߢߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߣߡߌߛߊ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߣߍ߲ ߘߐ߫.

(7) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߍߡߊ߬ ، ߣߴߏ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ߥߎ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߕߊ ߜߏߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(8) ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߌ߫ ߣߍߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(9) ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߓߊ߰ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߞߟߍ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ ߘߐߓߍ߲߬ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬.

(10) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫.

(11) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ، ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߦߟߍߓߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ‹ ߦߟߍߓߐߒߘߐߕߊ › ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ‹ ߦߟߍߓߐߒߘߐߟߊ › ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߦߟߍߓߐ߫ ߡߛߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊߕߋ߰ߙߎ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߕߐ߯ߟߊߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊ߫ ߕߐ߮ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߘߋ߬ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(12) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߖߌ߰ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߖߌ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߐߛߏ߯ߙߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߫ ߡߊߝߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߛߏ߬ߓߏ ߘߊߥߎ߲߫؟ ߏ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߜߏߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(13) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߟߐ߲߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߡߊ߬ߒߕߋ ߊߟߊ߫ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(14) ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ، ߓߊ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߰ߛߌ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(15) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߌߞߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(16) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫؟ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߞߏ ߟߐ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(17) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߞߎ߲߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ) ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒߠߋ ߞߎ߲߬ߘߐߓߌ߬ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(18) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߫.