54 - Al-Qamar ()

|

(1) ( ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ) ߕߎ߬ߡߊ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߸ ߓߊ ߞߊߙߏ ߓߘߊ߫ ߛߍ߲ߞߍ߫.

(2) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߎߡߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(3) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߞߏ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߖߐ߫.

(4) ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߟߊ߬ߜߎ߬ߝߎ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

(5) ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߛߋߣߍ߲߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߏߢߊ߬.

(6) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߫ ، ߞߟߌߟߌߟߊ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߏߦߊߣߍ߲߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲.

(7) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ، ߦߏ߫ ߕߐ߲߭ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(8) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߞߊ߲ ߟߋ߯ߟߋ߯ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌߟߊ ߡߊߜߍ߲ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߟߋ߬ ߟߏ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߘߌ߫.

(9) ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߕߐ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬.

(10) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߏ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߋ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߒ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫.

(11) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߓߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ ߖߌ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐ ߘߌ߫.

(12) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊߝߎ߲ߘߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߖߌ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫.

(13) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߍߙߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ ߞߣߐ߫.

(14) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߴߊ߲ ߢߊߞߘߐ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬.

(15) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ( ߞߎߟߎ߲ ) ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ ߟߊ߫ ، ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟

(16) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬؟.

(17) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߣߐ߲߰ߦߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߦߋ߫ ، ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.

(18) ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ، ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬؟.

(19) ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߢߐ߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߜߟߌߟߌ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߟߏ߲߫ ߣߙߐ߬ߖߎ߯ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫.

(20) ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߓߐ߬ߓߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߕߡߊߙߏ߫ ߜߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߏߥߟߏߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬.

(21) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬؟.

(22) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߦߋ߫ ، ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟

(23) ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬.

(24) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬؟ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߕߐ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߍ߬؟.

(25) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬؟ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߋ߬.

(26) ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߌߣߌ߲߫ ، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߘߌ߫.

(27) ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߡߛߏ ߟߋ߬ ߗߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ، ߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߌ ߓߏ߲߫ ߓߌߢߍ ߞߊ߲߬ ߖߐ߫.

(28) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߸ ߞߏ߫ ߖߌ ߦߋ߫ ߘߐߕߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߐ߬ ߟߊ߫.

(29) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߞߟߌ߫ ߸ ߏ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߓߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ( ߢߐ߯ߡߍ ) ߥߙߐ߬ߛߐ ߟߎ߫ ߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰.

(30) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬؟.

(31) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߖߛߊ߫ ߟߐߟߊ ߟߊ߫ ߓߌ߲߫ ߖߊߙߊ߲߫ ߖߐߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬.

(32) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߣߐ߲߰ߦߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߦߋ߫ ، ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟

(33) ߟߎߕߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߟߐ߬.

(34) ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߙߍ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ ߝߢߐ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߝߏ߫ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߞߐߙߍ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߛߎ߫ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫.

(35) ߏ߬ ߣߍߡߊ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(36) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߏߢߊ ߘߐ߫.

(37) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ( ߟߎ߯ߕߌ߫ ) ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߓߎߙߎ߲ߞߐ߫ ߡߌߡߐ߫ ، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߡߊߜߙߏ߬.

(38) ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߎߡߊߣߍ߲ ߣߊ߬ߘߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߐ߰ߡߘߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫.

(39) ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߡߊߜߙߏ߬.

(40) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߦߋ߫ ، ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.

(41) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(42) ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߓߍ߯ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߊ߫ ߕߍ߯ߕߊߟߌ߫ ߢߊ ߡߊ߬.

(43) ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߥߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟.

(44) ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬؟.

(45) ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߌߣߊ߬ ߞߊߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫.

(46) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߟߐ߬ߓߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߘߌ߫ ، ߟߐ߬ߓߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߎߣߊ߲ߡߊ߲߫.

(47) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߕߐ߬ߦߊ߫.

(48) ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߫ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߞߏߙߏ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߕߊ ߘߐ߫ ، ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߎ߬ߛߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊߜߙߏ߬ ߘߍ߫.

(49) ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ( ߘߡߊ߬ߦߌߙߊ ) ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(50) ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ( ߘߝߊߢߊ߫ ) ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߢߊ߫ ߡߞߊߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ( ߞߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ).

(51) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߞߙߎߞߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.

(52) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ( ߓߍ߯ ) ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫.

(53) ߘߐ߰ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ( ߓߍ߯ ) ߛߓߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬.

(54) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(55) ߕߎ߬ߢߊ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߊ߲߰ߡߊ߬ ߛߋߕߌ߮ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.