101 - Al-Qaari'a ()

|

(1) ߤߋ߫ ߖߛߎ߬ߞߟߎ߬ߟߊ

(2) ߡߋ߬ߘߋ ߦߋ߫ ߖߛߎ߬ߞߟߎ߬ߟߊ ߘߌ߫؟

(3) ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߖߛߎ߬ߞߟߎ߬ߟߊ ߟߊ߫؟

(4) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߝߙߌߝߙߌߟߋ߲߫ ߟߊߖߋߙߌߣߍ߲

(5) ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߝߏ ߘߓߐߣߍ߲

(6) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰-ߟߊ߬-ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߘߊ߫

(7) ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߓߊߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(8) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰-ߟߊ߬-ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߍߦߊ߫ ߘߊ߫

(9) ߏ߬ ߘߊ߯ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߥߎߟߎ߲ߞߘߐߟߊ ߘߌ߫

(10) ߖߐ߲߫ ߞߵߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫؟

(11) ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ ( ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ) ߞߟߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫