101 - Al-Qaari'a ()

|

(1) ߤߋ߫ ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ.

(2) ߡߋ߬ߘߋ ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߘߌ߫؟.

(3) ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߟߊ߫؟.

(4) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߝߙߌߝߙߌߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߋߙߌߣߍ߲ ߠߋ߬.

(5) ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߝߏ ߘߓߐߣߍ߲ ߠߋ߬.

(6) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ( ߟߊ߬ ߝߋ߲ ) ߠߎ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߸

(7) ߏ߬ ߦߋ߫ ( ߞߍ߫ ߟߊ߫ ) ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߓߊߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(8) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ( ߟߊ߬ ߝߋ߲ ) ߠߎ߬ ߝߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߸

(9) ߏ߬ ߘߊ߯ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ( ߞߍߕߐ߫ ) ߥߎߟߎ߲ߞߘߐߟߊ ߘߌ߫.

(10) ߖߐ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫؟.

(11) ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ ( ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ) ߞߟߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.