8 - Al-Anfaal ()

|

(1) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߍ ߘߐߓߍ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(2) ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߞߏߝߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫، ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߡߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬

(3) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊߝߊ߮ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫

(4) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍߘߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߠߎ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ

(5) ߖߐ߫ ߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߌ ߟߊߓߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ( ߓߐߟߌ ) ߏ߬ ߜߏߡߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߒߞߐߢߐ߲߯ߦߊ ߦߋ߫ ߟߋ߬ )

(6) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬

(7) ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߥߊߣߌ߲ߒߕߊ߲߫ (ߖߐ߯ߙߊ߲ߓߊߟߌ) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫

(8) ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߕߏ߫ ߊ߬ ( ߕߏߢߊ ) ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ( ߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ ߟߊ߫ ) ߤߊߟߴߏ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(9) ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߙߍߕߍߕߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫

(10) ߊߟߊ߫ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(11) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߖߌ߲߬ߞߐ߲ ߠߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ( ߖߛߎ߬ߘߐ߬ߞߍ ) ߞߛߐ ߡߊߕߊ߯ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߞߟߍ߬ߘߊ ߘߐ߫)

(12) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߖߐ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫، ߒߠߋ ߓߍߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߜߊ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߏ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߏ߬ߋ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߜߊ߬ߛߌߜߊ߬ߛߌ߬

(13) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߞߘߐߓߐ߫ ߟߋ߬، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߞߘߐߓߐ߫ ߤߊ߲ߤߊ߲߫߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬

(14) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߡߊ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ) ߏ߬ ( ߕߙߐߦߊ ) ߡߊߜߙߏ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߓߊ ߕߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫

(15) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߕߐ ߘߌ߫ ( ߞߟߍ߬ߘߊ ߘߐ߫)߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߐߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬

(16) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߟߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߤߊ߲ߤߊ߲߫߸ ߝߏ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊߡߊ߬ ߘߋ߬ ߥߟߊ߫ ߝߙߊ߬ߓߊ߯ ( ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ) ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߢߎ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߊ߫، ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߞߍߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߙߐ߬ ߖߎ߮ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫

(17) ߊߟߎ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰، ߌ ߡߊ߫ ߓߏ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߌ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫، ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(18) (ߘߍ߬ߡߍ߲) ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߖߐ߲ߝߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߴߌߞߐ߫

(19) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߟߊ߬ߥߛߊ ߟߋ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ( ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ )، ߣߴߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ (ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ) ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ( ߊߟߎ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ )، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߣߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ( ߊߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ )، ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߓߦߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߟߌ߫ ߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬

(20) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߙߎ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߕߟߏ߫ ߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫

(21) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫

(22) ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߏߓߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(23) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߤߙߊ߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߕߟߏߡߊߣߐ߲߮ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊߟߵߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߎ߫ ߞߐߘߏ߲ ߘߌ߫ ߔߏ߲߫

(24) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߢߣߊߡߦߊߞߏ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߕߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߊ߰ߟߊ߫

(25) ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߣߊߡߙߊ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߕߴߊ߬ ߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬

(26) ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߌߡߊ߫ ߞߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߜߋ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߖߐ߬ ߞߍߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߡߌߘߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫

(27) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߖߊ߲߬ߝߊ߫߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߯

(28) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬

(29) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ߟߊ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ( ߕߎ߬ߢߊ ߣߌ߫ ߥߎߦߊ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ )، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߟߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߕߏ߫ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(30) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߌ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߟߊߛߋ߫ ߌ ߘߐ߫، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߝߊ߰߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߟߊߓߐ߫، ߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ( ߏ߬ ߡߊ߬ ) ߖߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߞߍ ߞߊ߲߬ ( ߌ ߟߊߕߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ )، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲ ߘߌ߫

(31) ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲߫، ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߝߐ߫ ߞߍ߬ ߸ ߓߊ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߟߐߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߠߎ߬

(32) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߣߌ߫ ( ߘߐ߬ߛߊߙߌ ) ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߝߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߒ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߓߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߴߊ߲ ߞߊߡߊ߬

(33) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߞߵߌߟߋ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߜߎ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(34) ߡߎ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߛߊ߬ߦߌ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߢߌ߲߭ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫

(35) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲ ߦߙߐ ߸ ߝߏ߫ ߝߎ߬ߟߋ߬ߝߍ ߣߌ߫ ߕߍ߯ߝߐ، ( ߊ߬ ߝߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߍ߬

(36) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߛߊ߬ߦߌ߬ߟߌ ߘߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߡߌߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߓߊ ߛߋ߫ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߔߋߘߋ߲ߎ߲߫

(37) ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߓߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߢߣߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߕߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߕߏߟߏߦߌ߫ ߸ (ߞߵߊ߬ ߕߊ߬) ߞߵߊ߬ ߝߘߌ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߛߌߘߌ߲߬ߎ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(38) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ( ߛߐ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ) ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߝߟߐ߫ ߡߐ߰ ( ߛߎ߮ ߏ߬ ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ߢߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߴߦߋ߲߬ ߘߋ߬

(39) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߟߋ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߣߊߡߙߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߋ߫ ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ( ߣߊߡߙߊ ߟߊ߫ )߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(40) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫߸ ߊߟߎ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߝߣߊ߫

(41) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߐ߲ߛߐ߲ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߏ߯ߟߎߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߞߋߟߊ ߡߊ߬߸ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲ ߡߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߊ߬ ߘߊ߲߬ߝߙߊ߬ߓߐ ߟߏ߲ ߸ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫

(42) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ ߕߘߍ߬ (ߞߐ߭) ߡߊߜߍ߲߫ ߡߊߛߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߭ ߞߐߞߘߐ߫ ߡߊߖߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ( ߖߎ߬ߟߊ߫ ) ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ߞߏ ) ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߞߏ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߍߣߍ߲ ߟߊߕߍ߰، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߕߏߒߘߐߕߊ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߡߊ߬، ߓߐߕߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫

(43) ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߘߐ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲، ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߛߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊߏ߬ ߛߌߛߌ-ߘߐ-ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬

(44) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߠߊ߸ ߊ߬ߟߎ ߕߜߋ߫ ߓߍ߫ ߊߟߎ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ ߝߣߊ߫ ߕߜߋ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ ߢߊߞߘߐ߫، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߊߕߍ߰، ߞߏ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(45) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ( ߖߡߊ߬ ) ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫

(46) ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߊ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߛߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߥߊ߫ ߞߐߍ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߠߋ߬ ߖߐ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬

(47) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߖߍ߰ߙߍ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߦߌߘߊ ߡߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߔߘߋߞߎ߬

(48) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߗߋ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬، ߓߊߏ߬ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߊ ߟߊ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߌߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫ ߊ߬ ߕߏ߲ߕߏߟߌ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߓߊ ߒ ߢߊ߯ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߥߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(49) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߰ߙߐ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊߟߎ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߥߍ߫، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(50) ߤߊ߲߫߸ ߣߴߌ ߕߎ߲߬ ߓߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߖߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߙߏ߬

(51) ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߟߋ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭

(52) ߦߏ߫ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ( ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(53) ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߣߍߡߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(54) ߦߏ߫ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ( ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬، ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(55) ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫

(56) ߌ ߓߊ߯ ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߟߌ߬ (ߞߊ߲) ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߤߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫

(57) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߟߌߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫

(58) ߣߴߌ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߢߍ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߢߐ߲߰ ߠߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߊߟߎ߯ ߞߢߊ߫ )، ߓߊߏ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߒߕߋ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫

(59) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߘߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߟߏߡߓߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫

(60) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߛߋߞߏ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ߦߊ߬ ( ߝߋ߲ ) ߣߌ߫ ߛߏ߬ ߛߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߖߎ߮ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߖߎ߮ ( ߟߎ߫ ) ߓߊ߰ߓߊ߯ ߏ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߟߊ߬ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ߦߊ߬ߝߋ߲ ) ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߟߊ߫ ߸ ߏ ( ߛߊ߬ߙߊ ) ߘߌ߫ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߲، ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߝߋߎ߫

(61) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߖߐ ߞߊ߲߬ ߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߏ ߞߊ߲߬ ߞߵߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߓߊ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬

(62) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߌ ߖߊ߲߬ߝߊ߫߸ ߌ ߟߊߥߛߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߌ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(63) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ( ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ )، ߤߊߟߵߌ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫ ߸ ߌ ߕߌ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(64) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮߸ ߌ ߟߊߥߛߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫

(65) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬، ߣߌ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߗߍ߬ߡߍߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߓߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߏߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫

(66) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߏߘߐߝߍߦߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ( ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ )، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߗߡߍ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߗߍ߬ߡߍߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߯ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬

(67) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ( ߞߎ߲߬ߡߞߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ )߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߘߌ߯ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ) ߞߟߍ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫، ߊߟߎ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߎ߮ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(68) ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߐ߲߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߓߊ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߡߊ߰ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

(69) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ߓߟߏߡߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(70) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮߸ ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߌߘߊߟߌߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߛߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߝߋ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߕߏ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(71) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߵߌ ߡߙߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(72) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߛߍ߬ߓߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ) ߏ߬ ߘߐ߫، ߝߏ߫ ( ߖߐߡߌ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ) ߓߍ߲߬ߒߘߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(73) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߢߐ߲߮ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌߓߊ

(74) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫، ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ

(75) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬