8 - Al-Anfaal ()

|

(1) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߍ ߘߐߓߍ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(2) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߞߏߝߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫.

(3) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫.

(4) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߊ߫ ، ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߠߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߝߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ.

(5) ߊ߰ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߌ ߟߊߓߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߍ߫ ߸ ‹ ߓߐߟߌ › ߜߏߡߊ߲ߓߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(6) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߌ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߊ߲߬ ߝߘߌߝߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߕߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫.

(7) ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߡߙߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߕߌ߮ ߕߊ߬ߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߜߊߘߌ߫.

(8) ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߕߏ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߬ ߤߊߟߴߏ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(9) ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ( ߡߟߍ߬ߞߊ ) ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߊ߫.

(10) ߊߟߊ߫ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(11) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߖߌ߲߬ߞߐ߲ ߠߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ، ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߛߐ ߡߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߎ߬ߛߎ ߟߎ߬ ߟߊߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫.

(12) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߞߍ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ (ߡߟߍ߬ߞߊ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ، ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߓߍߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲ ߠߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߥߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߜߊ߬ߛߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߏ߬ߋ߬ߣߍ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߜߊ߬ߛߌ߬.

(13) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߍߜߟߍߦߊ ߟߋ߫ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߕߍߜߟߍߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(14) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߡߊߜߙߏ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߓߊ ߕߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(15) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߕߊ߯ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߐߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬.

(16) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߟߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߙߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߢߎ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ، ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߙߐ߬ ߖߎ߮ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(17) ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ، ߌ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߌ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߏ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߸ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(18) ߏ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߟߊ߲߰ߝߏ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(19) ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߟߊ߬ߥߛߊ ߟߋ߫ ߣߊ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߣߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߣߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ، ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߟߌ߫ ߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬.

(20) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߐߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߕߟߏ߫ ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫.

(21) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(22) ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߌ߲ߛߌ߲ߓߊ߫ ߓߏߓߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫.

(23) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߤߙߊ߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊߟߵߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߔߏ߲߫.

(24) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ( ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ) ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߊ߰ߟߊ߫.

(25) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߕߴߊ߬ ߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(26) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߌߡߊ߫ ߓߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߜߋ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߐ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߊ߬ߛߏ߲ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ، ߒ߬ߞߵߊߟߊ߫ ߝߙߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫.

(27) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߯.

(28) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.

(29) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߝߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(30) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߟߊߞߘߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߕߐ߲߬ߕߍ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߕߐ߲߬ߕߍ ߞߊ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߕߐ߲߬ߕߍ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲ ߘߌ߫.

(31) ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߤߊߟߵߊ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߘߴߢߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߝߐ߫ ، ߓߊ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߠߎ߬.

(32) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌߟߋ ߟߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߝߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߒ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߴߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬.

(33) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߞߵߌߟߋ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߜߎ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߬.

(34) ߡߎ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߢߌ߲߰ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߛߊ߫.

(35) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߸ ߝߏ߫ ߝߎ߬ߟߋ߬ ߝߍ ߣߌ߫ ߕߍ߯ ߝߐ߫ ، (ߒ߬ߓߵߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߍ߬.

(36) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊ߬ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߎ߯ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߛߋ߫ ߞߍߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߔߋߘߋ߲ߎ߲߫.

(37) ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߓߞߏߦߌ߫ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߌ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߔߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(38) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߖߎ߯ ) ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߘߋ߬߹.

(39) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߟߋ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ( ߓߍ߯ ) ߟߊ߫.

(40) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߛߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߓߊ߰ ߢߌߡߊ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߰ ߢߌߡߊ ߘߌ߫.

(41) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߐ߲ߛߐ߲ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߏ߯ߟߎߢߐ߲߯ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߒ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߟߏ߲ ߸ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߞߏ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߛߋ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(42) ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߭ ߦߙߐ߫ ߡߊߛߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߭ ߦߙߐ߫ ߡߊߖߊ߲ ߘߐ߫ ، ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߓߊ߯ ( ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߕߌ߮ ) ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬ ، ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߍ߰ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍߕߊ ߘߌ߫ ، ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߕߏߒߘߐߕߊ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ، ߓߊߟߏߕߊ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߠߊ߫. ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(43) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߵߌ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߘߌ߫ ، ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߵߌ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߖߌߕߐߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߥߊߟߌߢߊ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߛߌ߫ ߏ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(44) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߕߎߡߊ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߜߋߦߴߊߟߎ߫ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߜߋߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ، ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߍ߰ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍߕߊ ߘߌ߫ ، ߞߏ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(45) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߖߎ߮ ߖߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫.

(46) ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߖߌߕߐߦߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߥߊ߫ ߔߏ߲߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߠߋ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬.

(47) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߖߍ߰ߙߍ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߦߌߘߊ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߔߘߋߞߎ߬.

(48) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ، ߓߊߏ߬ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߯ ( ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߮ ) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߊ ߟߊ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߕߏ߲ߕߏߟߌ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߢߊ߯ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߢߊ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߥߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(49) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߥߍ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(50) ߤߊ߲߫ ߸ ߣߴߌ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߦߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߋ߲ߛߐ߲ (ߡߟߍ߬ߞߊ) ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ( ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ) ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߖߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߙߏ߬.

(51) ߞߴߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ، ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(52) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߖߏ߮ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊߦߌ߲߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߰ ߘߌ߫.

(53) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߘߌߣߍ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(54) ߊ߬ߟߎ߬ ߖߏ߮ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(55) ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߊߟߊ߫ ߢߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫.

(56) ߌ ߓߊ߯ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߤߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߠߊ߫.

(57) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(58) ߣߴߌ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߢߍ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߢߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߝߍ߬.

(59) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߋ߫ ߘߊ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߟߏߡߓߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(60) ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߟߊߣߐ߬ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ߦߊ߬ ߝߋ߲߫ ߣߌ߫ ߛߏ߬ ߛߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߖߎ߮ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߖߎ߮ ( ߟߎ߬ ) ߘߐߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߡߎ߬ߛߞߵߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߲ ، ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫.

(61) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߖߐ ߞߊ߲߬ ߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(62) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߌ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߌ ߥߛߊ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߌ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(63) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ( ߓߍ߲߭ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ) ، ߤߊߟߵߌ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ߫ ߸ ߌ ߕߌ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ( ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ) ߟߊߘߍ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(64) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߌ ߥߊ߬ߛߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬.

(65) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ) ߗߍ߬ߡߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(66) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߘߐߝߍߦߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߟߊ߲߰ߝߏ ( ߥߙߊ߬ߣߍ߲߫ ) ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߗߡߍ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬.

(67) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫ ߟߋ߫ ߞߟߍ߬ ߓߙߊ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߎ߮ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(68) ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߐ߲߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߓߊ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߡߊ߰ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ).

(69) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߘߤߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(70) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߝߋ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߕߏ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(71) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߵߏ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߯ߙߍߞߍ߯ߙߍ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(72) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ( ߞߟߍ ) ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߝߏ߫ ߖߐߡߌ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊ߬ߤߘߌ ߦߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߫.

(73) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߢߐ߲߮ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌߓߊ.

(74) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߟߊ߫.

(75) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߐ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߊߦߌ߫.