60 - Al-Mumtahana ()

|

(1) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߖߎ߮ ( ߟߎ߬ ) ߣߴߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ( ߟߎ߫ ) ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߸ ߓߊ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ( ߊߟߎ߫ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ) ߣߴߊߟߎ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߟߋ߬ ߞߊߡߊ߬ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߐ߬ ߘߌߦߊߢߍ ߟߐ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߌ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬

(2) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߣߊ߬ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߫

(3) ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߏߢߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߏ߲߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫

(4) ߞߢߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߠߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߓߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߒ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ߤߊ߲߯ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߝߏ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߐߣߍ߲ ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߍߣߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߸ ߓߊ ߒ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߵߌ ߡߊ߬ ߸ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(5) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߲ ߞߍ߫ ߞߘߐߓߐߕߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߲ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߋ߬ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ، ߓߊ ߌߟߋ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬

(6) ߞߢߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߦߟߌ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲-ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮، ߊߟߊ߫ ߸ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(7) ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߘߌߦߊߢߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߎ߯ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߋߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(8) ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߸ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬

(9) ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߓߌ߬ߛߌ ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߌ߬ߛߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(10) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ߡߛߏ߫ ߝߎ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߟߐ߲߫ ߗߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߘߋ߬ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߰ߣߍ߬ ߓߐߣߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߡߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߓߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߞߊߣߌ߲߫ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ) ߟߋ߬ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߓߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߞߊߣߌ߲߫ ( ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ )، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ( ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ )، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(11) ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ (ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ) ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߓߐߣߍ߲ ߢߐ߲߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫

(12) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ߡߛߏ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߓߘߊ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߜߙߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߊߕߐߦߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ ߘߌ߫ ( ߘߋ߲ߞߏ ߘߐ߫ ) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߌߟߋ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߌߣߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(13) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߓߌ߬ߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߊߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߛߊ߬ߙߌ߬-ߞߣߐ߬-ߡߐ߮ ߟߎ߬ ( ߟߊߞߎߣߎ߲ߞߏ ) ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲