60 - Al-Mumtahana ()

|

(1) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒߠߋ ߖߎ߮ ( ߟߎ߬ ) ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߖߎ߮ ( ߟߎ߫ ) ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߐ߬ ߘߌߦߊߢߍ ߟߐ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߌ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬.

(2) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫.

(3) ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߌߝߦߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߝߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߋߓߊ߮ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(4) ߖߞߊߡߦߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ ) ߘߐ߫ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߓߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߝߏ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߋߚߋ߫ ߒ ߘߌߣߊ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߸ ߒ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߵߌ ߡߊ߬ ߸ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(5) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߲ ߞߍ߫ ߞߘߐߓߐߕߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(6) ߖߞߊߡߦߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ) ߘߐ߫ ߸ ( ߊ߬ ߣߌ߫ ) ߡߐ߰ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߟߌ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(7) ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߘߌߦߊߢߍ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߖߎ߯ߦߊ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߋߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(8) ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ( ߊ߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߟߊ߫ ) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(9) ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߓߌ߬ߛߌ ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߌ߬ߛߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(10) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌߣߍ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߘߊ߬ߤߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ ߓߐߣߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߖߌ߰ߒߠߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߡߦߊ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߞߊߣߌ߲߫ ( ߊߟߎ߫ ߡߛߏ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ) ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߞߊߣߌ߲߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߛߏ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ) ، ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(11) ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߥߊߣߍ߲߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߝߋ߲߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ߣߍ߲ ߢߐ߲߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬.

(12) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߓߘߊ ߟߊ߬ߤߘߌ߬ ߕߊ ߟߵߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߜߙߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߊߕߐߦߊ߫ ߞߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߰ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ( ߘߋ߲߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫) ، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߌߟߋ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(13) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߓߌ߬ߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߯ ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߣߐ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ( ߣߍߡߊ ߟߊ߫ ).