5 - Al-Maaida ()

|

(1) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߊ߫ ، ߓߌߦߊ߲߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߤߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߝߏ߫ ߡߍ߲ ( ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ ߞߏ ) ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߍ߲ ، ߝߟߍ ߕߍ߫ ߘߤߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(2) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߕߣߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߓߐ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߘߎ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߡߊߜߍ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫. ߣߴߊߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߟߍ ߞߍ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߖߊ߲߬ߘߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫.

(3) ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ( ߘߊߥߎ߲ ) ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߍ߬ ߛߓߏ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߴߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߖߏ߬ ߛߐ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ) ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߊ߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ( ߜߟߋ߬ߞߋ ߟߊ߫) ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߘߎߞߘߎߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߜߎߣߍ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߘߊ߫ ߘߊߕߐ ، ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ( ߞߊ߬ ߣߌ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫) ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ( ߘߐߛߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ) ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߢߍ߫. ߓߌ߬ ߡߍ߲ ߓߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߘߐ߫ ( ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ) ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߫ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(4) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߘߏ߲߬ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߢߌߡߊ ( ߓߍ߯ ) ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߥߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߟߍ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ( ߛߏ߬ߓߏ ) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߬ ߞߊߟߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(5) ߓߌ߬ ߡߍ߲ ߓߌ߬ ߘߌ߫ ( ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߝߋ߲ ) ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߤߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ( ߠߎ߫ ) ߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߘߌ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߤߙߐ߫ ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߙߐ߫ ߡߛߏ ߟߎ߫ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߘߎ߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߞߍ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߖߋ߬ߕߌ߰ߡߛߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫ ߕߌߢߍ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(6) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߊߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߮ ߟߎ߫ ߞߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߣߐ߲߬ߞߐ߲߬ߞߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐߛߏ߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߕߊ߲ߓߊߞߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߛߐߓߊߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ ߒߕߟߋߡߊ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊߟߡߊ ߟߋ߬ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐߡߊߕߊ߯ ߦߌߟߊ ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߖߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌߓߎ߯ߘߌߕߊ߬ ߘߎ߱ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߊߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߡߊߛߏ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߕߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫.

(7) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߕߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊߜߟߍ߬ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߛߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫.

(8) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(9) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߝߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(10) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(11) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߕߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߞߘߐߕߊ߭ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ ߘߐߡߌ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(12) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊߞߍߟߌߟߊ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߘߋ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߐ߲ߘߐ߫ ߸ ߘߐ߲ߘߐߟߌ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߯ ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߎ߬ߟߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߌ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬.

(13) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߌߢߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߖߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߐ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߢߊߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߘߋ߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߌߟߋ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߓߊ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(14) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߍߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߖߐ߫.

(15) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ( ߞߏ߫ ) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߜߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬. ߦߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫.

(16) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ( ߟߍߙߊ ) ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߛߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߞߊ߲߬.

(17) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ( ߘߝߊߣߍ߲ ) ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߡߐ߮ ߓߍ߯؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߝߋ߲ ) ߡߍ߲ ߦߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(18) ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲߫ ߛߊ߬ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߝߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߝߋ߲ ) ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ، ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(19) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߭ ߕߍߖߊ߲ߧߊ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߫ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߟߊ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߣߵߊ߲ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߘߟߊߝߎߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߓߊ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߋ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(20) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ، ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߕߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ( ߢߐ߲߰ ) ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ( ߕߐ߭ ) ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(21) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎ߰ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߕߐߡߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(22) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߊ߯ߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߦߋ߲߬ ، ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ، ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߕߏ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫.

(23) ߊߟߊ߫ ߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߴߊ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ( ߖߌ߲߬ ) ߘߊ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(24) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߯ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ، ߌߟߋ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߸ ߌ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ، ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߊ߲߬ ߠߋ߬.

(25) ‹ߡߎߛߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒߠߋ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߒ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫.

(26) ‹ ߊߟߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߋ߬ ‹ ߘߎ߱› ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲߫ ( ߞߘߐ߫ ) ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߞߣߐ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ( ߡߊ߬ߤߌߣߊ ) ߡߊ߬ ߘߋ߬.

(27) ߌ ߦߋ߫ ߊߘߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߛߋ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲ ߕߊ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߊ ߡߊ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߘߐ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߧߴߌ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋߚߋ߫ ، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߏߕߌ߮ ߟߋ߬ ߕߊ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬.

(28) ߞߏ߫ ߣߴߌߟߋ ߞߵߌ ߓߟߏ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߒߠߋ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߒ ߓߟߏ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߌߟߋ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߒ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߌ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫.

(29) ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߌ ߦߴߌ ߢߎ߲߫ ߒߠߋ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߣߴߌ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫.

(30) ߊ߬ ߣߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(31) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߰ߟߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߘߐߛߋ߲߬ ߊ߬ ߢߣߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߛߎ߭ ߓߙߌ߬ ߢߊ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߸ ߌ߬ߦߏ߯ ߒߠߋ ߘߛߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߰ߟߊ߭ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߛߎ߭ ߓߙߌ߬؟ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߡߌߛߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(32) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߊ߰ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߣߊ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߝߊ߰ ߞߐߘߍ߫ ، ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߸ ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ، ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ߫ ߜߊ߲߰ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߖߊߛߟߌ ߟߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫.

(33) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߋ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߫ ߕߍ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߐ߬ߛߐ߲߬ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߯ߦߡߊ ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(34) ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߣߐ߬ ߡߎߣߎ߲߬. ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(35) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߧߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ( ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߴߊ߬ ߟߊ߫) ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫.

(36) ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߤߊߟߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߣߐ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(37) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߎߡߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(38) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߲߭ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߓߍ߯ ߓߟߏ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋߘߎ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ، ߞߵߏ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(39) ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(40) ߌ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߡߍ߲ ( ߕߊ ) ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ( ߕߊ ) ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߓߊ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߋ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(41) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߞߋߟߊ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ( ߞߏ߫ ߞߍߢߊ ) ߞߊߣߵߌ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߋ߬ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߘߌ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߓߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ( ߟߎ߫ ) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߱ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߌ ߓߘߊ ߡߎߣߎ߲߬. ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߎߡߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ( ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ‹ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ › ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ -( ߞߕߌ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫)- ߊߟߎ߫ ߦߴߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ( ߞߘߐߓߐ ) ߡߊ߬ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߐߛߊ߬ ߟߴߏ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߰ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ، ߘߐ߯ߦߡߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ( ߝߣߊ߫ ߘߐ߫).

(42) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߡߊߢߍߢߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ، ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߓߘߊ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߴߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߌ ߕߙߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ߓߊ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(43) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߦߴߌߟߋ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߟߎ߯ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߟߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߓߊ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߕߍ߫.

(44) ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߦߴߏ߬ ߞߣߐ߫ ، ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߦߋ߫ ߕߍ߰ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ، ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ( ߦߋ߫ ߞߕߌ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߴߏ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߒߠߋ ( ߊߟߊ߫ ) ߟߋ߬ ߢߍ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߊ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(45) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߣߌ ߟߋ߬ ߣߌ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߢߊ ߦߋ߫ ߢߊ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߣߎ߲ ߦߋ߫ ߣߎ߲ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߕߟߏ ߦߋ߫ ߕߟߏ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߢߌ߲ ߦߋ߫ ߢߌ߲ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐߞߟߌ߫ ߘߊ ߓߍ߯ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߟߊ߬ߓߋ߬ߟߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(46) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߟߊߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߛߐ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(47) ( ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ) ߞߏ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ( ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ) ߞߣߐ߫ ، ߒ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(48) ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌߟߋ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߟߊ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ( ߣߌ ) ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ( ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ) ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߛߐ߫ ( ߊ߬ ߕߊ߫) ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߣߴ(ߊ߬ ߕߊ߫) ߢߍߥߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ( ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ) ߘߐߜߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߲߰ ߤߙߊ ߟߎ߬ ( ߞߍ ) ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߢߊ߫ ߘߐߜߍ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫.

(49) ߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ، ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ( ߣߌ ) ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߌ ߝߊ߲߭ ߦߴߌ ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߌ ߟߊߝߘߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߌ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ، ߓߊߏ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(50) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߢߌߣߌ߲߫؟ ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߕߌ ߘߌ߫ ߢߵߊߟߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬؟

(51) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߢߐ߲߮ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߛߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(52) ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߯ߙߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߜߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߜߊ߬ߟߏ߫ ߞߏ߰ߙߌ߬ߣߍ߲ ߞߊߣߊ߫ ߒ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߍߣߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߣߡߌߛߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(53) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ ߞߊߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ ߟߋ߫ ߝߍ߬؟ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ߣߌ߲߬ ߔߛߐߞߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(54) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߡߵߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߲߰ߡߊ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߘߊߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߓߊ߯ ߟߊ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߟߌ߫ ߢߍ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߰ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߣߍ߲߫.

(55) ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ( ߛߊߟߌ ) ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(56) ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߛߌ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(57) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(58) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌ ߞߍ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߟߍߡߊߞߏ ߣߌ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߤߊߞߟߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

(59) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߍ߰ߡߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߣߴߊ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭؟.

(60) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߛߊ߬ߙߊ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫؟ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲ߞߊ߫ ، ߞߊ߬ ߡߐߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߙߐ ߖߎ߯ߡߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬.

(61) ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߣߵߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߕߊ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߕߊߦߌ߫.

(62) ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߜߘߌ߫ ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߡߊ߬ߢߍߢߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߥߎ߲ ߘߌ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߥߍ߫.

(63) ߥߟߊߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߞߎ߬ߡߊ߬ ߝߐ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߡߊ߬ߢߍ߬ߢߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߘߊߥߎ߲ ߡߊ߬ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߥߍ߫.

(64) ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ߦߊߣߍ߲߫ ( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߐߟߌ ߡߊ߬ ) ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ߦߊߣߍ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߐߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ‹ ߊߟߊ߫› ߓߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߋ߲ߜߋ߲߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߟߐ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߖߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߕߊ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊߛߊ߬ ߡߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋ ߟߋ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(65) ߣߌ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߣߊߙߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(66) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߊߣߐ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߟߍߙߊ ) ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߫ ، ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍߡߞߊߒߞߋ߫ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߟߋ߫ ߘߋ߬.

(67) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߞߋߟߊ ߸ ߞߊ߲߫ ߠߊߛߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ ߟߊߛߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߌ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(68) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ( ߓߟߏ߫ ) ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߊߟߐ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ (ߡߊ߬ߤߌߣߊ) ߟߊ߫ ߘߋ߬.

(69) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߱ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߘߌ߫ ߏ߱ ߸ ߛߊߓߍ߲ߠߞߊ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߏ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫.

(70) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߰.

(71) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߞߐߝߟߌ߫ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ߫ ߕߎ߲߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ߦߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߫.

(72) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߡߊ߬ߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߏ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߙߵߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߞߍ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(73) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ( ߡߊ߰ߙߌ߫ ) ߛߊ߬ߓߊ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߘߍ߯.

(74) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(75) ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߞߐ߫ ، ߞߋߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߛߏ߬ ߟߊߜߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ( ߦߏ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ) ، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߌ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߕߎ߲߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲.

(76) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߣߌ߫ ߣߝߊ߫ ߘߐ߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(77) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊߜߊ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ( ߡߐ߰ ) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߝߟߌ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬.

(78) ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߟߎ߫ ߛߋߟߎ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߕߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(79) ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߋ߬.

(80) ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߛߌ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߢߍߛߌ߰ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߡߐߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊߘߌߞߊߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫.

(81) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߟߍߙߊ ) ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(82) ( ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߫) ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬. ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߣߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߘߐ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߘߊ߯ߡߊߞߍߟߊ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫.

(83) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ‹ ߟߍߙߊ› ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߖߌ ߦߋ߫ ߛߣߍߣߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߐ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߲ ߛߓߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

(84) ߡߎ߲߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߣߊߟߌߡߎ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫؟ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߡߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊߘߏ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫.

(85) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߐߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫.

(86) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(87) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߤߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(88) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ (ߘߏ߫) ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬.

(89) ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߞߊߟߌߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߦߋ߫ ߘߐ߰ߕߐ߬ ߕߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߝߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߟߓߊߟߏ߫ ߛߎߡߊ߲ ߕߍߡߞߊߒߞߋ ߘߐ߫ ، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߓߊ߬ ߛߎ߲߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ( ߕߌߢߍ ) ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߘߌ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ( ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߌߢߍ߫) ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߋ߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫.

(90) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߘߐ߬ߟߐ ߏ߱ ߸ ߛߏ߬ߝߘߊ߬ߓߋ ߏ߱ ߸ ߖߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ߬ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߏ߱ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߛߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫.

(91) ߜߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߘߊ߬ߓߋ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߡߊ߬ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟

(92) ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߘߌ߫.

(93) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߤߙߊ߬ߡߎ߲߬ ) ߘߊߥߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ߫ ، ߓߊ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(94) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߍߣߵߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߝߟߍ߫ ߛߓߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫߫ ߠߴߊ߬ ߢߍ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߊ߲߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߢߍߛߌ߮ ߘߌ߫.

(95) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߟߍ߫ ߛߓߏ߫ ߝߊ߰ ߘߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߝߊ߰ ߕߊߥߎ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߓߏ߫ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߏ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߏ߬ ߞߕߌ ߟߊ߫ ، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߲߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߛߐ߬ߕߐ ߟߊ߫ ، ߥߟߴߊ߬ ߢߍߢߌ߲ߘߐߓߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߘߌ߫ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߊߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߡߊߜߙߏ߬ ، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ، ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߓߊ߯ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߕߌ߰ ߘߌ߫.

(96) ߓߊ ߞߣߐ߫ ߝߟߍ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߟߍߛߓߏ߫ ߘߊߥߎ߲ߕߊ ߸ ߞߵߏ߬ ߘߊ߬ߡߎ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ، ߜߙߋߡߊ߫ ߝߟߍ ߟߋ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߊ߬ߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߰ߟߊ߫.

(97) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߕߐ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߟߐ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߲߬ߕߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߘߎ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߕߊߦߌ߫.

(98) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߰ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(99) ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫.

(100) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߞߴߌ ߤߣߍ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߵߊߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫.

(101) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߞߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊ߫ ߘߐߜߍ ߝߐ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߢߊ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߖߌ߰ ߕߎߡߊ ߸ ߏ߬ ߢߊ߫ ߘߐߜߍ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ( ߝߟߐ ߟߎ߫ ) ߦߊ߬ߝߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(102) ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߞߏ ߡߊ߬.

(103) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߕߟߏ߫ ߝߙߊ߫ ߓߌߘߌ߲ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߤߙߐߦߊߣߍ߲߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߓߊߟߌ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߖߊ߰ ߥߟߏߣߍ߲߫ ߖߊ߰ ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߕߎߙߊ߫ ߞߟߏߞߕߏ߫ ߟߊߢߐߢߐ߲ߣߍ߲߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߛߏߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߵߏ߬ ߥߎߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߘߌ߫.

(104) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߣߊ߬ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߲ ߥߊ߬ߛߊ߫ ߕߋ߲߬ ، ߋ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫؟ ߤߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߞߊ߲߬؟

(105) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߝߟߌ߬ߓߊ߮ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߕߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߓߍ߯ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

(106) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋ߫ ߝߌߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ( ߛߙߋ߫ ߢߌߣߌ߲ ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߋ߬) ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߛߊ߬ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋ߫ ߝߌߟߊ߫ ߝߟߐ ߟߊߟߐ߬ ߛߊߟߌ ߞߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߌߞߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ) ߞߏ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ، ߤߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߘߏ߲߰ ߝߋߎ߫ ߸ ߣߴߊ߲ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(107) ߣߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߞߘߐ߫ ߸ ߛߙߋ߫ ߝߌߟߊ߫ ߜߘߍ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߦߌߟߊ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ ߞߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߋ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(108) ߊ߬ ߞߍߢߊ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲ ߠߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߙߋߦߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߕߎ߲߯ߠߌ߲߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ( ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ) ، ߓߊ ߝߋߎ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(109) ߊߟߊ߫ ߞߍߕߐ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(110) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߸ ߌ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߡߏߦߌ߫ ߣߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߒ ߞߵߌ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫ ، ߌ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߵߌ ߕߏ߫ ߘߋ߲ߢߋߙߌ߲ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߌߛߌ߲ߧߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߒ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߕߘߍ߬ ߓߐ߱ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߞߍߢߊ ߒ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߌ ߘߌ߫ ߝߍߟߌ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߘߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߕߘߍ߬ ߝߎߦߋ߲߫ ߡߏߦߌߣߍ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߞߌ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߒ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߌ ߣߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߛߎߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߞߐ߫.

(111) ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߒ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(112) ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ ߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(113) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߡߝߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(114) ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߸ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ ߒ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߛߊߟߌ߫ ߞߣߍ߫ ( ߝߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߥߘߎ߬ߓߊ) ߘߌ߫ ߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ߬ߡߊ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߲ ߞߐߟߊ߫ ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(115) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߴߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߏ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߋ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߒ ߘߴߏ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(116) ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߣߌ߫ ߒ ߣߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫؟ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߊߣߌ߲ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߫ ߒߠߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߸ ߒ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߣߌ߫ ߒ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߌ ߓߘߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ، ߓߊߏ߬ ߌ ߞߊ߬ ߒ ߣߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߐ߲߫ ߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߡߴߌߟߋ ߣߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߐ߲߫ ، ߌߟߋ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(117) ߒ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߝߏ߫ ߌ ߞߊ߬ ߒ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߒߠߋ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒ ߧߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߣߊ߬ ߒ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ ߸ ߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ ߘߌ߫.

(118) ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߦߝߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(119) ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߟߋ߬ ߸ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߝߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߊߎ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߭ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߛߊ߫.

(120) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.