5 - Al-Maaida ()

|

(1) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ߒߘߐ ߟߎ߬ ߝߊ߫ ߘߋ߬، ߓߌߦߊ߲߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߤߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߢߊߝߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬، ߝߟߍ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ (ߊߟߎ߫ ߦߋ߫) ߞߵߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߢߣߊߢߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬

(2) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߕߣߊ߬ߟߊߕߍ߬ ߘߋ߬، ߛߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߬ ߓߊ߬߸ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߓߐ߲߬ߕߊ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬߸ ߞߊ߲ߠߊߘߎ߲ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߡߊߜߍ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫. ߣߴߊߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߟߍ ߞߍ߫ ߛߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߐߣߍߦߊ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߟߍ߬ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬

(3) ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߙߌ߬ߝߌ߲߬ ߛߓߏ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߘߎߞߘߎߣߍ߲߫ ߓߋ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߜߎߣߍ߲ ߠߎ߫ ( ߞߊ߬ ߛߊ߬ )، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߘߊ߫ ߘߊߕߐ، ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ( ߞߊ߲ߠߊߕߍ߯ߟߌ ߟߊ߫) ߘߋ߬، ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߘߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ ߞߊ߬ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߊߟߎ߫ ߘߌ߯ߣߊ ( ߘߐߛߊ߬ߞߏ ߓߍ߯ ) ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߢߍ߫. ߓߌ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߸ ߒ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ ( ߝߋ߲߫ ߠߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲ ) ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(4) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߘߤߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲߰؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ( ߘߊߥߎ߲ߕߊ ) ߢߌ߬ߡߊ ( ߓߍ߯ ) ߘߤߊ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߥߘߊ߫ ߞߟߏߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߟߍ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߊߞߊߟߌ߲ߡߊ߲߫ ߠߋ߬

(5) ߓߌ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲ ( ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߝߋ߲ ) ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߤߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ( ߠߎ߫ ) ߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ( ߘߌ ) ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߡߛߏ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߊߛߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߛߏ߬ ߟߊߛߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߗߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߖߋ߬ߕߌ߬ߡߛߏ߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ߟߊߒߠߦߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߋ߬ ߓߙߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(6) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߊߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߮ ߟߎ߫ ߞߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߣߐ߲߬ߞߐ߲߬ߞߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊߛߏ߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߕߊ߲ߓߊߞߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߛߐߓߊߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ( ߞߏ߬ߟߌ ߟߊ߫ ) ߒߕߟߋߡߊ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߟߡߊ ߟߋ߬، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐߡߊߕߊ߯ ߦߌߟߊ، ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߖߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌߓߎ߯ߘߌߕߊ߬ ߘߎ߱ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߊߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߡߊߛߏ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ߞߏ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫

(7) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߕߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎߡߊ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߐ߲߫

(8) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߞߍ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߡߐߣߍߦߊ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(9) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(10) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(11) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߕߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߣߌ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߞߘߐߕߊ߭ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ ߘߐߡߌ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫

(12) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊߞߍߟߌߟߊ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ( ߏ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߞߊߡߊ߬ )، ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߐ߲ߘߐ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߌ߬ ߛߌߟߊ߫ ߟߊߞߢߊߣߍ߲ ߡߊ߬

(13) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߏ߬ ߕߌߢߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߖߊ߬ ߞߙߋߞߙߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߐ߫ ( ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫)، ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߞߊ߬ߟߊߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߘߋ߬، ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬

(14) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߐ߫ ( ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ )، ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬

(15) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߜߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬. ߦߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬

(16) ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߞߛߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߦߋߟߋ߲ ߡߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬

(17) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߏ߫ ߘߐߛߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(18) ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫، ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(19) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߭ ߕߍߖߊ߲ߧߊ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߟߊ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߣߵߊ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߘߟߊߝߎߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫

(20) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߕߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ (ߢߐ߲߰) ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(21) ߤߍ߲߬ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎ߰ ߓߛߍ ߞߣߐ߫ ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߡߍ߲ ( ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ) ߛߓߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߕߐߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(22) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߊ߯ߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߍ߬، ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫ ߝߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߕߏ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫

(23) ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߣߍߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߖߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߍ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(24) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߴߦߋ߲߬، ߌߟߋ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߊ߲߬ ߠߋ߬

(25) ‹ ߡߎߛߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒߠߋ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߒ ߞߘߐ߬ߞߍ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫

(26) ‹ ߊߟߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊ߬ ( ߘߏ߲߭ ) ߓߘߊ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߋߝߋߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߢߊߝߍ߬، ߌ ߝߊ߲߭ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ( ߡߊ߬ߤߌߣߊ ) ߡߊ߬ ߟߋ߬

(27) ߊߘߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߛߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߊ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߊ ߡߊ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߘߐ ߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߧߴߌ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬

(28) ߞߏ߫ ߣߴߌߟߋ ߞߵߌ ߓߟߏ ߟߊߥߟߌ߬ ߒߠߋ ߞߊߡߊ߬ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߝߊ߰ ߟߊ߫߸ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߒ ߓߟߏ ߟߊߥߟߵߌߟߋ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߌ ߝߊ߰ ߟߊ߫، ߒߠߋ ߝߊ߲߭ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ

(29) ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߌ ߦߴߌ ߢߎ߲߫ ߒ ߞߎ߲߬ߞߏ ߣߴߌ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߊ߫، ߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫

(30) ߊ߬ ߣߌ ߞߵߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߝߊ߱ ߟߊߣߐ߰ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(31) ߏ߬ ߞߍ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߯ߟߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߘߐߖߍ߯ߙߍ߫ ߊ߬ ߢߣߊ߫ ( ߊ߬ ߞߊ߰ߟߊ߬ߢߐ߯ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߙߌ߬ ߞߊߡߊ߬ )߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߛߎ߭ ߓߙߌ߬ߢߊ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߥߊߦߌߞߏ߯ߦߌ߬ ߸ ߌ߬ߦߏ߯ ߒߠߋ ߘߛߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߯ߟߊ߭ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߛߎ߭ ߓߙߌ߬؟ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߣߡߌߛߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߫

(32) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߊ߰ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߣߊ߬-ߕߌ߬ߢߍ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߝߊ߰ ߞߐߘߍ߫، ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߢߣߊߡߦߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߞߐߘߍ߫، ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߗߋ ߟߋ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬

(33) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߋ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲߬ ( ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߐ߬ߛߐ ߟߊ߫)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߱ ߘߌ߫ ߔߌߘߏ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ߛߐ߲߬ߓߟߏߡߊ߬، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߯ߦߡߊ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߝߟߐ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫

(34) ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߦߊ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߣߐ߬ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(35) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߟߊ ߢߌߣߌ߲߫ ( ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ ߟߊ߫ )߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫

(36) ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫، ߓߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(37) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߞߎߘߊߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(38) ߛߏ߲߭ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߏ߱ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫، ( ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ) ߟߊߟߌߟߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(39) ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(40) ߌ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߡߊߞߕߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫؟، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫

(41) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߞߋߟߊ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ( ߞߍߢߊ ) ߞߊߣߵߌ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ( ߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ )، ߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߜߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߣߵߌ ߓߘߊ ߡߎߣߎ߲߬، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߎߡߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ( ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ) ߣߌ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߟߌߘߐ߫، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐߓߐߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߕߴߛߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߐߛߊ߬ ߟߴߏ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߝߋߎ߫، ߘߐ߯ߦߡߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫

(42) ߕߟߏߡߊߟߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߎߦߊ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߡߊߢߍߢߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߥߎ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬، ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߕߘߍ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߴߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߌ ߕߙߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫، ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߓߊ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫

(43) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߦߴߏ߬ ߞߣߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫

(44) ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߦߴߏ߬ ߞߣߐ߫، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߕߍ߰ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ߬ߒߕߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߢߍ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(45) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߣߌ ߦߋ߫ ߣߌ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߢߊ ߦߋ߫ ߢߊ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߣߎ߲ ߦߋ߫ ߣߎ߲ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߕߟߏ ߦߋ߫ ߕߟߏ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߢߌ߲ ߦߋ߫ ߢߌ߲ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ߞߍ߫ ߖߐߞߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߟߊ߬ߓߋ߬ߟߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(46) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߟߊߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߦߴߏ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(47) ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߵߊ߬ ߞߣߐ߫، ߓߊ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(48) ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌߟߋ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮߮ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬، ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߛߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߫ ߕߋ߬ߣߍ߲߫ ߣߌ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ( ߣߊߡߎ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߐߞߣߍߢߊ ߘߐ߫ )، ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߝߋ߲ ߡߌ߬ߘߊߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߝߏ߲߬ߘߏ ߘߌ߫ )، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߤߙߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐߞߏ ߓߍ߯ ߢߊߘߐߜߍ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(49) ߌ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬، ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬، ߌ ߝߊ߲߭ ߦߴߌ ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߌ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߌ ߡߊ߬، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߝߍ߬، ߓߊߏ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(50) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߞߕߌ߫ ߟߊߢߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬؟ ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߕߌ ߘߌ߫ ߢߵߊߟߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫؟

(51) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߌ߬ߛߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(52) ߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ( ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ) ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߯ߙߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ( ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߜߍ ) ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߥߟߏߒߞߊ߲ ߠߋ߬ ߢߍ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߍߣߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߡߌߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌߘߐߞߏ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

(53) ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ ߞߊߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ ߟߋ߫ ߝߍ߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ߞߟߋ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(54) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߵߊߟߎ߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߘߊߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߓߊ߯ ߟߊ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߟߌ߫ ߢߍ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߙߌߥߊߓߊ߯ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(55) ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(56) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߛߌ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(57) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ߞߏ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(58) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌ ߞߍ߫ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߟߍߡߊߞߏ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ߞߏ ߘߌ߫، ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫

(59) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߝߎ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߊ߲ ߞߊߡߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߣߴߊ߲ ߟߊߞߏ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭؟

(60) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߊߞߍ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߙߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ؟ ߡߐ߰ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ( ߣߌ ) ߞߍ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍ߭ ߟߎ߬ ( ߕߊ ߛߎ߮ ) ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߙߐ ߖߎ߯ߡߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߞߊߢߊߣߍ߲ ߡߊ߬

(61) ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߣߵߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߌ߫ ( ߟߊߒߠߦߊ ߘߐ߫ ) ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߕߊ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫

(62) ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߍ߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߡߊ߬ߢߍ߬ߢߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߘߊߥߎ߲ ߡߊ߬، ߤߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߞߏ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߖߎ߯ߦߊߣߍ߲߫ ߓߍ߫ ߞߟߋ߫

(63) ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ߬ߒߕߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ߬ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߝߐ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߡߊ߬ߢߍ߬ߢߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߘߊߥߎ߲ ߡߊ߬، ߤߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߖߎ߯ߦߊߣߍ߲߫ ߓߍ߫ ߞߟߋ߫

(64) ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ߦߊߣߍ߲߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߐߟߌ ߡߊ߬ )، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߊ߬ߦߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߐ߬ߢߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߟߐߓߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߲ ߣߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߕߊ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊߛߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋ ߟߋ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬

(65) ߣߌ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߟߎ߫ ߖߏ߬ߛߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(66) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߊߣߐ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߫، ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍߡߞߊߒߞߋ߫ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߞߏ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(67) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߞߋߟߊ߸ ߡߍ߲ ߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߛߋ߫، ߣߴߌ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߟߊߛߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߌ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊ ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(68) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ( ߓߟߏ߫ ) ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߊߟߐ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ (ߡߊ߬ߤߌߣߊ) ߡߊ߬ ߘߋ߬

(69) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߏ߱ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߘߌ߫ ߏ߱ ߸ ߛߊߓߍ߲ߠߞߊ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬

(70) ߊ߲ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߰

(71) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߜߊ߬ߟߏ߬ߡߊ߬ߦߌߘߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ߧߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ߫ ߕߎ߲߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ߧߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(72) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߘߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߡߊ߬ߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߏ߫ ߝߙߵߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߏ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߞߍ߫ ߕߊ ߘߌ߫، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(73) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ( ߡߊ߰ߙߌ߫ ) ߛߊ߬ߓߊ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(74) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(75) ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲، ߞߋߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߛߏ߬ ߟߊߜߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߌ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߕߎ߲߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲߹

(76) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߡߙߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߞߏ߫ ߘߐ߫؟ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬

(77) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߣߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ( ߡߐ߰ ) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߟߊߝߟߌ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߊߞߢߊߣߍ߲ ߡߊ߬

(78) ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߟߎ߫ ߛߋߟߎ ߞߊ߲߬، ߏ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߕߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(79) ߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߞߏ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬، ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߞߏ ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(80) ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߛߌ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲، ߤߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߯ߝߋ߲ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߡߐߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߏߕߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(81) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߓߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(82) ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬. ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߣߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߏ ߘߏ߲߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߘߊ߯ߡߊߞߍߟߊ ߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫

(83) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߬ ߞߋߟߊ ߡߊ߬߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߖߌ ߦߋ߫ ߛߣߍߣߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߝߍ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߛߓߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬

(84) ߡߎ߲߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫؟ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊߘߏ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬

(85) ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߞߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫

(86) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(87) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߣߊ߬ߡߊ߬ߦߊ߫ ߘߋ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߤߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߣߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫

(88) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߛߎ߲߫ ߓߍ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬

(89) ߊߟߊ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߞߊߟߌߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߘߐ߬ ߞߊߟߌߟߌ߫ ( ߝߐߣߍ߲ ) ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߦߋ߫ ߘߐ߰ߕߐ߬ ߕߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߝߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߓߊߟߏ߫ ߛߎߡߊ߲ ߕߍߡߞߊߒߞߋ ߘߐ߫، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߓߊ߬ ߛߎ߲߫، ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ( ߕߌߢߍ ) ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫، ߤߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߋ߬، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫

(90) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߘߐ߬ߟߐ ߏ߱ ߸ ߛߏ߬ߝߘߊ߬ߓߋ ߏ߱ ߸ ( ߖߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ߬ ) ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߏ߱ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߛߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫

(91) ߜߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߘߊ߬ߓߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߡߊ߬، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟

(92) ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊߟߎ߯ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߟߌ߫ ߘߐ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߘߌ߫

(93) ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ (ߕߣߊ߬ߡߊ߬) ߘߊߥߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬

(94) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߍߣߵߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߝߟߍ߫ ߛߓߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ( ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ) ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߦߋ߫

(95) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߟߍߛߓߏ߫ ߝߊ߰ ߘߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߝߊ߰ ߕߊߥߎߓߟߏߡߊ߬߸ ߏ ߛߊ߬ߙߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߓߏ߫ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߢߐ߲߰ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߏ߬ ߞߕߌ ߟߊ߫، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߲߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߟߊߛߋߓߟߏߡߊ߬ ߛߐ߬ߕߐ ߦߙߐ، ߥߟߴߊ߬ ߢߍ߬ߢߌ߲߬ߘߐ߬ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߘߌ߫، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߛߎ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߡߊߜߙߏ߬، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐߟߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(96) ߓߊ ߞߣߐ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲߸ ߞߵߏ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫، ߜߙߋߡߊ߫ ߝߟߍ ߟߊߕߐ߲ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߊ߬ߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߰ߟߊ߫

(97) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߕߐ ߓߏ߲߫߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߞߍ߫ ߟߐ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߲߬ߕߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߘߎ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬، ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߐ߲߫

(98) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߥߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߰ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(99) ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߐ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫

(100) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߞߵߌ ߢߊߞߘߐߓߐ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߊߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫

(101) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߢߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߏ߬ ߢߊߘߐߜߍ ߝߐ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߜߏߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߢߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߖߌ߰ ߕߎߡߊ߸ ߏ߬ ߢߊߘߐߜߍ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߜߊ߲߫ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(102) ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߡߊߢߌߣߌ߲ߞߊߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߞߏ ߡߊ߬

(103) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߕߟߏ߫ ߝߙߊ߫ ߓߌߘߌ߲ߓߊߟߌߞߏ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߓߊ߬ߟߌ߬ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߥߟߏߒߖߊ߰ߟߊ߬ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߕߎߙߊ߫ ߞߟߏߞߕߏ߫ ߟߊߢߐߢߐ߲ߣߍ߲ߞߏ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߵߏ߬ ߥߎߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫

(104) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ (ߞߊ߬ ߣߊ߬) ߞߋߟߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߣߊ߬ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߘߴߊ߲ ߓߐ߫ ߕߋ߲߬، ߋ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߬؟

(105) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߝߟߌ߬ߓߊ߮ ߕߴߊߟߎ߫ ߕߙߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫، ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߓߍ߯ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬

(106) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߕߎ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߙߋ ߘߌ߫ ) ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ( ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ) ߘߐ߫، ߥߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߊߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ( ߛߙߋ߫ ) ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߟߐ߬ ߛߊߟߌ ߞߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߎߛߎ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫، ߊ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߘߏ߲߰ ߝߋߎ߫ ߸ ߓߊ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(107) ߣߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߊߡߊ߲߫߸ ( ߛߙߋ߫ ) ߝߌߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߐ߬ ߦߌߟߊ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߋ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫، ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ ߝߋߎ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(108) ߊ߬ ߞߍߢߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߣߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬، ( ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ) ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߕߎ߲߯، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ( ߟߐ߬ߒ߬ߞߏ߬ߟߊ ߟߊ߫ )، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(109) ߊߟߊ߫ ߞߍߕߐ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߴߊ߬ ߟߐ߲߫، ߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߦߋ߫ ߕߎ߲ߕߎ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߯ߓߊ ߘߌ߫

(110) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߸ ߌ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߌ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߡߏߦߌ߫ ߣߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ ߞߵߌ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߛߟߐߡߌ߲߫ ߓߛߍ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭، ߌ ( ߢߊߘߊ߲ ߘߋ߲ߣߍ߲ߕߐ ߏ߬ ) ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߵߌ ߜߌߛߌ߲ߕߐ، ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߒ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߕߘߍ߬ ߓߐ߱ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߌ ߘߌ߫ ߝߍߟߌ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߘߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߕߘߍ߬ ߝߎߦߋ߲߫ ߡߏߦߌߣߍ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߞߌ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߒ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߴߌ ߡߊ߬ ߌ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߞߐ߫

(111) ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߒ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫، ߌ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(112) ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ ߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(113) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߋ߫ ߓߏ߬ ߒ߬ ߖߎ߬ߛߎ ߦߋ߫ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(114) ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ ߒ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߓߣߊ߬ ( ߛߊߟߌ߫ ) ߘߌ߫ ߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ߬ߡߊ߬ ߡߐ߮ ߣߴߊ߲ ߞߐߟߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߟߊ߫، ߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߸ ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫

(115) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߴߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߘߴߏ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߒ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫

(116) ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߣߌ߫ ߒ ߣߊ߫ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫؟ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߌ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ (ߏ ߡߊ߬ )، ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߒ ߧߋ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߒ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫، ߣߌ߫ ߒ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߓߘߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫، ߓߊߏ߬ ߌ ߞߊ߬ ߒ ߣߌߘߐߞߏ ߟߐ߲߫ ߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߴߌߟߋ ߣߌߘߐߞߏ ߟߐ߲߫، ߌߟߋ ߟߋ߬ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߯ߓߊ ߘߌ߫

(117) ߒ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߌ ߞߊ߬ ߒ ߟߐ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߒߠߋ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒ ߧߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬، ߌ ߣߊ߬ ߒ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ ߛߊ߫߸ ߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ ߘߌ߫

(118) ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߟߋ߬، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߸ ߌߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߤߊ߲߫ ߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߵߌ ߘߌ߫

(119) ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߞߏߢߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߓߊ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ (ߣߊߞߐ ߟߎ߫) ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߊߎ߫، ߊߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߭߭ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(120) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫