106 - Quraish ()

|

(1) ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߞߏ ߘߌ߫.

(2) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߣߍߣߍ ߣߌ߫ ߕߙߊ ߘߐ߫ ߥߌ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(3) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬.

(4) ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߐ߲ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߘߌ ߘߐ߫.