41 - Fussilat ()

|

(1) ߤ߭. ߡ. ( ߤ߭ߊ߯ߎ. ߡߌ߯ߡ )

(2) ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(3) ߟߍߙߊ ( ߣߌ߲߬ ) ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(4) ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߟߊߝߎ߫ ߞߍߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߔߏ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(5) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߴߊ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߢߍ߫ ، ߜߋߘߋ߲ߟߊ߲ ߦߋ߫ ߒ߬ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߒ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߕߴߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ) ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߟߴߊ߲ ߣߴߌ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߕߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬.

(6) ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߝߊ߲߯ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߜߊ߬ߟߏ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(7) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊߣߌ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫.

(8) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(9) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ‹ ߡߊ߰ߙߌ › ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫؟ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫߹.

(10) ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߐߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߓߙߊߞߊ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߕߌ߲ߞߌ ( ߘߎ߬ߥߊ߬ߎ ) ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊߟߏ ߟߎ߫ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߊ߬ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߟߊߞߢߊߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(11) ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߌߦߊ߬ߘߌߦߊ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߜߏߦߊ߬ߜߏߦߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߘߌߦߊ߬ߘߌߦߊ ߟߊ߫.

(12) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߍ߰ ߛߊ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߟߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߞߍ߫ ߛߊ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߝߕߌ߬ߣߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߊ߫ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߦߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߋߙߎ߫.

(13) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ߫ ߟߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ ߢߐ߲߱.

(14) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߕߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ، ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߏ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߟߍ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߞߋߟߦߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߲ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫߫ ߠߴߏ߬ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫.

(15) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߛߍ߲ߓߍ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߌ߫؟ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߛߍ߲ߓߍ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(16) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߢߐ߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߜߟߌߟߌ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߟߏ߲߫ ߣߙߐ߬ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߙߏ߬ ߘߐ߯ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ، ߟߊߞߌߙߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߐ߯ߦߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬.

(17) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߘߐ߯ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߍ߬.

(18) ߞߏ߬ߣߵߊ߲ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(19) ߊߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߊߕߙߍ߬ ߕߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߝߍߚߍ߫.

(20) ߤߊ߲߯ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ( ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(21) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߲߬؟ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊߞߎߡߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߞߎߡߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.

(22) ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ، ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫.

(23) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߕߋߜߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(24) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߕߊ ߟߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫.

(25) ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ ߠߎ߫ ߟߊߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߞߎߡߊ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(26) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ( ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߏ ߟߋ߫ ߕߎ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(27) ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ( ߠߎ߬ ) ߟߊ߫.

(28) ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߘߎߡߊ ߛߏ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(29) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߵߊ߲ ߠߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߟߋ߫ ߸ ߒ߬ ߧߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߴߊ߲ ߛߋ߲߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(30) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߋߟߋ߲߫ ߸ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(31) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊߞߟߌߕߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬.

(32) ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߍߛߌ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ߫ ) ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߊ߫.

(33) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߟߌߟߌߓߊ߮ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ( ߞߏ ) ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟.

(34) ߢߌ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ، ߌߟߋ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߍߢߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߖߎ߯ߦߊ ߌ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ( ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ) ߦߏ߫ ߢߌ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߠߋ߬.

(35) ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߣߍ߲߫ ، ߊ߬ ߜߎ ߕߍ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߣߌ߬ߓߊ߬ ߕߌ߮ ߘߐߙߐ߲߫.

(36) ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߵߌ ߘߐߛߎ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(37) ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߯ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫.

(38) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ( ߒ߬ߓߊ߬ ߡߟߍ߬ߞߊ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߝߐ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߟߐ߯ߓߐ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.

(39) ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߛߍߞߛߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߡߊ߰ߡߊ߰ ߞߊ߬ ߝߎߣߎ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߵߏ߬ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߣߌߡߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(40) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߒ߬ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ߕߐ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲؟ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߞߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߏ߬ߣߌ߲ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ( ߟߎ߬ ) ߟߊ߫.

(41) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ..

(42) ߞߊ߬ߙߏ߲ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߢߍߕߐ ߣߴߊ߬ ߞߕߐ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߟߌ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(43) ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߌߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߝߐߣߍ߲߫ ߞߋߟߊ߫ ߜߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߌ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߕߌ߱ ( ߝߣߊ߫ ) ߘߌ߫.

(44) ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߞߎߙߊ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߋ߫ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߰ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߞߍ߫؟ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߜߋߘߋ߲ߟߊ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߦߙߐ߫ ߖߊ߲ ߘߐ߫ ( ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߞߟߌ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ).

(45) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߲߬ ߞߐ߲߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߕߌ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ( ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ) ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߞߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߛߌߞߊ߫.

(46) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߰ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬.

(47) ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߦߙߌߘߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߕߍ߫ ߞߣߐ߫ ߕߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߏߦߌ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫؟ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߛߙߋ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߐ߫.

(48) ( ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ) ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߦߙߐ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߠߋ߬ ߘߍ߯.

(49) ߤߙߊ ߡߊߞߟߌ ߕߍ߫ ߟߐ߯ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߥߘߊߎ߲߫.

(50) ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߎ߲߬ߛߎ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߡߊ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲߮ ߖߐ߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߞߎ߲߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߬ ߞߏ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߤߊߟߌ߬ ߒ ߘߏ߲߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߒ ߢߍ߫ ߊ߬ ߓߘߊ ߦߋ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߍߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߐ߬ߜߌߟߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(51) ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߣߍߡߊ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬ ، ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߌ߮ ߘߌ߫.

(52) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߛߋߚߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߖߍߣߍ߲ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߘߐ߫؟.

(53) ߛߋߚߋ߫ ߒ߬ ߘߌߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߡߌߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ› ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ ߘߌ߫؟.

(54) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߞߏ ߛߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬؟ ، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߍ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ ߔߘߋߞߎ߬؟.