41 - Fussilat ()

|

(1) ߤ߭ ߡ

(2) ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߊ߫

(3) ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫

(4) ߘߟߊߝߎ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(5) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߎ߬ߕߙߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߲ ߞߟߌߞߊ߲ߠߊ ߡߊ߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߜߐߛߐ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߲ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߟߵߊ߲ ߣߴߌ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߕߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬

(6) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߋ߫

(7) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߡߊ߬

(8) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߛߙߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(9) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ‹ ߡߊ߰ߙߌ › ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫؟ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫

(10) ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߘߏ߲߬ ߜߡߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߊߟߏ ߟߎ߫ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߊ߬ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߘߐ߫ ߟߊߞߢߊߓߟߏߡߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(11) ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߙߍ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߌ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊ߫ ߜߏߦߊ߬ߜߏߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߒ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫

(12) ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߍ߰ ߛߊ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߟߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߏߢߊ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߛߊ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊߗߋ߲߬ߧߊ߫ ߕߊߘߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߦߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(13) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߛߌߟߊ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ ߢߐ߲߱

(14) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߕߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߖߌ߰ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߋߟߦߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߲ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߡߊ߬ ߘߋ߬

(15) ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߛߍ߲ߓߍ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߌ߫؟ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߛߍ߲ߓߍ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐߙߐ߲߫

(16) ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߢߐ߫ ߜߍߟߍ߲ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߟߏ߲߫ ߣߙߐ߬ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߴߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߙߏ߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߕߐ߫ ߕߍ߫

(17) ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߕߊߝߊ߲߭ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߗߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߘߐ߯ߦߡߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬

(18) ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫

(19) ߊߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߊ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫

(20) ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

(21) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߲߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊߞߎߡߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߞߎߡߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬

(22) ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫

(23) ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(24) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߕߊ ߟߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫

(25) ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ ߠߎ߫ ߟߊߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߗߋ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߎߡߊ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐߙߐ߲߫

(26) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߕߎߡߊ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫

(27) ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߜߙߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊ߫

(28) ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߸ ߕߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߦߋ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߡߊ ߛߏ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫

(29) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߵߊ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߵߊ߲ ߠߊ߫ ߒ߬ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(30) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߋߟߋ߲߫ ߸ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߍߥߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫

(31) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊߞߟߌߕߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬

(32) ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߊ߫

(33) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߟߌߟߌߓߊ߮ ߕߊ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ( ߞߏ ) ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟

(34) ߢߌ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ߞߟߋ߫ ߸ (ߖߎ߯ߡߊ߲ ) ߟߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߦߴߌ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߢߌ߲߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߠߋ߬

(35) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߡߊ߬ ( ߖߎ߯ߟߊߡߐ߮ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߘߐ߫ ) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߜߎ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߣߌ߬ߓߊ߬ ߕߌ߮

(36) ߣߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ ߞߵߌ ߘߐߛߎ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫

(37) ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫

(38) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߏ߲߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߯ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫

(39) ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ( ߖߌ ) ߖߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߜߍ߯ߙߍ߫ ߸ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߡߊ߰ߡߊ߰ ߞߊ߬ ߓߎ߯ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߵߏ߬ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߣߌߡߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫

(40) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ( ߡߊߝߊ߲߭ ) ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߟߊߝߟߌ߬ߕߐ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲؟ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߞߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߓߊߏ߬ ‹ ߊߟߊ߫ › ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߞߍߣߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(41) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ( ߘߐ߬ߛߊߙߌ ) ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߤߋ߫ ߸ ߟߍߙߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(42) ߞߊ߬ߙߏ߲ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߢߍߕߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߊ߫

(43) ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߓߊߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬

(44) ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߞߎߙߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ߬ߦߏ߯ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߰ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ߞߍ؟، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߜߐߛߐ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߦߙߐ߫ ߖߊ߲ ߘߐ߫ ( ߡߐ߰ ߞߟߌ߫ ߢߊ ߡߊ߬ )

(45) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߲߬ ߞߐ߲߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߞߕߌ ߓߘߊ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߎߛߎ߲߫

(46) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߰ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߡߊ߬

(47) ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߙߌߘߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߕߍ߫ ߞߣߐߕߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߏߦߌ߫ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߒ ߞߏ߫ ߛߙߋ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߐ߫ ( ߌ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ ߞߏ ߡߊ߬ )

(48) ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߦߙߐ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬

(49) ߤߙߊ ߡߊߞߟߌ ߕߍ߫ ߟߐ߯ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߌ߰ߕߍ߰ߓߊ߰ߕߐ߫ ߖߋ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫

(50) ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߎ߬ߡߎ߲ߛߎ߬ߡߎ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߡߊ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߬ߞߏ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߒ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߒ ߧߋ߫ ߊ߬ ߓߘߊ ߝߋߎ߫ ، ߒ߬ ߓߍߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߐ߬ߜߌߟߌ߲ ߠߊ߫

(51) ߣߴߊ߲ ߣߍߡߊ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߙߎ߬ ߊ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߒߕߋ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫

(52) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߫ ߡߊߖߊ߲߬ߡߊ߲ ߘߐ߫ (ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫)؟

(53) ߒ߬ ߘߌߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ ߘߌ߫؟

(54) ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ߞߏ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ ߔߘߋߞߎ߬