75 - Al-Qiyaama ()

|

(1) ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬

(2) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߖߙߊ߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬

(3) ߤߋ߯ߋ߰ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ ߕߍߣߵߊ߬ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫؟

(4) ߔߙߏ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߛߋߣߍ߲߫ ߓߍ߫ ߊ߬ ߡߍ߲ߛߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߟߊ߫

(5) ߋ߬ߋ߬ߋ߯ ߸ ߡߐ߱ ߢߝߍߟߊ ߟߋ߬ ߕߌߢߍ߫ ߟߐ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ( ߟߐ߬ߓߊ߬ߞߏ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߘߌ߫ ) ߓߏ߬

(6) ߊ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ) ߞߏ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߘߌ߫؟

(7) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐߡߊ߰ߡߊ߰ ߘߊ߫ ( ߛߌߟߊ߲ ߓߟߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ )

(8) ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ( ߢߊ ) ߓߎߘߎ߲ߛߊ߫

(9) ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߟߊߘߍ߬ ( ߓߐ߫ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ )

(10) ߡߐ߱ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߦߙߐ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫؟

(11) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߦߙߐ߫ ߖߘߍ߬ ߕߍ߫ ( ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߡߊߜߍ߲߫ )

(12) ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ( ߘߐߙߐ߲߫ ) ߠߋ߫ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲

(13) ߡߐ߱ ߗߋߥߊߟߌ ߢߍߕߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߟߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲

(14) ߍ߲߬ߍ߲߫ ( ߤߊߟߌ߬ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ) ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߊ߬ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ )

(15) ߤߟߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߌ ߟߎ߬ ߝߏ߬ߦߌ߫ ߟߋ߬

(16) ߌ ߞߴߌ ߣߍ߲߭ ߠߊߓߙߊ߬ߞߊ߬ߓߙߊߞߊ߫ ‹ ߘߐ߬ߛߊߙߌ › ߟߊ߫ ߞߌߢߍ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬

(17) ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊߘߍ߭ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐߛߊߙߌ ߓߍ߯

(18) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ ( ߌ ߦߋ߫ ) ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐߟߌ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ( ߒ߬ ߞߐ߫ )

(19) ߊ߬ ߘߐߞߣߍ ( ߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫

(20) ߋ߬ߋ߬ߋ߯߹ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߝߍ߬ ߞߟߋ߫

(21) ߞߊ߬ ߞߐߟߊ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ )

(22) ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߏ߲

(23) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊߝߟߍ ߞߊ߲߬

(24) ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߛߌ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߏ߲

(25) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߐߣߍ߯ߙߋ߲߫ ߘߖߐߞߏ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫

(26) ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ߣߌ߫ ߣߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߥߐߙߐ߲ߞߐ߲ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(27) ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ( ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ) ߞߏ߫ ߖߐ߲߫ ߘߴߊ߬ ߓߙߐ߫؟

(28) ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߖߌ߰ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߘߊߟߌ ߟߋ߬ ( ߛߋߣߍ߲߫ )

(29) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߙߐߡߙߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬

(30) ߓߍ߯ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(31) ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ( ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ) ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߟߋ߬

(32) ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬

(33) ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߡߊ߬ ߊ߰ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊ߫

(34) ߌ ߕߏ ߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߌ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(35) ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߌ ߕߏ ߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߌ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(36) ߊ߰ ߡߐ߱ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߎ߫؟

(37) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߖߌ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߘߌ߫ ߛߖߌ߫ ߟߊߓߐ߲߬ߕߊ ߘߐ߫ ߘߍ߫؟

(38) ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ( ߊߟߊ߫ ) ߞߵߏ߬ ߟߋ ߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫

(39) ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(40) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ( ߟߎ߬ ) ߞߍߓߊ߮ ߕߴߛߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟