75 - Al-Qiyaama ()

|

(1) ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫.

(2) ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߓߏ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߖߙߊ߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߊ߫.

(3) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍߣߵߊ߬ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫؟.

(4) ߤߊ߯ߟߌ߫ ߞߍ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߴߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲ߛߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ( ߊ߬ ߢߊ߫ ߞߘߐ ߡߊ߬ ).

(5) ߋ߬ߋ߬ߋ߯ ߸ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߏ ߟߊ߫.

(6) ߊ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ) ߸ ߞߏ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߘߌ߫؟.

(7) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐߡߊ߰ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߲ ߓߟߏ߫ ߛߊ߫.

(8) ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ߓߎߘߎ߲ߛߊ߫.

(9) ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߟߊߘߍ߬.

(10) ߡߐ߱ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߦߙߐ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫؟.

(11) ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫.

(12) ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲.

(13) ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߴߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߢߍߕߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߟߕߊ ߟߊ߫.

(14) ߋ߬ߋ߬ߋ߯ ߸ ߡߐ߱ ߟߋ߫ ߝߊ߲߭ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫.

(15) ߤߟߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߌ ߟߎ߬ ߟߛߊߙߌ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߟߋ߬.

(16) ߌ ߞߴߌ ߣߍ߲߭ ߠߊߓߙߊ߬ߞߊ߬ߓߙߊߞߊ߫‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߟߊ߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫.

(17) ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊߘߍ߭ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߏ߱ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(18) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ( ߌ ߦߋ߫ ) ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ( ߒ߬ ߞߐ߫ ).

(19) ߊ߬ ( ߝߊ߬ߛߊߙߌ ) ߘߐߞߣߍ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫.

(20) ߋ߬ߋ߬ߋ߯ ߔߊ߫߹ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߝߍ߬

(21) ߞߊ߬ ߞߐߟߊ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߘߌ߫ ).

(22) ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߏ߲.

(23) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊߝߟߍ ߞߊ߲߬.

(24) ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ߣߍ߲߬ ߘߍ߲߫.

(25) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߐߣߍ߯ߙߋ߲߫ ߞߊߘߌ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(26) ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߥߐߙߐ߲ߞߐ߲ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

(27) ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߓߙߐ߫؟.

(28) ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߖߌ߰ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߘߊߟߌ ߟߋ߬ ( ߛߋߣߍ߲߫ ).

(29) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߙߐߡߙߐ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߘߏ ߡߊ߬.

(30) ߓߍ߯ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ߕߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲.

(31) ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߛߊߟߌ߫.

(32) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬.

(33) ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ( ߟߎ߫ ) ߡߊ߬ ߸ ߊ߰ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊ߫.

(34) ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߸ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߵߌ ߦߋ߫ ߸ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(35) ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߵߌ ߦߋ߫ ߸ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(36) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߎ߫؟.

(37) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߖߌ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߘߌ߫ ߛߖߌ߫ ߟߊߓߐ߲߬ߕߊ ߘߐ߫؟.

(38) ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ( ߊߟߊ߫ ) ߞߵߏ߬ ߟߋ ߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫.

(39) ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ) ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫.

(40) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߍߓߊ߮ ߕߴߛߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫؟.