76 - Al-Insaan ()

|

(1) [ ߊ ] « ߦߊ߯ߟߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߡߐ߱ ߡߊ߬ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߞߏߝߐߕߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫؟.» [ ߋ ] « ߥߛߎ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߠߋ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߡߊ߬ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߞߏߝߐߕߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫؟.»

(2) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߛߖߌߣߍ߲߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߴߊ߬ ߞߘߐߓߐ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߘߌ߫.

(3) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ߫ ߘߌ߫.

(4) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߖߟߐ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌߖߌ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(5) ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߙߏ߫ ߜߊߘߏ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߐߞߏߟߌ߲ ߦߋ߫ ߞߊߝߎߙߊ ߘߌ߫.

(6) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ ߟߊߝߎ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߔߎߦߌߔߎߦߌ߫.

(7) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊߞߊ߲ ߝߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߖߎ߮ ( ߟߎ߬ ) ߦߋ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫.

(8) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߐ߮ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫.

(9) ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߞߏߟߘߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߲ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߛߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫.

(10) ߓߊ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߢߊߞߘߐߛߘߌ߫ ߜߍߟߍ߲ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(11) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߏ߲ ߏ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߣߍ߬ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߍߥߊ ߘߌ߫.

(12) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߣߊߞߐ ߣߌ߫ ߖߟߐߞߌ ߟߊ߫.

(13) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߬ ߞߙߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ ߣߌ߫ ߣߍߣߍ߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.

(14) ߊ߬ ߘߎߟߋ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ، ߊ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߘߌ ߞߟߏߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߎߓߍ߫.

(15) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎ߬ߙߍ߬ ߟߊ߫ ߥߊߘߌ߫ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߙߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(16) ߥߊߘߌߜߍ ߘߎ߬ߡߊ߬ ( ߞߙߏ ) ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߋߞߎ߫.

(17) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߙߏ߫ ߜߊߘߏ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߟߌ߲ ߦߋ߫ ߢߊߡߊ߲ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(18) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߟߑߛߊ߬ߓߌ߯ߟߊ߫ ߞߐ߭.

(19) ߤߊߓߎߕߊߦߌ߫ ߖߍ߲ߓߎߟߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎ߬ߙߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߟߓߊ߬ߞߐߣߐ߲߫ ߟߊߖߋߙߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

(20) ߌ ߓߊ߯ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߣߍߡߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߦߋ߫.

(21) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߕߣߐߣߐ߫ ߝߊ߯ߣߌ߲߫ ߢߎ߰ߖߌ߬ߡߊ ( ߝߙߌߛߌ ) ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߝߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߏ߯ߓߏߖߊ߯ߓߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߖߐ߯ߙߊ߲ߣߍ߲߫ ߥߊߘߌ߫ ߜߊߙߊ߲ߜߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߢߊߡߊ߲ߕߊ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߊ߫.

(22) ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߍߣߴߊߟߎ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(23) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߐ߲߬ߘߐ߲߰ߣߍ߲߬ ߠߊ߬ߖߌ߮ ߞߊ߲߬ ߌߟߋ ߡߊ߬ ߕߎߜߍ߫.

(24) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߦߋ߫ ߖߐ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ߫ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߯ ߘߐ߫.

(25) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߱ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫.

(26) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߛߎ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߖߊ߲߫ ߞߘߐ߫.

(27) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߠߋ߫ ߝߍ߬ ، ߞߊ߬ ߟߏ߲߫ ߜߌߟߌ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߔߏ߲߫.

(28) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߡߎ߰ߡߍ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ( ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ) ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊߞߌ߫.

(29) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊߕߍ߬ߙߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(30) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(31) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߰ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫.