76 - Al-Insaan ()

|

(1) ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߡߐ߱ ߡߊ߬ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߘߐ߫ ߓߵߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߞߏߝߐߕߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫؟

(2) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߖߌ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߴߊ߬ ߞߘߐߓߐ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(3) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ߫ ߘߌ߫

(4) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߖߟߐ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߯ߖߌ߮ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(5) ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߙߏ߫ ߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐߞߏߟߌ߲ ߦߋ߫ ߞߊߝߎߙߊ ߘߌ߫

(6) ߞߐ߬ߢߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ ߟߊߝߎ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߥߙߎ߫

(7) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊߞߊ߲ ߝߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߖߎ߮ ( ߟߎ߬ ) ߦߋ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫

(8) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߮ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫

(9) ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߞߏߟߘߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߛߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬

(10) ߓߊ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߢߊߞߘߐߛߘߌ߫ ߕߌߙߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫

(11) ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߏ߲ ߏ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߣߍ߬ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߢߊ߯ߟߋ߲ ߘߌ߫

(12) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߖߟߐߞߌ ߟߊ߫

(13) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߙߊߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ ߣߌ߫ ߣߍߣߍ߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬

(14) ߊ߬ ߘߎߟߋ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߙߌߘߋ߲߫ ߞߊߘߌ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߎߓߍ߫

(15) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎ߬ߙߍ߬ ߟߊ߫ ߥߊߘߌ߫ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߙߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(16) ߥߊߘߌߜߍ ߘߎ߬ߡߊ߬ ( ߞߙߏ ) ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߋߞߎ߫

(17) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߙߏ߫ ߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߟߌ߲ ߦߋ߫ ߢߊߡߊ߲ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫

(18) ߞߐ߬ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߲ߖߌ߲ߓߋ߯ߙߋ ߞߐ߭ ( ߛߊ߬ߟߑߛߊ߬ߓߌ߯ߟߊ߫ )

(19) ߞߎߘߊߌ߫ ߖߍ߲ߓߎߟߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎ߬ߙߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߴߌ ߢߣߊ߫ ߟߓߊ߬ߞߐߣߐ߲߫ ߟߊߖߋߙߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫

(20) ߤߋ߯ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߌ ߘߌ߫ ߣߍߡߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߦߋ߫ ( ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ )

(21) ߕߣߐߣߐ߫ ߝߊ߯ߣߌ߲߫ ߢߎ߰ߖߌ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߝߊ߮ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߖߐ߯ߙߊ߲ߣߍ߲߫ ߥߊߘߌ߫ ߜߊߙߊ߲ߜߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߊ߫

(22) ߤߊ߲߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߞߍߣߴߊߟߎ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(23) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߐ߬ߣߍ߲߬ߘߐ߬ߣߍ߲߬ ߠߊ߬ߖߌ߮ ߞߍ߫ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߕߎߜߍ߫

(24) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߌ ߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߫ ߛߌ߫ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߯

(25) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߱ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫

(26) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߛߎ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߖߊ߲߫ ߞߘߐ߫

(27) ߤߊ߲߫ ߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߠߋ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߟߏ߲߫ ߜߌߟߌ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫

(28) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߟߌ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊߞߌ߫

(29) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬

(30) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(31) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߰ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫ ، ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫